Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(18)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(18)
Author
Kromolicka Barbara
(2)
Białobrzeska Katarzyna
(1)
Blicharz Jolanta
(1)
Boczkowska Magdalena
(1)
Bogacz-Wojtanowska Ewa
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Filipiak Beata
(1)
Gluziński Artur
(1)
Grzybowski Przemysław Paweł
(1)
Huczek Marian
(1)
Janowicz Anna
(1)
Juraś-Krawczyk Barbara
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kawula Stanisław
(1)
Kopyra Jerzy
(1)
Kowal Norbert
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Naumiuk Agnieszka
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Rymsza Marek
(1)
Socha Irena
(1)
Stawiarska Patrycja
(1)
Tokarski Zbigniew
(1)
Tymoszuk Ewelina
(1)
Zielińska Patrycja
(1)
Śliwak Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Wolontariusze
(20)
Instytucje nonprofit
(10)
Praca społeczna
(5)
Działalność charytatywna
(4)
Młodzież
(3)
Opieka społeczna
(3)
Bezdomność
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
AIDS
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja najmłodszych
(1)
Finanse publiczne
(1)
HIV
(1)
Hospicja
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odpoczynek
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Opiekunki i opiekunowie środowiskowi
(1)
Opiekunki osób starszych
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje charytatywne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Postawy
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Public relations
(1)
Rodzice
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samotne matki
(1)
Sektor publiczny
(1)
Siła robocza
(1)
Ubóstwo
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Śmiech
(1)
37 results Filter
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 83-89163-19-5
Pedagogika społeczna wobec zjawiska marginalizacji i normalizacji; Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia; W potrzasku globalizacji; Ubóstwo w Polsce w okresie przemian: fakty i mity; Wykluczenie i marginalizacja społeczna jako zagrożenia człowieka współczesnego; Modele demokracji a problem równych szans edukacyjnych; Biograficzny wymiar uczestnictwa społecznego i jego marginalizacja; Wykluczeni z ojczyzn prywatnych; Między stygmatyzacją a "nową etnicznością". Wybrane problemy edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce; Stygmat HIV/AIDS, wykluczenie i dyskryminacja: wyzwania dla pedagogów; Marginalizacja i wykluczenie społeczne rodziny - perspektywa pedagogiczna; Matki samotnie wychowujące dzieci - marginalizacja czy wykluczenie społeczne?; Marginalizacja społeczna młodzieży w kontekście ograniczenia jej podmiotowości; Młodzież studencka. Rozwój, problemy, pomoc i wsparcie; Marginalizacja starości w dobie późnonowoczesnego konsumeryzmu - spojrzenie feminologii na media masowe; Seniorzy wobec marginalności i marginalizacji społecznej; Śmierć i przemijanie człowieka w dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych; Wolontariat - definicja. Prawa i obowiązki wolontariusza; O funkcjonowaniu trzech pojęć: żebracy (żebractwo), włóczędzy (włóczęgostwo), bezdomni (bezdomność); Podmiotowość jednostki ludzkiej w aspekcie systemu społecznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-031-5
1. Terapia śmiechem a działalność doktorów klaunów: Podstawowe pojęcia wykorzystane w pracy; Założenia i praktyka terapii śmiechem; Placówka medyczna jako pogranicze kulturowe; Od terapii śmiechem do klaunowania; Działalność doktorów klaunów w kontekście instytucjonalnym; Doktor klaun jako wolontariusz; Uwagi i rady doświadczonych doktorów klaunów; Wolontariusze Fundacji "Dr Clown" o sobie i swojej pracy; 2. Niezbędnik wolontariusza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914541-6-9
