Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(11)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(11)
Author
Gaworecki Władysław W
(3)
Biliński Jacek
(1)
Bosiacki Stefan
(1)
Bołtromiuk Artur
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kurek Włodzimierz
(1)
Panasiuk Aleksander
(1)
Rapacz Andrzej
(1)
Sawaryn Daria
(1)
Szubert-Zarzeczny Urszula
(1)
Zawistowska Hanna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Turystyka
(12)
Gospodarka
(5)
Usługi
(5)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(3)
Turystyka a gospodarka
(3)
Turystyka a gospodarka narodowa
(3)
Unia Europejska
(3)
Samorząd terytorialny
(2)
Administracja publiczna
(1)
Agroturystyka
(1)
Agroturytyka
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Demokracja
(1)
Ekonomia
(1)
Ekoturystyka
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Kościół a państwo
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska
(1)
Przyroda
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Rynek pracy
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Turystyka a prawo
(1)
Władza państwowa
(1)
Subject: time
1901-
(1)
18 results Filter
Book
In basket
(Turystyka / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-14722-8
1. Ekonomika turystyki w systemie nauk ekonomicznych, 2. Podstawowa terminologia turystyczna, 3. Funkcje turystyki, 4. Turystyka jako sektor gospodarki, 5. Rynek usług turystycznych, 6. Popyt turystyczny, 7. Podaż turystyczna, 8. Ceny usług turystycznych, 9. Jakość usług turystycznych, 10. Polityka turystyczna, 11. Turystyka miedzynarodowa, 12. Przedsiębiorstwo turystyczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-914534-1-3
R.1 Ogólne tendencje i zmiany w gospodarce turystycznej: Gospodarka turystyczna w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju; Wpływ świadomości i kultury ekologicznej na ekologizację turystyki; Logistyka ekoinfrastrukturalna na usługach gospodarki turystycznej; Gospodarka turystyczna w koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 roku; Rozwój jakości środowiska a turystyka; Turystyka między terrorem a terroryzmem; Agroturystyka przykładem przedsiębiorczości na wsi; Prognozy i tendencje rozwojowe wycieczek turystyczno-krajoznawczych. R.2 Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki: Turysta na tle przemian nowoczesnej cywilizacji; Nowa figura: turysta globalny; Udział młodzieży szkół średnich miasta Konina w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjno-turystycznych; Konsumpcja czasu wolnego w turystyce na przykładzie województwa śląskiego; Trendy spędzania czasu wolnego młodzieży akademickiej; Przemiany społeczności wiejskiej pod wpływem rozwoju turystyki; Aktywność turystyczna młodzieży szkół ponadpodstawowych. R.3 Ekonomiczne i organizacyjno-prawne problemy rozwoju gospodarki: Wykorzystanie teorii ekonomii w tworzeniu podstaw nauki o turystyce; Kierunki rozwoju turystyki w województwie lubelskim w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską; Aktywność władz lokalnych województwa zachodnipomorskiego w dziedzinie turystyki. Struktura instytucjonalna rynku biur podróży; Nowe możliwości prowadzenia komunikacji marketingowej na rynku biur podróży; Promocja regionu turystycznego jako element marketingu terytorialnego; Analiza dynamiki przyjazdowego ruchu cudzoziemców do Polski w przekroju miesięcznym; Analiza zachowań konsumenckich na polskim rynku turystycznym; Prawne unormowania zasad i warunków bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki i sportu na terenach górskich; Zagospodarowanie turystyczne Żywiecczyzny - jakość usług turystycznych. R.4 Metodologia badań gospodarki turystycznej i nowe technologie: Zastosowanie korelacji rang Speqarmana w analizie porównawczej hotelarskiej bazy noclegowej województw; Test koniunktury jako technika badań rynku turystycznego; Turystyka kosmiczna- niewykorzystany rynek; Problemy standardów danych turystycznych; Miejsce nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych w hotelarstwie; Wykorzystanie Internetu w promocji turystyki przez gminy na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego; Barwa - istotny czynnik determinujący zachowania konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87884-83-9
Cz. I Instytucjonalne uwarunkowania działalności gospodarczej na obszarach chronionych, Cz. II Przyrodnicze i społeczne aspekty gospodarowania na obszarach chronionych, Cz. III Ekologizacja gospodarki rolnej na obszarach chronionych, Cz. IV Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach chronionych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Kompendium wiedzy o turystyce / red. Grzegorz Gołembski. - Warszawa, Poznań : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 433,[3] s. : 36 ryc., 23 tabele ; 21 cm.
