Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(14)
Author
Grewiński Mirosław
(4)
Witkowska Maria
(2)
Więckowska Barbara
(2)
Allard Régis
(1)
Almog Oz
(1)
Barr Nicholas
(1)
Bonikowska Małgorzata
(1)
Bouquet Brigitte
(1)
Brandstaetter Albert
(1)
Chauviére Michel
(1)
Dzierzgowski Jan
(1)
Dzięciołowicz Katarzyna
(1)
Esping-Andersen Gosta
(1)
Evers Adalbert
(1)
Galey James G
(1)
Heinze Rolf G
(1)
Henriques Adrian
(1)
Herrmann Peter
(1)
Hockerts Kai
(1)
Inglot Tomasz
(1)
Jaroszewska Emilia
(1)
Kamiński Stanisław
(1)
Karwacka Justyna
(1)
Mair Johanna
(1)
Niedzieński Błażej
(1)
O'Connell Cathal
(1)
Olek Agnieszka
(1)
Powell Martin
(1)
Ratajczak-Tuchołka
(1)
Rawska Aleksnadra
(1)
Richardson Julie
(1)
Robinson Jeffrey
(1)
Rymsza Marek
(1)
Sassier Monique
(1)
Skrobisz Wojciech
(1)
Skrzypczak Bohdan
(1)
Szostak-Boivineau Dorota
(1)
Tworek Wociech
(1)
Włoch Renata
(1)
Zielińska Marianna
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Polityka społeczna
(11)
Opieka społeczna
(4)
Infrastruktura społeczna
(3)
Ekonomia społeczna
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Usługi
(2)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Demografia
(1)
Ekorozwój
(1)
Emerytura
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Macierzyństwo
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Rodzina
(1)
Sektor prywatny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Żydzi
(1)
Subject: place
Izrael
(1)
15 results Filter
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 6)
ISBN: 978-83-61121-28-2
1. Wciąż aktualne kwestie czy ostateczna zmiana programu?; 2. O usługach socjalnych; 3. Zmienne właściwości obywatelstwa w społeczeństwie ponowoczesnym; 4. Usługi socjalne zorientowane na osobę- w kierunku porozumienia; 5. Usługi socjalne jako instrument integracji- z perspektywy Unii Europejskiej; 6. Praca wysokiej jakości: najistotniejsze jest uznanie; 7. Standard dynamiki- dynamika standardów; 8. Dostępność usług socjalnych- kwestia oceny usług z perspektywy jakości społecznej; 9. Kształtowanie ram prawnych i przepisów dotyczących usług socjalnych i zdrowotnych w Europie. Analiza odpowiedzi rządów państw członkowskich na pytania Komitetu do spraw Ochrony Socjalnej (SPC- Social Protection Committee 2004); 10. Usługi socjalne jako element zabezpieczenia egzystencji: wybrane problemy na tle rozwoju prawa europejskiego; O (braku) możliwości postrzegania człowieczeństwa w kategoriach konkurencji: pytania o prawo europejskie; 11. "Who Cares?" (czyli kto sprawuje opiekę i kogo to obchodzi) Artykuł prezentujący stanowisko Europejskiego Lobby Kobiet w kwestiach opiekuńczych; 12. Ubóstwo i niepełnosprawność; 13. Usługi socjalne we Francji- perspektywa narodowa; 14. Krajowe forum wolontariackiej pracy socjalnej (Szwecja)- przyczynek do Europejskiego Modelu Socjalnego; 15. Celtycki tygrys- kwestia pożytku publicznego?; 16. Bezdomni obywatele. Świadczenie usług dla osób bezdomnych w Oldenburgu; 17. Wspólnota mieszkaniowa Carnerigasse dla kobiet w ciąży i matek w sytuacjach kryzysowych; 18. Przyszłość służb społecznych w Europie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 10)
ISBN: 978-83-61121-32-9
1. Inwestycje społeczne. W stronę ekonomizacji polityki społecznej: Ekonomizacja polityki społecznej? Nowe uzasadnienie socjalnej interwencji państwa w dziedzinie opieki zdrowotnej i polityki rodzinnej; Ekonomizacja "świata życia" poprzez aktywizującą politykę rodzinną?; Polityka rodzinna zorientowana na ekonomię czy ekonomia zorientowana na politykę rodzinną?; Ekonomizacja, polityka opieki długoterminowej i struktura opieki nad osobami starszymi; Polityka gospodarcza "ciosem" dla polityki społecznej: reformy emerytalne w krajach Europy Środkowej; Przesuniecie granic. Relacje między polityką społeczną i gospodarczą na poziomie UE oraz nowe znaczenia terminu "socjalny"; 2. Dobrobyt i wzrost gospodarczy. Polityka społeczna bez barier jako otwarcie dla polityki gospodarczej: Powinowactwo z wyboru czy przypadkowa znajomość? Związki między państwem socjalnym i modelem gospodarczym; Status quo vadis? Pluralizacja i liberalizacja polityki społecznej: wyzwanie dla badań polityki społecznej z punktu widzenia socjologii i politologii; Przez manowce i objazdy ku nowemu światu dobrobytu; Państwo