Form of Work
Książki
(22)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Status
only on-site
(17)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(17)
Author
Brzeziński Bogumił
(5)
Matuszewski Wojciech
(5)
Morawski Wojciech
(5)
Olesińska Agnieszka
(5)
Borodo Andrzej
(2)
Wieteska Stanisław
(2)
Balcerzak Adam P
(1)
Bodie Zvi
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Chróścicki Andrzej
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Górecka Dorota
(1)
Jastrzębska Maria
(1)
Jaworski Piotr
(1)
Kocowski Tadeusz
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Marak Katarzyna
(1)
Merton R.C
(1)
Micał Jacek
(1)
Mielczarek Joanna
(1)
Monkiewicz Jan
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(1)
Sangowski Tadeusz
(1)
Stańczak-Strumiłło Kamila
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szymańska Anna
(1)
Treder Hanna
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Ubezpieczenia
(10)
Rynek finansowy
(9)
Budżet państwowy
(7)
Budżety terenowe
(7)
Finanse publiczne
(7)
Podatek
(7)
Prawo finansowe
(7)
Ubezpieczenia społeczne
(7)
Bank centralny
(6)
Narodowy Bank Polski
(6)
Cło
(5)
Dług państwowy
(5)
Fundusze celowe
(5)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(5)
Ubezpieczenia chorobowe
(5)
Finanse
(4)
Banki
(3)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(3)
Ubezpieczenia finansowe
(3)
Unia Europejska
(3)
Inwestycje
(2)
Rynek ubezpieczeniowy
(2)
Agenci ubezpieczeniowi
(1)
Bancassurance
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Brokerzy ubezpieczeniowi
(1)
Dyskonto
(1)
Dług
(1)
Emerytura
(1)
Emetytura
(1)
Factoring
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Inflacja
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Korporacje
(1)
Leasing
(1)
Ludzie starzy
(1)
Matematyka aktuarialna
(1)
Modele matematyczne
(1)
Monopole
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Opcje
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska
(1)
Reasekuracja
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia komunikacyjne
(1)
Usługi finansowe
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
Finanse / Zvi Bodie, R.C. Merton. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 643 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1448-0
Cz.I Finanse i system finansowy : R.1 Co to są finanse R.2 System finansowy, R.3 Interpretacja i prognozowa nie sprawozdań finansowych. Cz.II Czas i alokacja śro dków : R.4 Wartość pieniądza w czasie i analiza zdysko ntowanych przepływów środkó pieniężnych, R.5 Długofalo we planowanie finansowe, R.6 Analiza projektów inwesty cyjnych.Cz.3 Modele wyceny : R.7 Zasady wyceny aktywów R.8 Wycena przepływów środków pieniężnych o ustalonej wartości-obligacje. R.9 Wycena akcji zwykłych. Cz.IV Zarzadzanie ryzykiem i teoria portfela inwestycyjnego: R.10 Zarządzanie ryzykiem-zarys ogólny, R.11 Hedging, ubezpieczenie i dywersyfikacja portfela inwestycyjnego R.12 Wybór portfela inwestcyjnego. Cz.V Wycena papie rów wartościowych : R.13 Model wyceny aktywów kapitało wych, R.14 Ceny kontraktów terminowych Futures, R.15 Opcje i roszczenia warunkowe. Cz.VI Finanse korporacji : R.16 Struktura kapitałowa, R.17 Finanse i strategia korporacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse / red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 521 s. ; 24 cm.
