Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Karpiński Andrzej
(2)
Auleytner Julian
(1)
Balazas Artur
(1)
Banach Czesław
(1)
Burnewicz Jan
(1)
Bylicki Andrzej
(1)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Gruca Andrzej
(1)
Harasymiuk Marian
(1)
Jasiński Andrzej H
(1)
Jeleński Andrzej
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kleer Jerzy
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Kosecki Marek
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kuczyński Janusz
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Kuźnicki Leszek
(1)
Kwaśniewski Aleksander
(1)
Madej Zbigniew
(1)
Paradysz Stanisław
(1)
Rafalski Leszek
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Rosner Andrzej
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sisiński Andrzej
(1)
Stępniak Andrzej
(1)
Sysło Maciej M
(1)
Szałucki Krzysztof
(1)
Tomczak Franciszek
(1)
Truszczyński Marian
(1)
Trzebski Andrzej
(1)
Wierzbicki Andrzej P
(1)
Wilkin Jerzy
(1)
Wziątek-Staśko Anna
(1)
Zacher Lech W
(1)
Ziemiecki Jacek
(1)
Zienkowski Leszek
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Polska
(5)
Unia Europejska
(5)
Integracja europejska
(2)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Kadry
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rolnictwo
(1)
Siła robocza
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wieś
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-36-4
Streszczenia raportu. Bilans korzyści i kosztów przystapienia Polski do Unii Europejskiej: I.Makroekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej II.Konsekwencje członkostwa w UE dla sektora przedsiębiorstw; III.Wpływ członkostwa w UE na polski rynek pracy; IV.Wpływ członkostwa w UE na rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce; V.Konsekwencje członkostwa Polski w UE dla konsumentów i dla jakości życia; VI.Rozwój polskiej edukacji i nauki po rozszerzeniu UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910358-9-1
Makroekonomiczne koszty i korzyści członkostwa Polski w UE; Przepływy finansowe między UE a Polską w latach 2004-2013; Analiza i ocena kosztów i korzyści przystąpienia Polski do UE w obszarze "mikroekonomia"; Skutki integracji z UE dla polskich regionów; Polski system prawny w perspektywie członkostwa w UE; Korzyści osiągane i koszty ponoszone przez gospodarstwa rolne; Polityka społeczna; Ochrona środowiska; Polityka handlowa Polski - członka UE; Polityka konkurencji i członkostwo Polski w UE; Uczestnictwo Polski w programach badawczych; Polityka transportowa; Edukacja i zasoby ludzkie; Korzyści i koszty przystąpienia Polski do UE na odcinku Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Koszty i korzyści przystąpienia Polski do UE w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; Instytucjonalno-polityczne korzyści i koszty wejścia Polski do UE; Poparcie dla integracji Polski z UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-515-4
1.Dziedzictwo XX wieku, 2.Wyzwania społeczno-gospodarcze, 3.Transformacja i rozwój, 4.Miejsce Polski w Europie, 5.Uzdrowieńcze jednoczenie Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-64-4
Raport: przyszłość wsi polskiej; Obszary wiejskie niewykorzystywany potencjał rozwojowy; Okiełznać, globalizację, czyli o konieczności integracji z Unią Europejską; Obecne i przyszłe zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa; Ewolucja modelu wsi polskiej; Wieś jako przestrzeń przyszłości; Warunki i szanse rozwoju polskie wsi; Kwestia opóźnienia w rozwoju wsi i rolnictwa; Przekształcenia w rolnictwie; Ludzie - podstawowy kapitał polskiej wsi; Najpierw wizja; Przyszłość wsi polskiej w kontekście doświadczeń światowych; Zasięg koniecznych zmian w polityce rolnej; Przyszłość wsi polskiej - stan aktualny, kierunki działań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-508-1
Wystąpienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na otwarcie konferencji; Gł. problemy polityki rozwoju kraju po akcesji do UE - Zdzisław Sadowski. SESJA I. Czynniki napędowe rozwoju: -Rola techniki informacyjnych i infrastruktury teleinformatycznej w procesie integracji z UE; -Być albo nie być. Nauka w Polsce w latach 2004-2015; -Strategia wejścia Polski do strefy euro; -Wykorzystanie zasobów pracy, zwłaszcza młodzieży, w interesie Polski i UE; -Rola rozwoju infrastruktury transportowej w przyspieszeniu rozwoju kraju. SESJA II. Gospodarka: -Konkurencyjność gospodarki Polski w UE i szanse jej podniesienia; -Strategia rozwiązywania problemu cywilizacyjnego opóźnienia wsi polskiej w warunkach integracji z UE. SESJA III. Społeczeństwo: -Wkład Polski w sferze społecznej i kulturowej do UE; -Najpilniejsze sprawy do rozwiązania w systemie edukacji w latach 2004-2015; -Szanse polskich regionów w integrowanej Europie. Dyskusja po sesji I; Dyskusja po sesji II; Dyskusja po sesji III; Wypowiedzi nadesłane.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Wiedza a wzrost gospodarczy / red. Leszek Zienkowski. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2003. - 216 s. : tab., wykresy, mapy ; 23 cm.
ISBN: 83-7383-052-9
Wprowadzenie R.1 Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość?; R.2 "Knowledge economy" - jak daleko Polsce do Unii Europejskiej?; R.3 Korzenie polskie go zacofania; R.4 Nakłady na przyszły rozwój (NPR) w okresie transformacji; R.5 Innowacyjny potencjał polskich regionów; R.6 Kierunki i organizacja badań naukowych w Polsce w porównaniu z innymi krajami (nauka, technika, zarządzanie); R.7 Scenariusze rozwoju sektora wiedzy w Polsce do roku 2040.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89218-61-5
1. Skutki w zakresie infrastruktury transportowej w Polsce; 2. Skutki w sferze polskich przedsiębiorstw transportowych; 3. Skutki dla społeczeństwa i użytkowników transportu; 4. Podsumowanie i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2304)
ISBN: 83-226-1437-3
Szekspir i widma Europy; Kultura w erze globalizmu. W oczekiwaniu na nowy paradygmat; Partnerstwo społeczne, czyli jak budować kapitał społeczny w środowisku lokalnym; Rola odpowiedzialności społecznej firmy w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Wpływ kultury narodowej i kultury organizacji na współpracę z przedstawicielami różnych kultur w świecie biznesu; Rozwój zawodowy - przedsiębiorczość - kapitał ludzki; Ludske zdroje a problemy ich vyuzitia v procese vstupu Slovenskiej republiky do Eruopskej unie; Kapitał społeczny i jego wpływ na zmiany zachodzące w firmie; Perspektywy szkolnictwa wyższego po wejściu Polski do Unii Europejskiej; Regulowanie wpływu kierowniczego. Koncepcja świadomego osłabiania wpływu - deinfluentyzacji; Kultura organizacyjna a efektywność wykorzystania metod zarządzania w przedsiębiorstwie; Deklaracja misji jako sposób zarządzania przedsiębiorstwem; Społeczny kontekst rekrutacji. Konsekwencje uczestnictwa w wywiadzie kwalifikacyjnym; Rekrutacja i dobór jako sytuacje eskalacji a zarządzanie zasobami ludzkimi; Szachowa metafora organizacji - nowy instrument zarządzania strategicznego; Skuteczne zarządzanie organizacją przez twórcze wykorzystanie kapitału ludzkiego w kontekście metody Thomas International Management System; Pracownicze prawo do wypoczynku. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. Wybrane zagadnienia; Język negocjacji na przykładzie ubezpieczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 8/3-7151-297-X
Początek transformacji oraz ożywienie gospodarki w latach 1993-1997, Makroekonomiczne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych po 1989 r, Zmiany w strukturze własnościowej gospodarki po 1989 r, Zmiany struktur gałęziowych i branżowych gospodarki w latach 1989-1996 Zmiany struktury zatrudnienia według liczby pracujących. Zmiany struktury zatrudnienia według poziomu wykształcenia i zawodów, Zmiany struktury majątku trwałego, Zmiany struktury produkcji, zatrudnienia i majątku w ujęciu kompleksowym, Obroty handlu zagranicznego, Diagnoza dostosowania struktury przemysłowej Polski do ekspansji na rynku UE i potrzeb procesu rozwojowego; Projekcja do roku 2010; Projekcja podstawowych wielkości ekonomicznych do roku 2010, Metoda i przyjęte założenia, Zmiany w poziomie i strukturze produkcji do roku 2010, Zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia według zawodów i wykształcenia do roku 2010.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again