Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(15)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(15)
Author
Minkiewicz Barbara
(2)
Bielski Ireneusz
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Brzezińska Renata
(1)
Bulzak Andrzej
(1)
Bąkowski Wojciech
(1)
Ciborski Piotr
(1)
Denek Kazimierz
(1)
Dietl Jerzy
(1)
Geryk Marcin
(1)
Geryk Żaneta
(1)
Grech Michał
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kramer Józefa
(1)
Kramer Teodor
(1)
Kryńska Elwira Jolanta
(1)
Misztal Bronisław
(1)
Moroz Henryk
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Osterczuk-Kozińska Anna
(1)
Piwowarski Rafał
(1)
Putkiewicz Elżbieta
(1)
Ratajczak Marek
(1)
Rocki Marek
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sapijaszka Zofia
(1)
Sobków Czesław
(1)
Stasiak Makary K
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Szopińska Elżbieta
(1)
Wiłkomirska Anna
(1)
Wojciechowski Tadeusz
(1)
Woźnicki Jerzy
(1)
Zbróg Zuzanna
(1)
Ziejewski Tadeusz
(1)
Łapińska Justyna
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Szkolnictwo niepubliczne
(18)
Szkolnictwo wyższe
(10)
Nauczyciele
(3)
Oświata
(3)
Szkolnictwo
(3)
Polska
(2)
Współdziałanie
(2)
Biznes
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja ekonomiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomiści
(1)
Etyka społeczna
(1)
Finanse
(1)
Gimnazja
(1)
Inkubatory przedsiębiorczści
(1)
Internet
(1)
Kształcenie
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pracownicy biurowi
(1)
Prawo pracy
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (Łódź)
(1)
Subject: time
1918-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-534-8
1.Problemy wyższego kształcenia w okresie ponowoczesności: Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku; Niepubliczne szkoły wyższe w Polsce; Szkoły prywatne w Polsce w okresie transformacji- nadzieje i złudzenia; Szkolnictwo wyższe w Polsce w procesie przemian jakościowych. Od rozwoju ekstensywnego ku intensywnemu; 2. Przykłady funkcjonowania niepublicznych szkół wyższych: Pod prąd- historia sukcesu instytucji i osobistej porażki; Specyfika funkcjonowania wydziału zamiejscowego niepublicznej uczelni wyższej ( na przykładzie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie); Uczelnia a otoczenie społeczne. Studium przypadku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu; Niepubliczne szkoły wyższe w opinii wykładowcy; Niepubliczne szkoły wyższe w strukturze systemu szkolnego w Rzeczypospolitej Polsce w latach 1990-2010 na tle przemian systemowych; Wszechnica Mazurska w Olecku jako przykład emergencji małych środowisk lokalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-07-6
Postmodernism as a XXIst Century Phenomenon from the Value Perspective Part I. Teachers as a Leaders of School Education Creating the Image of School - A New Teacher's Competence Pre-school and Lower-Primary School Teachers, Grades 1-3, in the Face of Changes in Contemporary Education Multicultural Challenges at the Door of Polish Schools. How Polish Teachers are Competent to Intercultural Dialog? Ways to Identity Individual Learning Needs of the Students and the Organization of Support in Pedagogical and Educational Process on School Grounds Strategies for Con!ict Resolution and Stress Handling Employed by Teachers in Di"cult Situations. Survey Report Part II. Pre-school Upbringing and Integrated Education as a Basis of Later Education Process of Constructive Con!ict Resolution in Middle and Late Childhood .........................85 Freinet Inspiration in Kindergartens Use of Illustrations and Pictures by a Teacher in Pre-school and Lower-primary School Education The School of Tomorrow as a Space for the Child's Interrogative Thinking Development Physical Education in Integrated Teaching Part III. Upbringing and Education in School Life Media in Education - an Opportunity or a Hazard? Olympism as a School of Intercultural Education Challenging Xenophobia in Polish Formal Education - the Present State and Possible Sources of Inspiration Motivation to Learn English as a Foreign Language. A Social Perspective Relationship Between Cognitive Appraisal and Strategy of Coping with Di"culty Social Situation among Junior High School Students Part IV. The Quality of Teaching in Higher Education Planning an Improvement in the Quality of Teacher's Education for the School of Tomorrow Qualification, Education and Assessment Standards for the Area of Adult Educators The Quality of Teaching Practice Pursued at the University School of Physical Education in Wrocław - Study Report Part V. Non-Public High Schools in Searching of Identities Private Ukrainian University. Descriptive Marks and Developing Private Universities as a Development Factor of Competitive Environment in Higher Education Comparative Description of the State and Private Higher Education of Ukraine Cheating at Universities and the Commercialization of Academic Teaching Part VI. Diversity as a Challenge for Education of Tomorrow Backpaper Tourism among Polish Seniors Foreigner in a Correctional Institution - in the Borderlands of Customs and Tradition Pedagogical Accents of Musical Lviv. Context of Ukrainian and Polish Co-operation (1852-1944) The Methodological Aspects of Education within the Context of 21st Century Artistic Pedagogy The Characteristics of the Moral Development of Children Concept on the Example of the Lawrence