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-300-8
Cz.I Zrozumieć Unię Europejską : R.1 System finansowy, R.2 Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej , R.3 Traktat akcesyjny - ocena ogólna. Cz.II Porządek prawny Unii Europejskiej : R.4 Zagadnienia ogólne, R.5 Finanse publiczne, R.6 Prawo bankowe, R.7 Prawo obrotu kapitałowego, R.8 Prawo ubezpieczeń, Cz.III Porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej : R.9 Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczpospolitej Polskiej do acquis communautaire, R.10 Traktat akcesyjny - rozwiązania przejściowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7865-149-9
Zbiór artykułów po Konferenji Katedr Finansów 2013 dotyczących zagadnień z dziedziny: bankowości, rynków finansowych, finansów publicznych, finansów przedsiębiosrtw i ubezpieczeń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Ubezpieczenia)
ISBN: 83-88840-74-6
Cz. I Polskie ubezpieczenia w Unii Europejskiej; 1. Finanse ubezpieczeń w nowym prawie ubezpieczeniowym, 2. Rynek finansowy Unii Europejskiej, 3. Swoboda świadczenia usług w świetle nowego prawa ubezpieczeniowego, 4. Ryzyko działalności ubezpieczeniowej. Cz. II Zarządzanie aktywami zakładu ubezpieczeniowego; 1. Koncepcje pomiaru ryzyka zakładu ubezpieczeń, 2. Wypłacalność jako determinanta zarządzania aktywami, 3. Czynniki makroekonomiczne wpływające na działalność lokacyjną, 4. Prudent man rule a ilościowe limity inwestycyjne, 6. Przychody i koszty działalności lokacyjnej w dziale II. Cz. III Zarządzanie pasywami zakładu ubezpieczeń; 1. Czynniki kształtujące poziom i koszty kapitału, 2. Struktura kapitałowa w zakładach ubezpieczeń na życie, 3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w dziale II. Cz. IV Zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń; 1. Kształtowanie wartości zakładu ubezpieczeń, 2. Zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, 3. Plan kont jako narzędzie prezentacji i interpretacji informacji finansowych, 4. Operacyjny Controlling finansowy działu II, 5. Ocena sytuacji finansowej wykonawcy zamówienia publicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 3)
ISBN: 83-7363-146-1
1.Najnowsze tendencje w zarządzaniu bankiem, 2.Innowacyjność produktowa na rynku ubezpieczeniowym, 3.Polski rynek kapitałowy w obliczu zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-62-0
1. Narodowy Bank Polski jak bank centralny, 2. Komisja Nadzoru Finansowego, 3. Instytucja nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, 4. Nadzór bankowy w Poslce na tle rozwiązań systemowych, 5. Banki komercyjne na polskim rynku finansowym, 6. Banki hipoteczne w Polsce, 7. Banki inwestycyjne na polskim rynku finansowym, 8. Banki spółdzielcze w Polsce, 8. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 10. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań systemowych, 11. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA jako kluczowy pośrednik rozliczeniowy w polskim systemie finansowym, 12. Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce, 13. Pośrednicy ubezpieczeniowi w Polsce, 14. Firmy reasekuracyjne na rynku ubezpieczeniowym, 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 17. MTS - Centralna Tabela Ofert SA, 18. Giełdy towarowe w Poslce, 19. Instytucje asset management na polskim rynku finansowym, 20. Domy maklerskie, 21. Fundusze inwestycyjne w Polsce, 22. Fundusze ventre capital, 23. Fundusze hedingowe w Polsce, 24. Fundusze emerytalne w Polsce, 25. Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce, 26. Fundusze pożyczkowe na polskim rynku finansowym, 27. Firmy leasingowe w Polsce, 28. Spółki audytorskie i konsultingowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-90-0
1. Unia Europejska - wprowadzenie do problematyki, 2. Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej, 3. Regulacyjna baza jednolitego rynku ubezpieczeń Unii Europejskiej, 4. Nadzór nad jednolitym rynkiem ubezpieczeń w Unii Europejskiej, 5. Nowe standardy rachunkowości i nadzoru, 6. Systemy gwarancyjne na rynku ubezpieczeń Unii Europejskiej, 7. Rozwój rynku ubezpieczeń w Unii Europejskiej, 8. Główne rynki narodowe jednolitego rynku ubezpieczeń, 9. Grupy ubezpieczeniowe na rynku Unii Europejskiej. Procesy koncentracji i konsolidacji, 10. Rynek ubezpieczeniowy nowych członków Unii Europejskiej (Krajów nowej Unii), 11. Europejski rynek reasekuracji, 12. Jednolita przestrzeń emerytalna Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-158-1
R.1 Zagadnienia ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa finansowego. R.2 Budżet państwa w konstytucji RP. Ustawa budżetowa. R.3 Regulacje prawne dochodów publicznych i podatków-zagadnienia ogólne. R.4 Podatki państwowe. R.5 Podatki i opłaty samorządowe. R.6 Prawo o wydatkach publicznych. R.7 Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego-zagadnienia materialnoprawne. R.8 Prawo budżetowe Państwa i jednostek samorządu terytorialnego-zagadnienia proceduralne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. R.9 Regulacje prawne w zakresie długu publicznego i deficytu budżetowego Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. R.10 Prawo o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. R.11 Regulacje prawne dotyczące Narodowego Banku Polskiego. wybrane zagadnienia prawa bankowego, walutowego i dewizowego. R.12 Regulacje prawne w zakresie finansów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. R.13 Finanse Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej. Związki finansowe Polski ze Wspólnotą Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-253-7
