Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(18)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(18)
Author
Panowicz-Lipska Janina
(4)
Radwański Zbigniew
(4)
Heropolitańska Izabela
(2)
Rudnicki Stanisław
(2)
Bodył Szymala Piotr
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Janda Paweł
(1)
Jasińska Maria
(1)
Karasek Iwona
(1)
Koleśnik Jan
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Kurowski Witold
(1)
Michalski Marek
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Osman Anna
(1)
Pluskota Przemysław
(1)
Przyborowski Łukasz
(1)
Rewieński Maciej
(1)
Rytwińska Magdalena
(1)
Stangret Anna
(1)
Szymczak Iwona
(1)
Woźniak Zbigniew
(1)
Włodarska Karolina
(1)
Zdziebkowski Radosław R
(1)
Świeca Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Zabezpieczenie wierzytelności
(24)
Wierzytelność
(10)
Banki
(5)
Papiery wartościowe
(5)
Prawo zobowiązaniowe
(5)
Leasing
(4)
Najem
(4)
Obligacje
(4)
Przyrzeczenie publiczne
(4)
Sprzedaż
(4)
Ubezpieczenia gospodarcze
(4)
Użyczenie
(4)
Weksle
(4)
Egzekucja sądowa
(3)
Kredyt
(3)
Rynek finansowy
(3)
Dług
(2)
Hipoteka
(2)
Ryzyko bankowe
(2)
Windykacja
(2)
Zastaw
(2)
Banki internetowe
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Dłużnicy
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kredyt -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Lichwa
(1)
Orzeczenie sądowe -- zagadnienia
(1)
Poręczenie
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Skarga pauliańska
(1)
Upadłość
(1)
Własność
(1)
Świadczenia -- prawo międzynarodowe-- stan na 2005 r
(1)
38 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89069-37-7
CZ.I Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego : 1.System bankowy, 2.bank i jego cechy charakterystyczne, 3.Rynki finansowe - instrumenty, podmioty, klasyfikacja. Cz. II Operacje bankowe: 4.Operacje depozytowe, 5.Operacje płatnicze, 6.Operacje aktywne - kredytowe i lokacyjne, 7.Operacje zabezpieczające - gwarancje i poręczenia, 8.Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Otoczenie banku i jego relacje z nim : 9.Otoczenie banku, 10.Marketing bankowy, 11.Bankowość elektroniczna. Cz. IV Gospodarka finansowa banku : 12.Pasywa, aktywa, wynik finansowy, 13.ryzyko i zarządzanie ryzykiem, 14.Analiza i ocena sytuacji finansowej banku. Cz. V Zarządzanie bankiem : 15.Organizowanie działalności banku, 16.Kontrola w zarządzaniu bankiem, 17.Polityka banku i planowanie działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ)
ISBN: 83-7444-063-5
1.Wprowadzenie do problemtyki, 2.Blokada autonomiczna - zagadnienia ogólne, 3.Podmioty stosunku blokady autonomicznej, 4.Charkateystyka wierzytelności zabezpieczanych blokadą autonomiczną, 5.Ustanowienie blokady na rachunku papierów wartościowych, 6.Pełnomocnictwo nieodwołalne i niewygasające na wypadek śmierci jako instrument realizacji zabezpieczenia w postaci blokady autonomicznej, 7.Skutki ustanowienia blokady autonomicznej, 8.Przelew wierzytelności zabezpieczonej blokadą autonomiczną, 9.Sposoby zaspokajania roszczeń wierzyciela uprawnionego z tytułu blokady autnomicznej, 10.Zniesienie blokady autonomicznej, 11.Blokada autonomiczna w przypadku upadłości lub egzekucji z majątku posiadacza rachunku, 12.Ocena skutecznosci i efektywności blokady autonomicznej jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-497-7
R.1 Rodowód obowiązujących przepisów o hipotece; R.2 Wierzytelność jako przedmiot hipoteki zwykłej; R.3 Przedmiot hipoteki; R.4 Ustanowienie hipoteki umownej; R.5 Hipoteka łączna; R.6 Przelew wierzytelności; R.7 Zmiana wierzytelności hipotecznej; R.8 Zakres obciążenia hipoteką; R.9 Ochrona hipoteki; R.10 Wygaśnięcie hipoteki; R.11 Pierwszeństwo hipoteki; R.12 Hipoteka kaucyjna; R.13 Hipoteka na wierzytelności hipotecznej; R.14 Hipoteka przymusowa; R.15 Zaspokojenie wierzycie la hipotecznego w drodze egzekucji; R.16 Hipoteka w projekcie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-904-9
1. Rodowód i przyszłość obowiązujących przepisów o hipotece. 2. Wierzytelność jako przedmiot hipoteki zwykłej. 3. Przedmiot hipoteki. 4. Ustanowienie hipoteki umownej. 5. Hipoteka łączna. 6. Przelew wierzytelności hipotecznej. 7. Zmiana wierzytelności hipotecznej. 8. Zakres obciążenia hipoteką. 9. Ochrona hipoteki. 10. Wygaśnięcie hipoteki. 11. Pierwszeństwo hipoteki. 12. Hipoteka kaucyjna. 13. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej. 14. Hipoteka przymusowa. 15. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego w drodze egzekucji. 16. Hipoteka w ustawie - prawo upadłościowe i naprawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-569-1
