Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Patalon Mirosław
(1)
Pluta Andrzej
(1)
Posern-Zieliński Aleksander
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Tolerancja
(3)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Edukacja europejska
(1)
Homoseksualizm
(1)
Integracja europejska
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Tolerancja religijna
(1)
Świadomość społeczna
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7098-219-0
1. Część pierwsza : Z inspiracji filozoficzno - kulturoznawczych. Kulturowe wyznaczniki świadomości europejskiej; Korzenie filozoficzno - pedagogiczne idei europejskości; Oglądanie Europy; Kategoria tożsamości zbiorowej a problem wykształcenia się nowej tożsamości Polaka i Europejczyka; Tolerancja w obliczu nowej Europy; Mówiąc Europa : Gospodarujemy językiem; Jednostka a wspólnota. Ujęcie układu z punktu widzenia psychologii humanistycznej. Część druga : W kręgu edukacji europejskiej. Prawdy Hieronima Bosha i Piotra Bruegla w edukacji europejskiej; Dydaktyczne źródła idei jedności europejskiej a edukacja dla Europy w dzisiejszych propozycjach; Europa między raportami a zwątpieniami; Wielokulturowość a model nauczyciela w integrującej się Europie; Pojęcie i wymiary europejskości w opinii studentów na przykładzie akademickiego środowiska Częstochowy i Opola (doniesienie z badań); Świadectwa własne a edukacyjne jutro (na podstawie przeszłości Śląska Cieszyńskiego); Edukacja środowiskowa w kontekście edukacji europejskiej i planowanego wejścia Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tolerancja a edukacja / pod red. Mirosław Patalon. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - 622, [2] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7326-563-3
1. Filozoficzne i etyczne uwarunkowania tolerancji: Hermeneutyka filozoficzna wobec tego, co inne; Znaczenie "Innego" w myśleniu filozoficznym; Neoliberalny system edukacyjny jako możliwe źródło nietolerancji; Przemoc i szaleństwo. Kilka słów o dekonstrukcji w kontekście tolerancji; Tolerancja a życzliwość. Kultura bycia i współbycia ludzi ze sobą; Rozmowa jako sposób współbycia z Innymi w świecie. Analiza problemu w kontekście wiersza "Rozmowa z kamieniem" Wisławy Szymborskiej; Między kapłanem a błaznem. O tolerancji w kontekście kultury; Refleksje o tolerancji we współczesnej kulturze w perspektywie filozofii moralnej Fernando Savatera i Charlesa Taylora; Tolerancja - otwartość - wychowanie z punktu widzenia filozofii realistycznej; Więcej niż tolerancja. Erich Fromm i Karol Wojtyła; Tożsamość podmiotowej tolerancji w ujęciu strukturacyjnym; Grecka "paideia"- sokratyczna demoralizacja młodzieży czy dialektyczna droga ku "alethei". Próba dookreślenia problemu na podstawie interpretacji platońskiego dialogu "Protagoras"; W perspektywie negatywnej teorii wychowania B. Russela; Autorytet w edukacji. Relacja między autorytetem, edukacją i tolerancją; 2. Kulturowe i religijne uwarunkowania tolerancji: Problem tolerancji kulturowej w edukacji ponowoczesnej. Wybrane aspekty; O potrzebie rehabilitacji tolerancji negatywnej i przewartościowania tolerancji pozytywnej; Kilka uwag o granicach tolerancji, kulturowej otwartości i prawach mniejszości; Mowa nienawiści. Nietolerancja utrwalona w kulturze; Postawa wobec kultury rodzimej w sytuacji konfliktu z kulturą obcą; Wielokulturowość i wieloreligijność dawnego Gdańska; Wartość edukacji międzykulturowej dla pluralistycznego środowiska Bośni i Hercegowiny; (Nie)tolerancja i uprzedzenia religijne wśród młodzieży z pogranicza polsko-czeskiego wyzwaniem edukacyjnym; Kandydaci na nauczycieli o tolerancji wobec mniejszości narodowych; Prywatna religijność polityczna; Wiedza procesie edukacji religijnej a wymienialność perspektyw; Pedagogia i sacrum. Ekumenia w przestrzeni edukacyjnej; Pomiedzy asymilacją a separacja. Praktyczna edukacja ekumeniczna; Antropologiczny aspekt ideologii Ustroju Demokracji Pełnej; Tolerancja narodowościowa i religijna w koncepcjach