R.1 Zagadnienia ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa finansowego. R.2 Budżet państwa w konstytucji RP. Ustawa budżetowa. R.3 Regulacje prawne dochodów publicznych i podatków-zagadnienia ogólne. R.4 Podatki państwowe. R.5 Podatki i opłaty samorządowe. R.6 Prawo o wydatkach publicznych. R.7 Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego-zagadnienia materialnoprawne. R.8 Prawo budżetowe Państwa i jednostek samorządu terytorialnego-zagadnienia proceduralne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. R.9 Regulacje prawne w zakresie długu publicznego i deficytu budżetowego Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. R.10 Prawo o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. R.11 Regulacje prawne dotyczące Narodowego Banku Polskiego. wybrane zagadnienia prawa bankowego, walutowego i dewizowego. R.12 Regulacje prawne w zakresie finansów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. R.13 Finanse Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej. Związki finansowe Polski ze Wspólnotą Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe : komentarz / Andrzej Chróścicki. - Stan prawny na 1.07.2008 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 268 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-988-9
1. Pośrednictwo ubezpieczeniowe. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym: Przepisy ogólne; Agent ubezpieczeniowy; Broker ubezpieczeniowy; Rejestr pośredników ubezpieczeniowych; Przepisy karne; Zmiany w przepisach obowiązujących; Przepisy przejściowe i końcowe. 2. Pośrednictwo finansowe i kredytowe: Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowanymi; Aneks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87673-86-2
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-066-6
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansów publicznych / Bogumił Brzeziński, Wojciech Matuszewski, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska. - Wyd. 3 popr. i aktual. Stan prawny na 31.07.2003 r. - Torun : TNOiK "Dom Organizatora", 2003. - 347, [4] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-153-0
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-272-4
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publi- cznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-431-5
Finanse - charakterystyka ogólna, Regulacja prawna finansów publicznych, regulacja prawna podstaw finansów publicznych, Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych, Podstawowe zasady publicznej gospodarki finansowej, Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, Budżet Państwa i prawo budżetowe, Instytucje materialnego prawa budżetowego, Procedura budżetowa, Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej, Państwowy dług publiczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publicznych, Podatki i prawo podatkowe, Cła i prawo celne, Banki i prawo bankowe, Prawna regulacja obrotu dewizowego, Waluta i prawo walutowe, Kontrola skarbowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-71-4
1.System finansowy zakładów ubezpieczeń majątkowo-odobowych, 2.Pojęcie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawy prawne ich funkcjonowania, 3.Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto, 4.Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale własnym, 5.Stan i struktura rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 6.Wskaźniki poziomu rezerw techniczno-ekonomicznych, 7.Problemtyka rozwiązywalności i równoważenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Rezerwa na wyrównanie szkodliwości, 8.Pogranicza rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7326-439-7
1. Ubezpieczenia jako sektor rynku usług finansowych 1.1 Pojęcie rynku usług finansowych 1.2 Znaczenie sektora finansowego w gospodarce kraju 1.3 Miejsce ubezpieczeń w sferze usług finansowych 1.4 Relacje sektora ubezpieczeń ze sferą makroekonomiczną 2. Wpływ strony popytowej na rozwój rynku ubezpieczeń 2.1 Kształtowanie świadomości ubzepieczeniowej 2.2 Zastosowanie ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem podmiotów gospodarczych 2.3 Asekuracja ryzyk w działaności gospodarczej na rynku krajowym 2.4 Zastosowanie ubezpieczeń w obrotach z zagranicą 3. Polski system prawa ubezpiezeniowego wobec norm Unii Europejskiej 3.1 Podstawy prawne europejskiego rynku ubezpieczeń 3.2 Przebieg reformy prawa ubzepieczeniowego w Polsce 3.3 Warunki prawne świadczenia usług ubezpieczeniowych na rynku polskim 3.4 Zasady sprawowania nadzoru nad działalnością ubzepieczeniową 4. Kierunki zmian w funckonowaniu podmiotów strony podażowej oraz instytucji wspomagających rynek 4.1 Ocena rozwoju strony podażowej rynku 4.2 Znaczenie reasekuracji 4.3 Pośrednictwo ubezpieczeniowe 4.4 Działalność instytucji pomocniczych na rynku ubezpieczeń 5. Konsekwencje włączenia polskiego rynku do struktur europejskich 5.1 Warunki integracji struktur ekonomicznych w skali międzynarodowej 5.2 Wpływ tendencji zachodzących na europejskim rynku finansowym na funkcjonowanie polskiego sektora ubezpieczeń 5.3 Ocena stanu polskiego rynku ubezpieczeń 5.4 Kierunki dalszego rozwoju ubezpieczeń w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy Unii Europejskiej / Leokadia Oręziak. - Warszawa : TWIGGER, 1999. - 291 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-85946-53-5
Proces tworzenia i zasady funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, Instytucje na rynku UE, Banki i firmy inwestycyjne, Instytucje ubezpieczeniowe, Konglomeraty finansowe, Fundusze emerytalne, Rynek finansowy UE jako miejsce pozyskiwania i lokowania środków finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2557-4
I. Rola i zadania ubezpieczeń obowiązkowych. II. Ubezpieczenie szkód o rozmiarach katastrofalnych. III. Ubezpieczenie kredytów, gwarancji i różnych ryzyk finansowych. IV. Zarządzanie finansami zakładów ubezpieczeń. V. Techniki kontroli, ratingu i wyceny zakładów ubezpieczeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again