Form of Work
Książki
(34)
Status
only on-site
(23)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(23)
Author
Nowińska Ewa
(6)
Promińska Urszula
(4)
Golat Rafał
(3)
Skubisz Ryszard
(3)
Vall du Michał
(3)
Radwański Zbigniew
(2)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna D
(2)
Szczepanowska-Kozłowska Krystyna
(2)
Szewc Andrzej
(2)
Vall Michał du
(2)
Załucki Mariusz
(2)
Adamczak Alicja
(1)
Antoniuk Jarosław R
(1)
Barańczyk Izabela
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Brancusi Lavinia
(1)
Grzegorczyk Paweł
(1)
Grzybczyk Katarzyna
(1)
Horosz Piotr
(1)
Jyż Gabriela
(1)
Klafkowska-Waśniowska Katarzyna
(1)
Kostański Piotr
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Kurzępa Elżbieta
(1)
Kępiński Jakub
(1)
Michał Vall du
(1)
Nowikowska Monika
(1)
Ratusińska Izabela
(1)
Rutkowska-Sowa Magdalena
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna
(1)
Sikorski Rafał
(1)
Szwaja Janusz
(1)
Szymanek Tadeusz
(1)
Waliszko Eugeniusz
(1)
Zawadzka Zofia
(1)
Żelechowski Łukasz
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
Własność przemysłowa
(30)
Prawo autorskie
(13)
Znaki towarowe
(12)
Wzornictwo przemysłowe
(9)
Patenty
(8)
Prawo gospodarcze
(4)
Wynalazki
(4)
Autorskie prawa osobiste
(3)
Baza danych
(3)
Dane osobowe
(2)
Konkurencja
(2)
Oznaczenia geograficzne
(2)
Prawo cywilne
(2)
Własność przemysłowa -- ochrona -- prawo -- Polska
(2)
Artyści
(1)
Dobra osobiste
(1)
Działa osierocone
(1)
Informacje niejawne
(1)
Konkurencja -- prawo -- Polska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Legislacja
(1)
Monopol
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Oznaczenia geograficzne -- prawo -- Polska -- stan na 2004r
(1)
Oznaczenia geograficzne -- prawo międzynarodowe -- stan na 2004 r.
(1)
Oznaczenia geograficzne -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2004 r.
(1)
Patenty -- dokumentacja
(1)
Patenty -- prawo -- Polska
(1)
Patenty -- prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Plagiat
(1)
Prawo
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo lotnicze
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- prawo -- Polska
(1)
Radiofonia
(1)
Reklama
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Spółki
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Sądownictwo
(1)
Telekomunikacja
(1)
Telewizja
(1)
Układy scalone
(1)
Umowa
(1)
Upadłość
(1)
Własność przemysłowa -- prawo -- Polska
(1)
Własność przemysłowa -- prawo -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
48 results Filter
Book
In basket
Dobra niematerialne : kompendium prawne / Rafał Golat. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2005. - 269 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89073-94-3
R.I Cechy wspólne (istota) oraz rodzaje dóbr niematerialnych R.II Relacje systemowe miedzy zasadami ochrony dóbr niematerialnych R.III Prawa na dobrach niematerialnych, R.IV Podmioty praw na dobrach niematerialnych 9podmioty uprawnione z tytułu tych dóbr), R.V Obrót umowny w zakresie dóbr niematerialnych, R.VI Dobra niematerialne na działalność gospodarcza, R.VII Informatyczny kontekst dóbr niematerialnych, R.VIII Ochrona dóbr niematerialnych w prawie cywilnym, R.IX Karnoprawna ochrona dóbr niematerialnych, R.X Dobra niematerialne a prawo administracyjne, R.XI Dobra niematerialne (prawa na nich) jako wartości niematerialne i prawne, R.XII Dobra niematerialne a podatki dochodowe, R.XII Prawa na dobrach niematerialnych a podatek VAT
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarys Prawa Własności Intelektualnej / red. nauk. Marian Kępiński ; Tom 1)
ISBN: 978-83-255-1101-2
1. "Omnis definicjo periculosa", czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu; 2. Ocena dozwolonego użytku w prawie autorskim w świetle kryteriów testu trójstopniowego; 3. Ochrona zabezpieczeń technicznych a granice prawa autorskiego; 4. Digital Rights Management Systems (System elektronicznego zarządzania prawami do utworów utrwalonych techniką cyfrową); 5. Ewolucja wolnej licencji GNU General Public License v. 1.0; 2.0; 3.0; 6. Dostosowanie wersji 3.0 licencji Creative Commons do prawa polskiego- wybrane zagadnienia; 7. Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Zagadnienia ochrony granic; 8. Ochrona wzorów w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej; 9. Prawa autorskie a prawa człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-427-2
Cz.I Własność przemysłowa jako przedmiot ochrony w postępowaniu cywilnym : 1. Pojęcie własności przemysłowej, 2. Powstanie i ustanie praw wyłącznych, 3. Treść praw wyłącznych, typowe postarci ich naruszeń oraz ich materialnoprawna ochrona, 4. Umowy w dziedzinie prawa własności przemysłowej, 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Cz.II Ogólne zagadnienia jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej: 1. O jurysdykcji krajowej w ogólności, 2. Źródła norm jurysdykcyjnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, 3. Kolizyjnoprawna problemtyka prawa własności przemysłowej a jurysdykcja krajowa w sprawach z zzakresu prawa własności przemysłowej, 4. Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej. Cz.III Podstawy jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej: 1. Podstawy jurysdykcji krajowej w prawie wspólnotowym (rozporządzenie Bruksela I), 2. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu w sprawie właściwości sądowej i uznawania decyzji dotyczących prawa do udzielenia patentu europejskiego (protokół w sprawie uznawania), 3. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych oraz rozporządzenia w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin, 4. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu według zawartych przez Polskę umów dwustronnych, 5. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu według kodeksu postępowania cywilnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-742638-8-7
R. Zakres przedmiotowy (istota) know-how R.II Przedmioowy kontekst know-how R.III Obrót umowny związany z know-how R.IV Zróżnicowane zasady ochrony know-how R.V Podatkowy kontekst know-how
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 88)
1. Prawo własności intelektualnej. 2. Nieuczciwa konkurencja. 3. Prawo cywilne i handlowe. 4. Inne zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-198-6
