Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(10)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(10)
Author
Kaczmarczyk Paweł
(2)
Okólski Marek
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Chomiczewska Anna
(1)
Grabowska-Lusińska Izabela
(1)
Kryńska Elżbieta
(1)
Kumidor Irena
(1)
Kurowski Witold
(1)
Kępińska Ewa
(1)
Major Tomasz
(1)
Mirtchanov Monika
(1)
Modzelewska-Koncewicz Elżbieta
(1)
Pawłowska Beata
(1)
Pisarczyk Joanna
(1)
Szady-Ślaska Aldona
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Zatrudnienie za granicą
(11)
Emigracja zarobkowa
(4)
Zatrudnienie cudzoziemców
(4)
Swobodny przepływ osób
(3)
Kadry
(2)
Polska
(2)
Ruchliwość społeczna
(2)
Rynek pracy
(2)
Siła robocza
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Aspiracje
(1)
Bezrobocie
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czas pracy
(1)
Daniny publiczne
(1)
Dialog społeczny
(1)
Emigracja sezonowa
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Opieka społeczna
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Podatek
(1)
Podwójne opodatkowanie
(1)
Praca
(1)
Pracownicy wysoko kwalifikowani
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Płaca
(1)
Płynność kadr
(1)
Reemigracja
(1)
Rodzina
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Telepraca
(1)
Umowa o pracę
(1)
Unia Europejska
(1)
Wojsko
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
11 results Filter
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-25-1
R.I Polityka gospodarcza : 1.Wprowadzenie, 2.Polityka gospodarcza we Wspólnotach Europejskich, 3.Doświadczenia Hiszpanii, Irlandii, Grecji i Portugalii, 4.Wnioski
dla Polski. R.II Polityka rynku pracy : 1.wprowadzenie, 2.Polityka
rynku pracy we Wspólnotach Europejskich, 3.Polityka r ynku pracy w Polsce, 4.Aktywne programy polityki rynku
pracy w Polsce i w krajach Unii europejskiej.Analiza porównawcza, 5.Miejsce i kształt polityki rynku pracy w Polsce w przyszłości. R.III Zmiany strukturalne w gospodarce i polityka stru kturalna : 1.Wprowadzenie, 2.Zmiany struktury przedmio towej (rodzajowej), 3.Zmiany struktury własnościowej, 4.Wnioski dla politki strukturalnej. R.IV wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia i or ganizacji pracy : 1.Wprowadzenie, 2.Interpretacja po jęć kluczowych, 3.Elastyczne formy zatrudnienia i orga nizacji pracy w Polsce i w krajach Unii, 4.Konsekwencj e rozwoju elastycznych form zatrudnienia i organizacji
pracy. R.V Procesy konkurencyjne na rynku pracy : 1.wprowadze nie, 2.konkurencja na podażowej stronie rynku pracy, 3 .Konkurencja na popytowej stronie rynku pracy. R.VI Emigracja zarobkowa : 1.Wprowadzenie, 2.Przyczyny
i skutki emigracji zarobkowej, 3.Emigracja stała Pola ków, 4.Okresowa emigracja zarobkowa Polaków, 5.Emigra cja zarobkowa Polaków po akcesji-próba produkcji. Sytuacja na rynku pracy w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-280-0
1. Podstawy koncepcyjne: Od europejskiej emigracji do imigracji; Przesłanki emigracji ostatniej w Polsce; 2. Migracje przedakcesyjne: Krótkotrwałość i niepełność migracji w dobie transformacji systemowej; 3. Wpływ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na wielkość i kierunki migracji oraz cechy migrantów: Ile osób odpłynęło z Polski po 1 maja 2004 roku?; Kierunki geograficzne oraz dynamika migracji przed akcesją i po niej; Cechy osób migrujących przed akcesją i po niej; Regiony pochodzenia (zamieszkania) osób migrujących przed akcesją i po niej; Cechy migrujących - próba interpretacji; 4. Migracje poakcesyjne a potencjał migracyjny: Selektywność odpływu - ku wygaszaniu rezerw migracji; 5. Strategie migracyjne: racjonalność migrantów poakcesyjnych; Zasoby migrantów na rynkach pracy krajów przyjmujących - diagnoza; Kapitalizowanie i dekapitalizowanie indywidualnych zasobów migrantów poakcesyjnych; Migracyjny kapitał społeczny; Transfer kapitałów migrantów poakcesyjnych; Strategie powrotów migrantów poakcesyjnych; Synteza poakcesyjnych strategii migracyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 56)
