Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Sosnowski Maciej
(1)
Wieczorek Leszek
(1)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Więźniowie
(2)
Bezrobocie
(1)
Konflikt
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawo pracy
(1)
Rynek pracy
(1)
Wójt
(1)
Subject: time
1989-
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-39-7
1.Szczególne stosunki zatrudnienia: Funkcje norm organizacyjnych dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich; Charakter prawny zgody rektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego; Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; Kryteria formalne dostępu do służby publicznej w świetle przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych- stan obecny i postulaty zmian; Z problematyki czasu pracy pracowników samorządowych; Ustanie stosunku pracy z wójtem; Niedostateczna ocena kwalifikacyjna jako przesłanka zwolnienia ze służby cywilnej w ustawodawstwie polskim w latach 1918-1975. Wybrane aspekty; Ograniczenia działania umownego zakazu konkurencji wobec lekarzy według ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; Konwencja o pracy na morzu z 2006 r.- stan po ratyfikacji; Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolności na podstawie umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zawarcia umowy o pracę; Zatrudnienie na okres próbny w organizacji międzynarodowej; Charakterystyka umowy o pracę absolwencką; Prace interwencyjne; 2. Z zagadnień procedur sądowych i administracyjnych w prawie pracy: Mediacja jako przykład pokojowej metody rozwiązywania sporów zbiorowych; Polubowne rozwiązywanie sporów między pracownikiem i pracodawcą przed komisją pojednawczą; Z problematyki wykonalności ugód zawieranych w sprawach z zakresu prawa pracy; Ciężar dowodu w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy; Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organy nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy; Rejestracja zakładowego układu zbiorowego pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-574-7
1. Problematyka bezrobocia: Bezrobocie- analiza zjawiska; Pojęcie oraz rodzaje bezrobocia; Przyczyny bezrobocia; Skutki bezrobocia; Psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania w sytuacji braku pracy; Specyfika rynku pracy w Górnym Śląski; Zagadnienia rynku pracy; Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy; Formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z rynku pracy; Co to jest wykluczenie społeczne?; Formy wsparcia dla osób wykluczonych społecznie; 2. Rola i wpływ postaw na funkcjonowanie człowieka w sytuacji trudnej: Definicje postaw; Funkcje postaw; Kształtowanie się postaw; Zmiana postaw; Kryzys psychologiczny a postawy; 3. Sytuacja na rynku pracy osób skazanych: System wsparcia instytucjonalnego dla osób "powracających do wolności" oraz skazanych w warunkach kurateli; Rola aktywizacji zawodowej jako jednej z metod readaptacji środowiskowej skazanych; Rola kuratora zawodowego w systemie pomocy postpenitencjarnej. Sposoby postępowania resocjalizującego wobec skazanych w warunkach kurateli oraz zasady stosowania pomocy postpenitencjarnej; Uczestnictwo społeczeństwa w wykonaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych w świetle obowiązujących przepisów kodeksu karnego wykonawczego; Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy; Pomoc postpenitencjarna na rzecz skazanych świadczona przez zakład karny; Rola kuratora penitencjarnego; Pomoc postpenitencjarna w świetle Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.04.2005 r.; Zadania i zasady udzielania pomocy postpenitencjarnej; Elementy pracy resocjalizacyjno-wychowawczej kuratora zawodowego; Koordynująca funkcja kuratora zawodowego w pomocy postpenitencjarnej świadczona przez wyspecjalizowane agendy pomocy; 4. Metodologia badań: Przedmiot i cele badań; Metody, techniki i narzędzia badawcze; Organizacja i przebieg badań; 5. Postawy osób bezrobotnych-skazanych wobec poszukiwania zatrudnienia. Wyniki badań: Charakterystyka badanej grupy; Postawy wobec poszukiwania pracy a formy aktywności badanych na rynku pracy; Diagnoza psychologiczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Więźniowie - praca - Polska (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again