Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(8)
Author
Barcz Jan
(1)
Dybowski Maciej
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Grzelak Agnieszka
(1)
Górecki Dariusz
(1)
Karpiesiuk Łukasz
(1)
Martini Jerzy
(1)
Nowicki Marek Antoni
(1)
Ostropolski Tomasz
(1)
Potorski Radosław
(1)
Rosiak Przemysław Kamil
(1)
Skibińska Ewa
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor
(1)
Willa Rafał
(1)
Zięba-Załucka Halina
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(6)
Prawa człowieka
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Polska
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Sejm
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Parlament
(1)
Podatek
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Pytanie prawne
(1)
Rzecznik Praw Dzieci
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Senat RP
(1)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Traktat o Unii Europejskiej
(1)
Trybunał Stanu
(1)
Trybunał stanu
(1)
Ulgi podatkowe
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-952-9
Prawo do życia; Zakaz tortur; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do rzetelnego procesu sądowego; Zakaz karania bez podstawy prawnej; Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; Wolność myśli, sumienia i wyznania; Wolność wyrażania opinii; Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się; Prawo do skutecznego środka odwoławczego; Zakaz dyskryminacji; Ochrona własności; Prawo do nauki; Prawo do wolnych wyborów; Prawo do swobodnego poruszania się; Wykaz tematyczny orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w 2007 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Dariusz Górecki. - Stan prawny na 1.01.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 291, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-074-8
1. Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2. Przekształcenia w polskim prawie konstytucyjnym, 3. Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 4. Symbole i stolica państwa, 5. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 6. Wolności i prawa człowieka i obywatela, 7. Formy demokracji bezpośredniej, 8. System wyborczy do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 9. Sejm i Senat, 10. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 11. Rada Ministrów, 12. Wymiar sprawiedliwości, 13. Trybunał Konstytucyjny, 14. Trybunał stanu, 15. Najwyższa Izba kontroli, 16. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 17. Rzecznik Praw Obywatelskich, 19. Rzecznik Praw Dziecka, 20. Finanse publiczne, 20. Samorząd terytorialny, 21. Stany nadzwyczajne w państwie, 22. Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-808-0
Część I: Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Aspekty prawne jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE (interpretacja art. 35 ust. 1-4 TUE). Prawa jednostki a jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Prace nad uznaniem przez Polskę jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Część II: Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w IV tytule TWE. Obecny zakres jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w IV tytule TWE i tzw. procedura kładki na podstawie art. 67 TWE. Znacznie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości WE wydawanych w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE. Stan prac nad decyzją Rady UE w sprawie zakresu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE. Część III: Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Część IV: Inne dokumenty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7526-402-9
1. Organizacja sądownictwa wspólnotowego. 2. Podstawowe przepisy. 3. Właściwość TS, SPI oraz SSP. 4. Uwagi terminologiczne. 5. Reprezentacja stron. 6. Bieg terminów. 7. Skład sądu orzekającego w danej sprawie. 8. Etapy postępowania przed sądem wspólnotowym. 9. Wnoszenie pism procesowych. 10. Schemat budowy pisma wszczynającego postępowanie (skargi). 11.Pozostałe pisma procesowe. 12. Dokumenty załączane do pism procesowych. 13. Środki dowodowe. 14. Środki przygotowawcze (środki organizacji postępowania). 15. Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania. 16. Procedura ustna. 17. Wyroki i postanowienia kończące postępowanie. 18. Postępowania odrębne. 19. Postępowanie odwoławcze. 20. Kontrola (fr. reexamen) TS nad orzeczeniami wydawanymi przez SPI. 21. Odrębności postępowania w przypadku pytań prejudycjalnych. 22. Koszty postępowania. 23. Aktualne plany reformy procedury przed sądami wspólnotowymi. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Traktat o Unii Europejskiej. Statut Trybunału Sprawiedliwości. Regulamin Trybunału Sprawiedliwości. Regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej. Praktyczne instrukcje odnoszące się do skarg bezpośrednich i odwołań (Trybunał Sprawiedliwości). Praktyczne informacje dla stron. Nota informacyjna. Wskazówki dla pełnomocników stron (Trybunał Sprawiedliwości). Notes for the guidance of counsel at the hearing of oral argument (Court of First Instance). Komunikat Komisji (Stosowanie art. 228 Traktatu WE).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Orzecznictwo Europejskie)
ISBN: 978-83-7483-494-0
Cz.I Pojęcie "praw fundamentalnych" , CZ.II. Źródła praw fundamentalnych w prawie wspólnotowym, CZ.III Funkcje praw fundamentalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edycja Sądowa)
