Forma i typ
Książki
(9)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(6)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(7)
Autor
Wierzbowski Marek
(2)
Wyrzykowski Mirosław
(2)
Brodecki Zdzisław
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Koroluk Sławomir
(1)
Kowalski Jerzy
(1)
Niedźwiecki Arkadiusz
(1)
Powałowski Andrzej
(1)
Proniewski Marek
(1)
Szydło Marek
(1)
Wykrętowicz Stanisław
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(9)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Temat
Wolność ekonomiczna
(9)
Gospodarka
(8)
Prawo gospodarcze
(5)
Integracja europejska
(2)
Monopol
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Administracja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Izby gospodarcze
(1)
Izby rolnicze
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Monopol i zwalczanie
(1)
Obrót towarowy
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Rynek
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Samorząd zawodowy
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Wolne zawody
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
11 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87256-47-1
R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza - wprowadzenie: Pojęcie i istota międzynarodowej integracji gospodarczej; Przesłanki międzynarodowej integracji gospodarczej; Modelowe koncepcje integracji całościowej i zróżnicowanej; Mechanizm, warunki i typy międzynarodowej integracji gospodarczej; Instytucjonalno - organizacyjne formy ugrupowań integracyjnych. R.2 Strefa wolnego handlu i unia celna: Czynniki określające efekty strefy wolnego handlu i unii celnej; Krótkoterminowe efekty utworzenia strefy wolnego handlu i unii celnej; Długoterminowe efekty realizacji unii celnej; Realizacja koncepcji strefy wolnego handlu i unii celnej w Europie Zachodniej. R.3 Wspólny rynek: Elementy teorii wspólnego rynku; Jednolity rynek wewnętrzny we Wspólnocie Europejskiej; Polityka ochrony konsumenta we wspólnym rynku; Polityka konkurencji na eurorynku. R.4 Unia walutowa: Pieniądz i system walutowy; Teoria optymalnego obszaru walutowego; Koszty i korzyści integracji walutowej; Integracja monetarna we Wspólnotach Europejskich.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89073-92-7
1. Wolność gospodarcza jako przesłanka podejmowania działalności gospodarczej, 2. Charakterystyka prawna działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorca jako podmiot działalności gospodarczej, 4. Podstawowe systemy legalizacji podejmowania działalności gospodarczej, 5. Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej, 6. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby wykonujące wolne zawody, 7. Szczególne wymogi w zakresie legalizacji podejmowania działalności gospodarczej, 8. Obowiązki przedsiębiorców w związku z podejmowaniem działalności gospodarczej, 9. Ochrona prawna podejmowania działalności gospodarczej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89363-63-3
Cz. I Prolegomena pojęciowe. Państwo w gospodarce; 1. Pojęcia podstawowe, 2. Rola państwa w gospodarce. Cz. II Problemy nowelizacji w zakresie prawa gospodarczego publicznego; 3. Podstawowe założenia ustawy - Prawo działalności gospodarczej, 4. Projket ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 5. Zagadnienia nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Cz. III Główne zagadnienia prawa gospodarczego i podstawowe rozwiązania ustawowe: 6. Pojęcie wolności gospodarczej oraz główne zasady prawa gospodarczego, 7. Reglamentacyjna rola państwa w gospodarce, 8. Ochrona obrotu towarowego i ochrona innych sfer życia społecznego przez policyjno-administracyjne ograniczenia działalności gospodarczej. Organy samorządu terytorialnego a uprawnienia policyjne, 9. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87558-50-8
Wstęp; Istota prawa administracyjnego gospodarczego; Historyczne i współczesne podstawy doktrynalne roli państwa w gospodarce; Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego; Wolność gospodarcza; Rada ministrów i organy rządowej administracji gospodarczej; Nietypowe podmioty administrujące w sferze gospodarki; Pozycja prawna narodowego banku polskiego; Komunalna admini- stracja gospodarcza; Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy; Reglamentacja podejmowania działalności go- spodarczej; Przedsiębiorstwo państwowe; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Prawo bankowe; Publiczno- prawna problematyka ubezpieczeń; Prawo antymonopolowe; Publicznoprawne aspekty obrotu papierami wartościowymi Administracyjnoprawne aspekty ochrony środowiska w działalności gospodarczej; Administracyjnoprawne aspek ty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; Prawo intergracji europejskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87558-50-8