I. Istota zadań publicznych i społecznych w demokraty cznym państwie: Sektor rządowy i samorządowy, jego rola i zadania w demokratycznym państwie; Zadania publiczne i społeczne a dobra i usługi o charakterze użyteczności publicznej; Podmioty sektora publicznego realizujące zadania o charakterze użyteczności publi cznej; Podmioty drugiegi i trzeciego sektora w realiza cji zadań użytenczości publicznej - przesłanki i ogrniczenia. II. Pojęcie, zakres działalności pożytku publicznego a organizacje pozarządowe: Pojęcie i podstawy prawne działalności pożytku publicznego; Organizacja i funkcjonowanie podmiotów pożytku publicznego; Procedu ra prowadzenia działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych; Źródła finansowania działalności organizacji pożytku publicznego; Karta zasad działania organizacji pożytku publicznego; Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego; Rada Działaności Pozytku Publicz nego. III. Instytucje i rozwiązania prawne wspomagające realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego Wolonariat jako szczególnego rodzaju instytucja wspie rająca realizację zadań pożytku publicznego; Rola i zadania centrów wolontariatu; Pomoc publiczna i jej znaczenie w demokratycznym państwie; Podstawowe regulacje pomocy publicznej w Unii Europejskiej i jej konsekwencje; Istota, cele i podmioty udzielające pomoc publiczna w Polsce. IV. Miejsce fundacji i stowarzyszeń w realizacji zadań publicznych: Miejsce i organizacja fundacji jako podmiotów trzeciego sektora; Miejsce i organizacja stowarzyszeń jako podmiotów tzreciego sektora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-64788-53-6
Cz. I Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne w perspektywie jutra: Rodzina jako środowisko wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym; Sześciolatek oczami rodziców. Doniesienia z badań; Rodzina w edukacji młodszych uczniów; Wykorzystanie muzyki w usprawniania mowy dziecka w wieku przedszkolnym; Miejsce telewizji w życiu dziecka w wieku wczesnoszkolnym; Czas wolny(?) dziecka w wielkim mięście - dylematy pedagoga. Cz. II Kulturowe aspekty kształcenia: Lokalne środowiska przyrodnicze jako miejsce nabywania wiadomości i umiejętności dzieci w młodszym wieku szkolnym; Książkowe inspiracje do poznawania piękna Polski przez dzieci; Świat wartości w literaturze dla dzieci źródłem planowania i realizowania projektów edukacyjnych przez nauczyciela wczesnej edukacji; Kanon literatury muzycznej w praktyce edukacyjnej; Poszukiwanie polskiego syty ulu narodowego w sztuce i edukacji artystycznej w drugiej połowie XIX stulecia i na początku XX wieku. Cz. III Kultura fizyczna i wychowanie zdrowotne w edukacji jutra: Wychowanie fizyczne i sport w polskiej rzeczywistości edukacyjnej; Aqua aerobik jako polecana forma aktywności fizycznej w środowisku wodnym dla osób starszych; Wybrane aspekty aktywności fizycznej jako działanie profilaktyczne w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u osób prowadzących sedenteryjny tryb życia; Poziom zachowań zdrowotnych w wybranej grupie dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców; Do students change their heating habits after passing from elementary to secondary school?. Cz. IV Kapitał ludzki w edukacji jutra. Problemy edukacji zawodowej i pro zawodowej: Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce; Sytuacja zawodowa absolwentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Raport z badań; Absolwenci instytucji drugiej szansy i ich świat wartości; Jednostki kształcenia zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. V Aksjologiczne i społeczne problemy edukacji jutra: Indywidualizm jako wartość wżyciu człowieka ponowoczesnego a jego funkcjonowanie w rodzinie; Osobistość jutra. Przesłanie dla pokoleń - Woronieckiego wizja osoby; Aksjologiczne problemy edukacji jutra: relacje zasady równości z wolnością i sprawiedliwością; Aksjologiczne uwarunkowania działań prospołecznych w trosce o egzystencjalny wymiar wolontariatu; „Moda na wolontariat?” - medialny aspekt zjawiska. Cz. VI Edukacja i egzystencja osób dorosłych: neurodydaktyczne uwarunkowania uczenia się dorosłych; Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego ludzi starszych w Polsce; Czas wolny ludzi starszych w opinii ich wnuków - studentów pedagogiki; Portale społecznościowe w życiu współczesnej młodzieży akademickiej; Migracje zarobkowe mężczyzn z terenów wiejskich i ich skutki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-74-7
1. Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych- perspektywa teoretyczna: Zatrudnienie w trzecim sektorze: możliwości i perspektywy; Finansowo-prawne podstawy zatrudnienia; Teoria elastyczności pracy a trzeci sektor; Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca; Zarządzanie kadrami w organizacjach pozarządowych; 2. Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze- wyniki badań: Badanie wzorów zatrudnienia w organizacjach pozarządowych; Elastyczne formy zatrudnienia kobiet w organizacjach pozarządowych w świetle wyników badań; Cechy i formy zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym w organizacjach pozarządowych; Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce pracy dla młodych osób?; Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w trzecim sektorze; Problemy zatrudnienia w trzecim sektorze w opinii kadry zarządzającej; Scenariusze wywiadów grupowych z pracownikami organizacji pozarządowych; Scenariusz wywiadu grupowego z kadrą zarządzającą organizacji pozarządowych; 3. Młodzież w organizacjach pozarządowych- ścieżki kariery zawodowej: Ścieżka rozwoju w organizacji pozarządowej; Praca w organizacji pozarządowej- konfrontacja wyobrażeń z rzeczywistością; Wolontariat i zatrudnienie w organizacji pozarządowej na podstawie doświadczeń polskiej Akcji Humanitarnej; Pozarządowość w praktyce. Doświadczenia z praktyk studenckich; Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze. Wnioski i rekomendacje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-47-3
Część I: Metody i czynniki zwiększające skuteczność zarządzania organizacjami non profit. Komunikacja z otoczeniem jako budowanie wizerunku uczelni wyższych na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu; Public relations a wizerunek organizacji non profit; Wizualizacja jako element budowy wizerunku organizacji non profit; Badania satysfakcji klientów wewnętrznych w organizacji non profit; Rola menedżera w organizacji non profit; Wdrażanie systemu zarządzania jakością w aparatach pomocniczych organów administracji publicznej; Proekologiczna organizacja non profit jako interesariusz przedsiębiorstw; Zarządzanie organizacją non profit jako realizatorem usług społecznych; Wolontariat jako zasób organizacji non profit. Część II: Czynniki wzrostu jakości biblioteki. Pracownicy biblioteki jako ważny czynnik wpływający na jakość usług bibliotecznych; Wewnętrzne public relations biblioteki publicznej; Klient usług bibliotecznych w świetle normy PN ISO 9001:2000; System biblioteczny SOWA narzędziem wspomagania usług świadczonych użytkownikowi biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu; Kultura organizacyjna w bibliotece; Rola public relations w zwalczaniu kryzysu w bibliotece; Istota jakości w bibliotekoznawstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Opiekunowie rodzinni : wyzwania i możliwości wsparcia / Anna Janowicz. - Warszawa : CeDeWu , 2019. - 310 stron : ilustracje, wykres ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8102-268-2
