Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Śliwerski Bogusław
(3)
Denek Kazimierz
(2)
Kamińska Aleksandra
(2)
Oleśniewicz Piotr
(2)
Guz Sabina
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Wychowanie
(5)
Pedagogika
(4)
Dziecko
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Harcerstwo
(1)
Innowacje
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Przemoc
(1)
Rodzina
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-98-4
Część I. Szanse i zagrożenia wychowawcze jako wyzwanie dla szkoły jutra Dialog przestrzenią dla wychowania ; Dążenie do kultury zaufania w klasie szkolnej z udziałem nauczyciela-wychowawcy klasy ;Uwarunkowania konfliktów w środowisku szkolnym ;Gry komputerowe w życiu uczniów szkoły podstawowej ;Część II. Wychowanie przedszkolne w perspektywie jutra; Zabawa jako podstawowy czynnik kształtowania zainteresowań dziecka w wieku przedszkolnym Obserwacja procesu twórczego dzieci Poziom gotowości szkolnej dzieci kończących wychowanie przedszkolne a postawy rodziców wobec ich edukacji - doniesienia z badań Diagnozowanie dzieci na progu szkolnym Terapia logopedyczna a poziom słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym Część III. Nauczanie wczesnoszkolne jako podstawa procesu edukacji Ewolucja ról i zadań nauczycieli Wychowanie obywatelskie w przedszkolu drogą formowania postaw prospołecznych - planowanie, realizacja zadań oraz efekty edukacyjne "Biel i czerwień", czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie analizy wybranych pakietów edukacyjnych Znajomość pojęć z przyrody nieożywionej przez uczniów klasy trzeciej Kształtowanie zdrowego, aktywnego i ekologicznego stylu życia dzieci w wieku wczesnoszkolnym Część IV. Edukacja otwarta Edukacja ogólnodostępna szansą zaspokajania specjalnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych Strategia oceniania włączającego wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozwój koncepcji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Piecza zastępcza w Polsce - przegląd stanowisk Część V. Kształcenie w szkołach wyższych Ewaluacja i autoewaluacja w urzeczywistnieniu poprawy jakości kształcenia Szkic metodologii dydaktyki obronnej Wybrane czynniki warunkujące sukcesy w studiowaniu studentów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu Szkolnictwo wyższe wobec problematyki edukacji kobiet Część VI. Różnorodność w edukacji W poszukiwaniu modelowych rozwiązań w badaniach nad edukacją. O modelowym ujęciu relacji szkoły i rodziny Pedagogiczne implikacje różnic indywidualnych uczniów w toku oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum Podmiotowość dziecka w procesie edukacji - idea pedagogiki Janusza Korczaka we współczesnej praktyce pedagogicznej Edukacyjna rola kampanii społecznych w opinii młodych mieszkańców województwa śląskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-03-8
Część I. Kapitał ludzki a edukacja jutra Społeczne funkcje edukacji i ich wpływ na rozwój cywilizacji Całożyciowa edukacja ludzi starszych w kontekście wyzwań współczesności Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym Edukacja dorosłych a kształtowanie kompetencji w zakresie technologii informacyjnych Klimat organizacyjny w procesie szkolenia kadr Część II. Aktualne i perspektywiczne problemy edukacji prozawodowej i zawodowej Perspektywy edukacji zawodowej. Kontekst globalnego rynku pracy Potrzebne, lecz nadal lekceważone. Rzecz o poradnictwie zawodowym Poradnictwo kariery w kontekście edukacji małego dziecka Część III. Czas jako wartość oraz jego organizacja i spędzanie. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w edukacji jutra Czas wolny jako wartość dla młodzieży szkolnej Wychowanie do całożyciowej aktywności ruchowej na przykładzie rodzinnej turystyki kajakowej Znaczenie aktywności fizycznej w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży Aktywność ruchowa w czasie wolnym młodzieży szkół średnich województwa śląskiego - wyniki badań Ocena rozwoju motorycznego 9-letnich dziewcząt ze szkół podstawowych w Bydgoszczy na tle stanu rozwoju somatycznego Poziom rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich a typ placówki wychowania przedszkolnego Część IV. Rola harcerstwa w wychowaniu młodzieży Harcerstwo szkołą obywatelskiego wychowania dzieci i młodzieży Turystyka jako element harcerskiej metody wychowania Harcerstwo jako skuteczny system wychowania Część V. Współczesna rodzina. Edukacja prorodzinna. Współczesna rodzina w perspektywie wyzwań i zagrożeń Quo vadis polska rodzino? Wizerunek małżeństwa i rodziny w dobie pluralizacji życia rodzinnego Jak wspierać rodziców w wychowaniu? . Błędy wychowawcze jako rezultat braku refleksji oraz świadomości pedagogicznej rodziców Uczestnictwo dziadków w wychowaniu wnuków. Ujęcie z perspektywy wnuków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Idee - Metody - Inspiracje)
