Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(15)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(15)
Author
Gruchman Bohdan
(3)
Małuszyńska Ewa
(3)
Bukowski Sławomir I
(2)
Galster Jan
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Skubisz Ryszard
(2)
Barcik Jacek
(1)
Barcz Jan
(1)
Cini Michelle
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Góralski Witold M
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Latoszek Ewa
(1)
Michałowska-Gorywoda Krystyna
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Pyka Michał
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Witkowska Katarzyna Maria
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Wojtyniak Bartłomiej
(1)
Zombirt Joalnta
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Unia Gospodarcza i Walutowa
(18)
Unia Europejska
(15)
Integracja europejska
(10)
Instytucje europejskie
(9)
Prawo wspólnotowe europejskie
(7)
Swobodny przepływ towarów
(5)
Wspólna Polityka Rolna UE
(5)
Jednolity rynek UE
(4)
Swobodny przepływ kapitału
(4)
Swobodny przepływ osób
(4)
Swobodny przepływ usług
(4)
Wspólnota Europejska
(4)
Decyzje
(3)
Euro (pieniądz)
(3)
Handel
(3)
Konkurencja
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Monopol
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Polityka zagraniczna
(3)
Transport
(3)
Wolność ekonomiczna
(3)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(3)
Obywatelstwo
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Rolnictwo
(2)
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
(1)
Europejska Wspólnota Gospodarcza
(1)
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Pieniądz
(1)
Polityka Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Traktat amsterdamski (1997)
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Traktat o Unii Europejskiej
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: place
Polska
(1)
19 results Filter
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-137-0
1. Pojęcie, etapy i skutki integracji międzynarodowej. Geneza i rozwój integracji w Europie; 2. Struktura, definicja, cele i członkostwo UW; 3. System instytucjonalny UE; 4. Prawo Unii Europejskiej; 5. Finansowanie UE; 6. Wspólnotowy rynek wewnętrzny; 7. Swoboda przepływu towarów w UE oraz Wspólna Polityka Handlowa; 8. Wspólna Polityka Rolna; 9. Cele i zasady polityki spójności UE; 10. Unia Gospodarcza i Walutowa; 11. Polityka ochrony konkurencji; 12. Inne polityki realizowane na szczeblu wspólnotowym; 13. Ramy prawno-instytucjonalne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE; 14. Międzyrządowe obszary współpracy w UE - II i III filar UE; 15. Polska w UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-05-13483-5
1. Międzynarodowa integracja gospodarcza - wybrane zagadnienia teoretyczne, 2. Wspólnoty europejskie jako najbardziej zaawansowana forma integracji międzynarodowej, 3. Członkowstwo pełne w Unii Europejskiej, 4. Instytucje wspólnot europejskich oraz lobbing w unii Europejskiej, 5. Wspólna polityka handlowa wspólnoty europejskiej i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego w warunkach pełnego członkowstwa w UE, 6. Wspólna polityka rolna w Unii Europejskiej. Warunki uczestnictwa Polski w jej realizacji, 7. Wspólnotowa polityka społeczna, 8. Polityka strukturalna wspólnot europejskich, 9. Zasady i wielkość pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Polski w ramach polityki strukturalnej, 10. Unia gospodarcza i walutowa, 11. Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa, 12. Uregulowania prawne wspólnoty europejskiej dotyczące współpracy w dziedzinie kultury, 13. Założenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - udział WE w cywilnych i wojskowych operacjach zarządzania kryzysowego, 14. Trzeci filar Unii Europejskiej - współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-404-6
