Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Domański Henryk
(1)
Drozdowicz Zbigniew
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Kacprzak Lech
(1)
Knopek Jacek
(1)
Kojder Andrzej
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Małek Agnieszka
(1)
Mierzejewski Donat
(1)
Ozorowski Edward
(1)
Slany Krystyna
(1)
Stasiak Makary K
(1)
Szczepaniak-Wiecha Izabeli
(1)
Szymczyk Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Wartość
(7)
Polityka społeczna
(2)
Rodzina
(2)
Społeczeństwo
(2)
Struktura społeczna
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Bezrobocie
(1)
Demografia
(1)
Etyka społeczna
(1)
Grupy społeczne
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jakość życia
(1)
Kultura
(1)
Małżeństwo
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Organizacja
(1)
Ossowski, Stanisław (1897-1963)
(1)
Państwo
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Religijność
(1)
Rodzina -- etyka -- materiały konferencyjne
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Socjologia
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Wychowanie
(1)
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (Łódź)
(1)
Władza
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1989-
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7112-160-1
1. Wartości ogólnokulturowe, 2. Wartości narodowe, 3. Wartości religijne, 4. Wartości w perspektywie integracji europejskiej, 5. Wartości w perspektywie regionu Podkarpacia, 6. Wartosci akademickie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7318-844-0
Cz. I Historyczne i cywilizacyjne uwarunkowania egzystencji Polaków: o wieczności pytań typu "Jedna Polska?"; Polska w orbicie cywilizacji europejskiej: tysiąc lat kulturowej asymetrii; dziedzictwo polskich regionów; Reforma instytucji w Polsce a wykorzystanie szans europejskich. Cz. II Nowe wartości i style życia: Orientacje aksjologicznie Polaków na tle europejskim; Moralność prywatna a moralność publiczna; Trwałość i zmiana stylów życia ; nowe wymiary zróżnicowania religijności w Polsce. Cz. III Alternacje codzienności: Polska młodzież; między apatią, partycypacją a buntem; Alternatywne formy życia małżeńsko - rodzinnego; Obszary aktywności i apatii obywatelskiej; Kontrakt płci. Miedzy sferą prywatna i publiczną. Cz. IV Nowe podziały stratyfikacyjne: Nowy układ przywilejów; Agrarne, ekonomiczne i społeczne zróżnicowanie wsi; Rozwarstwienie a jedność polskiej inteligencji; Dwa oblicza na rynku pracy; Wykluczenie i szanse społecznej partycypacji. Cz. V Zróżnicowanie regionalne, narodowościowe i etniczne. Odmienność kulturowa jako wartość? Wymiar etniczny społeczeństwa polskiego; Rola tradycji regionalnych i lokalnych w kształtowaniu nowych zróżnicowań; Narodowościowe i etniczne zróżnicowanie III RP; Polska zróżnicowana, podzielona, różnorodna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14847-8
Cz. I Debata o dyscyplinie, jej zmienności i paradygmacie (tach): 1. Kształtowanie się dyscypliny - główne nurty polskiej pedagogiki społecznej w ujęciu historycznym, 2. Pedagogika społeczna, jej wyzwania na początku XXI w., 3. Pedagogika społeczna w społeczeństwie postmonocentrycznym - problemy i perspektywy rozwoju, 4. Pedagogika społeczna wobec kryzysu świata wartości, więzi i instytucji, 5. Pedagogika społeczna- pytania o tożsamość i przyszłość, 6 Przyszłość pedagogiki społecznej - o nowy paradygmat. Cz. II Debata o związkach pedagogiki społecznej z innymi (sub)dyscyplinami nauk o wychowaniu, o kulturze i społeczeństwie: 7. Pedagogika społeczna w kontekście sporów o przedmiot i strukturę pedagogiki oraz jej związki z innymi dyscyplinami, 8. Pytanie o pogranicze pedagogiki społecznej, 9. Pedagogika społeczna a inne obszary wiedzy naukowej, 10. Funkcje związków i ruchów młodzieży z perspektywy współczesnej teorii wychowania, 11. Od próżniaczenia do zniewolenia - w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego, 12. Wychowanie uwrażliwiające na inność w warunkach wielokulturowości, 13. Praca socjalno-opiekuńcza i pedagogika społeczna, 14. Ja zapewniać byt wartościom - wspólne pytanie polityków społecznych i pedagogów społecznych, 15. Uniwersalne przesłanki andragogiczne refleksji Heleny Radlińskiej. Cz. III Debata o odmianach społeczno - pedagogicznego punktu widzenia w innych krajach. 