Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(8)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(8)
Author
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(3)
Łazowski Adam
(3)
Baran Beata
(2)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Lityński Adam
(2)
Majewski Kamil
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kopietz-Unger Janina
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moll Tomasz
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nowak Krystian
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Popławski Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Sołtysińska Aleksandra
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Wszołek Michał
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zieliński Marek
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Zamówienia publiczne
(9)
Handel międzynarodowy
(3)
Instytucje europejskie
(3)
Konkurencja
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Swobodny przepływ kapitału
(3)
Swobodny przepływ osób
(3)
Swobodny przepływ usług
(3)
Unia Europejska
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Mandat radnego
(2)
Prawa dziecka
(2)
Swobodny przepływ towarów
(2)
Układ z Schengen (1985)
(2)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Ceny
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Energia elektryczna
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Geologia
(1)
Górnictwo
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Monopol
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Parlament
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Podatek
(1)
Porty
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Referendum lokalne
(1)
Reklama
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Rodzina
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Sektor publiczny
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Służba więzienna
(1)
Tajemnica skarbowa
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Wolność prasy
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Wójt
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Znaki towarowe
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-559-X
1. System wymiany informacji skarbowej o podatnikach podatku VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego na przykładzie polskich unormowań prawnoskarbowych, 2. Zasady wspólnotowego prawa zamówień publicznych, 3. Regulowanie cen usług łączności elektronicznej w prawie Unii europejskiej, 4. Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym - uwagi de lege lata i de lege ferenda, 5. Znak towarowy w Unii Europejskiej - podstawowe zagadnienia, 6. Zasada swobodnego przepływu płatności w prawie Unii europejskiej, 7. Rozwój koncepcji społeczeństwa informacyjnego wobec ochrony praw obywateli społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej, 8. Zmowa kartelowa a umowy know-how w świetle regulacji wspólnotowej, 9. Europejskie rady zakładowe - -nowa forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu na gruncie prawa polskiego, 10. Wspólnotowy system handlu emisjami w sektorze energii elektrycznej, 11. Nadużyqanie pozycji dominującej w sektorze usług pocztowych w świetle orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 83-7416-560-X
1. Prawo instytucjonalne; Unia Europejska - zagadnienia podstawowe; System instytucjonalny Unii Europejskiej; Źródła prawa Unii Europejskiej i ich tworzenie; Dostęp do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich; Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej na płaszczyźnie krajowej państw członkowskich; Procedura orzeczeń wstępnych; postępowanie o narodzenie prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie; Sądowa kontrola legalności aktów prawa Unii Europejskiej; skarga odszkodowawcza przeciwko wspólnocie; procedura przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 2. Prawo gospodarcze: Swobodny przepływy towarów na rynku wewnętrznym; Oznakowanie CE na wyrobach przemysłowych - bezpieczeństwo i swobodny obrót; Wspólna polityka handlowa; Swobodny przepływ osób; Swoboda zakładania przedsiębiorstw; swobodny przepływ usług na rynku wewnętrznym; Wzajemne uznawanie dyplomów; prawo konkurencji; Zamówienia publiczne w prawie Wspólnot Europejskich; prawo własności przemysłowej; współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych; współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-7526-004-5
1. Prawo instytucjonalne; Unia Europejska - zagadnienia podstawowe; System instytucjonalny Unii Europejskiej; Źródła prawa Unii Europejskiej i ich tworzenie; Koordynacja polityki integracyjnej w Polsce, Dostęp do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich; Stosowanie i interpreatacja prawa Unii europejskiej; Procedura orzeczeń wstępnych; postępowanie o naruszenie prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie; Sądowa kontrola legalności aktów prawa Unii Europejskiej; Stosunki kontraktowe Wspólnot Europejskich; Odpowiedzialność deliktowa Wspólnot Europejskich; procedura przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 2. Prawo gospodarcze: Swobodny przepływy towarów na rynku wewnętrznym; Oznakowanie CE na wyrobach przemysłowych - bezpieczeństwo i swobodny obrót; Wspólna polityka handlowa; Swobodny przepływ osób; Swoboda zakładania przedsiębiorstw; swoboda świadczenia usług; Wzajemne uznawanie dyplomów; prawo konkurencji; Pomoc państwa, Zamówienia publiczne w prawie Wspólnot Europejskich; współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych; współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-7526-562-0
