Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Antoniuk Jarosław R
(1)
Bubnowski Michał D
(1)
Chakowski Maciej
(1)
Ciszek Przemysław
(1)
Golat Rafał
(1)
Granecki Paweł
(1)
Horosz Piotr
(1)
Kierzyk Tadeusz
(1)
Koch Andrzej
(1)
Napierała Jacek
(1)
Olszewski Jan (1960- )
(1)
Płużański Marcin
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Umowa
(9)
Przetarg publiczny
(3)
Spółki
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Obrót gospodarczy
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Upadłość
(2)
Agencje reklamowe
(1)
Banki
(1)
Baza danych
(1)
Budownictwo
(1)
Komis
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrakt menedżerski
(1)
Leasing
(1)
Menedżerowie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Reklama
(1)
Rklama
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa agencyjna
(1)
Umowa składu
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
Nowoczesna umowa menedżerska / Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 152 s. : wzory dokumentów ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-810-2
Wprowadzenie; R.1 Zawarcie umowy menedżerskiej; R.2 Treść umowy menedżerskiej; R.3 Klauzula konkurencyjna i jej forma; R.4 Zmiana treści umowy menedżerskiej; R.5 Rozwiązanie umowy menedżerskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-99-9
Wstępne wiadomości o obrocie handlowym. Cz.I Wybrnae umowy obrotu gospodarczego: 1. Sprzedaż - umowa przenosząca prawa, 2. Umowy zawierane w lokalu przedsiębiorscy, poza lokalem przedsiębiorcy i na odległość, 3. Niedozwolone klauzule umowne, Cz.II Odpowiedzialność za jakość świadczenia w podstawowych umowach obrotu gospodarczego: 1. Odpowiedzialność za jakość świadczenia w umowach sprzedaży (z wyłączeniem sprzedaży konsumenckiej), 2. Rękojmia w umowach szczególnych, 3. Odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową (sprzedaż konsumencka), 4. Umowy sprzedaży w Konwencji Narodów Zjednoczonych. Cz.III Problemtyka dochdozenia roszczeń. Wybrane zagadnienia : 1. Właściwość sądu, 2. Czynności procesowe, 3. Terminy, 4. Doręczenia, 5. Koszty postępowania cywilnego, 6. Pełnomocnictwo procesowe, 7. Postępowanie dowodowe, 8. Wybrane zagadnienia związane z orzeczeniami sądów oraz środkami zaskarżenia, 9. Postępowanie odrębne, 10. Sądownictwo polubowne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Prawne podstawy przedsiębiorczości / Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - Stan prawny na 1.01.2007 r. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 318, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-067-0
1. Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza, 2. Przedsiębiorca, 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4. Pojęcie spółki i klasyfikacja spółek, 5. Spółki osobowe, 6. Spółki kapitałowe, 7. Łączenie się, podział i przekształcanie spółek handlowych, 8. Umowy i ich wykonanie, 9. Wybrane umowy, 10. Wybrane zagadnienia związane z finansami przedsiębiorcy, 11. Upadłość przedsiębiorcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze. Kompendium / red. Jan Olszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 502 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7387-892-1
Część I: Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. Swoboda działalności gospodarczej. 2. Pojęcie przedsiębiorcy. 3. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców. 4. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Część II: Obowiązki przedsiębiorców. 5. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców. 6. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych. 7. Zasady kształtowania cen. Część III: Prawo ochrony mechanizmów rynkowych i uczciwej konkurencji. 8. Ewolucyjny proces rozwoju ochrony konkurencji. 9. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ważniejsze wyłączenia i ogólna charakterystyka organów ochrony. 10. Prewencyjna ochrona konkurencji. 11. Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 12. Postępowanie przed Prezesem Urzędu. 13. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne). 14. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. 15. Zakazy konkurencji. Część IV: Umowy w obrocie handlowym. 16. Umowy handlowe - zagadnienia ogólne. 17. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań w obrocie gospodarczym. Część V: Procedury uzdrawiania i zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym. 18. Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Część VI: Rozwiązywanie sporów gospodarczych. 19. Sądy gospodarcze. 20. Mediacja w sporach gospodarczych. 21. Postępowanie przed sądem polubownym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Marcin Płużański. - Wyd.2 Stan prawny na 1.10.2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XX, 659 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-399-8