Wstęp; Istota prawa administracyjnego gospodarczego; Historyczne i współczesne podstawy doktrynalne roli państwa w gospodarce; Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego; Wolność gospodarcza; Rada ministrów i organy rządowej administracji gospodarczej; Nietypowe podmioty administrujące w sferze gospodarki; Pozycja prawna narodowego banku polskiego; Komunalna admini- stracja gospodarcza; Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy; Reglamentacja podejmowania działalności go- spodarczej; Przedsiębiorstwo państwowe; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Prawo bankowe; Publiczno- prawna problematyka ubezpieczeń; Prawo antymonopolowe; Publicznoprawne aspekty obrotu papierami wartościowymi Administracyjnoprawne aspekty ochrony środowiska w działalności gospodarczej; Administracyjnoprawne aspek ty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; Prawo intergracji europejskiej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7205-222-0
Powstanie i rozwój samorządu gospodarczego w Europie i w Polsce; Idea samorządu gospodarczego jako wyzwanie globalne; Rola samorządu gospodarczego w koordynacji działań zbiorowych w gospodarce rynkowej; Działania zbiorowe na rzecz ładu rynkowego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce; Zasada wolności gospodarczej a samorząd gospodarczy; Samorząd gospodarczy a współczesne ustawodawstwo polskie; Asymetria w rozwoju samorządu zawodowego i gospodarczego w Polsce; Samorząd gospodarczy jako czynnik integracji kategorii społecznej przedsiębiorców; Rola samorządu gospodarczego w rozwijaniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw; Izby rzemieślnicze jako organizacje samorządu gospodarczego w Polsce (przeszłość i stan obecny); Reprezentacja interesów sektora rolnego w Unii Europejskiej; Izby przemysłowo-handlowe w Europie jako element ładu publicznego; Początki i rozwój samorządowych izb rolniczych w Europie; Izby przemysłowo-handlowe w Republice Federalnej Niemiec.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-797-5
1. Konstytucyjnoprawne podstawy wykonywania w Polsce działalności gospodarczej; 2. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 3. Wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce przez osoby zagraniczne; 4. Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wolność gospodarcza / red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2003. - 420 s. : wykresy, tabl. ; 24 cm.
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-257-5
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską: R.1 Ku jednolitemu rynkowi: Początki europejskiej integracji gospodarczej; Polityka gospodarcza. R.2 Funkcjonowanie rynku: Pozycja UE w gospodarce światowej; Program rynku dla przedsiębiorstw. R.3 Traktat Akcesyjny - ogólna ocena. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej: R.4 Zagadnienia ogólne: Wolność gospodarcza; Tworzenie i stosowanie prawa gospodarczego. R.5 Swobody gospodarcze: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przedsiębiorczości i świadczenia usług oraz przepływu kapitału i płatności. R.6 Prawo spółek i koncernów: Spółki narodowe; Spółki ponadnarodowe; Koncerny. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej: R.7 Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire: Swobody gospodarcze; Prawo spółek i koncernów. R.8 Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe: Swobody gospodarcze; Prawo spółek.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-019-9
Część ogólna; Wprowadzenie do prawa wspólnotowego; Jednolity rynek wewnętrzny jako podstawa wspólnotowego prawa gospodarczego; Część II Zasady dotyczące osób; Swoboda przepływu osób; Prawo pracy; Status prawny pracowników migrujących; Powszechne prawo pracy; Ubezpieczenia społeczne; część III: swobody gospodarcze; Swoboda działalności gospodarczej; Prawo spółek; Wspólnotowe zasady obrotu towarowego; Zewnętrzny obrót towarowy; Produkty rolne - przykład reglamentacji obrotu; Swoboda przepływu kapitału; Część IV: Regulacja działalności gospodarczej; Uznawanie dyplomów; Ochrona konsumenta; Ochrona konkurencji; Regulacja działań przedsiębiorstw; Regulacja oddziaływania państwa na gospodarkę; Zamówienia publiczne; Prawo działalności intelektualnej; Jednolity rynek finansowy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Wolność ekonomiczna - gospodarka (hasło przedmiotowe)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej