Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Filipiak Teresa A
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Mojak Jan
(1)
Nazar Mirosław
(1)
Niezbecka Elżbieta
(1)
Przyborowska-Klimczak Anna
(1)
Staszewski Wojciech Szczepan
(1)
Wrzosek Stanisław
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Umowy międzynarodowe
(2)
Alimenty
(1)
Hipoteka
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Kuratela
(1)
Małżeństwo
(1)
Orzecznictwo karne
(1)
Posiadanie
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe procesowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Spadek
(1)
Testament
(1)
Umowa
(1)
Współwłasność
(1)
Własność
(1)
Zachowek
(1)
Zastaw
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-018-6
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego (wyciąg). Dział XIII: Postępowanie w sprawach karnego ze stosunków międzynarodowych. Rozdział 61: immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, Rozdział 62: Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych, Rozdział 62a: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia, Rozdział 62b: Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia, Rozdział 63: Przejęcie i przekazanie ścigania karnego, Rozdział 64: Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów, Rozdział 65: Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych, Rozdział 65a: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, Rozdział 65b: Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, Rozdział 66: Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania, Rozdział 66a: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu, Rozdział 66b: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym, Rozdział 66c: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku, Rozdział 66d: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku, Rozdział 66e: Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85792-86-4
I. Dokumenty wielostronne: Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i wła dzami terytorialnymi, sprządzona w Madrycie w dn.21 maja 1980f.; Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu w dn.15 października 1985r.; Europejska Karta Samorządu Regionalnego, przyjeta w Strasburg w dn.5 czerwca 1997r. przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych. II. Umowy dwustornne: Republika Białoruś; Republika Czeska; Republika Estońska; Republika Gruzji; Republi ka Krygyska; Republika Litewska; Republika Łotewska; Republika Mołdowy; Republika Federalna Niemiec; Federa cja Rosyjska; Republika Słowacka; Ukraina; Republika Uzbezkistanu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87497-81-9
Cz. I Część ogólna prawa cywilnego; R.1 Pojęcie i zakres prawa cywilnego, R.2 Źródła i wyznaczniki prawa cywilnego, R.3 Interpretacja i stosowanie prawa cywilne go, R.4 Stosunek cywilnoprawny, R.5 Prawo podmiotowe, R 6 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, R.7 Podmioty prawa cywilnego, R.8 Czynności prawne, R.9 Przedstawicielstwo, R.10 Przedawnienie i terminy zawite. Cz. II Prawo rzeczowe; R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, R.2 Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie, R.3 Nabycie i utrata własności, R.4 Współwłasność R.5 Własność lokalu, R.6 Ochrona własności, R.7 Użytkowanie wieczyste, R.8 Prawa rzeczowe ograniczone, R.9 Użytkowanie, R.10 Służebność, R.11 Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe, R.12 Hipoteka, R.13 Zastaw, R.14 Posiadanie, R.15 Księgi wieczyste. Cz. III Prawo zobowiązań (część ogólna); R.1 Podstawo we cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań, R.2 Istota zobowiązań, R.3 świadczenie - pojęcie i rodzaje, R.4 Podmioty stosunku zobowiązaniowego,R.5 Umowy jako źródła zobowiązań, R.6 Bezpodstawne wzbogacenie, R.7 Czyny niedozwolone, R.8 Wykonanie zobowiązania, R.9 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, R.10 Wygaśnięcie zobowiązania, R.11 Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. (część szczegółowa) : R.12 Systematyka części szczegół owej, R.13 Umowy służące przenoszeniu praw, R.14 umowy dotyczące świadczenia usług, R.15 Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, R.16 Umowy bankowo-kredytowe oraz zabezpieczające, R.17 umowy spełniające funkcje alimentacyjne, R.18 Umowy ubezpieczenia, R.19 Spółka cywilna, R.20 Przyrzeczenie publiczne, R.21 Przekaz i papiery wartościowe. Cz. IV Prawo spadkowe; R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Spadek, R.3 Ogólna charakterystyka dziedziczenia, R.4 Dziedziczenie ustawowe, R.5 Testament, R.6 Rozliczenia testamentowe, R.7 Zachowek, R.8 Stanowisko prawne spadkobiercy, R.9 Wspólność majątku spadkowego. dział spadku, R.10 Umowy dotyczące spadku, R.11 Dziedziczenie gospodarstw rolnych. CZ.V Prawo rodzinne; R.1 Rodzina i prawo rodzinne, R.2 Małżeństwo, R.3 Rodzice i dzieci, R.4 Przysposobienie, R.5 Obowiązek alimentacyjny, R.6 Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again