Wprowadzenie: Pojęcie własności przemysłowej oraz jej ogólna ch-ka; Podstawy prawne ochrony własności przemy słowej; System ochrony własności przemysłowej- założenia i zasady ogólne. Cz.I Naruszenie własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji: Ogólna ch-ka naruszenia własności przemysłowej; Naruszenie praw wyłącznych oraz praw słu żących do uzyskania prawa wyłącznego; Ogólna ch-ka nieuczciwej konkurencji; Czyny mieuczciwej konkurencji. Cz.II Prawne środki ochrony własności przemysłowej: Roszczenia z tytułu naruszenia praw wyłącznych oraz praw służących do uzyskania praw wyłącznych; Odpowie dzialność cywilna za czyny nieuczciwej konkurencji; Administracyjnoprawna ochrona własności przemysłowej; Karnoprawna ochrona własności przemysłowej. Cz.III Zagadnienia procesowe związane z ochroną własności przemysłowej: Organy właściwe w sprawach orchrony własności przemysłowej; Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym; Ochrona własności przemysłowej w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym; Procedury celnoprawne; Ochrona własności przemysłowej w postępo waniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; Postępowanie karne w sprawach własności przemysłowej; Kasacje w sprawach własności przemysłowej; Postępowanie polubowne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-854-5
Zawiera: Wstęp; R. 1 Oznaczenia geograficzne jako przedmiot ochrony - zagadnienia podstawowe; R.2 Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej; R.3 Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w ramach regulacji znaków towarowych; R.4 Oznaczenia geograficzne w prawie europejskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925654-6-8
1. Prawo autorskie i prawa pokrewne; 2. Prawo własności przemysłowej: Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych; Ochrona znaków towarowych; ochrona wzorów przemysłowych; Ochrona topografii układów scalonych; Ochrona oznaczeń geograficznych; Ochrona prawna odmian roślin: wyłączne prawo hodowcy; Organy udzielające praw wyłącznych obejmujących terytorium Polski (Urząd patentowy RP. OHIM, EUP); Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3. Zarządzanie własnością intelektualną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-563-3
1. Pojęcie i zarys historii prawa własności intelektualnej; 2. Prawo autorskie i prawa pokrewne; 3. Prawo własności przemysłowej; 4. Ochrona baz danych; 5. Prawo ochrony przed nieuczciwą konkurencją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 30)
ISBN: 83-87091-46-4
Zawiera: 1.Wprowadzenie; 2. Sytuacja prawna oznaczeń przedsiębiorstwa w prawie Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej); 3. Pojęcie i ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej; 4. Pojecie i ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w prawie polskim; 5. Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-218-6
1. Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza, 2. Przedsiębiorca, 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4. Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek, 5. Spółki osobowe, 6. Spółki kapitałowe, 7. Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych, 8. Umowy i ich wykonanie, 9. Wybrane umowy, 10. Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy, 11. Upadłość przedsiębiorcy, 12. Własność intelektualna, 13. Prawo autorskie i prawa pokrewne, 14. Własność przemysłowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2004. - 208 s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7333-321-5
1. Wprowadzenie, 2. Cywilnoprawne skutki reklamy, 3. Dobra osobiste a reklama, 4. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 5. Ochrona elementów reklamy na podstawie ustawy- Prawo własności przemysłowej, 6. Reklama w prawie autorskim, 7. Prawo reklamy w mediach, 8. Reklama zewnętrzna, 9. Szczególne regulacje dotyczące reklamy niektórych produktów i usług, 10. kodeksy etyki w dziedzinie reklamy.
reklay niektórych produktów i usług, 10.Kodeks etyki w dziedzinie reklamy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8124-481-7
Zawiera: Część I. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Rozdział I. Źródła prawa autorskiego. Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu wykładni norm prawa autorskiego: 1. Źródła prawa autorskiego; 2. Prawo autorskie w ujęciu międzynarodowym; 2.1. Konwencja berneńska; 2.2. Konwencja rzymska; 2.3. Porozumienie TRIPS; 2.4. Traktat WIPO o prawie autorskim; 2.5. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach; 3. Prawo autorskie w Unii Europejskiej; 3.1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 3.2. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej; 3.3. Dyrektywy a polskie prawo autorskie; 3.4. Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu wykładni norm prawa autorskiego; 4. Prawo autorskie w Polsce; 4.1. Prawo autorskie w ujęciu historycznym; 4.2. Pojęcie, systemy, modele i zasady prawa autorskiego; 4.2.1. Pojęcie prawa autorskiego; 4.2.2. Systemy prawa autorskiego; 4.2.3. Modele prawa autorskiego; 4.2.4. Zasady prawa autorskiego; 5. Literatura; 6. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział II. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego: 1. Źródła prawa; 2. Pojęcie utworu w prawie polskim; 3. Pojęcie utworu w prawie unijnym; 3.1. Własna intelektualna twórczość jako przesłanka uznania wytworu intelektualnego za utwór; 4. Przesłanki uznania wytworu intelektualnego za utwór; 4.1. Działalność twórcza (oryginalność); 4.1.1. Inne cechy działalności twórczej; 4.1.2. Subiektywna nowość; 4.2. Indywidualność; 4.3. Utwór jako rezultat pracy człowieka; 4.4. Ustalenie utworu; 5. Katalog utworów w świetle prawa autorskiego; 6. Okoliczności niemające znaczenia dla kwalifikacji danego wytworu jako utworu; 7. Brak ochrony idei, procedur i metod; 8. Wyłączenie wybranych kategorii wytworów intelektu spod prawa autorskiego; 8.1. Akty normatywne lub ich urzędowe projekty; 8.2. Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; 8.3. Opisy patentowe i ochronne; 8.4. Proste informacje prasowe; 9. Literatura; 10. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział III. Podmiot praw autorskich. Rodzaje utworów: 1. Źródła prawa; 2. Twórca jako podmiot prawa autorskiego; 3. Inne niż twórca podmioty autorskich praw majątkowych; 4. Rodzaje utworów; 4.1. Utwór zależny; 4.2. Utwór inspirowany; 4.3. Utwór współautorski; 4.4. Utwór połączony; 4.5. Utwór zbiorowy; 4.6. Utwór pracowniczy; 5. Literatura; 6. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział IV. Autorskie prawa osobiste: 1. Źródła prawa; 2. Ochrona autorskich praw osobistych w prawie międzynarodowym; 3. Pojęcie i cechy autorskich praw osobistych; 4. Autorskie prawa osobiste a prawa do dóbr osobistych prawa cywilnego; 5. Autorskie prawa osobiste wynikające z art. 16 pr. aut.; 5.1. Prawo do autorstwa utworu; 5.2. Prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; 5.3. Prawo do integralności utworu; 5.3.1. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu; 5.3.2. Zmiany spowodowane oczywistą koniecznością, którym twórca nie miałby słusznej podstawy się sprzeciwić; 5.3.3. Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu; 5.4. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 5.5. Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu; 6. Autorskie prawa osobiste wynikające z innych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 6.1. Prawo dostępu do dzieła; 6.2. Prawa twórcy w przypadku podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego; 6.3. Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze względu na istotne interesy twórcy; 7. Literatura; 8. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział V. Autorskie prawa majątkowe. Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych: 1. Źródła prawa; 2. Pojęcie i cechy autorskich praw majątkowych; 3. Treść autorskich praw majątkowych; 3.1. Prawo do korzystania z utworu; 3.2. Prawo do rozporządzania utworem; 3.3. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu; 4. Pola eksploatacji oraz kryteria ich wyodrębniania; 5. Prawo do publicznego udostępnienia utworów w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości; 6. Droit de suite i opłaty renumeracyjne; 6.1. Droit de suite; 6.2. Opłaty renumeracyjne; 7. Czas trwania autorskich praw majątkowych; 8. Dziedziczenie autorskich praw majątkowych do utworu; 9. Dozwolony użytek chronionych utworów – pojęcie, istota i rodzaje; 10. Dozwolony użytek osobisty; 10.1. Przesłanki dopuszczalności korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku osobistego; 10.2. Wyłączenia z dozwolonego użytku osobistego; 11. Dozwolony użytek publiczny; 11.1. Prawo cytatu; 11.1.1. Przesłanki i cele dozwolonego cytatu; 11.1.2. Parodia, pastisz i karykatura; 11.1.3. Niezamierzone włączenie utworu do innego utworu; 11.2. Dozwolony użytek w celach dydaktycznych i naukowych; 11.3. Dozwolony użytek na rzecz bibliotek, muzeów, archiwów i szkół; 11.4. Publiczne odtwarzanie programu radiowego lub telewizyjnego; 11.5. Przedruk i sprawozdania o aktualnych wydarzeniach; 11.6. Inne formy dozwolonego użytku publicznego; 11.6.1. Tymczasowe zwielokrotnianie utworu; 11.6.2. Utrwalanie utworów przez organizacje radiowe i telewizyjne (nagrania efemeryczne i archiwalne); 11.6.3. Dozwolony użytek utworów podczas ceremonii religijnych i oficjalnych uroczystości; 11.6.4. Dozwolony użytek utworów plastycznych (prawo wystawiania utworu plastycznego, korzystanie z utworów w związku z odbudową lub naprawą sprzętu); 11.6.5. Dozwolony użytek w zakresie rozpowszechniania utworu; 11.6.6. Korzystanie z utworów dla dobra osób niepełnosprawnych; 11.6.7. Korzystanie z utworów dla celów bezpieczeństwa publicznego i na potrzeby postępowań; 11.6.8. Korzystanie z utworów w celu reklamy wystawy lub publicznej sprzedaży; 11.6.9. Korzystanie z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu; 12. Obowiązki związane z korzystaniem z utworów w ramach dozwolonego użytku; 13. Granice dozwolonego użytku; 14. Literatura; 15. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział VI. Umowy autorskoprawne: 1. Źródła prawa; 2. Umowy autorskoprawne – uwagi ogólne; 3. Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia w prawie autorskim; 3.1. Zasada specyfikacji w umowie pól eksploatacji utworu; 3.2. Zakaz obejmowania umową nieznanych w chwili jej zawierania pól eksploatacji utworu; 3.3. Zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości; 3.4. Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia; 3.5. Nakaz zawierania umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych wyłącznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 4. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych; 4.1. Pojęcie i charakter umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych; 4.2. Forma i treść umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych; 4.3. Przejście praw a pola eksploatacji; 5. Umowa wydawnicza; 6. Umowa licencyjna; 6.1. Pojęcie i charakter prawny umowy licencyjnej; 6.2. Treść umowy licencyjnej oraz jej zakres terytorialny i czasowy; 6.3. Strony umowy licencyjnej; 6.4. Rodzaje licencji; 6.4.1. Licencja niewyłączna; 6.4.2. Licencja wyłączna; 6.5. Sublicencja; 7. Literatura 8. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział VII. Regulacje szczególne w odniesieniu do programów komputerowych i utworów audiowizualnych: 1. Źródła prawa; 2. Pojęcie i elementy programu komputerowego; 2.1. Elementy twórcze programu komputerowego; 2.2. Elementy nietwórcze programu komputerowego; 2.3. Ochrona interfejsów; 3. Zasady autorskoprawnej ochrony programów komputerowych; 4. Podmiot praw autorskich do programu komputerowego; 5. Autorskie prawa osobiste twórcy programu komputerowego; 6. Treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego; 7. Ograniczenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego. Uprawnienia legalnego dysponenta programu komputerowego; 8. Wyłączenia dozwolonego użytku w odniesieniu do programów komputerowych; 9. Usuwanie lub obchodzenie technicznych zabezpieczeń programu; 10. Umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych; 11. Pojęcie utworu audiowizualnego; 12. Rodzaje utworów audiowizualnych; 13. Współtwórcy utworu audiowizualnego; 14. Uprawnienia producenta utworu audiowizualnego; 15. Czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego; 16. Prawa współtwórców i artystów wykonawców wynikające z rozpowszechniania utworu audiowizualnego; 17. Literatura; 18. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział VIII. Cywilnoprawna ochrona praw autorskich i praw pokrewnych 239 1. Źródła prawa 239 2. Ochrona autorskich praw osobistych 240 2.1. Roszczenia niemajątkowe 240 2.2. Roszczenia majątkowe 2422.3. Legitymacja czynna i bierna 244 3. Ochrona autorskich praw majątkowych 246 3.1. Roszczenia niemajątkowe 246 3.2. Roszczenia majątkowe 2483.2.1. