Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(19)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(19)
Author
Witczak Hanna
(5)
Gniewek Edward
(4)
Dadańska Katarzyna
(3)
Kawałko Agnieszka
(3)
Ziemianin Bronisław
(3)
Bieranowski Adam
(2)
Bogdalski Piotr
(2)
Dadańska Katarzyna Anna
(2)
Goettel Mieczysław
(2)
Bieniek Gerard
(1)
Brzozowski Adam
(1)
Cioch Henryk
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Kocot Wojciech. J
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Kudej Marcin
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Marmaj Zenon
(1)
Myczkowski Lesław
(1)
Opalski Wiesław
(1)
Podleś Piotr
(1)
Skwarło Radosław
(1)
Stępień-Sporek Anna
(1)
Truszkiewicz Zygmunt
(1)
Turlej Aleksander
(1)
Woźniak Cezary
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Użytkowanie wieczyste
(29)
Własność
(23)
Prawo rzeczowe
(19)
Hipoteka
(16)
Posiadanie
(15)
Nieruchomości
(12)
Księgi wieczyste
(11)
Prawo cywilne
(11)
Prawo lokalowe
(8)
Służebności (prawo)
(5)
Prawo sąsiedzkie
(4)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(4)
Prawo rodzinne
(3)
Współwłasność
(3)
Prawo zobowiązaniowe
(2)
Spadek
(2)
Wspólnota mieszkaniowa
(2)
Wzory umów
(2)
Zastaw
(2)
Administracja
(1)
Adopcja
(1)
Alimenty
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Franchising
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Surowce
(1)
Sąd najwyższy
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Urzędnicy
(1)
Ustanie małżeństwa
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Subject: place
Polska
(1)
45 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-15-1
1.Z problematyki postępowania sadowo administracyjnego: O potrzebie zmiany przepisów dotyczących postępowania sądowo administracyjnego; Kontrola sądowa administracji publicznej w świetle standardów europejskich; 2. Z problematyki postępowania administracyjnego ogólnego i postępowań administracyjnych szczególnych: Wybrane zagadnienia z problematyki udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym; Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym; Kilka uwag w kwestii domniemania formy decyzji administracyjnej; Postępowanie administracyjne w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska (zagadnienia wybrane); Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej; 3. Procedury administracyjne a inne gałęzie i dziedziny prawa: Partycypacja społeczności lokalnej w postępowaniach wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; Postępowanie w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego; Postępowanie kwalifikacyjne o mianowanie w służbie cywilnej a wytyczne konstytucyjne. Stan obecny i postulaty zmian; Inne problemy postępowań w administracji; Proceduralne aspekty przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej; Z problematyki wstrzymania wykonalności aktu administracyjnego- wybrane zagadnienia; Rozgraniczenie właściwości rzeczowej wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-020-1
Cz. I - ogólna: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Podmioty prawa cywilnego. 3. Przedstawicielstwo. 3. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych. 4. Powstanie praw i obowiązków cywilnoprawnych. 4. Cywilnoprawne skutki upływu czasu. Cz. II - Prawo rzeczowe: 1. Wprowadzenie. 2. Prawo własności. 3. Użytkowanie wieczyste. 4. Prawo rzeczowe ograniczone. 5. Posiadanie. 6. System wieczystoksięgowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-278-0060-2
I. Prawo cywilne: 1. Ogólne wiadomości o prawie cywilnym; 2. Stosunek cywilnoprawny i prawo podmiotowe; 3. Podmioty prawa cywilnego; 4. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych; 5. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; 6. Przedstawicielstwo; 7. Dawność; II. Prawo rzeczowe: 8. Podstawowe pojęcia prawa rzeczowego; 9. Treść, nabycia i ochrona własności; 10. Współwłasność; 11. Problematyka prawna nieruchomości; 12. Użytkowanie wieczyste; 13. Prawa rzeczowe ograniczone; 14. Posiadanie i jego ochrona; III. Prawo rodzinne: 15. Pojęcia ogólne; 16. Małżeńskie ustroje majątkowe; 17. Ustanie małżeństwa; 18. Pochodzenie dziecka; 19. Pojęcie i charakter władzy rodzicielskiej; 20. Przysposobienie; 21. Obowiązek alimentacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : zarys wykładu / Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel ; red. Mieczysław Goettel. - Wyd. 2 Stan prawny na 31.03.2009 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w czerwcu 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 422, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-623-8
