Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Borecka-Biernat Danuta
(1)
Fudali Robert
(1)
Karpińska Anna
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Miłkowska Grażyna
(1)
Remża Piotr
(1)
Wajszczyk Katarzyna
(1)
Walasek Stefania
(1)
Walęcka-Matyja Katarzyna
(1)
Wołk Zdzisław
(1)
Zińczuk Monika
(1)
Łączyk Małgorzata
(1)
Żmichrowska Maria Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Nauczyciele
(2)
Szkolnictwo
(2)
Uczniowie
(2)
Depresja psychiczna
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Nauczanie
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Samotność
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Wartośc
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
Subject: place
Będzin (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Lubuskie, województwo
(1)
6 results Filter
Book
In basket
(Edukacja w Dialogu i Perspektywie)
ISBN: 978-83-8019-423-6
Zawiera: CONSOLATIO. Mapa Pamięci ilustrowana „augustowską” twórczością Profesora Kazimierza Denka; Wprowadzenie. Cz. I Niepowodzenia edukacyjne i możliwość ich minimalizacji: „Edukacja Spotkania” jako antidotum na „negatywizm edukacyjny”; Diagnoza pozytywna w resocjalizacji – modele i propozycje rozwiązań modelowych; Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym a niepowodzenia szkolne; Rodzinne uwarunkowania niepowodzeń edukacyjnych – komunikat z badań; Habitus a osiągnięcia szkolne uczniów; Potrzeba i konieczność stosowania biblioterapii przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; Matematyka jako jeden z obszarów niepowodzeń szkolnych; Gimnazjalista wobec wyzwań edukacyjnych – ukryte źródła stresu i jego konsekwencje; Klimat emocjonalny klasy – próba operacjonalizacji ulotnych wymiarów kultury szkoły; Niepowodzenia dydaktyczne w uczelni zawodowej – wybrane problemy; Czy szkoła wyższa jest środowiskiem edukacyjnym przyjaznym dyslektycznym studentom – perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego; Pro0filaktyka i diagnoza niepowodzeń szkolnych. Cz. II W trosce o efektywność działań edukacyjnych – rekomendacje teoretyczne i praktyczne: Rudymentarne właściwości formacji osobowościowej nauczyciela-wychowawcy; Powinności nauczyciela w dobie zagrożeń i złożoności cywilizacyjnych; Elementy szkoły herbartowskiej we współczesnym systemie dydaktycznym szkoły powszechnej; Wartości swobodnej aktywności zabawowej dzieci; Oferta rekreacyjno-eventowa dla dzieci w wieku przedszkolnym i jej funkcjonowanie na przykładzie Jeleniej Góry; Wiedza dzieci rozpoczynających naukę w szkole na temat wybranych pojęć społeczno-moralnych; Potrzeby szkoleniowe w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwach o zróżnicowanym poziomie wskaźnika edukacyjnego; System samooceny kompetencji fachowej; Refleksje dotyczące znaczenia oceniania szkolnego, głos z badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62098-09-5
1. Dorosłość w województwie lubuskim; 2. Młodzież Lubuska 2012- badania szkolne; 3. Młodzież Lubuska 2012- w opiniach dyrektorów szkół; 4. Ekspertyza i rekomendacje dotyczące pespektyw dorosłego życia; Ekspertyza i rekomendacje perspektyw młodzieży gimnazjalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-278-4
1. Eksplikacja zagadnień związanych z kategorią wartości; 2. Samotność w ujęciu interdyscyplinarnym; 3. Metodologia badań własnych; 4. Wartości, pasje i doświadczenie samotności młodzieży na podstawie analizy wypowiedzi badanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-550-8
1. W poszukiwaniu wzorów pracy pedagogicznej: Kursy wakacyjne dla nauczycieli szkół powszechnych w II Rzeczypospolitej; Opiekun-wychowawca w pedagogice zakonnej; Z historii szkolnictwa- polityka oświatowa wobec nauczycieli w czasach PRL; Tradycje i współczesność polskiej myśli pedentologicznej- o kompetencjach nauczyciela-wychowawcy; Wybrane rozważania o perspektywach badań nad zawodem nauczyciela- teoria i weryfikacje; Tradycje kształcenia nauczycieli w wyższych szkołach zawodowych; 2. Nauczyciel wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości: Świadomość roli nauczyciela doskonalącego się w zawodzie- spojrzenie na problem; Wybory aksjologiczne gimnazjalnych nauczycieli języka polskiego; Twórczość emerytowanych nauczycieli; Nauczyciel muzyki w rzeczywistości szkolnej; Pedagog szkolny jako osobowe źródło wsparcia społecznego nauczycieli; Czy lokalizacja miejsca pracy różnicuje pedagogów specjalnych pod względem ich potrzeb zawodowych?; 3. Współdziałanie i opór w relacjach nauczyciel-uczeń: Młodzież jako problem wychowawców i nauczycieli- o strategii pozorowania pracy wychowawczej z młodzieżą; Okres dojrzewania młodzieży jako wyzwanie dla nauczycieli- profilaktyków; Nauczyciel jako osoba znacząca w kształtowaniu tożsamości wychowanków; Agresja i przemoc- relacje uczeń- nauczyciel w szkole zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-934-0
