Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(2)
Łazowski Adam
(2)
Czapliński Władysław
(1)
Duczkowska-Piasecka Małgorzata
(1)
Gruszczak Artur
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Wawrzyk Piotr
(1)
Zdanowicz Mieczysław
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Układ z Schengen (1985)
(8)
Instytucje europejskie
(4)
Unia Europejska
(4)
Granice
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Handel międzynarodowy
(2)
Konkurencja
(2)
Policja
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polska
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Swobodny przepływ towarów
(2)
Swobodny przepływ usług
(2)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Emigracja
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Globalizacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Karty płatnicze
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Straż graniczna
(1)
Sądownictwo
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1945-
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-914500-1-5
1. Początki współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Najważniejsze etapy rozwoju, 2. Układy z Schengen i ich wpływ na współpracę w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, 3. Prawo instytucjonalne UE/WE, 4. Współpraca sądowa w sprawach karnych, 5. Współpraca policyjna. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej, 6. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, 7. Prawo azylowe i wizowe oraz polityka imigracyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Polska w Schengen / pod red. Mieczysław Zdanowicz. - Białystok : Temida 2, 2009. - 306 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-89620-72-9
Wpływ rozszerzenia Schengen na ruchy migracyjne: Zmiany zasad w ruchu osobowym; Ekonomiczne implikacje przystąpienia do Układu z Schengen; Instytucje małego ruchu granicznego; Zmiany w przedmiocie wiz jednolitych w polskiej ustawie o cudzoziemcach; Implikacje wstąpienia Polski do strefy Schengen w obszarze wtórnych przemieszczeń uchodźców. 2. Nowe zadania dla instytucji państwowych: Polska w Schengen; Perspektywy służb granicznych a rozwój strategii zarządzania granicami; Wsparcie ukraińskich służb ochrony granic na drodze prowadzonych reform; Praktyki wizowe po przystąpieniu Polski do Schengen na przykładzie Konsulatu Generalnego RP w Grodnie; Wybrane zagadnienia funkcjonowania polskiej Straży Granicznej w strukturach Schengen - sytuacja po I półroczu; Koncepcja przystosowania SG do pełnej realizacji Układu z Schengen; Działalność Służby Granicznej Republiki Łotwy w kontekście dorobku Schengen; Zarys ogólny przygotowań do implementacji prawa UE do prawa krajowego Ukrainy w zakresie problematyki granicznej; Zmiany w funkcjonowaniu Służby Celnej po zniesieniu granic wewnętrznych Unii Europejskiej. 3. Kryminologiczne i prawno-karne implikacje Polski do strefy Schengen: Odpowiedzialność cudzoziemców za przestępstwa popełnione na terytorium Polski; Relacje pomiędzy zjawiskiem nielegalnej migracji a przestępczością oraz innymi przejawami zachowań patologicznych w różnych ich postaciach; Przestępczość cudzoziemców w Polsce w latach 1989-2007 w świetle statystyk policyjnych - skala, dynamika, prognozy zagrożeń po wejściu do strefy Schengen; Regulacje prawnokarne dotyczące zwalczania i zapobiegania przestępczości w aspekcie europejskim; Przestępczość na granicy polsko-rosyjskiej przed i po wejściu Polski do strefy Schengen; Uprowadzenie dziecka za granicę - problem w dyskusji naukowej czy problem do rozwiązania; Wybrane aspekty kryminologiczne przestępczości na wschodniej granicy Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 5)