Cz.I Podstawowe problemy integracji europejskiej : 1.Teoretyczne koncepcje integracji europejskiej, 2.Krótka historia przebiegu integracji, 3.Stosunki zewnętrzne Unii europejskiej. Cz.II Jednolity rynek europejski : 4.Teoretyczne podstawy integracji rynków, 5.Program Rynku Wewnętrznego. etapy, założenia, metody oceny, 6.Funkcjonowanie czterech wolności na obszarze jednolitego rynku, 7.Ochrona konkurencji na jednolitym rynku, 8.Program wspierające jednolity rynek i przeciwdziałające jego nieefektywnościom. Cz.III Spójnośc społeczna, gospodarcza i terytorialna : 9.Teoretyczne koncepcje źródeł zróżnicowania regionalnego, 10.Polityka regionalna UE - rys historyczny, 11.Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, 12.Inne polityki europejskie związane z procesem spójności. Cz.IV Unia gospodarcza i walutowa - makroekonomia integracji europejskiej : 13.Teoria i praktyka tworzenia europejskiej unii walutowej, 14.Instytucje utworzone w związku z realizacją unii walutowej. Europejski Bank Centralny. Europejski System Banków Centralnych, Komitet Ekonomiczny i Finansowy, 15.Źródła wzrostu gospdoarczego i zatrudnianie w Unii Europejskiej, 16.Program wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudniania i konkurencyjności Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / Jan Galster, Zbigniew Witkowski, Katarzyna Maria Witkowska. - Wyd. 6 popr. i uzupeł. Stan prawny na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 240 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7285-267-7
I. Geneza Wspólnot Europejskich. II. Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do idei Unii Europejskiej. III. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht z 7 lutego 1992 r. Oraz Traktaty zmieniające dotychczas funkcjonujące traktaty europejskie, tj. Traktat Amsterdamski z 2 Października 1997 r., Traktat z Nicei z 26 lutego 2001 r. oraz Traktat ustanawiający Konstytucje dla Europy. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Status prawny Unii Europejskiej. VI. Unia Europejska a państwa członkowskie. VII. Obywatelstwo europejskie. VIII. Prawo europejskie. IX. Wspólnotowe prawo gospodarcze. X. Integracja polityczna. XI. Unia Gospodarcza i Monetarna. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 340, [1] s. : mapy, tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-01-15164-5
Cz.I Geneza i struktura Wspólnot Europejskich: 1.Koncepcje teoretyczne i geneza integracji europejskiej, 2.Suwerenność a integracja europejska, 3.Etapy integracji gospodarczej, 4.System instytucjonalny, 5.System decyzyjny, 6.Budżet Unii europejskiej, 7.Stosunki zewnętrzne Wspólnot Europejskich, 8.Poszerzanie Wspólnot Europejskich. Cz.II Funkcjonowanie Wspólnot Europejskich: 9.Unia Gospodarcza i Walutowa, 10.Jednolity Rynek Wewnętrzny, 11.Polityka ochrony konkurencji i konsumenta, 12.Wspólna polityka rolna, 13.Polityka transportowa i ochrony środowiska, 14.Wspólna polityka handlowa, 15.Polityka naukowo-badawcza i edukacyjna, 16.Polityka regionalna, 17.Polityka społeczna, Cz.III Polska w Unii Europejskiej: 18.Droga Polski do Unii europejskiej, 19.Procedury pozyskiwania środków pomocowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14505-6
Cz.I Geneza i struktura Wspólnot Europejskich: 1.Koncepcje teoretyczne i geneza integracji europejskiej, 2.Suwerenność a integracja europejska, 3.Etapy integracji gospodarczej, 4.System instytucjonalny, 5.System decyzyjny, 6.Budżet Unii europejskiej, 7.Stosunki zewnętrzne Wspólnot Europejskich, 8.Poszerzanie Wspólnot Europejskich. Cz.II Funkcjonowanie Wspólnot Europejskich: 9.Unia Gospodarcza i Walutowa, 10.Jednolity Rynek Wewnętrzny, 11.Polityka ochrony konkurencji i konsumenta, 12.Wspólna polityka rolna, 13.Polityka transportowa i ochrony środowiska, 14.Wspólna polityka handlowa, 15.Polityka naukowo-badawcza i edukacyjna, 16.Polityka regionalna, 17.Polityka społeczna, Cz.III Polska w Unii Europejskiej: 18.Droga Polski do Unii europejskiej, 19.Procedury pozyskiwania środków pomocowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 340, [2] s. : rys.; tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-01-16097-5