ISBN: 83-01-13617-0
Wstęp; Alfabetyczny wykaz haseł; Cz. I Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze: Turystka, turysta, ruch turystyczny; Czynniki wpływające na popyt turystyczny; Psychologia rynku turystycznego; Cechy popytu turystycznego i podaży turystycznej; Produkt turystyczny; Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne; Organizacja sfery obsługi ruchu turystycznego. Cz. II Związki turystyki z sektorem publicznym: Wprowadzenie; Rozmiary turystyki w Polsce i na świecie; Metody pomiaru ruchu turystycznego i obrotów turystycznych; Metody obliczenia wpływu turystyki na dochód narodowy i bilans płatniczy; Pozytywne i negatywne przykłady rozwoju turystyki; Stymulowanie procesów gospodarczych w turystyce; Turystyka a zadania organów państwowych, budżet państwa i fundusze parabudżetowe; Turystyka a zadania i budżety samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego). Cz. III Przedsiębiorstwo na rynku turystycznym: Wprowadzenie; Formy organizacyjne prowadzenia działaności gospodarczej w turystyce; Analiza finansowa i zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych. Cz. IV Zintegrowane zarządzanie jakością w turystyce: Wprowadzenie; Wyodrębnianie regionów turystycznych; Sposoby zapewnienia akceptacji ludności miejscowej dla rozwoju turystyki; Walory kulturowe jako element tworzący jakość produktu turystycznego; Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki; Pojęcie i cel zintegrowanego zarządzania jakością w regionach; Metody zintegrowanego zarządzania jakością w regionach; Prawo i ubezpieczenia jako warunek jakości usług turystycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86990-94-5
1.Działalność gospodarcza w turystyce - zagadnienia ogólne, 2.Regulacje horyzontalne, 3.Regulacje sektorowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-537-3
1.Przedsiębiorstwo turystyczne jako uczestnik rynku, 2.Typologia podmiotów gospodarki turystycznej, 3.Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego, 4.Zasoby przedsiębiorstwa turystycznego i ich wykorzystanie, 5.Instrumenty i działania marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, 6.Strategia działania przedsiębiorstwa turystycznego, 7.Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, 8.Sposoby oceny efektywności działania przedsiębiorstwa turystycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-04-0
Część I: Polityczne aspekty procesu konsolidacji. 1. Trzy fazy przemian ustrojowych w Polsce: inicjacja - transformacja - konsolidacja. 2. Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej. 3. Polski system podziału władzy w rozwiązaniach konstytucyjno-prawnych i w praktyce ustrojowej. 4. Spectrum metod działania politycznego. 5. Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej. 6. Jakość administracji publicznej - kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia. 7. System partyjny III Rzeczypospolitej Polskiej - zalety i patologie. 8. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa państwa. 9. Rola mediów w kształtowaniu praktyki politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej. 11. Przyczynek do rozważań o procesach konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Część II: Ekonomiczne i społeczne warunki procesu konsolidacji. 1. Nowe wyzwania dla gospodarki w epoce rewolucji informatycznej, globalizacji i integracji europejskiej a proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Wpływ procesów globalizacyjnych na polski system gospodarczy. 3. Świadomościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. 4. Społeczne postrzeganie przemian ustrojowych w III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Etyczne oblicze elit politycznych. 6. Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. 8. Procesy na rynku pracy jako zagrożenia konsolidacji struktur społecznych. 9. Społeczne i polityczne koszty reformy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Część III: Ponadnarodowe uwarunkowania procesu konsolidacji. 1. Międzynarodowe warunki stabilizacji III Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zewnętrzne uwarunkowania i efekty konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Polska jako podmiot międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 4. Znaczenia traktatu konstytucyjnego dla konsolidacji sytemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Polityka strukturalna Unii Europejskiej a szanse wyrównywania poziomów między regionami w Polsce. 6. Turystyka w perspektywie globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Turystyka / Władysław W. Gaworecki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 384, [1] s. ; 20 cm.
ISBN: 83-208-1281-X
Turystyka i jej podział; Czynniki rozwoju współczesnej turystyki; Krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny; Turystyka a gospodarka narodowa; Usługi turystyczne; Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Turystyka / Władysław W. Gaworecki. - Wyd.5 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 370 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1665-5
Turystyka i jej podział; Czynniki rozwoju współczesnej turystyki; Krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny; Turystyka a gospodarka narodowa; Turystyka w Unii Europejskiej; Usługi turystyczne; Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
Turystyka / red. nauk. Włodzimierz Kurek. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 540, [1] s.; tab., mapy, wykr. ; 24 cm.