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych 2493.2.2. Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej 2503.2.3. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści 252 3.3. Roszczenia uzupełniające 2533.4. Legitymacja czynna i bierna 254 4. Roszczenia informacyjne 2574.1. Rodzaje roszczeń informacyjnych 2574.2. Roszczenia informacyjne a roszczenia z art. 47 i 105 ust. 2 pr. aut. 259 5. Roszczenia w związku z usuwaniem zabezpieczeń technicznych i elektronicznych informacji 261 6. Zagadnienia procesowe 263 6.1. Właściwość sądu 263 6.2. Przedawnienie roszczeń 264 6.3. Ciężar dowodu 265 6.4. Środki dowodowe 2676.5. Zabezpieczenie dowodów i roszczeń 267 6.6. Opłaty sądowe 271 7. Ochrona praw pokrewnych 272 8. Literatura 272 9. Wybrane orzeczenia sądowe Rozdział IX. Prawa pokrewne: 1. Źródła prawa; 2. Pojęcie, cechy i rodzaje praw pokrewnych; 3. Prawo do artystycznych wykonań; 3.1. Pojęcie artystycznego wykonania; 3.2. Uprawnienia artysty wykonawcy; 3.2.1. Prawa osobiste artysty wykonawcy; 3.2.2. Prawa majątkowe artysty wykonawcy; 3.3. Czas trwania majątkowych praw artysty wykonawcy; 4. Prawa do fonogramów i wideogramów; 4.1. Pojęcie fonogramu i wideogramu; 4.2. Uprawnienia producenta fonogramu i wideogramu; 4.3. Czas trwania prawa do fonogramu i wideogramu; 4.4. Uprawnienia artysty wykonawcy w odniesieniu do fonogramu; 5. Prawo do nadań programów; 5.1. Przedmiot ochrony; 5.2. Zakres prawa do nadań programów; 6. Prawo do pierwszych wydań; 7. Prawo do wydań naukowych i krytycznych; 8. Dozwolony użytek praw pokrewnych; 9. Literatura; 10. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział X. Prawo autorskie w Internecie: 1. Źródła prawa; 2. Prawo autorskie w Internecie – zagadnienia ogólne; 3. Przeglądanie zawartości stron internetowych; 4. Zamieszczanie utworów w sieci komputerowej; 5. Zapisywanie utworów w pamięci komputera; 6. Udostępnianie odesłań (linków) do cudzych stron internetowych; 7. Pobieranie utworów za pośrednictwem programów peer-to-peer; 8. Streaming; 9. Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie prawa autorskiego w Internecie w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 10. Odpowiedzialność dostawcy usług internetowych za mere conduit; 11. Odpowiedzialność dostawcy usługi cachingu; 12. Odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługę przechowywania danych (host providera); 12.1. Wyłączenie odpowiedzialności deliktowej; 12.2. Wyłączenie odpowiedzialności kontraktowej; 13. Brak obowiązku monitorowania sieci; 14. Literatura; 15. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział XI. Plagiat: 1. Źródła prawa; 2. Pojęcie plagiatu; 3. Istota plagiatu; 4. Rodzaje plagiatu; 5. Plagiat w pracach naukowych; 6. Autoplagiat; 7. Odpowiedzialność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisów innych ustaw; 7.1. Nauczyciele akademiccy; 7.2. Studenci i doktoranci; 8. Literatura; 9. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział XII. Ochrona wizerunku i korespondencji: 1. Źródła prawa autorskiego; 2. Pojęcie wizerunku; 3. Prawo do wizerunku; 4. Różne postaci wizerunku; 5. Zasady rozpowszechniania wizerunku; 6. Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody portretowanego; 6.1. Rozpowszechnianie wizerunku pozowanych; 6.2. Rozpowszechnianie wizerunku osób stanowiących element większej całości; 6.3. Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych; 6.3.1. Osoba powszechnie znana; 6.3.2. Kryterium związku wykonania wizerunku z pełnioną funkcją; 6.3.4. Cel rozpowszechniania wizerunku; 7. Ochrona adresata korespondencji; 8. Postanowienia wspólne dotyczące wizerunku i korespondencji; 9. Literatura; 10. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział XIII. Ochrona baz danych: 1. Źródła prawa; 2. Baza danych jako przedmiot prawa autorskiego; 3. Podmiot praw autorskich do bazy danych spełniającej cechy utworu; 4. Autorskie prawa osobiste i majątkowe do twórczej bazy danych; 5. Dozwolony użytek bazy danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 6. Pojęcie bazy danych w dyrektywie nr 96/9/WE; 7. Pojęcie bazy danych w ustawie o ochronie baz danych; 8. Przesłanki ochrony bazy danych; 9. Podmiot prawa sui generis do bazy danych; 10. Treść prawa sui generis do bazy danych; 11. Ograniczenia prawa producenta bazy danych; 11.1. Ograniczenia na rzecz użytkownika korzystającego zgodnie z prawem z bazy danych; 11.2. Ograniczenia z uwagi na działanie w granicach dozwolonego użytku; 12. Czas trwania ochrony sui generis bazy danych; 13. Cywilnoprawna ochrona sui generis bazy danych; 14. Kumulatywna ochrona bazy danych; 15. Literatura; 16. Wybrane orzeczenia sądowe. Część II. Prawo własności przemysłowej Rozdział I. Prawo własności przemysłowej – zagadnienia wprowadzające: 1. Źródła prawa; 2. Pojęcie własności przemysłowej; 3. Dziedziny prawa własności przemysłowej; 4. Źródła prawa własności przemysłowej; 4.1. Akty prawa międzynarodowego; 4.2. Akty prawa unijnego; 4.3. Akty prawa polskiego; 5. Charakter norm prawa własności przemysłowej; 6. Ogólna charakterystyka ustawy – Prawo własności przemysłowej; 7. Urząd Patentowy RP; 7.1. Zadania Urzędu Patentowego RP; 7.2. Struktura Urzędu Patentowego RP; 7.3. Rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy RP; 8. Europejski Urząd Patentowy; 9. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; 10. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej; 11. Pełnomocnicy w postępowaniach w sprawach z zakresu własności przemysłowej; 12. Literatura; 13. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział II. Postępowania przed Urzędem Patentowym RP: 1. Źródła prawa; 2. Postępowania przed Urzędem Patentowym – uwagi ogólne; 3. Postępowanie w przedmiocie udzielenia ochrony (postępowanie zgłoszeniowe i rejestrowe); 4. Postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego; 5. Postępowanie sporne w przedmiocie unieważnienia prawa; 5.1. Postępowanie o unieważnienie prawa na wniosek; 5.2. Postępowanie o unieważnienie prawa w drodze sprzeciwu; 6. Inne postępowania; 6.1. Postępowanie w przedmiocie opisu do rejestru; 7. Kognicja sądów administracyjnych oraz sądów cywilnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej; 8. Literatura; 9. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział III. Prawo znaków towarowych: 1. Źródła prawa; 2. Pojęcie znaku towarowego; 3. Cechy znaku towarowego; 4. Pojęcie unijnego znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436; 5. Funkcje znaków towarowych; 6. Rodzaje znaków towarowych; 6.1. Podział znaków towarowych według formy przedstawieniowej; 6.2. Podział znaków towarowych według kryterium przedmiotu identyfikacji; 6.3. Podział znaków towarowych według kryterium stopnia powszechnej znajomości znaku; 6.4. Podział znaków towarowych według kryterium podmiotu używającego; 7. Bezwzględne przeszkody rejestracyjne; 8. Względne przeszkody rejestracyjne; 9. Procedura rejestracji znaku towarowego; 9.1. Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP; 9.2. Badanie formalnoprawne zgłoszenia znaku towarowego; 9.3. Badanie merytoryczne zgłoszenia znaku towarowego; 9.4. Uwagi osób trzecich; 9.5. Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego; 9.6. Decyzje Urzędu Patentowego RP dotyczące prawa ochronnego na znak towarowy; 9.7. Opłaty rejestracyjne; 10. Treść prawa ochronnego na znak towarowy; 11. Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy; 12. Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy; 13. Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy; 14. Znak towarowy Unii Europejskiej; 14.1. Pojęcie unijnego znaku towarowego; 14.2. Procedura rejestracji unijnego znaku towarowego; 14.3. Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej; 14.4. Względne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej; 14.5. Opłaty; 15. Treść prawa do unijnego znaku towarowego; 16. Ograniczenia prawa do unijnego znaku towarowego; 17. Unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego; 18. Wygaśnięcie prawa do unijnego znaku towarowego; 19. Międzynarodowa ochrona znaku towarowego; 19.1. Postępowanie w sprawie uznawania na terytorium RP ochrony międzynarodowych znaków towarowych; 20. Literatura; 21. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział IV. Oznaczenia geograficzne: 1. Źródła prawa; 2. Pojęcie, rodzaje i funkcje oznaczeń geograficznych; 2.1. Rodzaje oznaczeń geograficznych; 2.2. Funkcje oznaczeń geograficznych; 2.3. Oznaczenia geograficzne a znaki towarowe; 3. Ochrona oznaczeń geograficznych w Polsce; 3.1. Przeszkody rejestracji; 3.2. Postępowanie o udzielenie prawa z rejestracji w ustawie – Prawo własności przemysłowej; 3.2.1. Podmioty zgłaszające; 3.2.2. Opłaty rejestracyjne; 3.2.3. Decyzje Urzędu Patentowego RP w sprawie rejestracji oznaczenia geograficznego; 3.2.4. Charakter i treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego; 3.2.5. Ograniczenia prawa z rejestracji; 3.3. Unieważnienie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego; 3.4. Wygaśnięcie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego; 4. Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia w Unii Europejskiej; 4.1. Pojęcie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych; 4.2. Nazwy wyłączone z rejestracji; 4.3. Procedura rejestracji geograficznych oznaczeń pochodzenia w prawie unijnym; 4.3.1. Postępowanie krajowe; 4.3.2. Procedura unijna; 4.3.3. Postępowanie w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w procedurze krajowej; 4.3.4. Postępowanie w przypadku sprzeciwu w procedurze unijnej; 4.3.5. Decyzje Komisji w sprawie rejestracji geograficznych oznaczeń pochodzenia; 4.3.6. Opłaty; 4.3.7. Treść prawa z rejestracji chronionej nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficznego; 4.3.8. Cofnięcie rejestracji; 5. Literatura; 6. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział V. Prawo patentowe: 1. Źródła prawa; 2. Pojęcie wynalazku; 2.1. Kategorie wynalazków; 2.2. Przedmioty niebędące wynalazkami; 2.3. Wynalazki implementowane przy użyciu programu komputerowego; 2.4. Wynalazki wyłączone spod ochrony patentowej; 3. Przesłanki zdolności patentowej; 3.1. Nowość wynalazku; 3.2. Poziom wynalazczy; 3.3. Przemysłowa stosowalność; 4. Podmioty praw do wynalazku; 4.1. Twórca wynalazku; 4.2. Współtwórca wynalazku; 4.3. Pracodawca lub zamawiający jako uprawniony z patentu; 4.4. Przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony z patentu; 5. Procedura udzielania patentu na wynalazek w Urzędzie Patentowym RP; 5.1. Dokumentacja zgłoszeniowa; 5.2. Zgłoszenie wynalazku; 5.3. Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku; 5.4. Decyzje Urzędu Patentowego RP w sprawie udzielenia patentu; 5.5. Opłaty rejestracyjne i okresowe; 6. Treść patentu; 7. Ograniczenia patentu; 8. Ustanie patentu; 8.1. Wygaśnięcie patentu; 8.2. Unieważnienie patentu; 8.3. Uchylenie prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu; 8.4. Ograniczenie patentu; 9. Patent europejski; 9.1. Konwencja o patencie europejskim; 9.2. Procedura rejestracji wynalazku w trybie konwencji o patencie europejskim; 9.3. Istota patentu europejskiego; 9.4. Unieważnienie patentu europejskiego; 10. Patent europejski o jednolitym skutku; 10.1. Procedura uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku; 10.2. Istota i charakter patentu europejskiego o jednolitym skutku; 10.3. Skutki patentu europejskiego o jednolitym skutku; 11. Literatura; 12. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział VI. Prawo wzorów przemysłowych: 1. Źródła prawa; 2. Prawo wzorów przemysłowych; 3. Pojęcie wzoru przemysłowego; 4. Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego; 4.1. Nowość wzoru przemysłowego; 4.2. Indywidualny charakter; 5. Model zorientowanego użytkownika jako wzorzec normatywny oceny indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego; 6. Procedura rejestracji wzorów przemysłowych w Polsce; 7. Opłaty jednorazowe i okresowe za udzielenie i utrzymanie ochrony; 8. Decyzje Urzędu Patentowego RP o udzieleniu lub odmowie udzielenia ochrony; 9. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, jego zakres i ograniczenia; 9.1. Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; 9.2. Ograniczenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; 10. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; 11. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; 12. Europejskie prawo wzorów przemysłowych; 12.1. Pojęcie wspólnotowego wzoru przemysłowego; 12.2. Przesłanki zdolności rejestrowej wspólnotowego wzoru przemysłowego; 12.3. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy; 12.4. Procedura rejestracji wzoru wspólnotowego; 12.4.1. Decyzje Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO); 12.5. Prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego i jego zakres; 12.6. Unieważnienie wzoru wspólnotowego; 13. Literatura; 14. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział VII. Wzory użytkowe i topografie układów scalonych: 1. Źródła prawa; 2. Pojęcie wzoru użytkowego; 2.1. Wzór użytkowy jako przedmiot ochrony; 2.1.1. Nowość rozwiązania; 2.1.2. Przedmiot o trwałej postaci; 2.1.3. Techniczny charakter rozwiązania; 2.1.4. Użyteczność; 2.2. Wzór użytkowy a wynalazek; 2.3. Przeszkody rejestracji; 2.4. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy; 2.4.1. Opłaty rejestracyjne; 2.4.2. Decyzje Urzędu Patentowego RP dotyczące prawa ochronnego na wzór użytkowy; 2.5. Treść prawa ochronnego na wzór użytkowy; 2.6. Unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy; 2.7. Wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy; 3. Pojęcie topografii układów scalonych; 3.1. Przesłanki zdolności rejestrowej topografii układów scalonych; 3.2. Przeszkody rejestracji; 3.3. Procedura rejestracji topografii układów scalonych; 3.3.1. Opłaty rejestracyjne; 3.3.2. Decyzje Urzędu Patentowego RP w sprawie rejestracji topografii układu scalonego; 3.3.3. Treść prawa z rejestracji topografii układów scalonych; 3.4. Naruszenie prawa z rejestracji topografii układu scalonego; 3.5. Ograniczenie prawa z rejestracji topografii układu scalonego; 3.6. Unieważnienie prawa z rejestracji topografii układu scalonego; 3.7. Wygaśnięcie prawa z rejestracji topografii układu scalonego; 4. Ochrona topografii układów scalonych w prawie unijnym; 5. Literatura; 6. Wybrane orzecznictwo sądowe. Rozdział VIII. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej: 1. Źródła prawa; 2. Zbywalność praw własności przemysłowej; 2.1. Umowa o przeniesienie patentu; 2.2. Umowa zbycia prawa do uzyskania prawa wyłącznego; 2.3. Umowa zbycia uprzedniego pierwszeństwa; 3. Dziedziczenie praw własności przemysłowej; 4. Umowy licencyjne; 4.1. Rodzaje licencji patentowych; 4.2. Inne rodzaje licencji według poglądów przedstawicieli doktryny; 5. Sublicencja; 6. Licencja otwarta; 7. Licencja dorozumiana; 8. Licencja przymusowa; 9. Wpis licencji do rejestru patentowego; 10. Literatura; 11. Wybrane orzeczenia sądowe. Rozdział IX. Cywilnoprawne środki ochrony praw własności przemysłowej: 1. Źródła prawa; 2. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym; 3. Właściwość sądów; 3.1. Właściwość sądów okręgowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej; 3.2. Właściwość sądu w sprawach o ochronę unijnych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych; 3.3. Właściwość miejscowa; 4. Roszczenia w ustawie – Prawo własności przemysłowej; 4.1. Roszczenie o zaniechanie naruszania; 4.2. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści; 4.3. Roszczenie o naprawienie szkody; 5. Środki procesowe wspomagające dochodzenie roszczeń; 5.1. Postępowanie o zabezpieczenie dowodów; 5.2. Postępowanie o zabezpieczenie roszczeń; 5.3. Zabezpieczenie roszczeń poprzez zobowiązanie do udzielenia informacji; 6. Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych; 7. Roszczenia względem nieuprawnionego z patentu; 8. Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych; 9. Zakres czasowy dochodzenia roszczeń w ustawie – Prawo własności przemysłowej; 10. Przedawnienie roszczeń; 11. Literatura; 12. Wybrane orzeczenia sądowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-254-9
1.Prawo autorskie: Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych; Utwór jako przedmiot prawa autorskiego; Podmiot prawa autorskiego; Rodzaje utworów; Autorskie prawa majątkowe; Dozwolony użytek osobisty i publiczny; Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; Umowy prawno autorskie; Autorskie prawa osobiste; Plagiat; Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia autorskich prawa majątkowych i osobistych; Odpowiedzialność karna; Utwory audiowizualne i programy komputerowe; Ochrona wizerunku i adresata korespondencji; Prawa pokrewne. 2. Prawo własności przemysłowej: Ogólna charakterystyka własności przemysłowej; Prawo patentowe; Prawo znaków towarowych; Prawo wzorów przemysłowych; Oznaczenia geograficzne; Wzory użytkowe i topografie układów scalonych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-278-0136-4
1.Prawo autorskie: Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych; Utwór jako przedmiot prawa autorskiego; Podmiot prawa autorskiego; Rodzaje utworów; Autorskie prawa majątkowe; Dozwolony użytek osobisty i publiczny; Utwory osierocone; Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; Umowy prawnoautorskie; Autorskie prawa osobiste; Plagiat; Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia autorskich prawa majątkowych i osobistych; Odpowiedzialność karna; Utwory audiowizualne i programy komputerowe; Ochrona wizerunku i adresata korespondencji; Prawa pokrewne; Prawa autorskie w Internecie; Ochrona baz danych 2. Prawo własności przemysłowej: Źródła prawa własności przemysłowej; Prawo patentowe; Prawo znaków towarowych; Prawo wzorów przemysłowych; Oznaczenia geograficzne; Wzory użytkowe; Topografie układów scalonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-954-2
1.Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym: Wprowadzenie; Odrębność od innych gałęzi prawa; Struktura wewnętrzna; Modele ochrony dóbr intelektualnych; Funkcje ochrony własności intelektualnej; Prawo własności intelektualnej a regulacje antymonopolowe i swoboda przepływu towarów. 2. Rys historyczny i źródła prawa własności intelektualnej: Historia własności intelektualnej; Źródła prawa własności intelektualnej. 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej: Wprowadzenie; Przedmiot prawa autorskiego; Przedmiot prawa własności przemysłowej; Nieuczciwa konkurencja; Podmioty prawa własności intelektualnej. 4. Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej: Prawa podmiotowe w doktrynie cywilistycznej; Powstanie ochrony; Charakter ochrony praw na gruncie prawa autorskiego; Charakter ochrony na gruncie praw własności przemysłowej; Limitacja praw podmiotowych. 5. Korzystanie z praw własności intelektualnej: Wprowadzenie; Korzystanie przez uprawnionego; Korzystanie za zgodą uprawnionego; Korzystanie (legalne) bez zgody uprawnionego; Wynagrodzenie; Regulacje korzystania z praw własności intelektualnej w wybranych systemach prawnych. 