ISBN: 83-7308-103-8
Edukacja a przemiany kultury współczesnej. Implikacje dla teorii i praktyki; Nowy obraz dziecka w pedagogice ľ koncepcja äautosocjalizacjiö; Pedagogika antropologiczna, czyli pytania spoza alternatywy; Dialog dylematyczny wobec wyzwań postmodernizmu; Inność w kulturze ľ nowe obszary pedagogiki współczesnej; Wpływ japońskiej mangi na dzieci i młodzież; Realia wychowawcze ľ wymagania wobec rodziny i postawa oczekiwania wobec szkoły; Rodzina postmodernistyczna jako partner szkoły. Ukierunkowanie na dzieci w różnorodności światów wychowawczych; Kobieta wiktoriańska i współczesna ľ reprezentacje ciała i tożsamości; Alternatywność jako äpulsującaö kategoria pedagogiczna i edukacyjna; Racjonalizm jako alternatywa edukacyjna; My ľ Oni. Obcość w szkole jako kategoria antropologiczna; Relacja wychowanie ľ manipulacja w perspektywie hermeneutycznej; Czy mamy do czynienia z upadkiem autorytetu w wychowaniu; Wychowanie dzieci do odpowiedzialności; Dekonstrukcja w edukacji ľ tworzenie światów alternatywnego rozumienia i odmiennego zaangażowania; Cele edukacji w ujęciu alternatywnym; Społeczny kontekst edukacji (także alternatywnej); Edukacja i procesy stratyfikacji społecznej, czyli ľ czy można sprawiedliwie skonstruować nierówność?; Edukacja i ächoroba dyplomuö - analiza wybranych kontekstów; Alternatywne formy uczenia się w świetle koncepcji autonomicznego uczenia się; Twórczość w edukacji ľ ekofilozoficzne inspiracje i pedagogiczne konsekwencje; Szkolne inhibitory twórczej aktywności uczniów w świetle wyników badań nad action research; Ocena jakości kształcenia ľ problem kontrowersyjny i wciąż aktualny; Różnorodność rozwiązań systemowych w zarządzaniu jakością w edukacji; Ewaluacja w edukacji; Polityka oświatowa wobec programów szkolnych w Republice Czeskiej; Bilans wschodnioniemieckich szkół alternatywnych i szkół pedagogiki reform od roku 1990; Szkoły społeczne prekursorem reformy edukacji; Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego a edukacja alternatywna; Ukryta funkcja wychowania przedszkolnego; Ukryty program szkół alternatywnych ľ projekt badań; Dialog w edukacji autorskiej; Szkoła dla ucznia, äKim jest uczeń?ö' Źródła i inspiracje alternatyw edukacyjnych w szkołach; Alternatywy lepszej edukacji. Od wizji do praktyki Wrocławskiej Szkoły Przyszłości; Funkcje edukacji alternatywnej wobec szans i zagrożeń współczesności; Powrót do źródła;. Alternatywność jako dialog i ewolucja na przykładzie funkcjonowania Ekologicznego Liceum Ogólnokształcącego äKastaliaö w Olsztynie; Montessoriańska szkoła doświadczania życia społecznego. Teoria i praktyka szkół ponadpodstawowych w zakresie pedagogiki Montessori; Ośrodek äLebensgemeinschaft Bingenheimö; Plan Daltoński w Brnie; Pedagogika Gestalt ľ jako sztuka kontaktu nauczyciela z uczniem. Próba wglądu w alternatywę edukacyjną; Działalność pedagogiczna Józefa Kalasancjusza ľ analiza biografii w perspektywie antropologii filozoficznej K. Wojtyły; Fenomenologia pedagogiki steinerowskiej; Johan Friedrich Herbart ľ filozof wśród pedagogów i pedagog wśród filozofów; Korczakowska pedagogika emancypacyjna; Dialog Martina Bubera z Paulo Freire'em; Wychowanie jako aktualizowanie się wartości w koncepcji S. Brzozowskiego; Pedagogika personalistyczna wsparciem kształtującego się systemu wychowania u początków XXI wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-711-8
