Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(8)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(6)
Author
Antonów Kamil
(1)
Bartnicki Marcin
(1)
Florek Ludwik
(1)
Jędrasik-Jankowska Inetta
(1)
Karkowska Dorota
(1)
Kluszczyńska Zofia
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(1)
Kryńska Elżbieta
(1)
Nałęcz Maciej
(1)
Nerka Arleta
(1)
Olszewski Bogdan
(1)
Orłowski Grzegorz
(1)
Patulski Andrzej
(1)
Patulski Władysław
(1)
Rubel Katarzyna
(1)
Salwa Zbigniew
(1)
Szpor Grażyna
(1)
Szumlicz Tadeusz
(1)
Walczak Krzysztof
(1)
Wantoch-Rekowski Jacek
(1)
Zieliński Tadeusz
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Ubezpieczenia społeczne
(9)
Emerytura
(4)
Świadczenia społeczne
(4)
Prawo pracy
(3)
Renty
(3)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(3)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Ubezpieczenia od wypadków
(2)
Urlopy
(2)
Zbiorowe stosunki pracy
(2)
Fundusz emerytalny
(1)
Indywidualne konta emerytalne
(1)
Kobieta
(1)
Koncesja
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(1)
Płaca
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Spółki
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa o pracę
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zasiłki pielęgnacyjne
(1)
Zasiłki wychowawcze
(1)
Związki zawodowe
(1)
Świadczenia
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-53-9
1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Rejestracja działalnosci gospodarczej, 4. Wybór formy rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 5. Wybór zasad rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, 6. Obowiązki związane z podatkiem od towarów i usług, 7. Działalność gospodarcza a pozostałe obowiązki wobec urzędu skarbowego, 8. ZUS a działalność gospodarcza, 9. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników, 10. Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorców, 11. Koncesje i zezwolenia, 12. Zagadnienia pozostałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 13. Akty prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-712-0
Cz. I Część ogólna; 1. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego; 2. Ubezpieczenie społeczne jako metoda realizacji idei zabezpieczenia społecznego, 3. Finansowanie ubezpieczenia społecznego, 4. Składki na ubezpieczenie społeczne, 5. Obowiązek ubezpieczenia społecznego, 6. Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, 7. Warunki nabycia prawa do świadczeń, 8. Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 9. Dodatki do rent i emerytur,10. Waloryzacja świadczeń emerytalnych, 11. Wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 12. Świadczenia nienależne,13. Pozbawienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 14. Dochodzenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem, Cz. II Ubezpieczenie emerytalne: 1. Założenia zreformowanego systemu emerytalnego, 2. Ryzyko emerytalne, 3. Prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach (tzw. stary system), 4. Prawo do emerytury w nowym systemie emerytalnym (tzw. pierwszy filar), 5. Emerytura z otwartego funduszu emerytalnego (tzw. drugi filar), Cz. III Ubezpieczenia rentowe; 1. Zakres działania ubezpieczenia rentowego, 2. Ryzyka w ubezpieczeniu rentowym, 3. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego, 4. Renty przyznawane w szczególnym trybie. Cz. IV Ubezpieczenie chorobowe; 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczenia chorobowego, 2. Ryzyka w ubezpieczeniu chorobowym, 3. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego, 4. Warunki nabycia prawa i wymiar świadczeń, 5. Okres pobierania zasiłku chorobowego, 6. Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego, 7. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, 8. Realizacja praw do zasiłki chorobowego. Cz. V Ubezpieczenie wypadkowe; 1. Założenia konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego, 2. Wypadek przy pracy jako pojęcie prawne, 3. Elementy pojęcia wypadku przy pracy, 4. Inne kwalifikacje prawne szkód na osobie ubezpieczonego, doznanego w związku z pracą, 5. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 6. Ustanie prawa i zasady wypłacania świadczeń wypadkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-191-2
1. Charakterystyka płatnika składek. 2. Relacja płatnik składek - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 3. Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 4. Obowiązki w zakresie opłacania składek. 5. Dokumenty rozliczeniowe. 6. Odpowiedzialność płatnika składek. 7. Obowiązki płatnika składek w zakresie realizacji krótkoterminowych świadczeń pieniężnych. 8. Przygotowanie dokumentacji dla ustalenia kapitału początkowego. 9. Obowiązki płatnika składek w zakresie przygotowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 10. Kontrola nad realizacją zadań płatników składek sprawowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-00-6
1. Prawna perspektywa pracy na własny rachunek, 2. Samozatrudnienie w krajach wysoko rozwiniętych, 3. Czynniki determinujące pracę na własny rachunek - wyniki badań światowych, 4. Przesłanki rozwoju małych firm, 5. Praca na własny rachunek w Polsce - wyniki badań jakościowych, 6. Pracujący na własny rachunek wobec ubezpieczeń społecznych, 7. Wpływ zmiany pracy najemnej na pracę na własny rachunek na wielkoć przychodów funduszu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy. Próba konstrukcji modelu symulacyjnego, 8. Kalkulacja świadczeń emerytalnych dla pracowników najemnych i pracujących na własny rachunek, 9. Praca na własny rachunek w polskiej gospodarce. Wnioski i rekomendacje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński. - Wyd. 9 zm. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XXII, 369 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-776-7