dobrobytu a gospodarcza zdolność do innowacji: o prostowaniu napiętych relacji; Inwestycyjna i aktywizująca czy ekonomiczna i (nad)opiekuńcza? Przyczynek do polemiki o nowej generacji polityk społecznych; 3. Wspierać i wymagać. Znoszenie barier ze względu na politykę kreowania struktury społecznej i demokracji: Wspieranie, wymaganie, kierowanie- reforma społeczna w służbie interesów własnych państwa; Dyscyplinowanie i motywowanie: o praktyce nowej polityki rynku pracy; Aktywizacja społeczno-polityczna konsumentów. Podmiot konsumpcji i wspólnota obywatelska w społeczeństwie rynkowym; Society matters. Dialektyka komunikacyjna aktywnego społeczeństwa i aktywizującego państwa socjalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 4)
ISBN: 978-83-61121-29-9
1. Teoria ekonomii: Rynek i informacja; 2. Ubezpieczenie: Miraż prywatnego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia; Problemy z ubezpieczeniem zdrowotnym; Problemy ubezpieczeń XXI wieku; 3. Emerytury: Ekonomia emerytur: Błędne wytyczne kształtowania systemów emerytalnych; Kształtowanie systemów emerytalnych: możliwe rozwiązania; Problemy związane z emeryturami w XXI wieku; 4. Edukacja: Kluczowe zagadnienia edukacji; Problemy z informacja; Konstruowanie pożyczek studenckich; Finansowanie edukacji na poziomie wyższym: możliwości; Problemy edukacji w XXI wieku; 5. Państwo dobrobytu w zmieniającym się świecie: Państwo dobrobytu w krajach postkomunistycznych; Państwo dobrobytu w zmieniającym się świcie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa polityka społeczna ; 3.)
ISBN: 978-83-61121-50-3
1. Polityka społeczna: Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce; Sektor gospodarki społecznej w wielosektorowej polityce społecznej - w kierunku usług społecznych; Gospodarka społeczne w dokumentach Unii Europejskiej. 2. Gospodarka społeczna i trzeci sektor: Panorama podmiotów gospodarki społecznej i ekonomii społecznej; W stronę przedsiębiorczości społecznej - ekonomizacja organizacji pozarządowych; Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych a zatrudnienie socjalne w sektorze gospodarki społecznej: problem dualności systemów wsparcia. 3. Usługi społeczne: Usługi społeczne w zakresie zatrudnienia socjalnego; Usługi społeczne świadczone przez spółdzielnie socjalne; Działalność stowarzyszeń i fundacji w zakresie aktywizacji zawodowej oraz innych usług społecznych; Beneficjenci aktywnej polityki rynku pracy; Katalog usług społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 2)
ISBN: 978-83-61121-25-1
Przyszłość pracy socjalnej jako profesji; Edukacja pracy socjalnej: przyszłość pewna czy zagrożenia; Wartość i etyka pracy socjalnej: refleksje o odysei profesji; Przyszłość globalnej pracy socjalnej; Przyszłość wielokulturowej pracy socjalnej; przyszłość makropracy socjalnej; Polityka welfare w erze informacji: nowe wizje czy więcej tego samego?; Przyszłość pracy socjalnej opartej na dowodach- optymistyczna perspektywa?; Przyszłość pracy socjalnej opartej na potencjałach; Konwergencja technologiczna a praca socjalna: kiedy zarządzanie przypadkiem spotyka informacje geograficzną; Przyszłość duchowości w pracy socjalnej: dalsze poziomy ludzkiej kultury; Praktyka pracy socjalnej a osoby z niepełnosprawnością- nasze przyszłe własne ja; Przyszłość pracy socjalnej a starzenie się- "wszystko, co stare jest znów aktualne"; Przyszłość pracy socjalnej na wsi; Przyszłość rodzin amerykańskich- implikacje dla badań, praktyki i edukacji pracy socjalnej; Przyszłość pracy socjalnej w pomocy społecznej na rzecz dziecka; Przyszłość praktyki i pracy socjalnej w szkołach- bieżące trendy i możliwości; Praca socjalna w służbie zdrowia w 2025 roku- krajobraz i ścieżki ku transformacji; Usługi zdrowia psychicznego w XXI wieku- wyzwania ekonomiczne i praktyczne w drodze do uzdrowienia; Przyszłość pracy socjalnej w sądownictwie karnym nieletnich i dorosłych; Patrząc przez pryzmat- synteza postępów pracy socjalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 7)
ISBN: 978-83-61121-30-5
1. Perspektywy i plan badań; 2. Możliwości i cele; 3. Strategia, struktura i rezultaty; 4. Przedsiębiorczość społeczna a idea zrównoważonego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa polityka społeczna ; 1.)
