Form of Work
Książki
(18)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(15)
Author
Bednarski Grzegorz
(5)
Szczygieł Andrzej
(5)
Szumowska Anna
(5)
Górski Marek
(3)
Bukowski Zbigniew
(2)
Brown Lester R
(1)
Buzek Ludgarda
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Goliński Piotr
(1)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(1)
Kramer Matthias
(1)
Możejko Eugeniusz
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Poskrobko Tomasz
(1)
Skiba Katarzyna
(1)
Strebel Heinz
(1)
Szymańska Urszula
(1)
Zębek Elżbieta
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Odpady
(13)
Powietrze
(12)
Wody śródlądowe
(10)
Ochrona środowiska
(7)
Prawo ochrony środowiska
(7)
Woda
(7)
Przyroda
(6)
Hałas komunikacyjny
(5)
Przemysł
(5)
Śląsk
(5)
Hałas drogowy
(4)
Pole elektromagnetyczne
(4)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(4)
Wody pozdziemne
(4)
Gleba
(3)
Wody śródloądowe
(3)
Ekologia
(2)
Klimat
(2)
Las
(2)
Morze
(2)
Wody podziemne
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Bezpieczeństwo biologiczne państwa
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Chemikalia
(1)
Controlling
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Ekorozwój
(1)
Energia
(1)
Energia elektryczna
(1)
Gospodarka
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Kadry
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Koszty
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Markieting
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Produkty ekologiczne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rekultywacja gruntów
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Woda morska
(1)
Ścieki przemysłowe
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89696-62-2
1. Nowe przepisy o dostępie do informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska: Zasady dostępu do informacji o środowisku; Udział społeczeństwa w podejmowaniu rozstrzygnięć związanych w ochroną środowiska; 2. Nowa dyrektywa o opadach (Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.): Prace nad projektem nowej dyrektywy ramowej; Podstawowe założenia projektu dyrektywy; Definicje podstawowych pojęć; Idea "społeczeństwa recyklingu" i schemat postępowania z odpadami; Plany i programy w postępowaniu z odpadami; Wymagania dotyczące postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów; Administracyjna reglamentacja postępowania z odpadami; Kontrola, nadzór i odpowiedzialność prawna w postępowaniu z odpadami; 3. Procedury ocen oddziaływania na środowisko po 15 listopada 2008 roku: Założenia ogólne; Procedura oceny strategicznej; Procedury oceny indywidualnej; Procedury oceny transgranicznej; Nowe organy w systemie administracji sprawami ochrony środowiska; 4. Prawne podstawy gospodarowania wodami śródlądowymi: Zagadnienia wprowadzające; Własność i prawne formy korzystania z wód; System zarządzania wodami; Ochrona wód przed zniszczeniem; Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia obowiązków związanych z ochroną wód; Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków komunalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-90-9
Wstęp; Streszczenie; R.1 Zakres badań, metodyka i dys kusja dot. podstawowych założeń; R.2 Wpływ dyrektywy 98/83/EC na cenę wody wodociągowej. Analiza zmian obciążeń budżetowych gospodarstw domowych z tego tytu łu; R.3 Wpływ dyrektywy 91/271/EEC na cenę odbioru i oczyszczania ścieków. Analiza zmian obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu; R.4 Wpływ dyrektyw 99/31/EC na cenę odbioru i utylizacji odpadów komunal nych, zmiana obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu; R.5 Wpływ dyrektyw 88/609/EEC oraz dyre ktywy 2001/80/WE na cenę gospodarstw domowych z tego tytułu; R.6 Zintegrowana analiza zmian obciążeń budże towych na skutek wdrożenia dyrektyw o jakości wody pi tnej, komunalnych oczyszczalniach ścieków, składowi skach odpadów i dużych obiektów energetycznego spala nia paliw. Aneks1: Inne przyczyny wzrostu cen za dobra i usługi stanowiące przedmiot analizy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-05-13281-1
1. Gospodarka a ziemia; ekonomia a ekologia 2. Zakłócone stosunkki; oznaki napięć: klimat i woda; Oznaki napięć: baza biologiczna; 3. Nowa gospodarka; Czym jest gospodarka ekologiczna?; Budowanie gospodarki wodorowo-solarnej; Projektowanie nowej gospodarki materiałowej; Nakarmić wszystkich do syta; Chronić produkty leśne i funkcje lasów; Zaprojektować miasto dla ludzi; 4. Jak osiągnąć cel?: Przez zmniejszenie dzietnośc do stabilizacji demograficznej; Narzędzia przebudowy gospodarki; Jak przyśpieszyć przebudowę?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-680-4