1. Wymyślmy to!, 2. Utopie i antyutopie jako źródła ambiwalencji pedagogicznej, 3. Pedagogika jako nauka praktyczna - konsekwencje metodologiczne, 4. Metajęzyk a formalne aspekty komparystyki pedagogicznej, 5. Alternatywność pedagogiki humanistycznej, 6. Uniwersalizm wartości jako źródło alternatywnych teorii wychowania, 7. Postulaty psychopedagogiki twórczości pod adresem edukacji alternatywnej, 8. Współwychowanie: przez postawę dialogu ku przyjaźni, 9. Gestalt. Filozoficzne i psychologiczne inspiracje dla pedagogiki, 10. Refleksy koncepcji rozumu transwersalnego Wolfganga Welscha w rozważaniach o edukacji w okresie przełomu formacyjnego: uwarunkowania, perspektywy, pytania, 11. Tożsamość kulturowa młodziezy polskiej u progu XXI wieku. Pedagogicze problemy recepcji kultury popularnej, 12. O wychowaniu do wstydu. Między pruderią a bezwstydem, 13. Dziecięce źródła wiedzy o inncyh, 14. Wkład historycznej pedagogiki reformy w aktualna dyskusję wokół szkoły i wychowania, 15. Nowatorstwo pedagogiczne w zakładach kształcenia nauczycieli lat międzywojennych na przykładzie Łodzi, 16. Kontrowersje wokół wspierania rozwoju ucznia w procesie ksztalcenia, 17. Inteligencja emocjonalna w edukacji alternatywnej, 18. Kształcenie transgresywne - nowa alternatywa edukacyjna, 19. Edukacyjne konteksty nowej sztuki (ekologicznej), 20. Koncepcja analizy jakosciowej M. B. Milesa i A. M. Hubermana w badaniach pedagogicznych, 21. Brameldowski rekonstrukcjonizm - zmiana społeczna przez edukację.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-712-5
1. Edukacja dla równości czy edukacja dla najlepszych? Kontrowersje wokół selekcyjnej funkcji szkoły współczesnej, 2. Uczelnia wyższa w małym mieście - szasa czy utopia?, 3. Systemy innowacyjne w edukacji w kontekście teorii, metodologii i praktyki pedagogicznej, 4. Jakie alternatywy ma przed sobą współczesna szkoła?, 5. W poszukiwaniu modelu nauczyciela wczesnej edukacji (refleksje z badań), 6. O doskonaleniu się wychowawców w żłobku, 7. Mit idealnego nauczyciela? Założenia a rzeczywistość, 8. Kompetencje medialne nauczycieli wczesnej edukacji, 9. Doskonalenia kadry pedagogicznej w rozwoju szkoły - system naczyń połączonych, 10. Edukacja w perspektywie kultury stosunków interpersonalnych, 11. Poglądy nauczycieli akademickich jako granica rozwoju poglądów studentów (na przykładzie kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego), 12. Kształcenie na odległość wyzwaniem dla edukacji, 13. O budowaniu wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości, 14. Kompetencje uczniowskie i ich rozwijanie w edukacji wczesnoszkolnej, 15. Poziom twórczośći uczniów edukacji zintegrowanej, 16. Współczesne badania nad pracą mózgu a kształcenie alternatywne, 17. Integracja w edukacji wczesnoszkolnej - potrzeba naszych czasów czy wymuszona alternatywa, 18. Współpraca z rodzicami. Czy jest inna alternatywa wychowawcza dla edukacji, 19. "Czuja oddech rodziców na plecach", czyli o dzieciach rodziców z klasy średniej z perspektywy nauczyciela, 20. Współczesne wychowanie fizyczne a promocja zdrowia, 21. Siła i uległość w utrzymaniu dyscypliny w klasie - czy istnieje alternatywa?, 22. Drama - doświadczenia alternatywne, 23. W poszukiwaniu alternatyuw kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach. Jak zrealizować paradygmat normalizacji edukacyjnej?, 24. Jak nie kochać Aleksandra Grahama Bella? - czyli o nieoczekiwanych aspektach emancypacji osób niepełnosprawnych, 25. Czy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może mienić jakoś(ć) szkoły?, 26.Stowarzyszenie oświatowe - alternatywa dla środowisk defaworyzowanych (na przykładzie Stowarzyszenia " Edukator" w Łomży), 27. Gdzie się kończy alternatywa? - pytanie o przyszłość pokoleń buntu. O wątpliwej alternatywie pokoleń X i JP2, 28. Oswajanie kontestacji, czyli rzecz o postawach pedagogów wobec graffiti i grafficiarzy, 29. Edukacja kobiet we wspołczesnej Japonii. Paradoksy emancypacji, 30. Aspekty narodowe i humanistyczne w kształceniu uczniów romskich, 31. Ogniskowanie - pomiedzy edukacją a terapią.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2454-3
Część I: Rozwój i edukacja dziecka w ujęciu wybranych koncepcji psychologicznych i pedagogicznych. Część II: Szanse i zagrożenia w edukacji dzieci i młodzieży. Część III: W poszukiwaniu innowacyjnych i alternatywnych rozwiązań edukacyjnych. Część IV: Rozwijanie językowych i poznawczych kompetencji dziecka. 5. Niektóre uwarunkowania kształtowania się społecznych cech osobowości dzieci i młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again