ISBN: 978-83-61121-47-3
Transformacja polityki społecznej w Europie- główne kierunki reorganizacji; Polityka społeczna i usługi społeczne; Usługi społeczne w sferze zdrowia - w kierunku prywatnego uczestnictwa; Usługi społeczne w opiece długoterminowej; Usługi w pomocy społecznej; Usługi w obszarze ubezpieczeń społecznych; Usługi w polskim systemie zabezpieczenia społecznego - dalsze kierunki przemian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 1)
ISBN: 978-83-61121-24-4
1. Różnorodność kapitalizmu opiekuńczego: Nowe spojrzenie na demokratyczną walkę klas; Ryzyko socjalne i państwa opiekuńcze; Ekonomia gospodarstwa domowego; Porównanie reżimów opiekuńczych: powtórna analiza; 2. Nowa ekonomia polityczna: Strukturalne podstawy postindustrialnego zatrudnienia; Godzenie rozbieżnych dylematów w zatrudnieniu; 3. Kapitalizm opiekuńczy w nowym ujęciu?: Nowe rodzaje ryzyka socjalnego w starych państwach opiekuńczych; Nowe ujęcie reżimów opiekuńczych w epoce postindustrialnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa polityka społeczna ; 2.)
ISBN: 978-83-61121-48-0
1.W poszukiwaniu rozwiązań systemowych w lokalnej polityce społecznej i pracy socjalnej: Od administrowania do zarządzania usługami społecznymi; Organizowanie społeczności - pedagogiczne uwarunkowania środowiskowej usługi społecznej; Praca i praktyka środowiskowa - szkic o doświadczeniach brytyjsko-amerykańskich; Profesjonaliści, społecznicy, bojownicy? Edukacja środowisk lokalnych i ich liderów. 2. Badania i praktyka społeczna: Świadczenie usług społecznych - w stronę trzeciego sektora; Rozpoznanie potrzeb grup marginalizowanych i wykluczonych; Animacja społeczna - usługa i proces; Wypalenie zawodowe w pracy animacyjnej. 3. Refleksje nad praktyką społeczną w środowisku lokalnym: Rozwijanie aktywności seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku; Zaspokajania potrzeb społecznych seniorów na przykładzie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach; "Pomysł na pomoc" -środowiskowy program Stowarzyszenia "Serduszko dla Dzieci"; Badanie potencjału społeczności wiejskiej w gminie Słupno; Innowacyjność w zarządzaniu usługami społecznymi; Strategia rozwiązywania problemów społecznych - nowa jakość usług społecznych w Szklarskiej Porębie; Praca środowiskowa w praktyce regionalnej polityki społecznej; Program Aktywności Lokalnej (PAL) w Szopienicach jako przykład wykorzystania narzędzia systemowego w środowisku pracy socjalnej; Edukacja środowiskowa małych dzieci na terenach wiejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 5)
ISBN: 978-83-61121-26-8
1. Potrójna linia przewodnia- wprowadzenie; 2. Potrójna linia przewodnia: przegląd literatury; 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój i potrójna linia przewodnia; 4. Rachunkowość zrównoważonego rozwoju: pomiar ilościowy czy wzmacnianie jakościowe?; 5. Śledzenie zrównoważonego rozwoju i zarządzania globalnego: czy system jest sprawny?; 6. Umiejscowienie rządowej linii przewodniej; 7. W stronę potrójnej linii przewodniej: miraże, metody, mity; 8. Dobre chęci- niedobre efekty? Złamana obietnica raportowania CSR; 9. Jaki piękny bałagan! Wyjście poza proste rozwiązanie zagadek zrównoważonego rozwoju; 10. Szacowanie kosztów środowiskowych: osiąganie dojrzałość? Efektywność organizacji na drodze do ekorozwoju; 11. Model oceny zrównoważonego rozwoju (SAM): modelowanie przepływów ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i związanych z zasobami w ramach projektu; 12. Kapitał społeczny w praktyce: poradnik menedżera; 13. A co, jeśli zwyczajne postępowanie się nie sprawdza?; 14. Albo działamy, albo przestajemy marudzić; 15. Ekonomiczna linia przewodnia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa polityka społeczna ; 4.)