Cz.I Geneza i struktura Wspólnot Europejskich: 1.Koncepcje teoretyczne i geneza integracji europejskiej, 2.Suwerenność a integracja europejska, 3.Etapy integracji gospodarczej, 4.System instytucjonalny, 5.System decyzyjny, 6.Budżet Unii europejskiej, 7.Stosunki zewnętrzne Wspólnot Europejskich, 8.Poszerzanie Wspólnot Europejskich. Cz.II Funkcjonowanie Wspólnot Europejskich: 9.Unia Gospodarcza i Walutowa, 10.Jednolity Rynek Wewnętrzny, 11.Polityka ochrony konkurencji i konsumenta, 12.Wspólna polityka rolna, 13.Polityka transportowa i ochrony środowiska, 14.Wspólna polityka handlowa, 15.Polityka naukowo-badawcza i edukacyjna, 16.Polityka regionalna, 17.Polityka społeczna, Cz.III Polska w Unii Europejskiej: 18.Droga Polski do Unii europejskiej, 19.Procedury pozyskiwania środków pomocowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Joalnta Zombirt. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2009. - 542 s. : il. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-044-9
1. Przyczyny i etapy integracji europejskiej. 2. Swoboda przepływu towarów. 3. Swoboda przepływu usług. 4. Swoboda przepływu kapitałów. 5. Swoboda przepływu osób. 6. Polityka konkurencji - przedsiębiorstwa. 7. Polityka konkurencji - panstwa członkowskie. 8. Pomoc regionalna w państwach członkowskich. 9. Wspólna polityka regionalna do 2006 r. 10. Wspólna polityka regionalna w Perspektywie Finansowej 2007-2013. 11. Programy operacyjne w Perspektywie Finansowej 2007-2013. 12. Budżet Unii Europejskiej. 13. Unia Gospodarcza i Walutowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-305-9
I. Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskiej od Traktatu Paryskiego po Konstytucje dla Europy. II. Status prawny Unii Europejskiej. III. Unia Europejska a państwa członkowskie. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Zasady prawa Unii Europejskiej. VI. Wspólnotowy porządek prawny. VII. Integracja polityczna. VIII. Unia Gospodarcza i monetarna. IX. Obywatelstwo Europejskie. X. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. XI. Wspólnotowe prawo konkurencji. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej. XIII. Konstytucjonalnoprawny wymiar członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2142-0
Cz. I Instytucje i źródła: Historia i charakter prawny Unii Europejskiej; Instytucje; Źródła prawa Wspólnot Europejskich; System ochrony prawnej. Cz. II Prawo materialne: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przepływu pracowników; Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu kapitału; Prawo konkurencji; Unia Gospodarcza i Pieniężna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2447-0
Cz. I Instytucje i źródła: Historia i charakter prawny Unii Europejskiej; Instytucje; Źródła prawa Wspólnot Europejskich; System ochrony prawnej. Cz. II Prawo materialne: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przepływu pracowników; Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu kapitału; Prawo konkurencji; Unia Gospodarcza i Pieniężna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXVII , [1] , 537, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-2418-0
Rozdział I.: Zagadnienia wstępne, Rozdział II. : Zarys historii integracji europejskiej , Rozdział III. : Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa , Rozdział IV. : Aksjologia Unii Europejskiej , Rozdział V. : Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej , Rozdział VI. : Finansowanie Unii Europejskiej , Rozdział VII. : Prawodawstwo Unii Europejskiej , Rozdział VIII. : Prawo Unii Europejskiej wobec prawa międzynarodowego i krajowego , Rozdział IX. : Sądowy system ochrony prawnej , Rozdział X. : Pozasądowy system ochrony prawnej , Rozdział XI. : Polityka i działania wewnętrzne Unii , Rozdział XII. : Swobody rynku wewnętrznego , Rozdział XIII. : Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , Rozdział XIV. : Unia Gospodarcza i Walutowa , Rozdział XV. : Działania zewnętrzne Unii Europejskiej , Rozdział XVI. : Polska w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka. Repetytorium - Woltres Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-3773-1