1. Zabezpieczenia kredytów i ich rodzaje, 2. Charkaterystyka poręczenia w świetle przepisów kodeksu cywilnego, 3. Rynek usług poręczeniowych w Polsce, 4. Konsekwencje rozwoju usług poręczeniowych dla rynku finansowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-452-7
1. Wprowadzenie- funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanawiania; 2. Geneza i rozwój doktryny niedopuszczalności nadmiernego zabezpieczenia w prawie niemieckim; 3. Stan literatury, orzecznictwa oraz ustawodawstwa w przedmiocie zabezpieczenia w Polsce; 4. Uprawnienia do zniesienia nadmiernego zabezpieczenia- zagadnienia ogólne; 5. Charakter prawny oraz sposób realizacji uprawnienia do zniesienia nadmiernego zabezpieczenia- uwagi ogólne; 6. Nadmierność najwyższej kwoty zabezpieczenia; 7. Uprawnienie do zniesienia nadmiernego zabezpieczenia w przypadku zabezpieczeń powierniczych oraz na prawach zastawniczych łącznych lub na zbiorze rzeczy lub praw; 8. Nadmierne zabezpieczenie jako skutek kumulacji zabezpieczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61668-17-6
1. Najważniejsze kierunki zmian procedury cywilnej; 2. Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniach cywilnych, w tym gospodarczych. Najistotniejsze odrębności oraz interpretacja oparta na orzecznictwie sądowym; 3. Reguły dotyczące wprowadzania zmian do umowy; 4. Odpowiedzialność dłużnika za czyny osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu zobowiązania; 5. Nowe obowiązki przedsiębiorcy związane z wejściem w Zycie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; 6. Zasady zgłaszania wniosku o ogłoszeniu upadłości; 7. Zasady wyboru opcji postępowania upadłościowego; 8. Podstawy ogłoszenia upadłości; 9. Nowe reguły procesowania w postępowaniu zabezpieczającym. Zaspokojenie wierzyciela już na etapie postępowania zabezpieczającego. Rygory formalne wniosku o zabezpieczenie. Nowe sposoby zabezpieczania roszczeń pieniężnych; 10. Prawo wierzyciela do żądania od komornika informacji o stanie postępowania egzekucyjnego; 11. Przesłanki żądania wyjawienia majątku dłużnika; 12. Postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu sprawowania funkcjo członka zarządu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-39-6
1. Rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności banku; 2. Zabezpieczenia wekslowe; 3. Zabezpieczenia czekowe; 4. Poręczenie; 5. Gwarancje; 6. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią; 7. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia; 8. Przystąpienie do długu; 9. Przejęcie długu; 10. Oświadczenie patronackie (list intencyjny); 11. Przelew wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie; 12. Przewłaszczenie za zabezpieczenie; 13. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej; 14. Za staw ogólny (zwykły) na rzeczach ruchomych; 15. Zastaw na prawach; 16. Przyrzeczenie ustanowienia zastawu (umowa przedwstępna); 17. Zastaw rejestrowy; 18. Kaucja; 19. Zabezpieczenie na rachunku bankowym; 20. Zabezpieczenie na akredytywie; 21. Zabezpieczenie na należności z tytułu sprzedaży; 22. Zabezpieczenie na umowie ubezpieczenia; 23. Zabezpieczenie na prawach z zakresu wynalazczości; 24. Zabezpieczenie na jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i na certyfikatach inwestycyjnych; 25. Zabezpieczenie na bankowych papierach wartościowych; 26. Zabezpieczenie na skarbowych papierach wartościowych; 27. Zabezpieczenie na obligacjach; 28. Zabezpieczenie na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na akcjach nie będących przedmiotem obrotu na giełdzie; 29. Zabezpieczenie na papierach wartościowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie; 30. Hipoteka; 31. Roszczenie o ustanowienie upadłościowe; 32. Przeniesienie własności nieruchomości (przewłaszczenie nieruchomości 33. Przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości (umowa przedwstępna); 34. Hipoteka morska; 35. Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji; 36. Zastaw ustawowy; 37. Zastaw skarbowy; 38. Hipoteka przymusowa Skarbu Państwa; 39. Prawne zabezpieczenia a rezerwy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawne zabezpieczenie wierzytelności / Izabela Heropolitańska. - Wyd.2 Stan prawny na 31.03.2006 r. - Warszawa : TWIGGER, 2005. - 856 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
1. Rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności banku; 2. Zabezpieczenia wekslowe; 3. Zabezpieczenia czekowe; 4. Poręczenie; 5. Gwarancje; 6. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią; 7. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia; 8. Przystąpienie do długu; 9. Przejęcie długu; 10. Oświadczenie patronackie (list intencyjny); 11. Przelew wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie; 12. Przewłaszczenie za zabezpieczenie; 13. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej; 14. Za staw ogólny (zwykły) na rzeczach ruchomych; 15. Zastaw na prawach; 16. Przyrzeczenie ustanowienia zastawu (umowa przedwstępna); 17. Zastaw rejestrowy; 18. Kaucja; 19. Zabezpieczenie na rachunku bankowym; 20. Zabezpieczenie na akredytywie; 21. Zabezpieczenie na należności z tytułu sprzedaży; 22. Zabezpieczenie na umowie ubezpieczenia; 23. Zabezpieczenie na prawach z zakresu wynalazczości; 24. Zabezpieczenie na jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i na certyfikatach inwestycyjnych; 25. Zabezpieczenie na bankowych papierach wartościowych; 26. Zabezpieczenie na skarbowych papierach wartościowych; 27. Zabezpieczenie na obligacjach; 28. Zabezpieczenie na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na akcjach nie będących przedmiotem obrotu na giełdzie; 29. Zabezpieczenie na papierach wartościowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie; 30. Hipoteka; 31. Roszczenie o ustanowienie upadłościowe; 32. Przeniesienie własności nieruchomości (przewłaszczenie nieruchomości 33. Przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości (umowa przedwstępna); 34. Hipoteka morska; 35. Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji; 36. Zastaw ustawowy; 37. Zastaw skarbowy; 38. Hipoteka przymusowa Skarbu Państwa; 39. Prawne zabezpieczenia a rezerwy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-232-2
Cz.I Umowa przelewu na zabezpieczenie: 1. Przelew na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności, 2. Konstrukacja i charakter prawny umowy przelewu na zabezpieczenie, 3. Przelew na zabezpieczenie a inne czynności prawne o podobnym charakterze, 4. Zawarcie umowy przelewu na zabezpieczenie, Cz.II Przedmiot przelewu na zabezpieczenie: 5. Wierzytelność jako przedmiot umowy przelewu, 6. Przelew wierzytelności przyszłych na zabezpieczenie, 7. Zagadnienia szczególne związane z przedmiotem cesji zabezpieczającej. Cz.III Skutki umowy przelewu na zabezpieczenie: 8. Stosunki prawne między cedentem - powierzającym a cesjonariuszem -powiernikiem, 9. Stosunki prawne między stronami umowy przelewu na zabezpieczenie a dłużniekiem - sytuacja prawna dłuznika, 10. Skutki przelewu za zabezpieczenie wobec osób trzecich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-180-1
1.Uwagi wprowadzające, 2.Unormowania kolizyjne przelewu wierzytelności, 3.Poszukiwania prawa właściwego dla przelewu wierzytelności, 4.Przesłanki ważności umowy przelewu wierzytelności z kolizyjnoprawnego punktu widzenia, 5.Zakres statutu przelewu wierzytelności. Rozgraniczenie statutów, 6.Ochrona osób trzecich w związku z przelewem wierzytelności, Zestawienie orzeczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka CURRENDY)
ISBN: 978-83-60833-09-4
1. System zabezpieczeń rzeczowych, 2. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo - uwagi ogólne, 3. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawniczym w trybie sądowego postepowania egzekucyjnego, 4. Realizacja zabezpieczeń rzeczowych w postepowaniu upadłościowym i naprawczym, 5. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia wierzyciela z zabezpieczeń rzeczowych, 6. Realizacja zabezpieczen zastawniczych w wybranych państwach europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-227-1