Zawiera: CZĘŚĆ PIERWSZA. PRACA Z KONFLIKTEM W SZKOLE Rozdział I. Szkoła jako miejsce tworzenia się konfliktów: warunki instytucjonalne i interpersonalne: 1. Instytucja szkoły jako miejsce rozgrywania się konfliktów; 2. Relacje szkolne i pozaszkolne przestrzenią konfliktową. Rozdział II. Różnorodność szkolnych sytuacji konfliktowych: 1. Konflikty szkolne interpersonalne: uczniowskie i nauczycielskie relacje koleżeńskie; 2. Konflikty szkolne interpersonalne: relacje uczniowsko-nauczycielskie oraz nauczycielsko-dyrektorskie; 3. Intrapersonalne konflikty uczniów i nauczycieli; 4. Okołoszkolne konflikty uczniów: relacje rodzinne. Rozdział III. Strategie radzenia sobie z konfliktem w szkole: 1. Przykład pierwszy: surowy nauczyciel; 2. Przykład drugi: zajęcia pozalekcyjne; 3. Przykład trzeci: wycieczka szkolna; 4. Przykład czwarty: pogarszająca się sytuacja 10-latka; 5. Przykład piąty: psychiczne znęcanie się; 6. Przykład szósty: nieakceptowana córka; 7. Przykład siódmy: wspólne zadanie. Rozdział IV. Rola zidentyfikowanych kategorii w procesie radzenia sobie z konfliktem – propozycja modelu: 1. Strony konfliktu; 2. Kwestie, interesy, potrzeby, cele, przedmiot konfliktu; 3. Wartości, normy, przekonania; 4. Środowisko – otoczenie – warunki; 5. Osoby biorące udział w rozwiązaniu; 6. Trzecia strona konfliktu; 7. Sposoby radzenia sobie z konfliktem; 8. Potrzebne zasoby; 9. Wybór metody rozwiązania; 10. A co, jeśli się nie powiedzie?; 11. Wnioski dla uczestników; 12. Gdy czas nagli. Rozdział V. Projekty zmian szkolnych w sferze rozwiązywania konfliktów: 1. Działania profilaktyczne; 2. Działania doraźne w konflikcie; 3. Projekt długofalowego zintegrowanego działania służącego kształtowaniu podejścia do sytuacji konfliktowych. CZĘŚĆ DRUGA. STRATEGIE RADZENIA SOBIE MŁODZIEŻY W SYTUACJI KONFLIKTU SPOŁECZNEGO W RELACJI DO OSOBOWOŚCIOWYCH UWARUNKOWAŃ Rozdział I. Problematyka osobowościowych uwarunkowań strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego – w literaturze przedmiotu: 1. Młodzież w sytuacji konfliktu społecznego; 2. Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego; 3. Osobowościowe determinanty strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego (3.1. Samoocena; 3.2. Poczucie umiejscowienia kontroli; 3.3. Ocena poznawcza sytuacji; 3.4. Emocje). Rozdział II. Metodologia badań własnych: 1. Problemy i hipotezy badawcze; 2. Metody badań własnych; 3. Osoby badane. Rozdział III. Osobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego w świetle wyników badań: 1. Poziom samooceny a strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego; 2. Poczucie umiejscowienia kontroli a strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego; 3. Ocena poznawcza sytuacji konfliktu społecznego a strategie radzenia sobie młodzieży w tej sytuacji; 4. Poziom emocji lęku, gniewu i ciekawości a strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego; 5. Zmienne osobowościowe jako determinanty strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego; 6. Podsumowanie wyników badań. CZĘŚĆ TRZECIA. KONFLIKT W RELACJACH INTERPERSONALNYCH DOROSŁYCH RODZEŃSTW – ZAGROŻENIA I SZANSE Rozdział I. Psychologiczne aspekty relacji interpersonalnych dorosłych rodzeństw: 1. Rola rodziny w rozwoju bliskich więzi interpersonalnych; 2. Specyfika relacji w podsystemie rodzeństwa; 3. Rodzaje relacji interpersonalnych rodzeństw; 4. Konflikt a funkcjonowanie psychologiczne rodzeństw (4.1. Stres psychologiczny; 4.2. Depresja; 4.3. Familizm). Rozdział II. Założenia metodologiczne badań własnych: 1. Problemy badawcze; 2. Metoda (2.1. Osoby badane; 2.2. Procedura i materiały). Rozdział III. Konflikt w relacji dorosłych rodzeństw a familizm, stres i depresja w świetle wyników badań własnych: 1. Płeć i okres dorosłości osób badanych a jakość relacji interpersonalnej dorosłych rodzeństw (1.1. Główne wymiary relacji z rodzeństwem; 1.2. Konflikt i jego dymensje w relacji z rodzeństwem); 2. Współzależności między konfliktem w relacji z rodzeństwem a familizmem, stresem i depresją (2.1. Współzależności między badanymi zmiennymi w grupie kobiet znajdujących się w okresie wczesnej dorosłości; 2.2. Współzależności między badanymi zmiennymi w grupie kobiet znajdujących się w okresie średniej dorosłości; 2.3. Współzależności między badanymi zmiennymi w grupie mężczyzn znajdujących się w okresie wczesnej dorosłości; 2.4. Współzależności między badanymi zmiennymi w grupie mężczyzn znajdujących się w okresie średniej dorosłości); 3. Wartości rodzinne a stres i depresja – mediująca rola konfliktu w relacji z dorosłym rodzeństwem; 4. Podsumowanie i dyskusja wyników badań. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again