pedagogicznych Karola Libelta; Duchowość kościołów charyzmatycznych na tle problematyki tolerancji. Raport z badań; 3. Społeczno-polityczne uwarunkowania tolerancji: Poza tożsamość i różnicę. O społeczno-politycznych warunkach tolerancji i dialogu; Spory o uniwersalizm. Rzecz o imperializmie praw człowieka, ekspansji demokracji i erze nowych krucjat; Tolerancja i nietolerancja w życiu społecznym. W poszukiwaniu źródeł; Nietolerancja a dyskryminacja w edukacji dzieci; Poczucie alienacji i jego sytuacyjne korelaty jako czynniki sprzyjające wykluczeniu młodzieży; Tolerancja i edukacja w zróżnicowanym kulturowo świecie; Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela a tolerancja w świetle uregulowań konstytucyjnoprawnych; Zasada równości i zakaz dyskryminacji na tle katalogu konstytucyjnych zasad ustrojowych; Tolerancja dla przyszłości. Uwagi na marginesie koncepcji "sustainable development"; 4. Genderowie i queerowe uwarunkowania tolerancji: Jednostka, wspólnota, tolerancja- feministyczne rewizje; Klasa bez uprzedzeń. Warsztaty edukacyjne wrażliwości genderowej jako recepta na wychowanie światłych obywateli i obywatelek; Co jest złego w promocji homoseksualizmu? O walorach "edukacyjnych" dyskursywizacji inności; Warto leczyć? Analiza literatury edukacyjnej nt. "leczenia z homoseksualizmu"; Sytuacja osób homoseksualnych w Kościołach mniejszościowych w Polsce; sytuacja prawna mniejszości seksualnych w Polsce; 5. Pedagogiczne uwarunkowania tolerancji: Tolerancja w szkole- dlaczego problematyczna?; Różne oblicza otwartości- szanse i zagrożenia. Pytanie o otwartość w kontekście relacji międzyludzkich; Edukacyjna rola podmiotowa i jej rola/udział w promowaniu tolerancji/otwartości na innych; Kształcenie w zakresie bioetycznym a kształtowanie postawy tolerancji; Między akceptacją a wrogością. Tolerancja w ujęciu uczniów toruńskich szkół średnich; Co zmienić, aby w pełni włączyć uczniów z różnymi tradycjami w życie szkoły? Analiza na podstawie jednej z gdańskich szkół podstawowych; Rola wychowawców domów dziecka w kształtowaniu postawy otwartości u wychowanków; Rola innego w rozwoju szkoły i nauczyciela; Tolerancja a rozwój dziecka z hemofilią; Otwartość na inność. Pełno- a niepełnosprawni na wszystkich etapach kształcenia na przykładzie systemu oświaty w Siedlcach; Integracja edukacyjna szansa na integrację społeczna; Dwie racjonalności. Pedagogika personalistycznie zorientowana jako alternatywa szkoły dozorującej; Mały Wielki "otwarty umysł" wobec "Innego". Kształtowanie postaw tolerancji jako wyzwanie dla edukacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk / Komitet Nauk Etnologicznych PAN ; Nr 13)
ISBN: 83-7177-277-7
I. Tolerancja: między antropologią a polityką; Tolerancja w dyskursie antropologicznym; Negocjowanie tolerancji, czyli między groźbą konfliktu a dążeniem do współdziałania; Tolerancja a prawo w relacjach między etnicznych; Tolerancja a władza. O kształtowaniu tożsamości kulturowych w przestrzeni polityki; Tolerancja wobec wizji przeszłości i jej granice; II. Tolerancja: konteksty środkowoeuropejskie; Tolerancja - jej zakres, znaczenie i realizacja w nowych demokracjach Europy Środkowoeuropejskiej; Tolerancja czy akceptacja? Etniczne stosunki mniejszościowe w Polsce po 1989 roku; Nowi obcy w przestrzeni etnicznej; Światopogląd tradycjonalistyczny, modernistyczny i postmodernistyczny a współczesny dyskurs na temat tolerancji w sieci internetowej w Polsce; Praktyczny wymiar tolerancji; III. Tolerancja: perspektywa intekulturowa; Tolerancja wśród alzackich elit - trzy przypadki; Tolerancja racjonalna czy subiektywna? Europa wobec okaleczania narządów płciowych; Ideologizacja jako źródło nietolerancji na przykładzie Europy i Chin; Tolerancja ograniczona w polityce mniejszościowej Chin; "Zamorskie diabły, długie nosyů". Recepcja obcych ludów i narodów w języku Chińczyków Han; tolerancja i nacjonalizmy małych narodów. Dylematy pracy antropologa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again