1. Przemówienie rektora WSEiA, dr Andrzeja Juszczyka, z okazji pięciolecia Uczelni 2. Rynek pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia (wykład inauguracyjny, wygłoszony w dniu 5 października 2002 r.). 3. Polska droga do Unii (za i przeciw integracji). 4. Unia Europejska, a korzyści w skali lokalnej - doświadczenia szwedzkie na przykładzie powiatu Ostersund w prowincji Jamtland. 5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. 6. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 7. Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej. 8. Regulacja u ochrona konkurencji w dziedzinie środków masowego przekazu w europejskim prawie wspólnotowym. 9. Integracja z Unią Europejską jako czynnik globalizacji zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. 10. Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. 11. System kart płatniczych i instrumentów pieniądza elektronicznego wobec wymagań Unii Europejskiej. 12. Polska na tle państw Unii Europejskiej w świetle syntetycznych miar potęgi. 13. Badanie za pomocą metod analizy wielowymiarowej regionalnego zróżnicowania pod względem potencjału demograficznego Unii Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-78-3
1. System prawa w Unii Europejskiej, 2. Instytucje i organizacje Unii Europejskiej, 3. Jednolity rynek europejski; 4. Polityki wspólnotowe, 5. Polityka Unii Europejskiej wobec przedsiębiorstw; 6. Polityka regionalna Unii Europejskiej; 7. Polityka konsumencka Unii Europejskiej; 8. Wspólna waluta - Euro; 9. Swoboda podróżowania - strefa Schengen; 10. Korzyści z członkowstwa w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-7526-004-5
1. Prawo instytucjonalne; Unia Europejska - zagadnienia podstawowe; System instytucjonalny Unii Europejskiej; Źródła prawa Unii Europejskiej i ich tworzenie; Koordynacja polityki integracyjnej w Polsce, Dostęp do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich; Stosowanie i interpreatacja prawa Unii europejskiej; Procedura orzeczeń wstępnych; postępowanie o naruszenie prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie; Sądowa kontrola legalności aktów prawa Unii Europejskiej; Stosunki kontraktowe Wspólnot Europejskich; Odpowiedzialność deliktowa Wspólnot Europejskich; procedura przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 2. Prawo gospodarcze: Swobodny przepływy towarów na rynku wewnętrznym; Oznakowanie CE na wyrobach przemysłowych - bezpieczeństwo i swobodny obrót; Wspólna polityka handlowa; Swobodny przepływ osób; Swoboda zakładania przedsiębiorstw; swoboda świadczenia usług; Wzajemne uznawanie dyplomów; prawo konkurencji; Pomoc państwa, Zamówienia publiczne w prawie Wspólnot Europejskich; współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych; współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-7526-562-0
1. Prawo instytucjonalne; Unia Europejska - zagadnienia podstawowe; System instytucjonalny Unii Europejskiej; Źródła prawa Unii Europejskiej i ich tworzenie; Koordynacja polityki integracyjnej w Polsce, Dostęp do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich; Stosowanie i interpreatacja prawa Unii europejskiej; Procedura orzeczeń wstępnych; postępowanie o naruszenie prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie; Sądowa kontrola legalności aktów prawa Unii Europejskiej; Stosunki kontraktowe Wspólnot Europejskich; Odpowiedzialność deliktowa Wspólnot Europejskich; procedura przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 2. Prawo gospodarcze: Swobodny przepływy towarów na rynku wewnętrznym; Oznakowanie CE na wyrobach przemysłowych - bezpieczeństwo i swobodny obrót; Wspólna polityka handlowa; Swobodny przepływ osób; Swoboda zakładania przedsiębiorstw; swoboda świadczenia usług; Wzajemne uznawanie dyplomów; prawo konkurencji; Pomoc państwa, Zamówienia publiczne w prawie Wspólnot Europejskich; współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych; współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia europejskie. Prawo / przewod. rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-60807-63-7
1. Historia międzynarodowej współpracy policji, 2. Współpraca policyjna w systemie Schengen, 3. System informacyjny Schengen II, 4. Polska w SIS II
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2772-1
1. Geneza i ewolucja współpracy policyjnej państw europejskich przed 1993 rokiem; 2. Strategiczne założenia transgranicznej współpracy policyjnej w Unii Europejskiej; 3. Podstawowe akty prawa Unii Europejskiej regulujące transgraniczną współpracę policyjna; 4. Transgraniczna współpraca policyjna na podstawie dorobku prawnego Schengen; 5. Traktat z Prum jako nowatorska forma policyjnej współpracy transgranicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Układ z Schengen (1985) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again