1.Regulacja antylichwiarska w nowej regulacji, 2.O rachunku powierniczym, 3.Zmiany w majątkowym prawie rodzinnym z perspektywy banków, 4.Małoletni posiadaczem rachunku bankowego, 5.O rachunku bankowym przedsiębiorcy i firmach windykacyjnych, 6.O postępowaniu egzekucyjnym z perspektywy banku, 7.O prawie bankowym, czyli jak kantor kupował ponad 20 000 euro, 8.O zakazie wypłat z art. 189 par. 2 kodeksu spółek handlowych i bankach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-609-2
Rozdział I: Zaspokojenie roszczeń wierzycieli jako cel postępowania upadłościowego. Rozdział II: Pojęcie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym. 1. Wierzytelność upadłościowa a wierzytelność w stosunku do masy. 2. Relacja pojęcia wierzyciela w postęowaniu upadłościowym a wierzyciela w rozumieniu kodeksu cywilnego. 3. Wierzyciel osobisty a wierzyciel rzeczowy. 4. Tryb dochodzenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym. Rozdział III: Sposoby zaspokajania roszczeń. 1. Zaspokojenie wierzyciela w drodze podziału funduszów masy upadłości. 2. Podział sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo. 3. Szczególny sposób zaspokojenia zastawnika zastawu rejestrowanego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. 4. Wyłączenie z masy upadłości. 5. Potrącenie jako sposób zaspokojenia roszczenia wierzyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych / Marek Michalski, Radosław R. Zdziebkowski. - Stan prawny na 1.01.2005 r. - Warszawa : TWIGGER, 2005. - 393 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-55-8
1.Rynek finansowy i ryzyko finansowe, 2.Zabezpiecznia finansowe, 3.Netting likwidacyjny, 4.Działania legislacyjne w ramach UE, 5.Ogólna charkaterystyka postanowień Dyrektywy, 6.Prace legislacyjne w Polsce i ich uzasadnienie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Windykacja. T.2. Prawne aspekty windykacji / Anna Osman. - Stan prawny na 2.03.2006 r. - Gliwce : Helion, 2006. - 206 s. ; 22 cm.
ISBN: 83-246-0436-7
1. Ogólna charakterystyka sytuacji prawnej wierzyciela i dłużnika. 2. Zabezpieczenie windykacji należności na drodze prawnej. 3. Dłużnik upadły - postępowanie upadłościowe i naprawcze. 4. Przedsiębiorcy i zakres ich odpowiedzialności. 5. Przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 6. Wierzytelności nieścigalne. 7. Rejestr dłużników. 8. Dłużnik a sprawa karna. 9. Inne sposoby na odzyskanie pieniędzy z wierzytelności. 10. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zakończenie; Słownik pojęć związanych z windykacją należności; Wzory pism.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-994-9
1. Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne, 2. Zabezpieczenia w rachunku adekwatności kapitałowej, 3. Zabezpieczenia w rachunku limitów koncentracji zaangażowń i limicie dużych zaangażowań, 4. Zabezpieczenia w rachunku rezerw celowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ)
ISBN: 83-7333-405-X
Cz.I Podstawowe zasady zabezpieczeń rzeczowych kształtujące funkcjonowanie zabezpieczeń płynnych: 1. Zasada akcesyryjności a kauzalność zabezpieczeń rzeczowych, 2. Zasada jawności zabezpieczeń rzeczowych. Cz.II Podstawowe zasady funkcjonowania zabezpieczeń rzeczowych na zbiorach o zmiennym składzie: 1. Zasada indywidualizacji przedmiotów czynności prawnych rozporządzających a ustanowienie zabezpieczenia płynnego, 2. Zmienność składu, 3. Przeniesienie zabezpieczenia płynnego oraz rozporządzanie objetymi nim przedmiotami przez beneficjenta zabezpieczenia, 4. Kolizje z zabezpieczeniem płynnym. Cz.III Granice dopuszczalności ustanawiania zabezpieczeń : 1. Wystąpienia nadmiernego zabezpieczenia, 2. Skutki nadzabezpieczenia i jego wyłączenie. Cz.IV Problem realizacji zabezpieczeń wynikające ze zmienności ich przedmiotu: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie egzekucyjne, 3. Zaspokojenie poza egzekucją - odesłanie, 4. Upadłość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-503-5
1. Prawa zastawnicze ze szczególnym uwzględnieniem zastawu, 2. Zastaw na wierzytelnościach w prawie państw obcych, 3. Status banku jako zastawnika, 4. Dłużnik banku w świetle art. 97 prawa bankowego, 5. Zastaw na wierzytelnościach na rzecz banku w prawie polskim, 6. Wierzytelność zabezpieczona zastawem, 7. Ustanowienie na rzecz banku zastawu na wierzytelnościach, 8. Wierzytelność będąca przedmiotem zastawu, 9. Zaspokojenie banku-zastawnika, 10. Wygaśnięcie zastawu ustanowionego na rzecz banku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again