Zawiera: Rozdział 1 Opieka nad osobami u kresu życia - wprowadzenie do zagadnienia: 1.1. Opieka międzyludzka; 1.2. Pomoc i wsparcie społeczne; 1.3. Opieka u kresu życia; 1.4. Opieka formalna i nieformalna; 1.5. Wolontariat; 1.6. Rodzina; 1.7. Rola społeczna. Rozdział 2 System opieki formalnej nad osobami u kresu życia: 2.1. Instytucje zajmujące się osobami u kresu życia w systemie ochrony zdrowia; 2.1.1. Opieka długoterminowa; 2.1.2. Opieka paliatywno-hospicyjna świadczona przez instytucje; 2.2. Instytucje pomocy społecznej wspierające osoby u kresu życia; 2.3. Opieka domowa nad osobami u kresu życia jako zadanie ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 2.3.1. Obszar ochrony zdrowia; 2.3.2. Obszar pomocy społecznej; 2.4. Udział organizacji pozarządowych i wyznaniowych w opiece formalnej; 2.4.1. Caritas; 2.4.2. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; 2.4.3. Prawosławne Ośrodki Miłosierdzia Eleos; 2.4.4. Polski Czerwony Krzyż; 2.4.5. Polski Komitet Pomocy Społecznej; 2.4.6. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 2.5. Programy rządowe. Rozdział 3 Opieka nieformalna nad osobami u kresu życia: 3.1. Opiekunowie z kręgu rodzinnego; 3.2. Zmiany w funkcjonowaniu rodzin a realizowanie zadań opiekuńczych; 3.3. Główny opiekun rodzinny - charakterystyka i zadania; 3.4. Niespokrewnieni opiekunowie nieformalni; 3.4.1. Sąsiedzi; 3.4.2. Członkowie wspólnot parafialnych; 3.4.3. Opiekunowie odpłatni i imigranci; 3.4.4. Wolontariusze. Rozdział 4 Opiekunowie rodzinni - wyzwania i potrzeby: 4.1. Cierpienie i ból totalny osób u kresu życia; 4.2. Dynamika rodziny w obliczu choroby; 4.3. Obciążenia opiekunów rodzinnych; 4.3.1. Obciążenia psychiczne; 4.3.2. Zespół opiekuna; 4.4. Potrzeby opiekunów rodzinnych w zakresie opieki domowej nad bliskim chorym; 4.3.1. Potrzeby edukacyjne; 4.4.2. Potrzeba wsparcia w opiece; 4.4.3. Potrzeby psychiczne; 4.4.4. Potrzeba wsparcia społecznego; 4.4.5. Potrzeby finansowe i materialne; 4.4.6. Potrzeby duchowe; 4.4.7. Potrzeby opiekunów w obliczu zbliżającej się śmierci bliskiego; 4.4.8. Zróżnicowanie potrzeb opiekunów. Rozdział 5 Światowe i polskie rekomendacje dotyczące opiekunów rodzinnych osób u kresu życia: 5.1. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej dla krajów członkowskich; 5.1.1. Strategia Światowej Organizacji Zdrowia; 5.1.2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego; 5.1.3. Projekty europejskie; 5.1.4. Zalecenia ekspertów ds. deinstytucjonalizacji opieki; 5.1.5. Rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej; 5.2. Polskie analizy i rekomendacje dotyczące opiekunów rodzinnych; 5.2.1. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020; 5.2.2. Biała Księga; 5.3. Przegląd rekomendacji badaczy zagadnienia. Rozdział 6 Wsparcie opiekunów rodzinnych w opiece domowej w praktyce - przykłady implementacji zaleceń: 6.1. Badanie potrzeb opiekunów; 6.2. Formalnoprawne podstawy wspierania opiekunów rodzinnych; 6.2.1. Europejskie regulacje prawne; 6.2.2. Polskie regulacje prawne; 6.2.3. Budowanie świadomości społecznej i inicjatywy pozarządowe; 6.3. Wsparcie społeczne; 6.3.1. Wsparcie za pośrednictwem Internetu i infolinii; 6.3.2. Grupy wsparcia; 6.4. Wsparcie informacyjno-edukacyjne; 6.4.1. Zasoby internetowe; 6.4.2. Materiały drukowane; 6.5. Wsparcie w sprawowaniu opieki. Rozdział 7 Opieka nad bliskim u kresu życia w domu - doświadczenia opiekunów rodzinnych: 7.1. Partnerzy roli opiekuna rodzinnego; 7.2. Utrudnienia roli opiekuna rodzinnego; 7.3. Ułatwienia roli; 7.4. Wpływ sprawowania opieki na funkcjonowanie opiekuna; 7.5. Oczekiwania i potrzeby opiekunów; 7.6. Radzenie sobie z sytuacją opiekuna rodzinnego; 7.7. Typologia podejścia do roli opiekuna. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 83-89163-16-0