ISBN: 978-83-255-0585-1
1. Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r., 2. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r., 3. Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowckiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r., 4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r., 5. Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych, 6. Statut Trybunału Sprawiedliwości, 7. Regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 8. Nota informacyjna dotycząca składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym, 9. Traktat z Lizbony zmieniący Trakta o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r. - werska skonsolidowana
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-433-0
1.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej : Uwagi wstępne, Kadencja i zasady działania Sejmu, Status prawny posła (senatora), Organy sejmu, Funkcje Sejmu, . 2.Senat Rzeczypospolitej Polskiej : Uwagi wstępne, Organy Senatu, Senatorowie, Kompetencje Senatu, Zgromadzenie Narodowe, 3.Instytucja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : Pozycja ustrojowa Prezydenta w systemie podziału władzy, Funkcje prezydenta, Zasady i tryb odpowiedzialności Prezydenta, Zasady wyboru Prezydenta, Akty urzędowe Prezydenta, 6.Kompetencje Prezydenta. 4.Rada Ministrów : Status prawnoustrojowy Rady Ministrów, Powoływanie Rady Ministrów, Zmiany w składzie Rady Ministrów, Skład i struktura Rady Ministrów, Struktura rządu, Funkcje ustrojowe i kompetencje Rady Ministrów, Akty prawne Rady Ministrów, Zasady funkcjonowania rządu, Odpowiedzialność Rady Ministrów i jej członków, 5.Wymiar sprawiedliwości : uwagi wstępne, Zasady działania sądów, Sąd Najwyższy, Sądy powszechne, Sądy administracyjne, Sądy wojskowe, Krajowa Rada Sądownictwa, 6.Trybunał Konstytucyjny : Uwagi wstępne, Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego, Organizacja Trybunału konstytucyjnego, Właściwości Trybunału Konstytucyjnego, Uregulowania Trybunału Konstytucyjnego, 7.Trybunał Stanu : Pojęcie Trybunału stanu, Rodzaje odpowiedzialności, 3.Miejsce i rola Trybunału Stanu w systemie konstytucyjnych organów państwa, Wybór i skład Trybunału Stanu, Procedura postępowania przy realizacji odpowiedzialności konstytucyjnej, 8.Najwyższa Izba Kontroli, 9.Rzecznik Praw Obywatelskich, 10.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 11.Narodowy Bank Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-320-2
R.1 Struktura prawna Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w świetle uregulowań traktatowych: 1. Geneza procesów integracyjnych, 2. Status prawny Wspólnot Europejskich w świetle uregulowań traktatowych, 3. Status prawny Unii Europejskiej w świetle uregulowań traktatowych, 4. Relacje prawne między porządkami Wspólnoty Europejskiej a Unii Europejskiej. R.2 Aktualne wyzwania dotyczące kształtu prawnego Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej: 1. Deficyt demokracji a system prawny Unii Europejskiej, 2. Unikalny charakter prawny Unii europejskiej a zjawisko deficytu demokracji, 3. Proces decyzyjny Unii Europejskiej w kontekście deficytu demokratyczności, 4. Zasada subsydiarności jako gwarancja praworządności w ramach struktury integracyjnej, 5. Zasada wzmocnionej współpracy jako uzupełnienie zasady subsydiarności. R.3 System decyzyjny Unii Europejskiej: pomiędzy tendencjami unitarnymi a dążeniami subsydiarnymi: 1. Współczesne państwo prawa a zdolność konstytucyjna Unii Europejskiej, 2. Na drodze do europejskiej ustawy zasadniczej, 3. System decyzyjny Unii Europejskiej w świetle dyskusji nad konstytucją Unii Europejskiej, 4. Konstrukcja działalności wykonawczej Unii Europejskiej, 5. System decyzyjny Unii Europejskiej a rola zasady subsydiarności, 6. System kompetencji w Unii Europejskiej według Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (TKE). R.4 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wobec możliwości wpływu podmiotów indywidualnych na kształt prawa wspólnotowego: 1. Zdolności orzecznicze Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości indywidualnych zdolność podmiotów indywidualnych do wpływu na kształt systemu prawnego Unii Europejskiej, 2. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia wstępnego a możliwość wpływu podmiotów indywidualnych na kształt systemu prawnego Unii Europejskiej. R.5 Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie relacji: prawo narodowe - prawo wspólnotowe a możliwość wpływu podmiotów indywidualnych na kształt prawa wspólnotowego: 1. Status prawa Unii Europejskiej w porządkach prawnych państw członkowskich wobec relacji pomiędzy Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a narodowymi trybunałami konstytucyjnymi, 2. Polski Trybunał Konstytucyjny a kompetencja interpretacyjna Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk. - Wyd.2 Stan prawny na sierpień 2007 r. - Warszawa : C.H.Beck. - XXI, 768 s. ; 19 cm.
(Podatkowe Komentarze Praktyczne)
1. Zasady ogólne, 2. Czynności podlegające i niepodlegające opodatkowaniu, 3. Podatnicy, 4. Miejsce świadczenia usług, 5. Podstawa opodatkowania, 6. Zwolnienia, 7. Odliczenia podatku, 8. Zwroty podatku VAT, 9. Marketing, 10. Faktury, 11. Import, 12.Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Trybunał Stanu - stan na 2007 r (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again