1. Historia integracji europejskiej, 2. Charkater prawny i struktura UE, 3. Członkowstwo w Unii Europejskiej, 4. Instytucje Unii Europejskiej, 5. Fundamentalne zasady Unii Europejskiej, 6. Źródła prawa UE, 7. Tworzenie prawa, 8. Stosunek prawa unijnego do prawa państw członkowskich, 9. Sądowy system ochrony prawnej, 10. Jednostka w Unii Europejskiej, 11. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, 12. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 13. Unia gospodarcza i walutowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1744-7
Rozdział I: Zarys teoretycznych podstaw unii monetarnej. 1. Główne koncepcje i poglądy teoretyczne. 2. Szoki asymetryczne i polityka fiskalna w unii monetarnej. 3. Wnioski z analizy teoretycznych podstaw unii monetarnej. Rozdział II: Proces budowy i funkcjonowania unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich. 1. Polityczne i ekonomiczne przesłanki Unii Ekonomicznej i Monetarnej. 2. Raport Komitetu Delorsa. 3. Traktat z Maastricht i zasady Unii Ekonomicznej i Monetarnej. 4. Przebieg procesu tworzenia i funkcjonowania Unii Ekonomicznej i Monetarnej. Rozdział III: Zagrożenia i perspektywy funkcjonowania unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich w świetle teorii unii monetarnej i badań empirycznych. 1. Mobilność czynników wytwórczych. 2. Elastyczność rynków pracy i płac. 3. Otwartość gospodarki. 4. Dywersyfikacja produkcji i wymiana wewnątrzgałęziowa. 5. Problem szoków asymetrycznych. 6. Jednolita polityka monetarna a narodowe polityki fiskalne. 7. Kryteria konwergencji, Pakt Stabilizacji i Wzrostu a wzrost i rozwój gospodarczy. 8. Kierunki reform. Rozdział IV: Perspektywy przystąpienia do Unii Ekonomicznej i Monetarnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 1. Konwergencja nominalna. 2. Konwergencja realna. RozdziałV: Dostosowanie polskiej gospodarki do warunków unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich: szanse i zagrożenia. 1. Koncepcje przystąpienia Polski do Unii Ekonomicznej i Monetarnej. 2. Nominalna i realna konwergencja. 3. Słabe i mocne strony polskiej gospodarki oraz przewidywane szanse i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do Unii Ekonomicznej i Monetarnej. 4. Polityka monetarna i fiskalna w Polsce w warunkach procesu konwergencji oraz kierunki dostosowań strukturalnych/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2764-5
1. Pierwsze plany i doświadczenia w dziedzinie integracji walutowej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1958-1978). 2. Europejski System Walutowy - regionalna strefa stabilności walutowej (1979-1998). 3. Wprowadzanie Unii Gospodarczej i Walutowej (1990-2002). 4. Polityka pieniężna Eurosystemu. 5. Polityka budżetowa w strefie euro. 6. Gospodarka strefy euro. 7. Międzynarodowa rola euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1637-2
1. Wprowadzenie. Część I: Kontekst historyczny. 2. Wspólnota Europejska - lata 1945-1985. 3. Jednolity rynek. 4. W kierunku unii europejskiej. Część II: Teorie i podejścia teoretyczne. 5. Federalizm i federacja. 6. Neofunkcjonalizm. 7. Podejście międzyrządowe. 8. Nowe teorie integracji europejskiej. Część III: Instytucje i podmioty. 9. Komisja Europejska. 10. Rada Unii Europejskiej. 11. Parlament Europejski. 12. Sądy unijne. 13. Grupy interesów a Unia Europejska. Część IV: Polityka i jej formułowanie. 14. Rozszerzenie Unii Europejskiej. 16. Wspólna polityka rolna. 17. Społeczny wymiar Unii Europejskiej. 18. Regionalna Europa. 19. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne. 20. Unia gospodarcza i walutowa. Część V: Kwestie sporne i debaty. 21. Europeizacja. 22. Wdrażanie polityki europejskiej. 23. Demokracja Unii Europejskiej i jej deficyt. 24. Integracja zróżnicowana. 25. Obywatelstwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ; T.1-2)
ISBN: 978-83-7526-806-5
1. Pojęcia i istota integracji europejskiej. Część I: Wspólnotowa integracja gospodarcza. 2. Rynek wewnętrzny i wspólne polityki. 3. Unia Gospodarcza i Walutowa. Część II: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 4. Koncepcja ustrojowa i instytucjonalna II filara Unii Europejskiej. 5. Główne kierunki realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 6. Implementacja Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Część III: Współpraca międzyrządowa w III filarze Unii Europejskiej. 7. Instytucjonalizacja współpracy międzyrządowej w III filarze Unii Europejskiej. 8. Implementacja współpracy sądowej w sprawach karnych. 9. Implementacja współpracy policyjnej w sprawach karnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Unia monetarna. Teoria i polityka / Sławomir I. Bukowski. - Warszawa : Difin, 2007. - 221 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-714-2