Część I: Wielowymiarowość sektora pozarządowego. Między ładem dominującym i alternatywnym: przyczynek do socjologicznej interpretacji problematyki sektora pozarządowego; Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej; Zasada subsydiarności w pomocy społecznej. Doświadczenia niemieckie a praktyka pomocy społecznej w Polsce; Modele pracy socjalnej - między rodziną a organizacją i instytucją; Sektor pozarządowy w lokalnej polityce społecznej w Polsce; Przestrzenie i miejsca (w) pracy socjalnej - zarys problemu; Strukturalne uwarunkowanie trudności we współpracy między ośrodkami pomocy społecznej a organizacjami pozarządowymi; Rola sektora pozarządowego i grup obywatelskich w tworzeniu i realizacji miejskiej polityki społecznej. Aspekty teoretyczne i praktyczne; Instytucje kościelne w polskim systemie pomocy społecznej; Idea niezależnego życia w działaniu organizacji pozarządowych w Europie; Gospodarka społeczne trzeciego sektora - nowe możliwości rozwoju profesjonalnej pracy socjalnej. Część II: Wielość problemów pomocy społecznej dnia powszedniego. Udział organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów dziecka i dzieciństwa w średnim mieście; Współudział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w organizacji środowiska życia dzieci i młodzieży w średnim mieście; Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu szans życiowych współczesnej młodzieży; Realizacja funkcji pracy socjalnej na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych miasta Łodzi. Charakterystyka organizacji pozarządowych zorientowanych na pracę z rodziną; Współpraca miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie pomocy społecznej; Udział organizacji pozarządowych w województwie lubelskim w realizacji zadań pomocy społecznej; Pomoc dziecku i rodzinie jako zadanie Akademii Młodzieżowej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo; Organizacje pozarządowe w służbie ludziom starszym; Uniwersytet Trzeciego Wieku przykładem samorządnych inicjatyw ludzi starszych; O potrzebie udziału organizacji pozarządowych w zapobieganiu zachowaniom samobójczym; Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań pomocy osobom bezdomnym; Problematyka socjalna w działalności Wielkopolskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Poznaniu; Idea i zadania organizacji pozarządowych na przykładzie katowickiego oddziału Polskiego Związku Katolicko-Społecznego; Warsztaty terapii zajęciowej Fundacji "Sprawni Inaczej" - ich rola w mobilizowaniu aktywności osób niepełnosprawnych; Gotowość pracowników do współdziałania z organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym; Strategie zarządzania zasobami ludzkimi w pomocy społecznej; Podstawowe umiejętności i zdolności "bazowe" versus błędne nastawienia pracowników socjalnych w procesie diagnostyczno-interwencyjnym; Interwencja kryzysowa w Polsce - rozwiązania instytucjonalne; Szkoła jako miejsce aktywności pracy socjalnej; Szkoła jako podmiot systemu zintegrowanych działań socjalnych w środowisku lokalnym; Konieczność wparcia szkoły przez pracę socjalną oraz możliwości jego realizacji; Kompetencje diagnostyczne w pracy socjalnej - szkic do problemów diagnozy rodziny; Koncepcja refleksyjnej praktyki w kształceniu pracowników socjalnych i wolontariuszy; Nowa organizacja pozarządowa jako biograficzny plan działania = konceptualizacja teoretyczno-badawcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-266-1
1. Podstawy teoretyczne, metodologiczne i etyczne pomocy społecznej: Pomoc spontaniczna i sformalizowana; Metodologiczna wizja systemu zadań społeczno-edukacyjnych; Praca socjalna- w poszukiwaniu uzasadnień; Altruizm a działalność pracowników socjalnych i wolontariuszy; Pesymistyczna perspektywa dla idei miłości bliźniego wywiedziona z warunków socjalizacji człowieka; Podmiotowość jednostki w procesie wsparcia społecznego; Emancypacja jako cel edukacji; Parę uwag na temat zanikania solidarności we współczesnym społeczeństwie; 2. Pracownik socjalny wobec wymogów personalizacji i współczesnych problemów pomocy społecznej: Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej jako przykład ruchu instytucjonalnego