1.Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, 2.Proekologiczne ukierunkowanie w obszarach funkcyjnych przedsiębiorstwa: Ekologiczne projektowanie produktu, Proekologiczne zaopatrzenie i logistyka, Proekologiczne zarządzanie produkcją i gospodarka cyrkulacyjna 3.Technicze aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwie: Stan techniki i potencjały innowacji na przykładzie Niemiec, Polski i Republiki Czeskiej, Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie, Podstawy ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami w przedsiębiorstwie, Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie, Zarządzanie strumieniem materiałów i odpadami w przedsiębiorstwie, Wykorzystanie gleby i terenów. 4.Proekologicznie ukierunkowanie w obszarach przekrojowych przedsiębiorstwa : Ekobilansowanie, Rachunek kosztów środowiskowych, Controlling ekologiczny i systemy wskaźników środowiskowych, Organizacja ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, Proekologiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing ekologiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1677-8
1. Podstawy międzynarodowej ochrony biosfery. 2. Zagrożenia i ochrona atmosfery. 3. Zasoby, zanieczyszczenie i ochrona wód. 4. Zagrożenia i ochrona gleb. 5. Zachowanie różnorodności biologicznej. 6. Bezpieczeństwo ekologiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-549-0
1. Podstawowe pojęcia w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 2. Ochrona środowiska jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. 3. Funkcje prawa w ochronie środowiska. 4. Ochrona prawno-administracyjna wód. 5. Gospodarowanie odpadami na tle regulacji prawno-administracyjnych. 6. Ochrona prawno-administracyjna lasów. 7. Wybrane aspekty prawnej ochrony przyrody w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-239-1
Część ogólna: 1. Prawo międzynarodowe a środowisko 2. Rozwój międzynarodowego prawa ochrony środowiska 3. Instytucje międzynarodowe z zakresu ochrony środowiska 4. Zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska 5. Rola i znaczenie umów międzynarodowych dla prawa polskiego Część szczególna: 1. Ochrona klimatu 2. Ochrona powietrza 3. Ochrona warstwy ozonowej 4. Ochrona wód morskich 5. Ochrona wód śródlądowych 6. Ochrona przyrody 7. Ochrona przed odpadami 8. Ochrona przed chemikaliami 9. Ochrona przed awariami 10. Oceny oddziaływania na środowisko 11. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-799-0
1. Zagadnienia ogólne: Zagadnienia wprowadzające; Zasady ogólne prawa ochrony środowiska; Zarządzanie sprawami ochrony środowiska; Instrumenty finansowo prawne; Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; 2. Regulacja sektorowe: Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne; Ochrona powietrza; Zapobieganie i usuwanie skutków poważnych awarii. Postępowanie z substancjami chemicznymi; Gospodarowanie odpadami; Gospodarowanie wodami śródlądowymi; Ochrona wód morskich; Gospodarowanie zasobami geosfery; Ochrona różnorodności biologicznej; Ochrona użytkowa zasobów biosfery
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2014. - 664 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-4556-9
1. Zagadnienia ogólne: Zagadnienia wprowadzające; Zasady ogólne prawa ochrony środowiska; Zarządzanie sprawami ochrony środowiska; Procedury ocen oddziaływania na środowisko; Dostęp do informacji i partycypacja publiczna w ochronie środowiska; Instrumenty finansowo prawne; Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; 2. Regulacje sektorowe: Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne; Ochrona powietrza; Zapobieganie i usuwanie skutków poważnych awarii. Postępowanie z substancjami chemicznymi; Gospodarowanie odpadami; Gospodarowanie wodami śródlądowymi; Ochrona wód morskich; Gospodarowanie zasobami geosfery; Ochrona różnorodności biologicznej; Ochrona użytkowa zasobów biosfery.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-359-2
Przedmowa; 1. zagadnienia ogólne, 2. zagadnienia horyzontalne, 3. Ochrona wód, 4. Gospodarka odpadami, 5. Ochrona powietrza, 6. Ochrona klimatu, 7. Ochrona warstwy ozonowej, 8. Ochrona przyrody, 9. Chemikalia, 10. hałas, 11. Zmodyfikowane genetycznie organizmy, 12 Poważne awarię, 13. Bezpieczeństwo jądrowe, 14. Aspekty interdyscyplinarne, 15. Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej a prawo polskie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Przepisy z wprowadzeniem / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-3968-1