16. Edukacja do obywatelskości. Od pedagogiki socjalnej do pedagogiki społecznej, 17. Polityka społeczna a pedagogika społeczna/praca socjalna z perspektywy historyczno-socjalnej, 18. Równość płci i praca przedstawicieli zawodów pomocowych, 19. Przemiany myśli społeczno - pedagogicznej w Niemczech, 20.Koncepcja edukacji społecznej we francuskiej myśli społecznej XIX w. i idee kształtowania się pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej - analiza porównawcza, 21. Pedagogika społeczna w Republice Słowackiej i Republice Czeskiej na progu nowego tysiąclecia, 22. Pedagogika społeczna na Bałkanach. Cz. IV Debata na temat pól działania pedagoga społecznego, 23. Modernizacja środowisk lokalnych w świetle zmiany społecznej,24. Edukacja jako pomoc w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii, 25. Pomoc przez porady. Statyczna versus procesuralna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego, 25. Wychowawcze i edukacyjne funkcje regionalizmu, 27. Pedagogika społeczna i raca socjalna w procesie społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, 8. Pedagogika społeczna i rodzina - obszary badań, 29. Mass media i multimedia - dominująca przestrzeń życia dziecka, 30. Styl życia a zagrożenie zdrowia jednostki i społeczeństwa w rozwijającej się cywilizacji, 31. Uwagi na zakończenie - w kierunku transwersalności pedagogiki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7222-231-2
1.Determinanty polskiej socjologii w PRL, 2.Prolegomena do socjologicznej problematyki narodu, 3.Elementy strukturalne i funkcje organizacji społecznych (formalnych), 4.Kategorie władzy w społeczeństwie, 5.CZynniki dezintegracji społecznej, 6.Funkcje i internalizacje wartości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87981-17-6
Cz.I Wartość życia rodzinnego : 1. Nieprzemijalna wartość rodziny, 2. Etyczne problemy życia rodzinnego, 3. Dokumenty Magisterium Kościoła o roli rodziny w społeczeństwie, 4. Rodzina w Biblii, 5. Blaski i cienie rodziny polskiej w XVIII wieku, 5. Przygotowanie do życia w rodzinie. Cz.II Pomoc rodzinie: Polityka rodzinna w Polsce w XXI w., 2. Problemy polityki rodzinnej w Polsce na przełomie wieków, 3. Aksjologiczne aspekty polityki rodzinnej, 4. Pomoc społeczna rodzinie wielodzietnej, 5. Wybrane aspekty zabezpieczenia rodziny w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, 6. Formy wsparcia społecznego dla rodzin dotkniętych bezrobociem. Cz.III Warunki życia rodzin ; 1. Statystyczny wizerunek rodziny polskiej w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002, 2. Perspektywy wzrostu gospodarki polskiej, 3. Sytuacja ekonomiczna i oczekiwania zawodowe osób bezrobotnych w świetle badań w województwie podlaskim, 4. Wpływ nielegalnej pracy na emigracji na życie rodziny wiejskiej, 5. Warunki życia ludności wiejskiej w Polsce w świetle statystyki publicznej, 6. Rodzina polska wobec bezrobocia i ubóstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88508-38-5
Cz.I Znaczenie problematyki aksjologicznej i etycznej w demografii: Aksjologiczne podstawy procesów demograficznych; Teoretyczne podstawy badania norm, wartości, postaw i zachowań w odniesieniu do zjawisk i procesów demograficznych; Etyka i problemy demograficzne na przykładzie prawa do prokreacji; Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec wybranych procesów ludnościowych; Procesy demograficzne w głównych serwisach informacyjnych TVP i TVN - zagrożenie czy wyzwanie? Cz.II Sfera aksjologiczno-normatywna w problematyce gamologicznej i familiologicznej: Małżeństwo i rodzina w strukturze społeczno-prawnej i społecznej świadomości; Małżeństwo jako wartość. Studium empiryczne; Rozerwalność małżeństwa i jej znaczenie dla rozmiarów "sieroctwa rodzinnego"; Wartość rodziny w planach życiowych młodzieży; Katolicka rodzina polska wobec procesów transformacyjnych. Uwagi na przykładzie wybranej rodziny; Wizerunek współczesnej rodziny a wyznanie Raport z badań wśród wyznawców Kościoła katolickiego i luterańskiego. Cz.III Przemiany w sferze zachowań prokreacyjnych: Kulturowe aspekty wartości dziecka urodzenia; Macierzyństwo a wartości konkurencyjne w opinii studentek; Bezdzietność - czy nowa wartość we współczesnym świecie?; Społeczne i medyczne uwarunkowania niepowodzeń prokreacji; Uwarunkowania zmian dzietności w rodzinach rolniczych w Polsce w długim okresie; Plany prokreacyjne kobiet w wieku rozrodczym w świetle badania przekrojowego z początku 2002 roku. Cz.IV Przemiany w sferze życia seksualnego: Dynamika rozwoju ról społecznych kobiety w Polsce w kontekście przemian aksjologiczno-normatywnych po 1989 roku na przykładzie podręczników do wychowania seksualnego; Kodeks obyczajowości seksualnej wśród młodzieży na pod stawie badania "Zachowania i postawy studentów w sferze seksualnej"; W poszukiwaniu nowych wartości: seks i małżeństwo u progu XXI wieku. Cz.V Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa los i kondycja bio-psycho-społeczna ludzi starych: Przemiany systemu wartości a zachowania demograficzne w kontekście