nauczycieli; Roszczenie podopiecznych pomocy społecznej a realizacja funkcji zawodu pracownika socjalnego; Modele praktyki pracy socjalnej w warunkach przeobrażeń ustrojowych; Obraz pracownika socjalnego w świetle jego przygotowania zawodowego; Autocharakterystyka pracownika socjalnego; Pracownicy socjalni w świetle badań socjologicznych; Promocja zdrowia i praca socjalna- analogie, związki i doświadczenia; Humor jako środek interwencji społecznej; Pedagodzy społeczni- wolontariusze organizacji pozarządowych działających w środowisku lokalnym; Prawa dziecka w kształceniu pedagogów społecznych i pracowników socjalnych; Możliwości udziału członków stowarzyszeń w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej; 3. Zagrożenia życia społecznego a obszar realizacji zadań pracy socjalnej: Społeczne problemy Danii i jej system pomocy społecznej; Wsparcie społeczne wobec rodziny ryzyka a zasada pomocniczości; Praca socjalna z dzieckiem i rodzina- od opieki do prewencji; Młode pokolenie o demokracji, egalitaryzmie i ubóstwie w okresie dokonujących się przeobrażeń w naszym kraju; Zagrożenia socjalne w rodzinach z ryzykiem ubóstwa materialnego; Wsparcie edukacyjne w sytuacji bezrobocia; Możliwości instytucjonalnych form pomocy społecznej w postępowaniu rewalidacyjnym dzieci niepełnosprawnych w okresie transformacji społecznej; Z problemów obrzeża pracy socjalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7222-326-5
Część I Problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 1. Preferencje zawodowe młodzieży niepełnosprawnej a zatrudnienie, 2. Propozycja standardu kwalifikacji zawodowych dla zawodu: asystent osoby niepełnosprawnej, 3. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych na podstawie działalności Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi, 4. Percepcja społeczna osób niepełnosprawnych, 5. Kompleksowość działań rehabilitacyjnych, 6. Ekonomia społeczna w sektorze pomocy socjalnej (formy przedsiębiorczości społecznej, przedsiębiorstwa społeczne). Część II Psychospołeczny aspekt wolontariatu: 1. Wolontariat - bezinteresowne działanie na rzecz potrzebującego człowieka, 2. Ja też mogę pomagać - o potrzebie budowania wolontariatu wśród osób niepełnosprawnych, 3. Poczucie sensu życia a preferencja wartości u wolontariuszy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-89163-24-0
1. Zmiany warunków uczestnictwa społecznego, 2. Powroty do koncepcji działania społecznego, 3. Propozycje uczestnictwa społecznego młodzieży, 4. Stosunek młodzieży do działalności społecznej, 5. Możliwości i ograniczenia społecznego uczestnictwa młodzieży - potrzeba dyskusji o nowej rzeczywistości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-574-3
1. Unormowania wprowadzone przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odnoszące się do organizacji pozarządowych, 2. Współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi, 3. Wolontariat
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze Lex)
ISBN: 978-83-264-1648-4
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: I. Przepisy ogólne; II. Działalność pożytku publicznego; 1. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego; 2. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych; 2a. Inicjatywa lokalna; 3. Organizacja pożytku publicznego; 4. Nadzór; 5. Rada Działalności Pożytku Publicznego; 6. Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności; III. Wolontariat: 1. Przepisy ogólne; 2. Przepisy szczegółowe. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-369-3
1. Wolontariat społeczny. Analiza zjawiska z perspektywy interdyscyplinarnej; 2. Wolontariat i jego wpływ na zdrowie i funkcjonowanie wolontariuszy. Obecny stan wiedzy empirycznej; 3. Wolontariat i jego wpływ na zdrowie i funkcjonowanie wolontariuszy. Obecny stan wiedzy empirycznej; 4. Trud pomagania - czy wolontariusze doświadczają wypalenia zawodowego; 5. Wolontariat w praktyce - gdy teoria spotyka się z doświadczeniem; 6. Aby zrozumieć problem - analiza przeprowadzonych badań własnych - syntetyczne ujęcie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 83-89163-15-2