Podstawy traktatowe polityki UE w dziedzinie środowiska; Cele i zasady polityki UE w dziedzinie środowiska; Źródła i akty prawa środowiska UE; Akty prawa środowiska UE; Procedury stanowienia prawa środowiska na podstawie art. 192 TFUE; 1. Mechanizmy oceny oddziaływania na środowisko; 2. Dostęp do informacji o środowisku; 3. Ochrona i jakość wód; 4. Gospodarka odpadami; 5. Jakość powietrza; 6. Ochrona przyrody; 7. System zarządzania środowiskiem; 8. Odpowiedzialność za naruszenie prawa środowiska; 9. Zmiany klimatu- Pakiet energetyczno-klimatyczny; Przemysł i środowisko.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-865-5
1. Pojęcie i elementy systemu prawa środowiskowego, 2. Rozwój prawa środowiskowego w Polsce, 3. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego w podstawowych aktach prawnych obowiązujących w Polsce, 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i pozwolenia zintegrowane w polskich i miedzynarodowych rozwiązaniach prawnych, 5. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych w polskich i międzynarodowych rozwiązaniach prawnych, 6. Ochrona przed odpadami i gospodarowanie odpadami w Polsce i w Unii Europejskiej, 7. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym oraz jonizującym, 8. Prawo ochrony przyrody. Ochrona przyrody i gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, 9. Ochrona gleby i kopalin oraz racjonalne gospodarowanie nimi, 10. Katastrofy ekologiczne i poważne awarie instalacji w rozwiązaniach prawa środowiskowego, 11. Kontrola organizmów modyfikowanych genetycznie i chemikalniów w polskim i w unijnym prawie środowiskowym, 12. Rolnictwo ekologiczne i bezpieczeństwo żywności w rozwiązaniach poslkich i unijnych, 13. Podstawy prawne ekoetykietowania w Unii Europejskiej, 14. Oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w świetle rozwiązań prawnych, 15. Prawne i organizacyjne problemy dostępu do informacji ekologicznej, 16. Prawo odpowiedzialności w poslkim prawie środowiskowym, 17. Korzystanie z zasobów środowiska - ekologiczny wymiar prawa energetycznego, 18. Polityka ekologiczna państwa i programy ochrony środowiska w Polsce, 19. Prawo ochrony środowiska na tle polityki ekologicznej Unii Europejskiej - charakterystyka ogólna, 20. System wspólnotowego prawa ochrony środowiska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Inżynieria na rzecz ochrony środowiska - red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa)
ISBN: 978-83-60055-18-1
Prawo, zarządzanie i finansowanie: Prawna ochrona powierzchni ziemi i odpowiedzialność za szkody wyrządzone w powierzchni ziemi; Możliwości finansowania działań rewitalizacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; Rekultywacja i ochrona wód: Problemy analityczne związane z analizą pozostałości materiałów wybuchowych w środowisku; Techniczne rozwiązania w rekultywacji i rewitalizacji wód powierzchniowych; Jezioro Grzymisławskie - stan obecny, zagrożenia i możliwości rekultywacji; Eutrofizacja jezior Pomorza zachodniego. Wytyczne ochrony rekultywacji; Właściwości warstwy izolującej zrekultywowanych stawów osadowych KZS "Solvay" w kontekście właściwości składowanego materiału; Rekultywacja i rewitalizacja gruntów zanieczyszczonych Pestycydami chloroorganicznymi; Sposób postępowania z gruntami zanieczyszczonymi pestycydami wokół mogilników z wykorzystaniem metod geostatycznych; Wykorzystanie w rekultywacji gruntów pogórniczych roślin alternatywnych; Zastosowanie części odpadów komunalnych (frakcja 19 12 12) do rekultywacji składowisk - prezentacja projektu; Rola zieleni w rewitalizacji terenów zurbanizowanych na wybranych przykładach; Zasady projektowania i wymiarowania przesłon rekultywacyjnych składowisk odpadów; Rekultywacja i rewitalizacja wybranych terenów poprzemysłowych, zdegradowanych w wyniku katastrof ekologicznych związanych z funkcjonowaniem obiektów paliwowych na obszarach głównych zbiorników wód podziemnych w regionie świętokrzyskim; Analityka i monitoring: Model empiryczny wyznaczania rzeczywistej miąższości lekkich cieczy organicznych (LNAPL) na zwierciadle wody podziemnej; Efektywność akumulacji wybranych metali ciężkich przez różne genotypy wierzb; Wpływ wybranych dodatków organicznych na intensyfikację procesu biowytrącania metali ciężkich w środowisku gruntowo-wodnym; Zastosowanie technik i metod chromatograficznych w identyfikacji