Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(7)
only on-site
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(3)
Author
Gniewek Edward (1947- )
(2)
Bieniek Gerard
(1)
Drela Monika
(1)
Filipiak Teresa A
(1)
Golat Rafał
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Kawałko Agnieszka (1973- )
(1)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(1)
Marmaj Zenon
(1)
Mojak Jan
(1)
Nazar Mirosław
(1)
Niezbecka Elżbieta
(1)
Truszkiewicz Zygmunt
(1)
Waliszko Eugeniusz
(1)
Wierzbowski Błażej
(1)
Witczak Hanna (1972- )
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Własność
(9)
Prawo rzeczowe
(5)
Nieruchomości
(4)
Hipoteka
(3)
Księgi wieczyste
(3)
Posiadanie
(3)
Prawo cywilne
(3)
Prawo zobowiązaniowe
(3)
Spadek
(3)
Użytkowanie wieczyste
(3)
Umowa
(2)
Alimenty
(1)
Konkurencja
(1)
Kuratela
(1)
Małżeństwo
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Osoba prawna
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo sąsiedzkie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Służebności (prawo)
(1)
Testament
(1)
Wolne zawody
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Współwłasność
(1)
Wywłaszczenie
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Własność publiczna
(1)
Zachowek
(1)
Zastaw
(1)
Znaki towarowe
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7344-682-6
1.Pojęcia podstawowe, 2.Publiczne rejestry w gospodarce nieruchomościami, 3.Planowanie i urządzanie przestrzeni, 4.Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi, 5.Przeniesienie własności nieruchomości, 6.Prawo wywłaszczeniowe, 7.Podatki i inne daniny publiczne, 8.Reglamentacja zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 1626 s. ; 24 cm.
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN: 83-7483-092-1
Kodeks cywilny: I. Część ogólna II. Własność i inne prawa rzeczowe III. Zobowiązania IV. Spadki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Materialne prawo administracyjne / Zbigniew Leoński. - Wyd. 8 uzupeł. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 247,[7] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-282-3
R.I Materialne prawo administracyjne (pojęcie, zakres, dziedziny): Znaczenie problemu; Wyodrębnienie prawa materialnego; Typy (rodzaje) norm prawa materialnego; Granice regulacji; Działy prawa materialnego. R.II Administracyjno-prawna reglamentacja niektórych wolności (swobód) jednostki: Wprowadzenie; Prawo zrzeszania się- stowarzyszenia; Zgromadzenia; Reglamentacja w dziedzinie publicznego przekazywania informacji a wolność słowa; Prawo do ochrony danych osobowych i jego publicznoprawne ograniczenia. R.III Administracyjno-prawny status jednostki: Wprowadzenie do tematu; Obywatelstwo polskie- repatrianci; Cudzoziemcy; Dowody osobiste i paszporty; Ewidencja ludności; Akta stanu cywilnego; Powszechny obowiązek obrony; Ordery i odznaczenia. R.IV Administracyjno-prawna reglamentacja tzw. wolnych zawodów: Znaczenie problemu- wyodrębnienie wolnych zawodów; Zawody prawnicze; Zawody medyczne i podobne; Zawody techniczne; Zawód biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. R.V Reglamentacja publicznoprawna w sferze praw rzeczowych: Wprowadzenie; Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; Podstawowe instytucje prawa budowlanego; Wywłaszczanie nieruchomości. R.VI Korzystanie z rzeczy powszechnego użytku: Wprowadzenie do rozważań; Reglamentacja administracyjno-prawna korzystania z rzeczy powszechnego użytku; Korzysta nie z zakładów publicznych. R.VII Problematyka administracyjno-prawna tzw. stref specjalnych: Uwagi wstępne; Strefy specjalne związane z ochroną granic państwa; Strefy ekonomiczne; Strefy specjalne służące ochronie środowiska; Strefy specjalne związane z ochroną byłych hitlerowskich obozów zagłady. R.VIII Reglamentacja administracyjno-prawna działalności gospodarczej: Uwarunkowania ustrojowe; Nowe rozwiązania w ustawie z 19.11.1999r.; Zakres stosowania usta wy z 19.11.1999r.; Koncesjonowanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. R.IX Świadczenia osobiste i rzeczowe jako rodzaj ciężarów publicznych: Wprowadzenie do tematu; Świadczenie na rzecz obrony państwa; Świadczenia w przypadku klęsk żywiołowych. R.X Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia- policja administracyjna: Uwagi wstępne; Policja administracyjna; Stany nadzwyczajne; Administracyjno-prawne formy zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń. R.XI Pomoc społeczna jako forma administracji świadczącej: Zagadnienia ogólne; Podstawowe formy pomocy społecznej; Formy pomocy społecznej (zabezpieczenia społecznego) przewidziane w przepisach odrębnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 446, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-346-4