Część I: Prawo cywilne - część ogólna. 1. Prawo cywilne - zagadnienia wprowadzające. 2. Stosunek cywilnoprawny. 3. Prawo podmiotowe. 4. Podmioty stosunku cywilnoprawnego. 5. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. 6. Czynności prawne. Część II: Prawo rzeczowe. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Własność. 3. Użytkowanie wieczyste. 4. Ograniczone prawa rzeczowe. 5. Posiadanie. 6. Księgi wieczyste. Część III: Część ogólna - prawa zobowiązań. 1. Zobowiązanie. 2. Podstawowe źródła zobowiązań. 3. Wykonanie zobowiązań. 4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 5. Wygaśnięcie zobowiązania. Część IV: Część szczegółowa - prawa zobowiązań. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Stosunki zobowiązaniowe regulujące przeniesienie praw. 3. Stosunki zobowiązaniowe regulujące korzystanie z cudzej rzeczy. 4. Stosunki kredytowe. 5. Stosunki zobowiązaniowe regulujące świadczenie usług. 6. Stosunki zobowiązaniowe regulujące świadczenia losowe. 7. Stosunki zobowiązaniowe regulujące dostarczanie środków utrzymania. 8. Stosunek spółki. 9. Stosunki zobowiązaniowe wynikające z przrekazu i papierów wartościowych. 10. Stosunki powstałe z innych kodeksowych instytucji zobowiązaniowych. Część V: Prawo spadkowe. 1. Pojęcie i funkcje prawa spadkowego. 2. Spadek i dziedziczenie. 3. Dziedziczenie ustawowe. 4. Rozporządzenie na wypadek śmierci. 5. Odpowiedzialność za długi spadkowe. 6. Szczególne instytucje ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy. 7. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku. Część VI: Prawo rodzinne. 1. Prawo rodzinne - zagadnienia wprowadzające. 2. Małżeństwo. 3. Rodzice i dzieci. 4. Obowiązek alimentacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-3912-4
Część I: Prawo cywilne - część ogólna. 1. Prawo cywilne - zagadnienia wprowadzające. 2. Stosunek cywilnoprawny. 3. Prawo podmiotowe. 4. Podmioty stosunku cywilnoprawnego. 5. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. 6. Czynności prawne. Część II: Prawo rzeczowe. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Własność. 3. Użytkowanie wieczyste. 4. Ograniczone prawa rzeczowe. 5. Posiadanie. 6. Księgi wieczyste. Część III: Część ogólna - prawa zobowiązań. 1. Zobowiązanie. 2. Podstawowe źródła zobowiązań. 3. Wykonanie zobowiązań. 4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 5. Wygaśnięcie zobowiązania. Część IV: Część szczegółowa - prawa zobowiązań. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Stosunki zobowiązaniowe regulujące przeniesienie praw. 3. Stosunki zobowiązaniowe regulujące korzystanie z cudzej rzeczy. 4. Stosunki kredytowe. 5. Stosunki zobowiązaniowe regulujące świadczenie usług. 6. Stosunki zobowiązaniowe regulujące świadczenia losowe. 7. Stosunki zobowiązaniowe regulujące dostarczanie środków utrzymania. 8. Stosunek spółki. 9. Stosunki zobowiązaniowe wynikające z przrekazu i papierów wartościowych. 10. Stosunki powstałe z innych kodeksowych instytucji zobowiązaniowych. Część V: Prawo spadkowe. 1. Pojęcie i funkcje prawa spadkowego. 2. Spadek i dziedziczenie. 3. Dziedziczenie ustawowe. 4. Rozporządzenie na wypadek śmierci. 5. Odpowiedzialność za długi spadkowe. 6. Szczególne instytucje ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy. 7. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku. Część VI: Prawo rodzinne. 1. Prawo rodzinne - zagadnienia wprowadzające. 2. Małżeństwo. 3. Rodzice i dzieci. 4. Obowiązek alimentacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Bronisław Ziemianin. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2003. - 355 s. ; 24 cm.