źródeł skażenia produktami ropopochodnymi; Wspomaganie samooczyszczania gruntu zanieczyszczonego węglowodorami ropopochodnymi: wpływ dawki substancji powierzchniowo czynnej na biodegradację i aktywność dehydrogenaz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Zawiera: Ogólne informacje statystyczne dotyczące województwa śląskiego: Ludność; Podmioty gospodarki narodowej; Użytkowanie gruntów i melioracje; Infrastruktura komunalna; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Powietrze: Presje; Stan; Reakcja; Monitoring rtęci na terenie woj. Śląskiego w 2013 roku; Ch-ka warunków meteorologicznych woj. Śląskiego w 2013 roku na tle wielolecia; Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń dla podłoża w woj. Śląskim w 2013 roku. Wody powierzchniowe: Presje; Stan; Reakcja; Ch-ka warunków hydrologicznych. Wody podziemne: Presje; Stan; Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w obszarze woj. Śląskiego. Monitoringi lokalne. Hałas: Transport; Hałas komunikacyjny; Hałas instalacyjny. Pola elektromagnetyczne: Pomiary monitoringowe PEM wykonane w 2013 roku. Podsumowanie drugiego trzyletniego cyklu pomiarowego. Gospodarka odpadami: Odpady przemysłowe i komunalne wytwarzanie w woj. śląskim; Gospodarka odpadami komunalnymi, po wdrożeniu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Gospodarka odpadami zawierającymi azbest; Sposób gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na terenie woj. Śląskiego. Działalność kontrola WIOŚ w Katowicach. Zakres działalności laboratorium WIOŚ w Katowicach. Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: Finansowanie zadań; Beneficjenci Funduszu; Wnioski i umowy o dofinansowanie; Efekty ekologiczne i rzeczowe; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Ocena działalności Funduszu. Działalność edukacyjna WIOŚ w Katowicach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Zawiera: Ogólne informacje statystyczne dotyczące województwa śląskiego: Ludność; Podmioty gospodarki narodowej; Użytkowanie gruntów i melioracje; Infrastruktura komunalna; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Powietrze: Presje; Stan; Reakcja; Monitoring rtęci na terenie woj. Śląskiego w 2014 roku; Ch-ka warunków meteorologicznych woj. Śląskiego w 2014 roku na tle wielolecia; Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń dla podłoża w woj. Śląskim w 2014 roku. Wody powierzchniowe: Presje; Stan; Reakcja; Ch-ka warunków hydrologicznych. Wody podziemne: Presje; Stan; Monitoringi lokalne Hałas: Transport; Hałas komunikacyjny; Hałas instalacyjny. Pola elektromagnetyczne. Gospodarka odpadami: Odpady przemysłowe i komunalne wytwarzanie w woj. Śląskim; Problemy związane z gospodarowaniem odpadami na terenach poprzemysłowych woj. Śląskiego; Gospodarka odpadami ściekowymi; Gospodarka odpadami zawierającymi azbest. Działalność kontrola WIOŚ w Katowicach. Zakres działalności laboratorium WIOŚ w Katowicach. Przyroda woj. Śląskiego - zasoby, ochrona i zagrożenia. Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: Beneficjenci Funduszu; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Wydarzenia. Działalność edukacyjna WIOŚ w Katowicach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Zawiera: CHARAKTERYSTYKA I OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: Charakterystyka województwa śląskiego; Ogólne informacje statystyczne dotyczące województwa śląskiego; Ludność; Podmioty gospodarki narodowej; Użytkowanie gruntów i melioracje; Infrastruktura komunalna; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. POWIETRZE: Presje; Stan; Reakcja; Monitoring rtęci na terenie województwa śląskiego w 2015 roku wraz z analizą lat 2013-2015; Charakterystyka warunków meteorologicznych województwa śląskiego w 2015 roku; Ocena zanieczyszczenia powietrza na stacjach tłowych w województwie śląskim w 2015 roku wraz z analizą lat 2013-2015; Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie śląskim w 2015 roku. WODY POWIERZCHNIOWE: Presje; Stan; Badania wód powierzchniowych w latach 2013-2015; Oceny stanu wód; Monitoring badawczy; Reakcja; Przykładowe zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowane na terenie gmin; Monitoring osadów dennych w latach 2013-2015; Rozpoznanie źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) na obszarze województwa śląskiego; Charakterystyka warunków hydrologicznych. WODY PODZIEMNE: Presje; Stan; Monitoring wód podziemnych w sieci krajowej; Monitoring wód podziemnych w sieci regionalnej; Monitoring badawczy trichloroetenu i tetrachloroetenu w powiecie tarnogórskim; Monitoring badawczy zanieczyszczeń przemysłowych w rejonie Dąbrowy Górniczej; MONITORINGI LOKALNE. HAŁAS: Wstęp; Transport; Hałas komunikacyjny; Hałas kolejowy i tramwajowy; Hałas drogowy; Hałas lotniczy; Mapy akustyczne; Hałas instalacyjny; Reakcja. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE. GOSPODARKA ODPADAMI:Odpady przemysłowe i komunalne wytwarzane w województwie śląskim; Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie województwa śląskiego w latach 2013-2015; kontrole prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w gminach; Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie województwa śląskiego; Gospodarka odpadami zawierającymi azbest; DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W KATOWICACH; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM WIOŚ W KATOWICACH. OBSZARY CHRONIONE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH: Beneficjenci Funduszu; Kierunki finansowania; Program Operacyjny Infrastruktura i Środow.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Zawiera: CHARAKTERYSTYKA I OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: Charakterystyka województwa śląskiego; Ogólne informacje statystyczne dotyczące województwa śląskiego; Ludność; Podmioty gospodarki narodowej; Użytkowanie gruntów i melioracje; Infrastruktura komunalna; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. POWIETRZE: Presje; Stan; Reakcja; Charakterystyka warunków meteorologicznych województwa śląskiego w 2016 roku na tle danych klimatologicznych; Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie śląskim w 2016 roku. WODY POWIERZCHNIOWE: Presje; Stan; Badania wód powierzchniowych w 2016 r.; Klasyfikacje i oceny stanu wód; Monitoring badawczy; Reakcja; Monitoring osadów dennych w 2016 r.; Modernizacja zbiornika wodnego Przeczyce; Charakterystyka warunków hydrologicznych. WODY PODZIEMNE: Presje; Stan; Monitoring wód podziemnych w sieci krajowej; Monitoring wód podziemnych w sieci regionalnej; Monitoring badawczy trichloroetenu i tetrachloroetenu w powiecie tarnogórskim; Monitoring badawczy zanieczyszczeń przemysłowych w rejonie Dąbrowy Górniczej; Badania wód podziemnych w rejonie byłych Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach. MONITORINGI LOKALNE. HAŁAS: Transport; Hałas komunikacyjny; Hałas kolejowy; Hałas drogowy; Hałas instalacyjny. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE. GOSPODARKA ODPADAMI: Odpady przemysłowe i komunalne wytwarzane w województwie śląskim; Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie województwa śląskiego w latach 2013-2016; „Szara strefa” w gospodarce odpadami; Gospodarka odpadami zawierającymi azbest DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W KATOWICACH; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM WIOŚ W KATOWICACH; DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH; DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA WIOŚ W KATOWICACH.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Zawiera: Ogólne informacje statystyczne dotyczące województwa śląskiego: 1. Ludność, 2. Podmioty gospodarki narodowej; 3. Użytkowanie gruntów i melioracje; 4. Infrastruktura komunalna; 5. Ekonomiczne aspekty ochorny środowiska. Powietrze: 1. Presje; 2. Stan; 3. Reakcja; 4. Realizacja uchwał w sprawie Programu ochrony powietrza i tzw. "antysmogowej" w województwie śląskim; 5. Charakterystyka warunków meteorologicznych województwa śląskiego w 107 roku na tle danych klimatologicznych; 6. Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie śląskim w 2017 roku. Wody powierzchniowe: 1. Presje; 2. Stan; 3. Reakcja; 4. Obserwacje hydromorfologiczne rzek w 2017 roku; 5. Monitoring osadów dennych w 2017 roku; 6. Charakterystyka warunków hydrologicznych. Wody podziemne: 1. Presje; 2. Stan. Monitoringi lokalne. Hałas: 1. Transport; 2. Hałas komunikacyjny; 3. Mapy akustyczne. 4. Hałas instalacyjny. Pola elektromagnetyczne. Gospodarka odpadami: 1. Odpady przemysłowe i komunalne wytwarzane w województwie śląskim; 2. Regiony w gospodarce odpadami komunalnymi oraz Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie województwa śląskiego; 3. "Szara strefa" w gospodarce odpadami; 4. Gospodarka odpadami zawierającymi azbest. Działalność kontrolna WIOŚ w Katowicach. Zakres działalności laboratorium WIOŚ w Katowicach; Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Działalność Edukacyjna WIOŚ w Katowicach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again