Część I: Humanistyczny wymiar wyzwań opiekuńczych współczesności. Człowiek i profesjonalizm w pracy socjalnej (czyli jak bronić wolontariat przed woluntaryzmem - spojrzenie filozofa); Dobrowolność w działaniu jako forma zachowań prospołecznych; Humanistyczno-edukacyjne wartości wolontariatu w przygotowaniu do pracy socjalnej; Dobro jednostki versus dobro wspólne - paradoksy przeciwności; Użyteczność kategorii "troska" i "samotroska" w pracy socjalnej. Część II: Wolontariat w ruchu opiekuńczym. Działanie wewnątrz systemu; W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza; Wolontariat w kraju pachnącym żywicą; Znaczenie wolontariatu działającego na rzecz dzieci i młodzieży w różnych obszarach życia społecznego; Wolontariat parafialny; Rola wolontariatu młodzieżowego w sektorze pozarządowym - na przykładzie Środowiskowego Domu Rodzinnego "Nasz Dom" przy Stowarzyszeniu "Droga" w Białymstoku; Wybrane aspekty prawne wolontariatu. Część III: Pomoc społęczna w społeczeństwie obywatelskim. Od pomocy państwa do samopomocy - procesy emapcypacji w społeczeństwie obywatelskim (perspektywa pedagogiczna); Pozarządowe organizacje socjalne jako egzemplifikacja wolności zrzeszania się; Determinanty koncepcji "non-profit" w tworzeniu polityki społecznej w Polsce; Trzeci sektor pomocy społecznej w Niemczech; Rozwój sektora pozarządowego jako odpowiedź na rosnące potrzeby społeczne wobec instytucji pomocowych; Organizacje pozarządowe a realizacja zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego - doświadczenia szczecińskie; Bariery w działalności organizacji pozarządowych; Udział "trzeciego sektora" w opiece nad dzieckiem i rodziną w Polsce; Organizacje pozarządowe w tworzeniu rodzinnych form opieki zastępczej; Udział organizacji pozarządowych w szkoleniu rodzin zastępczych; Tradycje formowania etosu obywatelskiego i opiekuńczego uczniów w II Rzeczypospolitej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-286-3
1. Istota wolontariatu: Rola sił ludzkich; Rys historyczny dobroczynności i filantropii w Polsce; Istota i zakres wolontariatu; początki wolontariatu w Polsce; Wolontariat w wybranych krajach Unii Europejskiej; 2. Centra wolontariatu w Polsce i ich działalność: Centrum Wolontariatu w Warszawie; Działalność Centrum Wolontariatu w Gdańsku; Centrum wolontariatu w Toruniu; Centrum Wolontariatu w Kielcach; Centrum Wolontariatu w Słupsku; Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi; Regionalne Centrum Wolontariatu w Dzierżoniowie; Centrum Wolontariatu w Lublinie; Centrum Wolontariatu w Białymstoku; Centrum Wolontariatu w Pile; Centrum Wolontariatu w Stalowej Woli; Centrum Wolontariatu we Wrocławiu; 3. Wolontariusze: Definicja; Motywacja; Rekrutacja wolontariuszy; Rodzaje wolontariatu; Szkolenie i doskonalenie kompetencji wolontariusza; Formy nagradzania wolontariuszy; 4. Rola wolontariusza w świetle badań: Wolontariat na podstawie badań; Rola wolontariusza w świetle badań; Typy sylwetek wolontariuszy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-237-5
1. Dylematy andragogiki. Między nauczaniem, uczeniem się a autoedukacją, 2. "Środowisko niewidzialne" w andragogice. Środowisko z punktu widzenia andragogiki humanistycznej, 3. Historie życja jako edukacja, 4. Szkolenie i doskonalenie kompetencji wolontariuszy, 5. Przyjaźnie ludzi dorosłych, 6. Czas w życiu człowieka dorosłego, 7. Wpływ przemian społecznych w Poslce na czas wolny dorosłych, 8. Czas wolny w starości a jakość życia, 9. Wokół "Przekroju". "Przekrojowe" przesłanie dla czasu wolnego, 10. Funkcje wolnoczasowe Słodkiego Radia Retro, 11. Od opowieści w odcinkach do serialu telewizyjnego. Przyczyny popularności gatunków we współczesnej kulturze, 12. Udział osób dorosłych w zespołach amatorskich w regionie opoczyńskim, 13. Edukacyjna rola Teatru Rapsodycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-990-2