(Podręcznik)
ISBN: 83-7333-295-2
R.1 Wiadomości ogólne o prawie rzeczowym; 1. Pojęcie prawa rzeczowego; 2. Przedmioty praw rzeczowych; 3. Instytucje prawa rzeczowego. R.2 Własność; 1. Treść prawa własności; 2. Ograniczenia prawa własności; 3. Nabycie własności i utrata własności; 4. Współwłasność; 5. Odrębna własność lokali; 6. Ochrona własności; 7. Struktura własnościowa w Polsce. R.3 Użytkowanie wieczyste: 1. Uwagi ogólne; 2. Przedmiot użytkowania wieczystego; 3. Podmiot użytkowania wie czystego; 4. Treść i wykonywania prawa użytkowania wie czystego; 5. Ustanowienie użytkowania wieczystego; 6. Inne sposoby nabycia prawa użytkowania wieczystego; 7. Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego; 8. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego; 9. Skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego; 10. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności R.4 Prawo rzeczowe ograniczone; 1. Uwagi ogólne; 2. Regulacje wspólne dla wszystkich ograniczonych praw rzeczowych; 3. Użytkowanie; 4. Służebność; 5. Spółdzielcze prawa do lokali i domów jednorodzinnych; 6. Hipoteka; 7. Zastaw. R.5 Posiadanie: 1. Uwagi ogólne; 2. Pojęcie posiadania; 3. Rodzaje posiadania; 4. Znaczenie praktyczne posiadania; 5. Przedmiot posiadania; 6. Współposiadanie; 7. Dzierżenie; 8. Nabycie i utrata posiadania; 9. Ochrona posiadania. R.6 Księgi wieczyste; 1. Uwagi ogólne; 2. Księgi wieczyste; 3. Ewidencja gruntów i budynków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd.6 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 312,[2] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-091-3
R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; R.2 Kształtowany model stosunków własnościowych w Polsce; R.3 Treść prawa własności; R.4 Własność nieruchomości - problematyka korzystania z nieruchomości; R.5 Nabycie i utrata własności; R.6 Obrót nieruchomościami; R.7Ochrona własności; R.8 Współwłasność; R.9 Odrębna własność lokali; R.10 Użytkowanie wieczyste; R.11 Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne; R.12 Użytkowanie; R.13 Służebności; R.14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; R.15 Prawo zastawu; R.16 Hipoteka; R.17 Posiadanie; R.18 Księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XII, 196 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7483-102-2
1. Pojęcie i rodzaj praw rzeczowych, 2.Właśność, 3. Użytkowanie wieczyste, 4. Prawa rzeczowe ograniczone - charakterystyka ogólna, 5. Użytkowanie, 6. Służebność, 7. Prawa spółdzielcze, 8. Zastaw i zastaw rejestrowy, 9. Hipoteka, 10. Księgi wieczyste, 11. Posiadanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-902-4
R.1 Wiadomości ogólne o prawie rzeczowym; 1. Pojęcie prawa rzeczowego; 2. Przedmioty praw rzeczowych; 3. Instytucje prawa rzeczowego. R.2 Własność; 1. Treść prawa własności; 2. Ograniczenia prawa własności; 3. Nabycie własności i utrata własności; 4. Współwłasność; 5. Odrębna własność lokali; 6. Ochrona własności; 7. Struktura własnościowa w Polsce. R.3 Użytkowanie wieczyste: 1. Uwagi ogólne; 2. Przedmiot użytkowania wieczystego; 3. Podmiot użytkowania wie czystego; 4. Treść i wykonywania prawa użytkowania wie czystego; 5. Ustanowienie użytkowania wieczystego; 6. Inne sposoby nabycia prawa użytkowania wieczystego; 7. Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego; 8. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego; 9. Skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego; 10. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności R.4 Prawo rzeczowe ograniczone; 1. Uwagi ogólne; 2. Regulacje wspólne dla wszystkich ograniczonych praw rzeczowych; 3. Użytkowanie; 4. Służebność; 5. Spółdzielcze prawa do lokali i domów jednorodzinnych; 6. Hipoteka; 7. Zastaw. R.5 Posiadanie: 1. Uwagi ogólne; 2. Pojęcie posiadania; 3. Rodzaje posiadania; 4. Znaczenie praktyczne posiadania; 5. Przedmiot posiadania; 6. Współposiadanie; 7. Dzierżenie; 8. Nabycie i utrata posiadania; 9. Ochrona posiadania. R.6 Księgi wieczyste; 1. Uwagi ogólne; 2. Księgi wieczyste; 3. Ewidencja gruntów i budynków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 7 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 312 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0221-8