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury sądowej; 3. Wolność osobista; 4. Bezpieczeństwo obywateli; 5. Ochrona praw ofiar przestępstw; 6. Konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 8. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 9. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 10. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 11. Praca polaków za granicą; 12. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 13. Ochrona zdrowia; 14. Ochrona środowiska; 15. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 16. Prawo do nauki; 17. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 18. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane; 19. Ochrona konsumentów; 20. Problematyka danin publicznych; 21. Działalność gospodarcza; 22. Ruch drogowy; 23. Wykonywanie kar i środków karnych; 24. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 25. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 26. Współdziałanie RPO z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie; 27. Działalność pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Migracyjne / [rada programowa] Marek Kupiszewski, Sławomir Łodziński, Wojciech Łukowski, Dorota Praszałowicz)
ISBN: 978-83-235-0419-1
1. Podstawowe pojęcia i wybrane koncepcje teoretyczne. 2. Definicja migracji sezonowych, pytania i hipotezy oraz metodologia badań. 3. Tło historyczne, kontekst instytucjonalny oraz skala, geografia i dynamika zjawiska. 4. Cechy społeczno-demograficzne współczesnych migrantów sezonowych i ich sytuacja na rynku pracy w Polsce. 5. Nieformalna procedura rekrutacyjna a współczesne migracje sezonowe. 6. Gospodarstwa domowe i rodziny współczesnych emigrantów sezonowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 36)
ISBN: 83-89972-80-8
1.Mobilność międzynarodowa ludności, 2.Międzynarodowa mobilność kapitału ludzkiego, 3.Przepływ kapitału ludzkiego w najnowszych migracjach ludności Polski, 4.Migracje pracowników wysoko wykwalifikowanych w kontekście integracji Polski z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 31)
ISBN: 83-89218-29-1
1.Migracje zarobkowe polskiej młodzieży. Założenia, wnioski, rekomendacje, 2.Zasady przemieszczania się obywateli polskich po 1 maja 2004 r., 3.Aspiracje i cele życiowe młodzieży średnich szkół zawodowych w kontekście integracji z Unią Europejską, 4.Gotowość migracyjna studentów państwowych szkół wyższych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7373-105-3
1.Migracje sezonowe. Zarys problemów badawczych, 2.Przepływ siły roboczej w świetle niemiecko-polskiej umowy dwustronnej o pracownikach sezonowych, 3.Popytowe uwarunkowania migracji zarobkowych - przypadek migracji sezonowych, 4."Dla nich nie ma alternatywy" Polsce pracownicy sezonowi w opinii niemieckich pracodawców, 5.Dzień codzienny polskiego pracownika sezonowego, 6.Aktywność eknomiczna migrantów sezonowych na polskim rynku pracy, 7.Mobilność zawodowa i terytorialna pracowników sezonowych, 8.Kobiety i mężczyźni w migracjach sezonowych, 9.Znaczenie migracji sezonowych dla migrantów, ich rodzin i społeczności wysyłających, 10.Społeczny sens migracji sezonowych, 11.Legalne migracje sezonowe z Polski do Niemiec i Francji. Analiza porównawcza, 12.Migracja sezonowa jako strategia działania w kontekście sytuacji na polskim i hiszpańskim rynku pracy, 13.Migracje do Belgii: o mozliwościach i barierach wychodzenia z nielegalności, 14.CZłonkowstwo Polski w Unii Europejskiej oraz szanse na uzyskanie pracy za granicą w opinii polskiego społeczeństwa i polskich pracowników sezonowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-47-2
Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state); Wzrost zatrudnienia warunkiem optymalizacji sfery socjalnej; Elastyczność polskiego rynku pracy; Zatrudnienie Polaków na zachodzie Europy i jego perspektywy po wstąpieniu Polski do UE; Uczenie (się0 - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych); Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Polskie przedsiębiorstwa wobec społecznych wyzwań okresu transformacji i akcesji do Unii Europejskiej; Czas pracy w warunkach integracji; Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji; Wynagrodzenia w nowej gospodarce; Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych w Polsce; Wpływ integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi; Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE; Trójstronna komisja: dialog społeczny i legitymizacja; Ustrój społeczny zakładu pracy w świetle dokumentów partycypacyjnych Unii Europejskiej; Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami unijnymi; Odpowiednie zabezpieczenia emerytalne - warunki i możliwości realizacji; Świadczenia społeczne zakładów pracy: zanik czy nowe formy? Regulacje i procesy; Stare i nowe funkcje pomocy społecznej; Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej; Bezrobocie a rodzina; Uwarunkowania realizacji funkcji wychowawczej rodziny. Rodzina polska wobec nowych wyzwań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83255-9169-4
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział I. Unormowania kolizyjne stosunku pracy. Uwagi prawnoporównawcze: 1. Uwagi ogólne; 2. Stosunki pracy w dawnych polskich ustawach kolizyjnych; I. Ustawy kolizyjne z 1926 r.; II. Ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r.; 1. Uwagi ogólne; 2. Wybór prawa; 3. Prawo właściwe w braku wyboru prawa; 4. Stosunek Prawa prywatnego międzynarodowego z 1965 r. do dyrektywy 96/71/WE; 5. Zdolność stron do zawarcia umowy o pracę i dokonywania czynności w ramach stosunku pracy; 6. Forma umowy o pracę oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych w ramach stosunku pracy; 3. Unormowania kolizyjne stosunków pracy w wiążących Polskę umowach międzynarodowych; 4. Stosunki pracy w wybranych zagranicznych regulacjach kolizyjnych; 5. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Rozdział II. Zagadnienia kwalifikacyjne. Rozdział III. Kolizyjne unormowanie umowy o pracę; 1. Uwagi ogólne; 2. Wybór prawa dla umowy o pracę; 3. Ograniczenie zakresu zastosowania prawa wybranego; 4. Prawo właściwe w braku wyboru prawa; I. Uwagi ogólne; II. Prawo państwa, w którym (lub – gdy takiego brak –z którego) pracownik zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy; III. Prawo państwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, za pośrednictwem którego zatrudniono pracownika(w którym pracownik został zatrudniony); IV. Reguła korekcyjna; Rozdział IV. Wpływ przepisów wymuszających swoje zastosowanie na statut stosunku pracy; 1. Uwagi ogólne; 2. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie legis fori; 3. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie kraju trzeciego. Rozdział V. Pozycja prawna pracowników delegowanych do świadczenia pracy w innym państwie; 1. Uwagi ogólne; 2. Delegowanie pracowników przez przedsiębiorców prowadzących działalność w państwie członkowskim do wykonywania pracy na terytorium innego państwa członkowskiego; I. Uwagi ogólne; II. Zakres podmiotowy dyrektywy 96/71/WE; III. Okres delegowania; IV. Zakres przedmiotowy dyrektywy 96/71/WE; 1. Maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku oraz minimalny wymiar płatnych urlopów rocznych; 2. Minimalne stawki płacy wraz ze stawką za nadgodziny(z wyjątkiem uzupełniających zakładowych systemów emerytalnych); 3. Warunki wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa zatrudnienia tymczasowego; 4. Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy oraz środki ochronne stosowane w odniesieniu do warunków zatrudniania kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, a także co do dzieci i młodzieży; 5. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz inne postaci równouprawnienia (niedyskryminacji); V. Możliwość objęcia zakresem ochrony wynikającej z dyrektywy 96/71/WE innych elementów stosunku pracy niż wskazane w jej art. 3 ust. 1 lit. a–g ; VI. Relacja pomiędzy prawem państwa przyjmującego (miejsca wykonywania pracy) a statutem stosunku pracy (art. 3 ust. 7dyrektywy 96/71/WE); VII. Przepisy regulujące warunki zatrudnienia, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a–g dyrektywy 96/71/WE, jako przepisy wymuszające swoje zastosowanie; 3. Delegowanie pracowników przez przedsiębiorców prowadzących działalność poza państwem członkowskim do wykonywania pracy na terytorium Polski; 4. Delegowanie pracowników przez przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce (państwie członkowskim) do wykonywania pracy na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie. Rozdział VI. Prawo właściwe dla stosunku pracy wynikającego z innego źródła niż umowa o pracę – wzmianka. Rozdział VII. Zakres zastosowania prawa właściwego: 1. Uwagi ogólne; 2. Umowa o pracę; 3. Treść stosunku pracy; I. Uwagi ogólne; II. Rodzaj, miejsce i warunki pracy; III. Czas pracy; IV. Wynagrodzenie pracownika; V. Urlop pracowniczy oraz inne przypadki przerw świadczeniu pracy; VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy; VII. Inne prawa i obowiązki pracownicze; 4. Odpowiedzialność pracownika; 5. Wygaśnięcie stosunku pracy; 6. Wypadki przy pracy; 7. Własność intelektualna a stosunek pracy. Rozdział VIII. Zdolność stron umowy o pracę; 1. Uwagi ogólne; 2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych pracownika; 3. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych pracodawcy. Rozdział IX. Forma umowy o pracę i innych czynności prawnych dokonywanych w ramach stosunku pracy. Rozdział X. Umowy towarzyszące stosunkowi pracy. Rozdział XI. Umowa o pracę i stosunek z niej wynikający a upadłość międzynarodowa. Rozdział XII. Unormowania kolizyjne zbiorowego prawa pracy; 1. Uwagi ogólne; 2. Układy zbiorowe pracy i inne porozumienia grupowe; 3. Spory zbiorowe pracowników i prawo do strajku. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo dla Firm)
ISBN: 978-83-255-1621-5
1. Prawo socjalne międzynarodowe- zagadnienia teoretyczne 2. Zasady opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia za obywateli polskich zatrudnionych za granicą i cudzoziemców zatrudnionych w Polsce; 3. Określenie właściwego ustawodawstwa w prawie wspólnotowym; 4. Komentarz do przepisów Tytułu II rozporządzenia nr 883/2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podatkowe Komentarze Tematyczne)
ISBN: 83-7483-169-3
1. Wprowadzenie - System prawny w Unii Europejskiej. 2. Wykonywanie pracy - formy zatrudnienia. 3. Oddelegowanie pracowników. 4. Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej. 5. Ustawodawstwo unijne w zakresie ubezpieczeń społecznych. 6. Polski system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 7. Opłacanie i rozliczanie składek. 8. Aspekty podatkowe podlegania ubezpieczeniom społecznym. 9. Rezydencja podatkowa w polskich przepisach. 10 Polskie przepisy podatkowe a postanowienia umów międzynarodowych w zakresie rezydencji podatkowej. 11. Wykonywanie pracy - międzynarodowe aspekty w zakresie opodatkowania. 12. Metody unikania podwójnego opodatkowania. 13. Polacy za granicą - opodatkowanie w świetle polskich przepisów. 14. Zasady ustalania dochodu. 15. Zasady opodatkowania i rozliczeń dochodów w zakresie różnych struktur wynagradzania. 16. Zasady wynagradzania w aspekcie oddelegowań zagranicznych. 17. Koszty podatkowe. 18. Pracodawca jako płatnik. 19. Zasada "samoopodatkowania" przy wybranych kategoriach przychodów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again