(Turystyka / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-15294-9
1. Turystyka jako przedmiot badań naukowych: 1.1. Problem definicji turystyki, 1.2. Turystyka jako przedmiot badań różnych dyscyplin naukowych, 1.3. Pojęcia podstawowe, 1.4. Wybrane koncepcje badawcze. 2. Historia turystyki: 2.1 Historia turystyki na świecie, 2.2. Historia turystyki w Polsce. 3. Międzynarodowy ruch turystyczny: 3.1. Wielkość i struktura międzynarodowego ruchu turystycznego, 3.2 Uwarunkowania rozowju turystyki międzynarodowej, 3.3. Współczesne trendy w turystyce międzynarodowej, 3.4. Główne regiony turystyczne świata. 4. Potrzeby i motywacje turystyczne: 4.1. potrzeby człowieka, 4.2. Proces motywacyjny i jego rola w podejmowaniu decyzji o wyjazdach turystycznych. 5. Usługi i zagospodarowanie turystyczne: 5.1. Uwagi wprowadzające, 5.2. Usługi hotelarskie, 5.3. usługi gastronomiczne, 5.4. Transport w turystyce, 5.5. Biura podróży, 5.6. Informacja turystyczna, 5.7. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne, 5.8. Usługi ubezpieczenia w turystyce, 5.9. Usługi finansowe, 5.10. Inne usługi. 6. Rodzaje i formy turystyki: 6.1. Klasyfikacja ruchu turystycznego, 6.2.2 Charakterystyka wybranych form turystycznych, 6.3. Turystyka w wybranych typach przestrzeni. 7. Gospodarcze aspekty turystyki: 7.1. Turystyka jako sektor gospodarki, 7.2. Rynek turystyczny i mechanizmy jego funkcjonowania - podstawowe zagadnienia, 7.3. Marketing w gospdarce turystycznej, 7.5. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie gospodarki turystycznej. 8. Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej: 8.1. Turystyka jako czynnik przemian ekonomicznych, 8.2. Turystyka jako czynnik przemian społecznych, 8.3. Tursytyka jako czynnik przemian kulturowych, 8.4. Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego, 8.5. Przemiany przestrzenne, 8.6. Sposoby ograniczania negatywnego wpływu turystyki. 9. Żródła inforamcji turystycznej: 9.1. Główne źródła informacji dla turystów, 9.2. Źródła informacji o turystyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Turystyka / Władysław W. Gaworecki. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 421, [3] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1665-5
Turystyka i jej podział; Czynniki rozwoju współczesnej turystyki; Krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny; Turystyka a gospodarka narodowa; Turystyka w Unii Europejskiej; Usługi turystyczne; Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-44-8
Cz. I Aspekty integracji międzynarodowej w turystyce i rekreacji: Procesy integracji z UE w sektorach turystyki i kultury w świetle Traktatu Amsterdamskiego a nauczanie turyzmu w Polsce; Turystyka transgraniczna w Polsce i jej uwarunkowania; Integracyjne funkcje turystyki na przykładzie trójnarodowej wymiany młodzieżowej w ramach "Trójkąta Weimar'skiego"; Rozwój turystyki jako cel współpracy samorządów lokalnych; Turystyka socjalna czynnikiem integracji w euroregionie "Karpaty Wschodnie"; Wpływ procesu globalizacji gospodarki światowej na ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki Turystyka zrównoważona- turystyka przyszłości; Współpraca transgraniczna a ochrona granicy państwa we Wschodniej części Karpat Polskich; Zagadnienia turystyki nadgranicznej; Turystyka zrównoważona - przemysł turystyczny a zrownoważony rozwój; Szanse rozwoju turystyki transgranicznej na przykładzie województwa podlaskiego; Walory przyrodniczo-turystyczne Roztocza Wschodniego; Wolny czas trurystyka młodzieży słowackiej; Koncepcja sportu dla wszystkich w aspekcie sponsoringu i marketingu; Linie lotnicze w sieci- rezerwacje online; Wykorzystanie Internetu w turystyce. Cz. II Uwarunkowania rozwoju, organizacji i zarządzania w turystyce: Finansowo-prawne organiczenia funkcjowa nia i rozwoju polskich uzdrowisk; Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju turystyki; Zagraniczna turystyka przyjazdowa do województwa podkarpackiego w latach 1998-2000; Lojalność klientów w kontekście marketingowego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem; Możliwości finansowego wsparcia rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce; Turystyka wiejska na Podhalu (na przykładzie Białki i Bukowiny Tatrzańskiej); Możliwości rozwoju turystyki w Kotlinie Jeleniogórskiej z uwzględnieniem agroturystyki; Ekologiczne aspekty rozwoju turystyki; Dziedzictwo kultury materialnej Żydów jako element oferty turystycznej Podkarpacia; Rekreacja fizyczna jako czynnik zdrowotny; Działalność organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych; Turystyka w kształtowaniu dojrzałej osobowości; Ochrona środowiska w turystyce alternatywnej; Rekreacja dla osób niepełnosprawnych; Wykorzystanie czasu wolnego przez młodzież z regionu podkarpackiego; Program studiów na kierunku turystyka i rekreacja a oczekiwania studentów; Znaczenie żywności i żywienia w sektorze turystycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87708-95-X
Cz. I Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski - aspekty teoretyczne: Wprowadzenie; R.1 Problematyka wzrostu i rozwoju gospodarczego w ujęciu teorii ekonomii; R. 2 Ekonomiczna teoria usług turystycznych; R. 3 Teoretyczne aspekty transformacji systemowej w turystyce polskiej. Cz. II Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski - aspekty praktyczne: R.1 Wzrost i rozwój gospodarki polskiej a proces serwicyzacji; R. 2 Wzrost i rozwój turystyki w Polsce w latach 90-tych. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Authority data
Gospodarka - a turystyka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Turystyka - a gospodarka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Turystyka a gospodarka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Turystyka a gospodarka narodowa (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again