R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; R.2 Kształtowany model stosunków własnościowych w Polsce; R.3 Treść prawa własności; R.4 Własność nieruchomości - problematyka korzystania z nieruchomości; R.5 Nabycie i utrata własności; R.6 Obrót nieruchomościami; R.7Ochrona własności; R.8 Współwłasność; R.9 Odrębna własność lokali; R.10 Użytkowanie wieczyste; R.11 Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne; R.12 Użytkowanie; R.13 Służebności; R.14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; R.15 Prawo zastawu; R.16 Hipoteka; R.17 Posiadanie; R.18 Księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (6 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 209 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0365-9
1. Pojęcie i rodzaj praw rzeczowych, 2.Właśność, 3. Użytkowanie wieczyste, 4. Prawa rzeczowe ograniczone - charakterystyka ogólna, 5. Użytkowanie, 6. Służebność, 7. Prawa spółdzielcze, 8. Zastaw i zastaw rejestrowy, 9. Hipoteka, 10. Księgi wieczyste, 11. Posiadanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Katarzyna Dadańska. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 371 s. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-2034-2
1. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, 2. Posiadanie, 3. Pojęcie, treść i wykonywanie prawa własności, 4. Nabycie, utrata własności, 5. Współwłasność, 6. Odrębna własność lokalu, 7. Ochrona własności, 8. Użytkowanie wieczyste, 9. Ograniczone prawa rzeczowe - ogólna charakterystyka, 10. Użytkowanie, 11. Służebność, 12. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 13. Zastaw, 14. Hipoteka, 15. Księgi wieczyste
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 8 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 314 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1911-7
R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; R.2 Kształtowany model stosunków własnościowych w Polsce; R.3 Treść prawa własności; R.4 Własność nieruchomości - problematyka korzystania z nieruchomości; R.5 Nabycie i utrata własności; R.6 Obrót nieruchomościami; R.7Ochrona własności; R.8 Współwłasność; R.9 Odrębna własność lokali; R.10 Użytkowanie wieczyste; R.11 Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne; R.12 Użytkowanie; R.13 Służebności; R.14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; R.15 Prawo zastawu; R.16 Hipoteka; R.17 Posiadanie; R.18 Księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 214 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-3640-4
1. Pojęcie i rodzaj praw rzeczowych, 2.Właśność, 3. Użytkowanie wieczyste, 4. Prawa rzeczowe ograniczone - charakterystyka ogólna, 5. Użytkowanie, 6. Służebność, 7. Prawa spółdzielcze, 8. Zastaw i zastaw rejestrowy, 9. Hipoteka, 10. Księgi wieczyste, 11. Posiadanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Bronisław Ziemianin, Katarzyna Anna Dadańska. - Wyd. 3 Stan prawny na 30.11.2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 308,[2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1639-2
R.1 Wiadomości ogólne o prawie rzeczowym; 1. Pojęcie prawa rzeczowego; 2. Przedmioty praw rzeczowych; 3. Instytucje prawa rzeczowego. R.2 Własność; 1. Treść prawa własności; 2. Ograniczenia prawa własności; 3. Nabycie własności i utrata własności; 4. Współwłasność; 5. Odrębna własność lokali; 6. Ochrona własności; 7. Struktura własnościowa w Polsce. R.3 Użytkowanie wieczyste: 1. Uwagi ogólne; 2. Przedmiot użytkowania wieczystego; 3. Podmiot użytkowania wie czystego; 4. Treść i wykonywania prawa użytkowania wie czystego; 5. Ustanowienie użytkowania wieczystego; 6. Inne sposoby nabycia prawa użytkowania wieczystego; 7. Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego; 8. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego; 9. Skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego; 10. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności R.4 Prawo rzeczowe ograniczone; 1. Uwagi ogólne; 2. Regulacje wspólne dla wszystkich ograniczonych praw rzeczowych; 3. Użytkowanie; 4. Służebność; 5. Spółdzielcze prawa do lokali i domów jednorodzinnych; 6. Hipoteka; 7. Zastaw. R.5 Posiadanie: 1. Uwagi ogólne; 2. Pojęcie posiadania; 3. Rodzaje posiadania; 4. Znaczenie praktyczne posiadania; 5. Przedmiot posiadania; 6. Współposiadanie; 7. Dzierżenie; 8. Nabycie i utrata posiadania; 9. Ochrona posiadania. R.6 Księgi wieczyste; 1. Uwagi ogólne; 2. Księgi wieczyste; 3. Ewidencja gruntów i budynków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Katarzyna Dadańska. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 397, [1] s. : rys. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-4032-6
1. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, 2. Posiadanie, 3. Pojęcie, treść i wykonywanie prawa własności, 4. Nabycie, utrata własności, 5. Współwłasność, 6. Odrębna własność lokalu, 7. Ochrona własności, 8. Użytkowanie wieczyste, 9. Ograniczone prawa rzeczowe - ogólna charakterystyka, 10. Użytkowanie, 11. Służebność, 12. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 13. Zastaw, 14. Hipoteka, 15. Księgi wieczyste
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 12 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2018. - XXVI, 367, [7] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-812-8675-6
Zawiera: Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia „prawo rzeczowe”: Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym; Instytucje prawa rzeczowego; Źródła prawa rzeczowego (prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym). Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe: Pojęcie i ogólne cechy podmiotowych praw rzeczowych; Bezwzględny charakter praw rzeczowych; Elementy zobowiązaniowe w strukturze stosunku prawnorzeczowego; Rozszerzona skuteczność praw względnych – ogólna konfrontacja z podmiotowymi prawami rzeczowymi; Rodzaje praw rzeczowych; Numerus clausus praw rzeczowych; Jawność praw rzeczowych. Rozdział III. Przedmioty praw rzeczowych: Ogólne określenie przedmiotu stosunków cywilnoprawnych; Rzeczy jako przedmioty stosunków prawnorzeczowych i podmiotowych praw rzeczowych; Przedmiotowy status prawny przedsiębiorstw; Przedmiotowy status prawny gospodarstw rolnych; Problematyka przedmiotów materialnych niebędących rzeczami; Dobra niematerialne – w kontekście stosunków prawnorzeczowych; Prawa majątkowe jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych; Pieniądze i papiery wartościowe. Część II. Prawo własności Rozdział IV. Pojęcie, funkcja ustrojowa i współczesna stratyfikacja własności: Własność w ujęciu ekonomicznym; Własność w ujęciu prawnym; Pojęcie mienia w Kodeksie cywilnym; Ustrojowa funkcja własności; Współczesna stratyfikacja własności. Rozdział V. Treść i wykonywanie prawa własności: Ogólna charakterystyka prawa własności; Treść prawa własności w ujęciu pozytywnym; Bezwzględny charakter prawa własności (negatywne ujęcie własności); Granice prawa własności. Rozdział VI. Własność nieruchomości – ustawowe granice treści i wykonywania własności: Przestrzenne granice własności nieruchomości; Regulacja prawa sąsiedzkiego; Pozakodeksowa regulacja treści i wykonywania własności nieruchomości; Ogólna charakterystyka nabycia i utraty własności; Przeniesienie własności; Przewłaszczenie na zabezpieczenie; Rozporządzanie rzeczą przez osobę nieuprawnioną; Zasiedzenie jako sposób nabycia własności; Inne sposoby nabycia własności; Kodeksowe zasady przeniesienia własności nieruchomości; Znaczenie wpisu do księgi wieczystej; Podział nieruchomości w toku czynności obrotu; Przeniesienie własności ieruchomości według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; Zbywanie