6. Przeniesienie własności intelektualnej: Wprowadzenie; Umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej; Dziedziczenie praw własności intelektualnej; Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych; Przeniesienie praw własności przemysłowej; Przeniesienie roszczeń w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Wyczerpanie praw własności intelektualnej: Wprowadzenie; Treść wyczerpania praw własności intelektualnej; Wyczerpanie praw własności intelektualnej w orzecznictwie ETS oraz w systemach prawnych wybranych państw. 8. Naruszenie własności intelektualnej: Wprowadzenie; Naruszenie prawa autorskiego; Naruszenie prawa własności przemysłowej; Naruszenie uczciwej konkurencji. 9. Cywilnoprawna ochrona przedmiotów własności intelektualnej: Wprowadzenie, Pojęcie roszczenia, Uwagi o procedurze dochodzenia roszczeń; Roszczenia cywilnoprawne;Orzeczenie o bezprawnie wytworzonych przedmiotach, Środki alternatywne; Zabezpieczenia dowodów; Reguła dowodowa. 10. Prawnokarna ochrona przedmiotów własności intelektualnej: Wprowadzenie; Odpowiedzialność karna w prawie autorskim; Odpowiedzialność karna w prawie własności przemysłowej; Odpowiedzialność karna w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji; Odpowiedzialność karna. 11. Ustanie ochrony przemiotów własności intelektualnej: Wprowadzenie; Ustanie praw autorskich; Ustanie praw pokrewnych; Ustanie praw własności przemysłowej; Ustanie ochrony prawnej w przypadku prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Konsekwencje ustania praw własności intelektualnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo własności intelektualnej. Repetytorium / red. Mariusz Załucki. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2010. - 314 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-954-2
1.Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym: Wprowadzenie; Odrębność od innych gałęzi prawa; Struktura wewnętrzna; Modele ochrony dóbr intelektualnych; Funkcje ochrony własności intelektualnej; Prawo własności intelektualnej a regulacje antymonopolowe i swoboda przepływu towarów. 2. Rys historyczny i źródła prawa własności intelektualnej: Historia własności intelektualnej; Źródła prawa własności intelektualnej. 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej: Wprowadzenie; Przedmiot prawa autorskiego; Przedmiot prawa własności przemysłowej; Nieuczciwa konkurencja; Podmioty prawa własności intelektualnej. 4. Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej: Prawa podmiotowe w doktrynie cywilistycznej; Powstanie ochrony; Charakter ochrony praw na gruncie prawa autorskiego; Charakter ochrony na gruncie praw własności przemysłowej; Limitacja praw podmiotowych. 5. Korzystanie z praw własności intelektualnej: Wprowadzenie; Korzystanie przez uprawnionego; Korzystanie za zgodą uprawnionego; Korzystanie (legalne) bez zgody uprawnionego; Wynagrodzenie; Regulacje korzystania z praw własności intelektualnej w wybranych systemach prawnych. 6. Przeniesienie własności intelektualnej: Wprowadzenie; Umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej; Dziedziczenie praw własności intelektualnej; Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych; Przeniesienie praw własności przemysłowej; Przeniesienie roszczeń w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Wyczerpanie praw własności intelektualnej: Wprowadzenie; Treść wyczerpania praw własności intelektualnej; Wyczerpanie praw własności intelektualnej w orzecznictwie ETS oraz w systemach prawnych wybranych państw. 8. Naruszenie własności intelektualnej: Wprowadzenie; Naruszenie prawa autorskiego; Naruszenie prawa własności przemysłowej; Naruszenie uczciwej konkurencji. 9. Cywilnoprawna ochrona przedmiotów własności intelektualnej: Wprowadzenie, Pojęcie roszczenia, Uwagi o procedurze dochodzenia roszczeń; Roszczenia cywilnoprawne;Orzeczenie o bezprawnie wytworzonych przedmiotach, Środki alternatywne; Zabezpieczenia dowodów; Reguła dowodowa. 10. Prawnokarna ochrona przedmiotów własności intelektualnej: Wprowadzenie; Odpowiedzialność karna w prawie autorskim; Odpowiedzialność karna w prawie własności przemysłowej; Odpowiedzialność karna w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji; Odpowiedzialność karna. 11. Ustanie ochrony przemiotów własności intelektualnej: Wprowadzenie; Ustanie praw autorskich; Ustanie praw pokrewnych; Ustanie praw własności przemysłowej; Ustanie ochrony prawnej w przypadku prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Konsekwencje ustania praw własności intelektualnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarys Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 83-7247-607-1
R.1 Pojecie własności przemysłowej i ogólna ch-ka prawa własności przemysłowej: Pojęcie własności przemysłowej; Ogólna ch-ka polskiego prawa własności przemysłowej; Domniemania i terminy w prawie własności przemysłowej; Przepisy przejściowe (intertemporalne); Między narodowe prawo własności przemysłowej. R.2 Przedmioty własności przemysłowej (przedmioty ochrony): Projekty wynalazcze; Oznaczenia towarów i usług. R.3 Podmioty i prawa podmiotowe własności przemysłowej Podmioty uprawnione; Prawa podmiotowe własności przemysłowej; Nadużycie praw wyłącznych; Ustanie praw wyłącznych. R.4 Obrót własnością przemysłową: Ogólna ch-ka form i narzędzi obrotu własnością przemysłową; Umowy o wykona nie prac z zakresu wynalazczości; Licencje na korzysta nie z cudzej własności przemysłowej; Umowy o przeniesienie prawa; Obciążenie praw własności przemysłowej zastawem lub użytkowaniem; Umowy o wspólności praw; Inne umowy w zakresie własności przemysłowej. R.5 Naruszenie cudzej własności przemysłowej: Ogólna ch-ka systemu ochrony własności przemysłowej; Ch-ka czynów naruszających cudzą własność przemysłową; Odpowiedzialność cywilna sprawcy naruszenia. R.6 Prawa twórców projektów wynalazczych: Prawa osobiste twórców projektów wynalazczych; Prawo do wynagrodzenia. R.7 Organizacja i postępowanie w sprawach ochrony własności przemysłowej: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UP); Postępowania przed Urzędem Patentowym; Wynalazczość i racjonalizacja w zakładzie pracy; Dochodzenie roszczeń wynalazków w postępowaniu cywilnym. R.8 Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom twórców i cudzej własności przemysłowej: Ogólna ch-ka czynów zabronionych przez PWPU oraz przewidzianych za nie sankcji karnych; Poszczególne przestępstwa i wykroczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Prywatnego ; T. 14a.)
