Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Grudzewski Wiesław M
(2)
Merski Janusz
(2)
Altkorn Jerzy
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Glikamn Paweł
(1)
Gorynia Marian
(1)
Jakóbik Witold
(1)
Januszkiewicz Włodzimierz
(1)
Jarmułowicz Wacław
(1)
Kotowicz-Jawor Joanna
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Kożuch Barbara
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Matuszak Marek
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Noga Adam
(1)
Okoń-Horodyńska Ewa
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sajkiewicz Alicja
(1)
Skowronek Czesław
(1)
Strużycki Marian
(1)
Sudoł Stanisław
(1)
Szuwarzyński Andrzej
(1)
Wawrzyniak Bogdan
(1)
Weresa Marzenna A
(1)
Witkowski Janusz
(1)
Wnorowski Henryk
(1)
Wziątek-Kubiak Anna
(1)
Żabiński Leszek
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Zarządzanie wiedzą
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Organizacja ucząca się
(3)
Polska
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informacja naukowa
(1)
Innowacje
(1)
Kadry
(1)
Nauka
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- Polska
(1)
Rynek
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom IV)
ISBN: 83-11-09358-X
Słowo wstępne; Wstęp; Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy; Przedsiębiorczość a polityka makroekonomiczna; Przedsiębiorczość XXI wieku (Intelektualizacja przedsiębiorczości, intelektualizacja przedsiębiorstw); Szanse rozwojowe przedsiębiorstw; Nadzór korporacyjny w Polsce w kontekście światowych doświadczeń i wyzwań globalizacji; Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar; Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy; Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych; Sposób kształtowania przewag konkurencyjnych; Systemy wynagradzania w motywowaniu menedżerów; Konkurencyjność polskiego sektora usług; Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój gospodarki; Orientacje marketingowe polskich przedsiębiorstw; Pracownicy jako wartość firmy; Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej lat 1990-2000; Nowoczesne metody i techniki zarządzania w praktyce polskich przedsiębiorstw; Czynniki i bariery innowacyjności gospodarki. Wnioski dla Polski; Znaczenie marki produktu w kształtowaniu lojalności nabywców względem firmy; Strategiczne zachowania marketingowe przedsiębiorstw a mikroekonomiczny mechanizm rozwoju; Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, a ich możliwości rozwojowe; Wybrane elementy konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego; Przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość w polskiej gospodarce; Jaka polityka proeksportowa dla Polski?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-214-1
Enterprise performance management - nowe wsparcie dla przedsiębiorczości korporacyjnej w warunkach globalizacji; Migracja wartości a procesy przedsiębiorczości; Zarządzanie wiedzą jako przejaw przedsiębiorczości; Przedsiębiorczość w restrukturyzacji i wycenie przedsiębiorstwa; Reorientacja procesowa w organizacji a warunki wyzwalania przedsiębiorczości; Integracja personalna w grupach kapitałowych. Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorczości; Public relations a inne formy wpływu na otoczenie - przejawy przedsiębiorczości; Project finance jako metoda pobudzania przedsiębiorczości; Umowy handlowe i regulacje celne jako uwarunkowania przedsiębiorczości; Wpływ prywatyzacji przedsiębiorstw na innowacyjność gospodarki na przykładzie gospodarki polskiej; Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Wzrost przedsiębiorczości na polskim rynku telekomunikacyjnym jako efekt procesów liberalizacyjno- demonopolizacyjnych; Uwarunkowania i przejawy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce; Przejawy przedsiębiorczości w zarządzaniu kryzysowym w transporcie lotniczym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
ISBN: 83-88700-04-9
Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce?; Społeczeństwo wiedzy w Polsce?; Współczesna rola innowacji w ujęciu teorii ekonomii; Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki?; Ekonomia a postęp techniczny: rola nauki w innowacyjności gospodarek; Wpływ polityk sektorowych na innowacyjność przedsiębiorstw i państwa w perspektywie członkostwa w UE; Wyzwania wspólnotowej polityki innowacyjnej; Technologia jako czynnik produkcji w procesie integracji europejskiej; Uwarunkowania i przykłady wdrażania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; Wykreowanie polskiego systemu innowacji a budowa gospodarki opartej na wiedzy; Społeczno-psychologiczne uwarunkowania wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie; Popyt i podaż polskiego systemu innowacji a szanse podnoszenia poziomu innowacyjności gospodarki i budowania gospodarki opartej na wiedzy; Efektywność działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86990-79-1
Uwarunkowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Konkurencyjność przedsiębiorstw: Innowacyjność źródłem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej; Kreatywność i dobra organizacja podstawą rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności w Zjednoczonej Europie; Zastosowanie technologii multimedialnych w wirtualizacji przedsiębiorstw; Rola i znaczenie informacji w przedsiębiorstwie; Wpływ zmian technologii w nowoczesnych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych. Zarządzanie zasobami ludzkimi: Praca z załogą we współ czesnym światowym hotelarstwie; Zarządzanie kapitałem społecznym w polskich organizacjach. Próba diagnozy i propozycje; Zarządzanie i kreatywność czy zarządzanie kreatywnością? Organizacja Inteligentna: Organizacje "inteligentne inaczej". Zjawisko kultu korporacyjnego w firmach działających na terenie Polski; Uczelnia jako organizacja ucząca się; Etyka w motywacyjnych działaniach menedżerskich; Wirtualna i realna komunikacja; Koncepcje zarządzania przez jakość w bankach; Systemy zapewnienia jakości jako wstęp do tworzenia organizacji inteligentnych w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zarządzanie wiedzą: Rola wiedzy i edukacji w rozwoju firmy; Wiedza jako czynnik rozwoju regionów; Psychologiczne bariery w zarządzaniu wiedzą na podstawie badań przeprowadzonych w firmach północno-wschodniej Polski; Rola wiedzy w nowoczesnych strukturach organizacyjnych Organizacyjna relacja wiedzy i władzy; Profil pracownika wiedzy; Determinanty wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach na przykładzie regionu mazowieckiego; Obieg informacji i jej wykorzystanie w zarządzaniu wiedzą; Ciągłe doskonalenie zarządzania jako droga polskich przedsiębiorstw energetycznych do organizacji inteligentnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86990-91-0
Organizacja wirtualna - szanse i bariery; Wirtualne miejsce pracy. Nowy układ dla przedsiębiorstw i pracowników; Tendencje rozwoju wirtualizacji rynku książki w Polsce; Unia Europejska. Kształtowanie się nowego modelu polityki w dziedzinie wiedzy i edukacji; Determinanty wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego przy formułowaniu planu rozwoju szkoły; Zarządzanie wiedzą inaczej. Kreowanie patologicznej "wiedzy ukrytej" w polskich firmach; Nowe spojrzenie na organizację w dobie e-gospodarki; Nowy model pojmowania wiedzy w organizacji; Znaczenie kultury w działalności menedżera; Trudności praktycznego zastosowania koncepcji zarządzania wiedzą w organizacji; Zarządzanie własnością intelektualną na przykładzie rejestracji znaku towarowego w Biurze Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (wybrane zagadnienia); Wiedza jako efekt złożonych procesów społecznej komunikacji; Niewiedza i jej znaczenie w organizacji; Wiedza chroniona w warunkach szkoły wyższej; Systemy zapewnienia jakości jako wstęp do tworzenia organizacji inteligentnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; Informacja a wiedza; Sukces, pieniądz, bogactwo w percepcji społecznej a postkomunistyczna scheda postaw w dobie akcesji Polski do UE; V Jubileuszowy Kongres - Młodzież w Zjednoczonej Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88617-07-9
Wprowadzenie; R. I Uniwersytet jako organizacja ucząca się; R.II The Koncept of Entrepreneurial University as an Answer to the Challenge sof the 21ST Century; ZR. III arządzanie nauką a polityka naukowa; R. IV Identyfikacja elementów zarządzania wiedzą w wyższej uczelni; R. V Możliwości oceny produktywności szkoły wyższej; R. VI Informacja naukowo-techniczna jako baza wiedzy wspomagająca działalność edukacyjno-badawczą w wyższej uczelni technicznej; R. VII Biblioteka wirtualna jako element społeczeństwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again