starzenia się ludności; Czynniki warunkujące jakość życia u progu wieku podeszłego. Badania kohortowe; Proces starzenia się generacji powojennego wyżu demograficznego a obecne i przyszłe problemy ochrony zdrowia - aspekt ekonomiczny i etyczny; Kto kogo wspiera? Przepływy międzypokoleniowe w krajach rozwiniętych; Badania porównawcze nad stanem funkcjonalnym a zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne wśród osób starszych w krajach Europy Centralnej. Cz.VI Zdrowie społeczeństwa w wymiarze demograficznym, aksjologicznym i etycznym: Samobójstwa w Polsce w okresie transformacji; Nowotwory złośliwe - główne zagrożenie zdrowotne populacji polskiej w XXI wieku; Zaburzenia psychospołeczne wieku młodzieńczego (16-23 lata). Program działań prewencyjnych; Jednostkowe i społeczne szkody wywoływane alkoholizowaniem się młodzieży szkolnej (na przykładzie województwa świętokrzyskiego); Zdrowie - wartość ponadczasowa i kardynalna; Wpływ liderów społecznych na rozwój wartości a procesy demograficzne; Poziom życia ludności a rozwój demograficzny regionu. Cz.VII Aksjologiczne i etyczne aspekty migracji zagranicznych. Perspektywa polska: Polityka imigracyjna Unii Europejskiej - aspekt społeczno-etyczny; Udział polskich organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów związanych z procesem imigracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89795-61-8
Część I: Wartości jako aksjomat współczesnego państwa. Kulturoznawcze podstawy postulatu polityki wiedzy; Suwerenność największą wartością państwa. Przykład Polski na progu XXI wieku; Idea dobrego państwa w kształtującym sięładzie informacyjnym; Globalizacja i konsumeryzacja a kryzys wartości tradycyjnych; Państwo wobec wyzwań integracynych i dezintegracyjnych (casus europejski); Europa nowych zagrożeń i wyzwań; Suwerenne państwo w globalnym świecie - analiza na podstawie bezpieczeństwa energetycznego; Wartości w państwie opiekuńczym; Partycypacja polityczna jako wartość w integrującej się Europie; Internet a wartości młodzieży. Część II: Wartości w otoczeniu historycznym i prawnym. Prawa człowieka w polskiej myśli politycznej XVIII wieku; Kwestia wolności słowa w polskim Oświeceniu a myśl Stanisława Staszica; Wartości w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; Uwarunkowania limitujące organy władzy publicznej w demokratycznym państwie prawnym; Humanizm kontra polityka. Obowiązek ochrony praw człowieka; Wartości współczesnego państwa a jednostka - wybrane aspekty The Human Rights; Prawa ucznia jako standard pracy szkoły w państwie demokratycznym. Część III: Wartości w otoczeniu politycznym i religijnym. Wartości moralne w polityce. Cynizm; Wzrost znaczenia wartości etycznych we współczesnych stosunkach międzynarodowych; Etyka w polityce a partycypacja polityczna; W kręgu aksjologii politycznej samorządu terytorialnego; Jak wartości istnieją w przestrzeni publicznej? Próba systematyzacji stanowisk badawczych; Wartoci w społeczeństwie obywatelskim na poziomie lokalnym; Polityka wielokulturowości i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii; Aksjologiczne aspekty propagandy politycznej w środowiskach polonijnych Chicago. Przykład stanowiska wobec wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 roku; Społeczeństwo obywatelskie jako wartość podjętej transformacji systemowej w Republice Mołdawii; Patriotyzm i honor Serbów w starciu z "Realpolitik" Zachodu. "Dyktat niepodległości" i problem Kosowa w pierwszych latach XXI wieku; Władza a rola wartości politycznych w społeczeństwie wieloetnicznym na przykładzie krajów Rogu Afryki; Katolicka nauka społeczna wobec demokracji; Wartości religijne. Ich obecność w dyskursie publicznym w środowisku akademickim Krakowa w latach 1945-1989; Atrakcyjność i wartość filozofii człowieka według ks. Józefa Tischnera. Część IV: Wartości w otoczeniu społecznym i edukacyjnym. Państwo a zaufanie społeczne; Zjawisko mobbingu jako patologia społeczna naruszająca godność pracy; Współczesne preferencje zawodowe młodzieży; Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie polskim - szanse, możliwości, bariery (zarys problemu); Starość jako wartość zagrożona; Wartości w polityce edukacyjnej państwa na przykładzie przedmiotu historia; Kultura organizacji i świat wartości w kontekście przygotowywania kompetencyjnego ludzi biznesu; Wartości preferowane przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile; Równość w edukacji japońskiej - kontynuacja i zmiana; Rozważania dotyczące moralnych wartości we współczesnym społeczeństwie rosyjskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Wartość - socjologia - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again