ISBN: 978-83-255-2047-2
R.1 Własność przemysłowa w systemie prawa: Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej; Podstawy prawa; Pojęcie i systematyka prawa własności przemysłowej. Klasyfikacja podmiotowych praw własności przemysłowej; Wzajemny stosunek tytułów ochronnych w prawie własności przemysłowej. Prawo własności przemysłowej a ochrona przedmiotów własności przemysłowej na podstawie ustaw pokrewnych; Stosunek prawa własności przemysłowej do ogólnych regulacji prawnych; Uzasadnienie systemu ochrony własności przemysłowej; R.2 Wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii europejskiej: Wprowadzenie. Normy prawa międzynarodowego i unijnego w systemie prawa polskiego; Ochrona wynalazków; Ochrona wzorów użytkowych; R.3 Patenty europejskie i ich skutki w Polsce: Ogólne informacje na temat konwencji o udzielaniu patentów europejskich (KPE); Prawo do uzyskania patenty europejskiego i ochrona tego prawa; Treść praw wyłącznych wynikających z patenty europejskiego skutecznego na terytorium RP; Zakres ochrony przyznanej patentem europejskim (zakres przedmiotowy patentu europejskiego); Dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutki patentu europejskiego w RP; Środki prawne zmierzające do uchylenia skutków udzielenia patentu europejskiego (sprzeciw, unieważnienie); Niepowodzenie prób ustanowienia patentu UE. Kontrowersje dot. Wprowadzenia wzmocnionej współpracy grupy państw członkowskich w dziedzinie tworzenia jednolitej ochrony patentowej; R.4 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem: Urząd Patentowy RP; Postępowanie przed Urzędem Patentowym - zagadnienia ogólne; Postępowanie przed Urzędem Patentowym - zagadnienia szczególne; Rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe; Opłaty za ochronę własności przemysłowej; R.5 Wynalazek: Pojęcie wynalazku; Wynalazek jako rozwiązanie o charakterze technicznym; Wynalazki biotechnologiczne; Wynalazki niepodlegające opatentowaniu; Przesłanki zdolności patentowej; R.6 Twórcy i ich prawa osobiste: Uwagi ogólne; Źródła prawa w zakresie dóbr i praw osobistych twórców; Twórcy projektów wynalazczych; Konstrukcja praw osobistych twórcy projektu wynalazczego; Ochrona praw osobistych twórcy projektu wynalazczego; Ochrona dóbr osobistych po śmierci twórcy projektu wynalazczego; R.7 Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona: Wprowadzenie; Charakter prawa do uzyskania patentu; Treść prawa do uzyskania patentu; Podmiot prawa do patentu; Ochrona prawa do patentu; R.8 Udzielanie patentu: Uwagi wstępne; Ogólna ch-ka postępowania zgłoszeniowego; System badania wynalazków w światowej praktyce patentowej; Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym; Rejestracja i wstępne badanie zgłoszenia; Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku; Sporządzenie sprawozdania o stanie techniki; Decyzja w sprawie udzielenia patentu; Wykonanie decyzji o udzieleniu patentu; Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o udzieleniu patentu; Uchylenie lub zmiana decyzji o udzieleniu patentu; R.9 Pierwszeństwo do uzyskania patentu: Uwagi wstępne; Jednolita regulacja pierwszeństwa; Pierwszeństwo konwencyjne; Pierwszeństwo wystawienia; Charakter pierwszeństwa do uzyskania patentu; R.10 Patentu: Wprowadzenie; Treść patentu; Zakres patentu; Ograniczenia patentu; Rodzaje patentów; Charakter uprawnień wynikających z patentu; R.11 Wspólność prawa do wynalazku: Uwagi wstępne; Źródła wspólności; Udziały współuprawnionych; Treść i wykonywanie uprawnień wobec przedmiotu wspólności przez jej uczestników; Ustalenie wspólności; R.12 Prawa użyczy: Uwagi ogólne; Prawo używacza uprzedniego; Prawo używacza późniejszego; Charakter praw używczy; R.13 Wyczerpanie patentu: Zagadnienia wstępne; Wyczerpanie patentu w umowach międzynarodowych i w prawie UE; Przesłanki wyczerpania; Zakres wyczerpania; Szczególny mechanizm; Skutek i charakter prawny wyczerpania; Ocena regulacji prawnej; R.14 Umowy licencyjne: Pojęcie i funkcja gospodarcza licencji patentowych; Typologia i ogólna ch-ka licencji patentowych; Charakter prawny licencji; Istotne składniki, forma i wpis umowy do rejestru; Prawa i obowiązki stron; Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy licencyjnej; Usatnie i modyfikacja stosunku licencyjnego; Przejście praw i obowiązków z umowy licencyjnej; Szczególne rodzaje licencji; R. 15 Umowy know-how: Uwagi ogólne; Sytuacja prawna dysponenta poufnego know-how; Ogólna ch-ka umów know-how. Kryteria wyróżniające typ czynności prawnej; Zawarcie i forma umowy; Obowiązki stron; Odpowiedzialność stron; Zakończenie umowy know-how; Klauzule ograniczające konkurencję; R.16 Przejście i obciążenie praw; Uwagi ogólne; Umowy o przeniesienie prawa; Użytkowanie i zastaw na prawach własności przemysłowej; Czynności prawne mortis causa i dziedziczenie praw; Przejście praw w wyniku zbycia, likwidacji, połączenia i podziału osoby prawnej; R.17 Nadużycie patentu: Wprowadzenie; Nadużycie patentu w rozumieniu art. 68 PrWłPrzem; Nadużycie patentu w świetle art. 5 KC; Nadużycie patentu przez uniemożliwienie osobom trzecim korzystania z wynalazku a nadużycie pozycji dominującej przez uprawnionego z patentu; R.18 Naruszenie patentu: Negatywna strona prawa z patentu; Postaci naruszenia patentu; Naruszenie bezpośrednie i pośrednie; Naruszenie a zakres prawa z patentu; Naruszenie wszystkich lub części zastrzeżeń; Działania, które nie stanowią naruszenia patentu; R.19 Ustanie patentu: Uwagi ogólne; Wygaśnięcie patentu; Inne przypadki ustania patentu; R.20 Wzory użytkowe i ich ochrona: Wprowadzenie; Przedmiot prawa; Podmioty i prawa podmiotowe; Powstanie i ustanie praw wyłącznych; R.21 Dodatkowe prawo ochronne: Wprowadzenie; Zakres zastosowania. Przedmiot ochrony; Przesłanki udzielenia; Podmiot uprawniony; Treść i czas trwania; Wniosek o udzielenie SPC. Właściwość organów krajowych. Postępowanie; Wygaśnięcie i unieważnienie; R.22 Typografie układów scalonych i ich ochrona: Uwagi wstępne. Międzynarodowe ramy ochrony; Ochrona typografii układów scalonych w Polsce; R.23 Wynalazczość pracownicza: Pracownicze projekty wynalazcze i projekty racjonalizatorskie; Organizacja wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji u przedsiębiorców; Prawa i obowiązki twórców pracowniczych projektów wynalazczych i projektów racjonalizatorskich; Umowy w sprawach wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji; R.24 Ochrona prawna odmian roślin: Geneza wyodrębnienia wyłącznego prawa do odmian; Wyłączne prawo do odmiany w prawie międzynarodowym; Wyłączne prawo od odmiany roślin w polskim porządku prawnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Prywatnego ; T. 14b.)
ISBN: 978-83-255-3050-1
1. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej; 2. Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego; 3. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; 4. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego; 5. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; 6. Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; 7. Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych; 8. Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie UE; 9. Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych; 10. Uprawniony do znaku towarowego; 11. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy; 12. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy; 13. Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego; 14. Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy; 15. Praw ochronne na znak towarowy; 16. Wspólne prawo ochronne na znak towarowy; 17. Obowiązek używania znaku towarowego; 18. Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy; 19. Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy; 20. Przejście prawa ochronnego na znak towarowy; 21. Licencja znaków towarowych; 22. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy; 23. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy; 24. Znaki towarowe wspólne; 25. Geograficzne oznaczenia pochodzenia; 26. Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej; 27. Ochrona celna praw własności przemysłowej; 28. Kolizyjnoprawna problematyka praw własności przemysłowej; 29. Jurysdykcja w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń wydanych w tych sprawach; 30. Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347,7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again