1. Wychowanie w rodzinie z perspektywy współczesnych zagrożeń i wyzwań: Między sterowaniem a wychowaniem dziecka; Bezradność opiekuńczo-wychowawcza rodziców jako problem współczesnej rodziny- prośba konceptualizacji zjawiska; Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla dziecka i jego rodziny w kontekście praktyki poradni; Wolontariat jako forma uspołeczniania dzieci i młodzieży; Współczesne formy pomocy i wsparcia rodziny dysfunkcyjnej; Projekt kwestionariusza do oceny jakości opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; Obszary poczucia jakości życia osoby pochodzącej z rodziny dysfunkcjonalnej- sytuacja rodzinna i relacje interpersonalne; Social media- źródło wiedzy o życiu młodego człowieka?; Problem euro sieroctwa jako konsekwencja migracji rodziców; Funcjonowanie emocjonalne dziecka w sytuacji emigracji zarobkowej rodzin do krajów Unii Europejskiej- teoria i badania; "Zarówno tu, jak i tam"? Ku problemowi współczesnego macierzyństwa transnarodowego. Studium przypadku; Zjawisko migracji a problematyka rodzin cudzoziemskich; 2. Przestrzeń szkoły w XXI wieku- w stronę zdrowia: Współczesna szkoła z perspektywy zagrożeń i wyzwań; Edukacja małego dziecka profilaktyką dysfunkcji rozwoju; Coaching rodzinny szansą zawodową dla pedagogów; Dyrektor szkoły przyszłości; Walory edukacyjne i wychowawcze druzyn Nieprzetartego Szlaku w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawna intelektualnie na przykładzie własnych doświadczeń w pracy pedagoga specjalnego i instruktora harcerskiego; Czynniki środowiska rodzinnego warunkujące zdrowie dzieci i młodzieży; Płodowy zespół alkoholowy jako czynnik ryzyka wykolejenia społecznego; Dziecko z padaczką w szkole. Kształcenie kadry pedagogicznej w dziedzinie epileptologii szansą na normalne funkcjonowanie dziecka chorego przewlekle; Zaburzenia odżywiania- problem niszczący całą rodzinę; Bigoreksja- odwrotna anoreksja. Zaburzenia obrazu własnego ciała u mężczyzn; Stare zagrożenia, aktualne problemy, sukcesy; 3. Resocjalizacja- współczesne dylematy, problemy, sukcesy: Formy patologii destabilizujące wychowanie i sytuacja dziecka w rodzinie patologicznej; Rodzina adopcyjna jako otwarta forma resocjalizacji; Poczucie własnej skuteczności jako istotny czynnik chroniący przed wykolejeniem społecznym i zachowaniami patologicznymi wśród młodzieży; Potęga grupy. Grupa rówieśnicza a kształtowanie się zachowań dewiacyjnych; Oddziaływania wychowawcze wobec nieletnich sprawców czynów karalnych w warunkach izolacyjnych; Wybrane formy oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej- aspekty teoretyczne i praktyczne; programy resocjalizacyjne formą oddziaływań w warunkach izolacji więziennej na przykładzie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu; Wybrane programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych na przykładzie własnych doświadczeń w pracy penitencjarnej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy; Czynniki ułatwiające i utrudniające readaptację społeczną osób wychodzących na wolność oraz znaczenie pomocy postpenitencjarnej; Środki oddziaływania resocjalizacyjnego na skazanego stosowane w zakładach karnych jak próba zmiany nawyków; Zachowania autoagresywne u młodzieży dorastającej- psychospołeczne uwarunkowania problemu; Praca jako szczególna forma oddziaływań wychowawczych w polskim systemie penitencjarnym na przykładzie Zakładu Karnego w Chełmie; Rola kontaktów zewnętrznych w procesie resocjalizacji skazanych na przykładzie Zakładu Karnego w Herbach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again