Form of Work
Książki
(7)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Nowak Edward
(2)
Andreson Steven R
(1)
Kaplan Robert S
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Mućko Agnieszka
(1)
Mućko Przemysław
(1)
Piosik Andrzej
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Świderska Gertruda Krystyna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
English
(1)
Subject
Przedsiębiorstwo
(5)
Zarządzanie strategiczne
(5)
Koszty
(3)
Controlling
(2)
Rachunkowość
(2)
Benchmarking
(1)
Budżet
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Internet
(1)
Kanada
(1)
Kompleksowa karta wyników
(1)
Konkurencja
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Państwo
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Pzredsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71877-96-X
1. Istota i zakres controllingu, 2. Controlling w strukturze organizacji przedsiębiorstwa, 3. Controlling strategiczny i jego instrumenty, 4. Controlling operacyjny i jego instrumenty, 5. Controlling gospodarki zasobami przedsiębiorstwa, 6. Controlling funkcjonalny, 7. Controlling w ośrodkach odpowiedzialności przedsiębiorstwa, 8. Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa, 9. Systemy informatyczne w controllingu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-382-1
R.1 Rola i znaczenie strategii dla sukcesu przedsiębiorstwa, R.2 Struktura procesu budowy i realizacji strategii w przedsiębiorstwie, R.3 Źródła informacji dla formułowania i realizacji strategii, R.4 Koncepcja Systemu Informacji Strategicznej (SIS), R.5 Narzędzie nowoczesnej rachunkowości zarządczej dla formułowania i realizacji strategii
formułowania i realizacji strategii : 1.Klasyfikacja źródeł informacji dla formułowania i realizacji strate gii, 2.Uczestnicy rynku niewyspecjalizowani w dostarcz eniu informacji, 3.Wyspecjalizowane instytucje, 4.Prze dsiębiorstwo jako źródło informacji. R.4 Koncepcja Sys temu Informacji Strategicznej : 1. Rodzaje decyzji str ategicznych a system gromadzenia informacji, 2.Podstaw a informacyjna podejmowania decyzji powtarzalnych, 3. Model systemu informacji strategicznej. R.5 Narzędzia nowoczesnej rachunkowości zarządczej dla formułowania i realizacji strategii : 1.Rozwój strategicznej perspe ktywy w rachunkowości zarządczej, 2.Rachunek kosztów dla celów zarządzania strategicznego, 3.Ocena efektów działalności dla celów systemu informacji strategiczne j, 4.Nowoczesne systemy pomiaru strategii dla celów sy stemu informacji strategicznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Kształtowanie wartości firmy / Monika Marcinkowska. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2000. - 210,[1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13192-6
Znaczenie wartości przedsiębiorstwa; Czynniki ujawniane w sprawozdaniach finansowych - jako źródła wartości firmy; Czynniki nie ujawniania sprawozdaniach finansowych - jako źródła wartości firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
Mechanizm podzielonej płatności (split payment) został wprowadzony głównie w celu przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom podatkowym w podatku od towarów i usług. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów regulacja ta odnosi się również do jednostek samorządu terytorialnego, które są podatnikiem VAT. Celem artykułu jest przedstawienie technicznego ujęcia w polityce rachunkowości mechanizmu podzielonej płatności oraz konsekwencji przyjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego poszczególnych rozwiązań w prowadzeniu jednego lub wielu rachunków VAT. Zastosowane metody badawcze to analiza aktów prawnych, przegląd literatury oraz wnioskowanie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że istnieje problem powiązania rachunków VAT z określonym rachunkiem rozliczeniowym i ścisłej kontroli widniejących na nim środków w transakcjach kupna i sprzedaży dokonywanych przez jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15394-6
Cz.I Podstawy rachunku kosztów działań sterowanego czasem: 1. Ewolucja rachunku kosztów działań sterowanego czasem. Wprowadzenie, 2. Szacowanie czasu trwania procesów. Rola równań czasowych, 3. Jednostkowy koszt zdolności produkcyjnych. Kwestie praktyczne, 4. Wdrażanie modelu ABC sterowanego czase, Rozpoczęcie projektu, 6. Przyspieszone modelowanie zysków. Tworzenie nowej analizy due-diligence na potrzeby fuzji i przejęć, 5. Analiza scenariuszy i budżetowanie działań. Prognozowanie zapotrzebowania na zasoby, 7. Zwiększenie zakresu ulepszeń procesów biznesowych. Nowe zastosowania modelu ABC sterowanego czasem. Cz. 2 Rachunek kosztów działań sterowany czasem w prkatyce: 8. Kemps LCC. Wielosć produktów, kanałów dystrybucji i klietnów, 9. Sanac Logistic. Uchwycenie złóżoności procesów logistycznych w równianiach czasowych, 10. Comton Financial. Zastosowanie TDABC w celu restrukturyzacji zysków, 11. ATB Financial. Wzrost w parze z zyskami, 12. Oddział Citigroup Technology Infrastructure. Finansowe strategie zarządzania technologią informacyjną jako biznesem w biznesie, 13. Grupa klientów prywatnych firmy Global Insurance. Prognozowanie wielkości zatrudnienia kluczowych pracowników, 14. Uniwersytet Stanowy Jackson. Wprowadzenie koncepcji biznesowych do edukacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-001-3
Geneza i istota strategicznego zarządzania kosztami; Koszty w strategiach przedsiębiorstwa; Strategiczne czynniki kosztotwórcze; Rachunek kosztów docelowych; Analiza kosztów łańcucha wartości; Rachunek kosztów cyklu życia; Zarządzanie kosztami w łańcuchu dostaw; Zarządzanie kosztami projektów; Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Benchmarking w zarządzaniu kosztami; Określanie długookresowych prawidłowości w kształtowaniu się kosztów; Strategiczna analiza kosztów w zintegrowanym systemie zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zasady rachunkowości zarządczej / Andrzej Piosik. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 380, [2] s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14594-3
1. Istota rachunkowości zarządczej 2. Koszty i ich klasyfikacja 3. Koszty zleceń 4. Koszty produktów jednorodnych 5. Koszty produktów łącznych 6. Rozliczanie kosztów podmiotów pomocniczych 7. Rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych : standaryzacja kosztów 8. Analiza koszt-wielkość sprzedaży-zysk 9. Budżetowanie w przedsiębiorstwie 10. Rachunkowość odpowiedzialności 11. Rachunek kosztów działań 12. Budżetowanie kapitałowe 13. Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym - wybrane zagadnienia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
E-book
In basket
The issue consists of articles containing a great deal of cognitively and practically interesting information. For the most part, they regard: methods of estimation of human capital as well as productivity of work, survey on absenteeism from work and arduousness in work, research on digital capital of the websites of local governments, methods of advancement in international accounting systems, forming of principles of fair value as a measure of value of financial instruments. The content of subsequent papers allows perceiving strategic aspects of the management process, among which: management through creating values for the customer in a local tourist economy, strategic planning of rural tourism development, and strategies of the decision making process by representatives of trade unions as well as other social organizations.(...)
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again