I. Teoria unii monetarnej R. 1. Unia monetarna jako forma międzynarodowej integracji gospodarczej 1. Pojęcie, przesłanki i formy międzynarodowej integracji gospodarczej 1.1 Pojęcie międzynarodowej integracji gospodarczej 1.2 Przesłanki międzynarodowej integracji gospodarczej 1.3 Formy (stopnie) międzynarodowej integracji gospodarczej 1.4 Istota i efekty pełnej unii ekonomicznej i monetarnej R. 2 Teoria optymalnych obszarów walutowych 1. Optymalny obszar walutowy 2. Analiza kosztów i korzyści z utworzenia obszaru walutowego i unii monetarnej 3. Hipoteza endogeniczności kryteriów optymalnego obszaru walutowego 4. Szanse i zagrożenia unii monetarnej dla krajów peryferyjnych 5. Wnioski R. 3 Jednolita waluta w unii monetarnej 1. Teoretyczne podstawy kształtowania się kursu jednolitej waluty w unii monetranej 2. Jednolita waluta unii monetarnej jako waluta międzynarodowa R. 4 Rynek finansowy w unii monetarnej 1. Rynek finansowy - pojęcie i funkcje w gospodarce oraz instrumenty finansowe 2. Znaczenie jednolitego rynku finansowego w unii monetarnej R. 5 Szoki ekonomiczne, polityka monetarna i polityka fiskalna w unii monetarnej 1. Szoki ekonomiczne w unii monetranej 1.1 Przyczyny, rodzaje i mechanizm szoków ekonomicznych 1.2 Szoki asymetryczne i możliwe mechanizmy dostosowawcze 2. Polityka monetarna w unii monetarnej 2.1 Pojęcie, zakres i instrumenty polityki monetarnej 2.2 Mechanizmy oddziaływania polityki monetarnej w unii monetarnej 3. Polityka fiskalna w unii monetarnej 3.1 Pojęcie, zakres i skuteczność polityki fiskalnej w świetle współczesnych nurtów makroekonomii a polityka fiskalna w unii monetarnej 3.2 Niezależna narodowa polityka fiskalna w warunkach unii monetarnej 3.3 Koordynacja polityk fiskalnych 3.4 Unifikacja fiskalna (federalizm fiskalny, unia fiskalan) 4. Wnioski II Unia monetarna w praktyce R. 1 Unie monetarne w hostorii 1. Unifikacja monetarna Niemiec i kształtowanie się niemieckiego obszaru walutowego 1.1 Unia celna krajów niemieckich i unifikacja monetarna po zjednoczeniu Niemiec 1.2 Unifikacja monetarna stref okupacyjnych po II wojnie światowej 1.3 Unia monetrana RFN i NRD 2. Łacińska Unia Monetarna 3. Skandynawska Unia Monetarna 4. Amerykański obszar walutowy 4.1 Początki amerykańskiego obszaru walutowego 4.2 Okres przed wojną secesyjną 4.3 Wojna secesyjna (1861-1867) i okres emisji zielonych banknotów ("greenback period") w latach 1867-1879 4.4 Okres polityki srebra i deflacji (1879-1897) 4.5 Okres przyjęcia standardu złotego i reformy systemu bankowego (1897-1914) 5.Wnioski z doświadczeń historycznych R. 2 Geneza i zasady unii monetarnej krajów członkowskich wspólnot europejkich 1. Polityczne i ekonomiczne przesłanki Unii Ekonomicznej i Monetarnej 2. Koncepcje budowy unii moneternej w ramach EWG i ich realizacja 3. Europejski System Walutowy i zasady jego działania 4. Funkcjonowanie i efekty Europejskiego Systemu Walutowego 5. Raport Komitetu Delorsa 6. Traktat z Maastricht i zasady Unii Ekonomicznej i Monetarnej 6.1 Etapy dochodzenia do Unii Ekonomicznej i Monetarnej 6.2 Kryteria konwergencji i ich znaczenie 6.3 Zmiany w Pakcie Stabilizacji i Wzrostu 6.4 Idea integracji o wielu prędkościach 6.5 Europejski Sytem Banków Centralnych, jednolita waluta i jednolita polityka monetarna R. 3 Unia Ekonomiczna i Monetarna (strefa euro) jako obszar walutowy 1. Różnice w poziomie rozwoju gospodarczego krajów strefy euro 2. Realizacja warunków konwergencji 3. Mobilność czynników wytwórczych 3.1 Mobilność kapitału 3.2 Mobilność pracy 4. Elastyczność rynków pracy i płac 5. Otwartość gospodarki 6. Dywersyfikacja produkcji i wymiana wewnątrzgałęziowa 7. Zbieżność cyklów koniunkturalnych 8. Wnioski 9. Spis tabel 10. Spis rysunków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again