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 6 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 312,[2] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7483-091-3
R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; R.2 Kształtowany model stosunków własnościowych w Polsce; R.3 Treść prawa własności; R.4 Własność nieruchomości - problematyka korzystania z nieruchomości; R.5 Nabycie i utrata własności; R.6 Obrót nieruchomościami; R.7Ochrona własności; R.8 Współwłasność; R.9 Odrębna własność lokali; R.10 Użytkowanie wieczyste; R.11 Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne; R.12 Użytkowanie; R.13 Służebności; R.14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; R.15 Prawo zastawu; R.16 Hipoteka; R.17 Posiadanie; R.18 Księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XII, 196 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7483-102-2
1. Pojęcie i rodzaj praw rzeczowych, 2.Właśność, 3. Użytkowanie wieczyste, 4. Prawa rzeczowe ograniczone - charakterystyka ogólna, 5. Użytkowanie, 6. Służebność, 7. Prawa spółdzielcze, 8. Zastaw i zastaw rejestrowy, 9. Hipoteka, 10. Księgi wieczyste, 11. Posiadanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 84-7444-294-8
1. Rozwój stosunków emfiteutycznych, 2. Rozwój instytucji wieczystego użytkowania (od1961-2006r.), 3. Charakter prawny użytkowania wieczystego, 4. Treść stosunku użytkowania wieczystego, 5. Status prawny części składowych gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, 6. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości obciążonej prawami osób trzecich, 7. Użytkowanie wieczyste na udziale we współwłasności nieruchomości, 8. Posiadanie w zakresie prawa użytkowanie wieczystego, 9. Charakter prawny umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, 10. Konsekwencje konstytutywnego charakteru wpisu użytkowania wieczystego w księdze wieczystej, 11. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a nabycie użytkowania wieczystego, 12. Nabycie prawa użytkowania wieczystego na podstawie art.231 k.c., 13. Zasiedzenie użytkowania wieczystego, 14. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na użytkowaniu wieczystym i na rzecz użytkowania wieczystego, 15. Ochrona praw użytkowania wieczystego, 16. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Własność lokali : komentarz / Gerard Bieniek, Zenon Marmaj. - Wyd.6 Stan prawny na 1.07.2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XII, 197 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-320-3
Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Własność zabytków / Monika Drela. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 284 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7483-113-8
I. Zagadnienia wprowadzające 1. Ochrona prawna zabytków - tło historyczne 2. Własność dóbr kultury a regulacje Konstytucji RP 3. Dobro kultury a zabytek II. Zabytek jako przedmiot prawa własności 1. Przedmiot prawa własności w prawie polskim 2.Definicja zabytku 3. Zabytek nieruchomy 4. Zabytek ruchomy jako przedmiot prawa własności 5. Zabytek archeologiczny 6. Pojęcie zabytku w prawie francuskim 7. Pojęcie zabytku w prawie europejskim oraz w aktach prawa międzynarodowego III. Ograniczenia własności zabytku w sferze posiadania i korzystania 1. Pojęcie ograniczeń prawa własności 2. Ograniczenia w posiadaniu zabytku 3. Ograniczenia w korzystaniu z zabytku IV. Nabywanie i ogrniczenia w rozporządzaniu prawem własności zabytku 1. Zakres tematyczny rozdziału 2. Res extra commercium - zabytki wyjęte z obrotu 