1. Prawo instytucjonalne; Unia Europejska - zagadnienia podstawowe; System instytucjonalny Unii Europejskiej; Źródła prawa Unii Europejskiej i ich tworzenie; Koordynacja polityki integracyjnej w Polsce, Dostęp do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich; Stosowanie i interpreatacja prawa Unii europejskiej; Procedura orzeczeń wstępnych; postępowanie o naruszenie prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie; Sądowa kontrola legalności aktów prawa Unii Europejskiej; Stosunki kontraktowe Wspólnot Europejskich; Odpowiedzialność deliktowa Wspólnot Europejskich; procedura przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 2. Prawo gospodarcze: Swobodny przepływy towarów na rynku wewnętrznym; Oznakowanie CE na wyrobach przemysłowych - bezpieczeństwo i swobodny obrót; Wspólna polityka handlowa; Swobodny przepływ osób; Swoboda zakładania przedsiębiorstw; swoboda świadczenia usług; Wzajemne uznawanie dyplomów; prawo konkurencji; Pomoc państwa, Zamówienia publiczne w prawie Wspólnot Europejskich; współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych; współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-326-6
R. I Instytucja zamówień publicznych-rozważania wstępn; R .II Zakres obowiązywania przepisów regulujących wspólnotowy rynek zamówień publicznych; R .III Postanowienia wspólnotowego prawa zamówień publicznych ustanawiające ogólną zasadę równego traktowania; R. IV Zastosowanie przepisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do procedur udzielania amówień publicnych; R. V Podstawowe elementy procedur postępowania w przedmiocie udzielania zamówienia; R. VI Środki odwoławcze w systemie zamówień publicznych; R. VII Zamówienia publiczne w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego i polityki obronnej państwa; R.VIII Uwagi końcowe
: 1.Geneza i rozwój instytucji zamówień publicznych, 2.Aspekt ekonomiczny, polityczny i społeczny zamówień publicznych, 3.Ogólne uwagi na temat instytucji prze targu jao podstawowego sposobu zawierania umów w syste mie zamówień publicznych. R.II Zakres obowiązywania przepisów regulujących wspól notowy rynek zamówień publicznych : 1.Zakres podmiotow y regulacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych
obowiązujących w Unii Europejskiej, 2.Zakres przedmio towy regulacji dotyczących udzielania zamówień publi cznych obowiazujących w Unii Europejskiej. R.III Postanowienia wspólnotowego prawa zamówień publi cznych ustanawiajace ogólną zasadę równego traktowania
: 1.Wstęp, 2.Postanowienia zawarte w Traktacie ustana wiajacym Wspólnotę Eurrpoejską, 3.Postanowienia zawart e w dyrektywach, 4.Unormowania zawarte w Porozumieniu w sprawie zamówień Rządowych, 5.Podsumowanie. R.IV Zastosowanie przepisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do procedur udzielania zamówień publicznych. R.V Podstawowe elementy procedur postępowania w przed miocie udzielania zamówienia : 1.Ogłoszenie o przetarg u, 2.Kwalifikacje uczestników postępowania, 3.wybór o ferty, 4.Aspekty społeczne w kryteriach oceny oferentó w i kryteriach oceny ofert. R.VI Środki odwoławcze w systemie zamówień publicznych
: 1.Rozważania wstępne, 2.Ogólne zasady, na którycxh opiera się system procedur odwoławczych, 3.Zakres prze dmiotowy wspólnotowych procedur odwoławczych, 4.Podmio ty legitymowane do wszczęcia procedur odwoławczych, 5. Krajowe organy właściwe do orzekania w sprawach naru szeń prawa zamówień publicznych, 6.Kategorie środków ochronnych, 7.Szczególne unormowania dyrektywy 92/13, 8.Procedury o charakterze mediacyjnym i pojednawczym. R.VII Zamówienia publiczne w sferze ochrony bezpieczeń stwa publicznego i polityki obronnej państwa : 1.Wpro wadzenie, 2.Unormowania prawa wspólnotowego, 3.Regulac je ograniczające zasadę równości ze względu na potrzeg bę zachowania porządku publicznego i politykę obronną zawarte w GPA
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-215-X
Rozdział I: Zamówienia publiczne w prawie krajowym i wspólnotowym. 1. Zamówienia publiczne na prace projektowe i budowlane w prawie wybranych krajów i wspólnotowym. 2. Cennik za usługi projektowe. Obowiązki i kompetencje architekta. 3. Podstawy prawne zamówień publicznych w Unii Europejskiej. 4. Geneza prawa o zamówieniach publicznych w prawie Unii Europejskiej. 5. Zamówienia publiczne w Holandii. 6. Prawo zamówień publicznych we Francji. 7. Zamówienia publiczne w Szwajcarii. 8. Podstawy prawne zamówień publicznych w Niemczech. Rozdział II: Uwarunkowania i przykłady projektów pilotażowych w Europie. 1. Uwarunkowania. 2. Przykłady projektów pilotażowych. Rozdział III: Wybrane orzeczenia sądowe. Studia przypadków. 1. Naruszenie przez państwo członkowskie UE swoich zobowiązań wynikających z dyrektywy Rady 93/37/EWG z 14 czerwca 1993 r. dotyczących koordynacji postępowania udzielenia publicznych zamówień na roboty budowlane 2. Ustalenia dotyczące przestrzegania terminu. 3. Termin zawarcia umowy. 4. Gminne spółki zakupów, których zadaniem jest przeprowadzanie wspólnych przetargów. 5. Upoważnienie do złożenia wniosku o postępowanie kontrolne. 6. Udzielenie zamówienia de facto. 7. Procedura negocjacyjna. Zmiana świadczenia. Udzielenie zamówienia de facto. Upoważnienie do złożenia wniosku. 8. Przetarg z możliwością złożenia oferty po dokonaniu wyboru propozycji. 9. Rzeczoznawcy. 10. Udzielanie zamówienia zgodnie z ujednoliconymi warunkami zlecania usług oferowanych przez osoby wykonujące wolny zawód.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Samorząd Lokalny wobec Integracji Europejskiej ; z. 8)
ISBN: 83-7151-418-2
1. Procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w "sektorach klasycznych"; 2. Procedura udzielania zamówień publicznych przez jednostki działające w sektorach gospodarki wodnej, energetycznej, transportu i telekomunikacji; 3. Procedury odwoławcze w udzielaniu zamówień publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again