nieruchomości skarbowych i samorządowych według ustawy o gospodarce nieruchomościami; Zbywanie nieruchomości według ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; Ogólna charakterystyka ochrony własności; Roszczenie windykacyjne; Uzupełniające roszczenia właściciela; Przeciwstawne roszczenia posiadacza o zwrot nakładów; Roszczenie negatoryjne; Roszczenia związane ze wzniesieniem budowli na cudzym gruncie; Określenie współwłasności; Istota współwłasności; Zarząd rzeczą wspólną; Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej; Pobieranie pożytków i ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą wspólną; Czynności zachowawcze współwłaścicieli; Zniesienie współwłasności; Zniesienie współwłasności gospodarstw rolnych. Rozdział XI. Odrębna własność lokali: Konstrukcja prawna odrębnej własności lokalu; Ustanowienie odrębnej własności lokalu; Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali; Prawa i obowiązki właścicieli lokali; Zarząd nieruchomością wspólną; Odrębna własność lokali w stosunkach spółdzielczości mieszkaniowej. Część III. Użytkowanie wieczyste Rozdział XII. Geneza, funkcja i przyszłość prawa użytkowania wieczystego: Zamieszczenie użytkowania wieczystego w katalogu praw rzeczowych – początki i rozwój regulacji prawnej; Funkcja użytkowania wieczystego; O przyszłości użytkowania wieczystego. Rozdział XIII. Przedmiot, treść i charakter prawa użytkowania wieczystego: Przedmiot prawa użytkowania wieczystego; Charakter i treść prawa użytkowania wieczystego; Związane z użytkowaniem wieczystym prawo odrębnej własności budynków; Terminowy charakter użytkowania wieczystego; Odpłatny charakter użytkowania wieczystego; Ochrona prawa użytkowania wieczystego. Rozdział XIV. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego: Powstanie użytkowania wieczystego; Wygaśnięcie użytkowania wieczystego; Nabycie prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego. Część IV. Ograniczone prawa rzeczowe Rozdział XV. Ograniczone prawa rzeczowe – przepisy ogólne: Ogólna charakterystyka ograniczonych praw rzeczowych; Powstanie ograniczonych praw rzeczowych; Zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych; Przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych; Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych; Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych; Ochrona ograniczonych praw rzeczowych. Rozdział XVI. Użytkowanie: Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza użytkowania; Ogólny reżim prawny użytkowania; Użytkowanie przez osoby fizyczne; Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne; Inne wypadki użytkowania; Użytkowanie w ramach timesharingu. Rozdział XVII. Służebności: Ogólne pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza służebności; Służebności gruntowe; Służebności osobiste; Osobista służebność mieszkania; Służebność przesyłu. Rozdział XVIII. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: Znaczenie spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce; Treść i charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; Własnościowe a lokatorskie prawo do lokalu; Własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność lokalu; Współczesne przekształcenia praw do lokali. Rozdział XIX. Zastaw: Zabezpieczenie wierzytelności – wiadomości ogólne; Funkcja zastawu; Powstanie zastawu; Przedmiot zastawu; Zakres zabezpieczenia; Akcesoryjny charakter prawa zastawu; Treść prawa zastawu; Zobowiązania stron w stosunku zastawu; Tryb zaspokojenia wierzyciela; Wygaśnięcie zastawu; Zastaw na prawach; Istota i funkcja hipoteki; Powstanie hipoteki; Przedmiot hipoteki; Zakres obciążenia hipotecznego; Wierzytelność zabezpieczona hipoteką; Zakres zabezpieczenia hipotecznego; Akcesoryjny charakter hipoteki; Treść hipoteki; Tryb zaspokojenia wierzytelności hipotecznej; Ochrona hipoteki; Wygaśnięcie hipoteki; Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym; Hipoteka na wierzytelności hipotecznej; Część V. Posiadanie