Ogólne wiadomości o prawie pracy; Powstanie i zmiana stosunku pracy; Ustanie stosunku pracy; Treść stosunku pracy; Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy; Ochrona pracy; Spory pracy; Zbiorowe prawo pracy; Zatrudnienie i bezrobocie. W wyd. 9 dodatkowo rodział: Pracownicze ubezpieczenia społeczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. - Wyd.11 uaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 372 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-594-2
Cz. I Ogólna: R.1 Geneza i ogólne kierunki rozwoju prawa pracy; R.2 Pojęcie i przedmiot prawa pracy; R.3 Właściwości prawa pracy; R.4 Funkcje prawa pracy; R.5 Za sady prawa pracy; R.6 Źródła prawa pracy; R.7 Stosunek pracy. Cz. II szczegółowa, R.8 Nawiązanie stosunku pracy; R.9 Zmiana treści umowy o pracę; R.10 Rozwiązanie umowy o pracę; R.11 Odrębność nawiązania i rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania, powołania i wyboru; R.12 Świadectwo pracy; R.13 Sytuacja prawna bezdomnych; R.14 Obowiązki pracodawcy; R.15 Obowiązki praco wnika; R.16 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych; R.17 Wynagrodzenie za pracę; R.18 Czas pracy; R.19 Urlopy wypoczynkowe; R.20 Ochrona pracy; R.21 Rozstrzygnięcie sporów pracy. Cz. III zbiorowe prawo pracy, R.22 Związki zawodowe; R.23 Organizacje pracodawców; R.24 Samorząd pracowniczy; R.25 Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy i prawo do strajku. Cz. IV ubezpieczenia społeczne w wyd. z 2006 r. dodano rozdział: Załoga zakładu pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 978-83-7483-673-9
1.Wprowadzenie, Cz.1 Indywidualny stosunek pracy: R.1 Charakter prawny i strony stosunku pracy, R.2 Nawiązanie i przekształcenie stosunku pracy, R.3 Ustanie stosunku pracy, R.4 Treść stosunku pracy, R.5 Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników, r.6 Wynagrodzenie pracowników, R.7 Czas pracy, R.8 Urlopy pracownicze, R.9 Praca kobiet, młodocianych oraz bhp-inne ważne instytucje indywidualnego prawa pracy. CZ.2 Wybrane zagadnienie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: R.10 Zbiorowe prawo pracy, R.11 Procesowe prawo pracy, R.12 Ubezpieczenia społeczne, R. 13 Europejskie prawo pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-813-4
R.1 Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego: Konstytucyjne podstawy zabezpieczenia społecznego; Ubezpieczeniowa metoda zabezpieczenia społecznego; Ewolucja regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych; Ubezpieczenia społeczne jako materia ustawowa. R.2 Struktura systemu ubezpieczeń społecznych: System ubezpieczeń; Ubezpieczeni; Płatnicy składek; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. R.3 Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa: Zakres ubezpieczenia chorobowego; Zasiłek chorobowy; Świadczenie rehabilitacyjne; Zasiłek wyrównawczy; Zasiłek macierzyński; Zasiłek opiekuńczy; Postępowanie w sprawach ustalenia prawa do zasiłków i ich wypłat. R.4 Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych: Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej; Postępowanie w sprawach z zakresu wypadków przy pracy; Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego; Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe; Prewencja wypadkowa i zasady jej finansowania. R.5 Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: Zakres świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Warunki nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego; Emerytury; Renty z tytułu niezdolność do pracy i renta rodzinna; Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń. R.6 Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych; Filar drugi w nowym systemie emerytalnym; Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych; Ocena wyników inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych; Obowiązki informacyjne i nadzór nad OFE; Wypłata środków z otwartych funduszy emerytalnych; Wypłata świadczeń emerytalnych z otwartych funduszy emerytalnych; Pracowniczy fundusz emerytalny. R.7 Pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne: Trzeci filar ubezpieczenia społecznego; Formy pracowniczego programu emerytalnego Podmioty pracowniczego programu emerytalnego; Tworzenie i likwiadacja pracowniczego programu emerytalnego, Składka z tytułu uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym; Zwrot i wypłata środków z pracowniczego programu emerytalnego; Indywidualne konta emerytalneR.8 Ubezpieczenie społeczne rolników: Geneza ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych; Zasady organizacji ubezpieczenia społecznego rolników, Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego rolników; Świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników; Finansowanie ubezpieczenia społecznego rolników. R.9 Wspólnotowa koordynacja zabezpieczenia społecznego: Pojęcie i zasady ogólne wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego, 2. Zakres podmiotowy wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego, Zakres przedmiotowy wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych : komentarz / Kamil Antonów, Marcin Bartnicki. - Wyd. 2 poszerz. i uaktual. Stan prawny na 31.03.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 522, [2] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7526-196-7
Słowo wstępne; Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again