ISBN: 978-83-61121-49-7
O związkach polityki społecznej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu; Współpraca biznesu z jednostkami samorządu terytorialnego a realizacja polityki społecznej; CSR - wspólna przestrzeń dla biznesu i organizacji pozarządowych; Społeczna odpowiedzialność a biznes; CSR a człowiek jako jednostka; CSR a równość płci; CSR a Kapitał Społeczny - perspektywa wewnętrzna firmy; Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a zdrowie; CSR a wartość dla klienta; Społeczna odpowiedzialność biznesu a innowacje; Metody pomiaru CSR.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 9)
ISBN: 978-83-61121-33-6
1. U podstaw polityki rodzinnej: Dyskusje wokół nadania osobowości prawnej rodzinie; Rodzina- pomiędzy płcią a ubóstwem; O genezie zasiłków rodzinnych; Natalizm a patriotyzm; Demografia jako kwestia polityczna; Mobilizacja rodzin i ich interesy; 2. Dialektyka pomocy i usług: Domowa pomoc rodzinna a zadania rodziny; Pomoc społeczna dla rodzin jako laboratorium decentralizacji; 3. Drogie solidarności: Rodzina i społeczeństwo: jaka solidarność?; Trudna konwergencja polityk rodzinnych; Obowiązek utrzymania, obowiązek alimentacyjny: pytania w zawieszeniu; 4. Między prywatnością a porządkiem publicznym: Porządek rodzinny, porządek publiczny: jakie relacje?; Porządek rodzinny, porządek publiczny: jakie napięcia?; 5. Seksualność, rodzicielstwo i prawo: Prokreacja i filiacja: nowe wyzwania; Domyślne aspekty dotyczące matki zajmującej się domem; Słabości rodzaju męskiego?; Prawo naturalne ze względu na płeć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna 3)
ISBN: 978-83-61121-27-5
1. Welfare State w Europie Środkowo-Wschodniej; 2. Dziedzictwa instytucjonalne; 3. Dziedzictwa historyczne, instytucje welfare state oraz reformy społeczno-gospodarcze i polityczne w postkomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej, 1989-2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 11)
ISBN: 978-83-61121-51-0
1. Żydzi świeccy; 2. Społeczność religijno-narodowa; 3. Ultra ortodoksyjni Żydzi; 4. Imigranci z byłego Związku Radzieckiego; 5. Etiopscy Żydzi; 6. Palestyńscy Arabowie w Państwie Izrael; 7. Społeczeństwo druzyjskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna polityka społeczna ; 8)
ISBN: 978-83-61121-31-2
1. Wielosektorowa gospodarka i społeczny podział dobrobytu; 2. Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w ujęciu historycznym; 3. Państwo a dobrobyt; 4. Sektor prywatny a dobrobyt; 5. Dobrobyt a sektor woluntarystyczny i wspólnotowy; 6. Dobrobyt a sektor nieformalny; 7. Świadczenia podatkowe; 8. Świadczenia pracownicze; 9. Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w perspektywie porównawczej; 10. Globalny i ponadnarodowy wymiar wielosektorowości w polityce społecznej; 11. Wnioski końcowe dotyczące analizy wielosektorowej gospodarki dobrobytu i społecznego podziału dobrobytu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again