Rozdział XXI. Pojęcie i rodzaje posiadania; nabycie posiadania: Pojęcie posiadania rzeczy; Współposiadanie rzeczy; Dzierżenie rzeczy; Posiadanie służebności; Istota posiadania; Rodzaje posiadania; Nabycie posiadania; Funkcje posiadania; Skutki posiadania; Domniemania związane z posiadaniem; Bezwzględna ochrona posiadania; Ochrona własna; Roszczenie posesoryjne; Ochrona posiadania między współposiadaczami; Roszczenie o wstrzymanie budowy. Część VI. Księgi wieczyste Rozdział XXIV. Społeczno-gospodarcze i jurydyczne znaczenie ksiąg wieczystych: Pojęcie i funkcje ksiąg wieczystych; Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków; Zbiór dokumentów; Instrumenty upowszechnienia ksiąg wieczystych i usprawnienia systemu prowadzenia ksiąg wieczystych. Rozdział XXV. Ustrój ksiąg wieczystych: Jurysdykcja sądów powszechnych; Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym; System realny ksiąg wieczystych; Funkcja ustalenia stanu prawnego nieruchomości; prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej; Wpis jako instrument ujawnienia stanu prawnego nieruchomości; Struktura księgi wieczystej; Jawność ksiąg wieczystych. Rozdział XXVI. Prowadzenie ksiąg wieczystych; postępowanie sądowe: Nieprocesowy tryb postępowania wieczystoksięgowego; Zakładanie ksiąg wieczystych; Dokonywanie wpisów; Procesowy tryb uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Rozdział XXVII. Materialnoprawne zasady systemu prawnego ksiąg wieczystych: Znaczenie prawne wpisu do księgi wieczystej; Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym; Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych; Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej; Rozszerzona skuteczność praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Katarzyna Dadańska. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2017. - 437, [1] s. : rys. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-8586-0
1. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, 2. Posiadanie, 3. Pojęcie, treść i wykonywanie prawa własności, 4. Nabycie, utrata własności, 5. Współwłasność, 6. Odrębna własność lokalu, 7. Ochrona własności, 8. Użytkowanie wieczyste, 9. Ograniczone prawa rzeczowe - ogólna charakterystyka, 10. Użytkowanie, 11. Służebność, 12. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 13. Zastaw, 14. Hipoteka, 15. Księgi wieczyste
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-510-4
1. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym: Ogólna charakterystyka prawa rzeczowego w znaczeniu przedmiotowym i praw rzeczowych w znaczeniu podmiotowym; Pojęcie i rodzaj rzeczy; Zestawienie instytucji prawa rzeczowego; Źródła prawa rzeczowego, orzecznictwo, piśmiennictwo; 2. Własność: Ogólna charakterystyka stosunków własnościowych; Treść i wykonanie własności; Nabycie i utrata własności; Współwłasność; Własność lokali; Ochrona własności; 3. Użytkowanie wieczyste; 4. Ograniczone prawa rzeczowe: Przepisy ogólne; Użytkowanie; Służebność; Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; Zastaw; Hipoteka; 5. Księgi wieczyste: Funkcje ksiąg wieczystych oraz ich ustrój; Wpis do księgi wieczystej i jego funkcje; Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym; Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych; Ujawnienie w księdze wieczystej praw i roszczeń osobistych; 6. Posiadanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-495-7
1. Prawa typu użytkowania wieczystego w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym, 2. Główne cechy prawa użytkowania wieczystego, 3. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - podstawowe zagadnienia oraz zakres podmiotowy, 4. Zakres przedmiotowy ustawy w przypadku osób fizycznych, 5. Zakres przedmiotowy ustawy w pozostałych przypadkach, 6. Postępowanie. Opłaty, 7. Koncepcje dotyczące przyszło0ści prawa użytkowania wieczystego ze szczególnym uwzględnieniem przekształcenia w prawo własności ex lege.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again