3. Pierwotne nabycie własności zabytków ruchomych 4. Pierwszeństwo zakupu oraz prawo pierwokupu muzeum 5. Ustawowe prawo pierwokupu zabytku nieruchomego 6. Wywóz zabytków za granicę 7. Ograniczenia w znoszeniu współwłasności V. Administracja wobec własności zabytków 1. Zakres przedmiotowy rozdziału 2. Zadania administracji w dziedzinie ochrony zabytków 3. Publiczna własność zabytku 4. Zabytki we francuskiej domenie publicznej 5. Obowiązki informacyjne właściciela zabytku 6. Wywłaszczenie zabytku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys prawa cywilnego / Teresa A. Filipiak, Jan Mojak, Mirosław Nazar, Elżbieta Niezbecka. - Wyd.4 Stan prawny na 30.04.2006 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2006. - 575 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89468-22-0
Cz. I Część ogólna prawa cywilnego; R.1 Pojęcie i zakres prawa cywilnego, R.2 Źródła i wyznaczniki prawa cywilnego, R.3 Interpretacja i stosowanie prawa cywilne go, R.4 Stosunek cywilnoprawny, R.5 Prawo podmiotowe, R 6 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, R.7 Podmioty prawa cywilnego, R.8 Czynności prawne, R.9 Przedstawicielstwo, R.10 Przedawnienie i terminy zawite. Cz. II Prawo rzeczowe; R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, R.2 Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie, R.3 Nabycie i utrata własności, R.4 Współwłasność R.5 Własność lokalu, R.6 Ochrona własności, R.7 Użytkowanie wieczyste, R.8 Prawa rzeczowe ograniczone, R.9 Użytkowanie, R.10 Służebność, R.11 Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe, R.12 Hipoteka, R.13 Zastaw, R.14 Posiadanie, R.15 Księgi wieczyste. Cz. III Prawo zobowiązań (część ogólna); R.1 Podstawo we cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań, R.2 Istota zobowiązań, R.3 świadczenie - pojęcie i rodzaje, R.4 Podmioty stosunku zobowiązaniowego,R.5 Umowy jako źródła zobowiązań, R.6 Bezpodstawne wzbogacenie, R.7 Czyny niedozwolone, R.8 Wykonanie zobowiązania, R.9 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, R.10 Wygaśnięcie zobowiązania, R.11 Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. (część szczegółowa) : R.12 Systematyka części szczegół owej, R.13 Umowy służące przenoszeniu praw, R.14 umowy dotyczące świadczenia usług, R.15 Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, R.16 Umowy bankowo-kredytowe oraz zabezpieczające, R.17 umowy spełniające funkcje alimentacyjne, R.18 Umowy ubezpieczenia, R.19 Spółka cywilna, R.20 Przyrzeczenie publiczne, R.21 Przekaz i papiery wartościowe. Cz. IV Prawo spadkowe; R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Spadek, R.3 Ogólna charakterystyka dziedziczenia, R.4 Dziedziczenie ustawowe, R.5 Testament, R.6 Rozliczenia testamentowe, R.7 Zachowek, R.8 Stanowisko prawne spadkobiercy, R.9 Wspólność majątku spadkowego. dział spadku, R.10 Umowy dotyczące spadku, R.11 Dziedziczenie gospodarstw rolnych. CZ.V Prawo rodzinne; R.1 Rodzina i prawo rodzinne, R.2 Małżeństwo, R.3 Rodzice i dzieci, R.4 Przysposobienie, R.5 Obowiązek alimentacyjny, R.6 Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Znaki towarowe / Eugeniusz Waliszko, Rafał Golat. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2006. - 435 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-60186-12-X
Część I: Postępowanie przy rejestracji znaków towarowych w systemach: krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. 1. Postępowanie rejestracyjne i ochrona znaków towarowych na obszarze RP. 2. Procedura zgłoszeniowa wspólnotowego znaku towarowego. 3. Międzynarodowa ochrona znaków towarowych. Część II: Uwarunkowania prawne i podatkowe korzystania ze znaków towarowych. 1. Czym jest znak towarowy? 2. Zróżnicowany charakter znaków towarowych. 3. Znaki towarowe a inne dobra prawne. 4. Status prawny znaku towarowego w układzie czasowym. 5. Procedura rejestracji znaków towarowych. 6. Prawa ochronne na znaki towarowe. 7. Obrót umowny znakami towarowymi. 8. Znaki towarowe (prawa ochronne) a majątek przedsiębiorstwa. 9. Ochrona znaków towarowych. 10. Kontekst podatkowy znaków towarowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again