A. Tekst ustawy. Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r.(t. jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163) B. Komentarz: Dz. I. Przepisy ogólne: R.1.Przedmiot regulacji. R.2.Zasady udzielania zamówień. R.3.Ogłoszenia. DZ.II. Postępowanie o udzielanie zamówienia: R.1.Zamawiający i wykonawcy. R.2.Przygotowanie postępowania. R.3.Tryby udzielania zamówień: Oddział1.Przetarg nieograniczony. Oddział2.Przetarg ograniczony. Oddział 3.Negocjacje z ogłoszeniem: a. Dialog konkurencyjny. Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia. Oddział 5.Zamówienie z wolnej ręki. Oddział 6.Zapytanie o cenę. Oddział 7.Licytacja elektroniczna. R.4.Wybór najkorzystniejszej oferty. R.5.Dokumentowanie postępowań. Dz. III. Przepisy szczególne: R.1.Umowy ramowe. R.2.Dynamiczny system zakupów. R.3.Konkurs. R.4.Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane. R.5.Zamówienia sektorowe. Dz. IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Dz. V. Prezes Urzędu Zamówień publicznych: R.1.Zakres działania. R.2.Rada zamówień Publicznych. R.3.Kontrola udzielania zamówień. R.4.Arbitrzy. R.5.(uchylony). Dz. VI. Środki ochrony prawnej: R.1.Przepisy wspólne. R.2.Protest. R.3.Odwołanie. R.4.Skarga do sądu. Dz. VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Paweł Granecki. - Stan prawny październik 2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 851 s. ; 23 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 987-83-7483-408-7
A. Komentarz. Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 r. Dział I: Przepisy ogólne. 1. Przedmiot regulacji. 2. Zasady udzielania zamówień. 3. Ogłoszenia. Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia. 1. Zamawiający i wykonawcy. 2. Przygotowanie postępowania. 3. Tryby udzielania zamówień. 4. Wybór najkorzystniejszej oferty. 5. Dokumentowanie postępowań. Dział III: Przepisy szczegółowe. 1. Umowy ramowe. 2. Dynamiczny system zakupów. 3. Konkurs. 4. Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane. 5. Zamówienia sektorowe. Dział IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych. Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. 1. Zakres działania. 2. Rada Zamówień Publicznych. 3. Kontrola udzielania zamówień. 4. Arbitrzy. 5. (uchylony). Dział VI: Środki ochrony prawnej. 1. Przepisy wspólne. 2. Protest. 3. Odwołanie. 4. Skarga do sądu. Dział VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy. Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących. Dział IX: Przepisy przejściowe i końcowe. B. Wzory pism. C. Orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów okręgowych. 1. Orzecznictwo zespołów arbitrów. 2. Orzecznictwo sądów okręgowych. D. Opinie i wyjaśnienia Urzędu Zamówień Publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Michał D. Bubnowski. - Stan prawny na 27.10.2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 448 s. ; 22 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-509-1
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.I. 2004 r. (tj. DZ.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-277-X
1. Umowy związane z organizacją działalności reklamowej (umowy z pracownikami zajmującymi się reklamą firmy). 2. Współpraca umowna z agencjami reklamowymi. 3. Umowy towarzyszące działalności reklamowej. 4. Umowy w zakresie tworzenia reklam. 5. Umowy w zakresie rozpowszechniania reklam. 6. Umowny kontekst promocji poza reklamą. 7. Rozliczenia finansowe w zakresie reklamy (promocji) z uwzględnieniem kwestii podatkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Umowy w obrocie gospodarczym / pod red. Andrzej Koch, Jacek Napierała. - Stan prawny na 1.04.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 396, [2] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-189-5
1. Umowy gospodarcze. Część ogólna, 2. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów, 3. Umowa o roboty budowlane, 4. Umowa leasingu, 5. Umowa agencyjna, 6. Umowa komisu, 7. Umowa dealerska (wyłącznej koncesji handlowej, dystrybucji wyłącznej), 8. Umowa franchisingowa, 9. Umowa przewozu rzeczy, 10. Umowa spedycji, 11. Umowa ubezpieczenie, 12. Umowy zawierane przez brokera ubezpieczeniowego, 13. Umowa składu, 14. Spółka cywilna, 15. Umowa spółki cichej, 16. Czynności bankowe, 17. Umowa gwarancji bankowej, 18. Umowy związane z obrotem instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, 19. Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych, 20. Zapis na sąd polubowny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again