Kohlberg and Carol Gilligan Theories The In!uence of De"ning Itself on the Individual Behavior in a Period of Growing and Adult Life in the Light of Achievements of the Carol Gilligan and Lawrence Kohlberg Theories of Moral Development Edukacja Jutra Wychowanie i kształcenie w systemie edukacji szkolnej Postmodernizm jako zjawisko XXI wieku w perspektywie wartości Część I. Nauczyciele jako liderzy edukacji szkolnej Kreowanie wizerunku szkoły - nowa kompetencja nauczycielska Nauczyciele przedszkoli i klas I-III w obliczu zmian we współczesnej edukacji Wielokulturowość na progu polskiej szkoły. Zakres kompetencji międzykulturowej polskich nauczycieli Sposoby rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia i organizacja jego wsparcia w procesie wychowawczo-dydaktycznym Strategie rozwiązywania kon%iktów oraz radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli w sytuacjach trudnych. Komunikat z badań Część II. Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne jako podstawa dalszej edukacji Proces konstruktywnego rozwiązywania kon"iktów w okresie średniego i późnego dzieciństwa Freinetowskie inspiracje w przedszkolach Wykorzystywanie przez nauczycieli ilustracji i obrazków w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Szkoła jutra jako przestrzeń rozwijania myślenia pytajnego dziecka Edukacja 'zyczna w kształceniu zintegrowanym 129 Część III. Wychowanie i kształcenie w życiu szkolnym Media w wychowaniu - szansa czy zagrożenie? Olympism jako szkoła edukacji międzykulturowej Ksenofobia jako wyzwanie dla polskiej edukacji - sytuacja obecna i możliwe źródła inspiracji Motywacja do nauki języka angielskiego jako języka obcego. Perspektywa społeczna Ocena poznawcza a obronne strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych Część IV. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym Projektowanie poprawy jakości kształcenia nauczycieli dla szkoły jutra Kwali'kacje, kształcenie i ocena standardów w edukacji nauczycieli Jakość praktyk zawodowych realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - raport z badania Część V. Uczelnie niepubliczne w poszukiwaniu tożsamości Niepubliczne szkolnictwo wyższe na Ukrainie. Próba opisu i wyznaczenia perspektyw rozwoju Uczelnie niepubliczne jako czynnik rozwoju środowiska konkurencyjnego w szkolnictwie wyższym Charakterystyka porównawcza państwowego i niepublicznego szkolnictwa wyższego na Ukrainie Oszustwo akademickie a urynkowienie edukacji akademickiej Część VI. Różnorodność wyzwaniem dla edukacji jutra Turystyka backpackingowa polskich seniorów Cudzoziemiec w warunkach więziennych jako sytuacji trudnej Pedagogiczne akcenty muzycznego Lwowa w kontekście ukraińsko-polskiej współpracy w latach 1852-1944 Metodologiczne aspekty edukacji muzycznej w kontekście założeń edukacji artystycznej XXI w. Charakterystyka rozwoju moralnego dzieci na przykładzie koncepcji Wpływ de(niowania samego siebie na funkcjonowanie jednostki w okresie dorastania oraz w dorosłym życiu w świetle osiągnięć teorii rozwoju moralnego Carol Gilligan i Lawrence'a Kohlberga
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom VI)
ISBN: 83-11-09385-7
Słowo wstępne; Rola uczelni niepaństwowych w kształtowaniu modelu kształcenia ekonomistów; Olimpiada i konkursy młodzieżowe w procesie edukacji ekonomicznej; Dyle maty rozwoju edukacji ekonomicznej w Polsce; Stan i rozwój kształcenia menedżerów w Polsce pod koniec lat 90-tych; Niepubliczne uczelnie ekonomiczne w Polsce -bariery i perspektywy wzrostu; Nieustające samokształcenie jako warunek przydatności ekonomisty w działalności gospodarczej; Społeczne i intelektualne podstawy kształcenia ekonomistów; Przedsiębiorstwo jako element systemu edukacyjnego współczesnego społeczeństwa; Humanistyczne aspekty w kształceniu ekonomistów; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-78925-72-1
Część I. Uwarunkowania 1. Uwarunkowania demograficzne 2. Sieć szkolna - lokalizacja i zasięg szkół 3. Finansowanie oświaty 4. Wydatki, nakłady i potrzeby inwestycyjne w oświacie Część II. Funkcjonowanie i rezultaty 6. Udział oświaty w kształtowaniu różnic przestrzennych 7 Dostęp do edukacji 8. Szkolnictwo niepubliczne 9. Niektóre charakterystyki gimnazjów 10. Badanie osiągnięć szkolnych uczniów 11. Osiągnięcie szkolne w świetle wyników badań własnych 12. Rola wskaźników edukacyjnych w badaniach i polityce oświatowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-33-8
Polskie tradycje szkolnictwa prywatnego; Polityka oświatowa władz szkolnych wobec szkolnictwa prywatnego w II Rzeczypospolitej; Szkolnictwo prywatne w różnych regionach II Rzeczypospolitej; Szkoły prywatne II Rzeczypospolitej we wspomnieniach i pamiętnikach; Pozalekcyjna działalność wychowawcza w II Rzeczypospolitej; Współczesne szkolnictwo niepubliczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-633-8
1. Teoretyczne podstawy badania potrzeb; 2. Szkoła w kontekście problematyki badawczej; 3. Koncepcja metodologiczna własnych badań empirycznych; 4. Charakterystyka badanych zbiorowości; 5. Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88421-56-3
1. Andragogika jako subdyscyplina pedagogiki zajmująca się kształceniem dorosłych; 2. Kształcenie ustawiczne jako proces stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwający w ciągu całego życia; 3. Metody nauczania w kształceniu dorosłych; 4. Kształcenie dorosłych w Unii Europejskiej; 5. Inwentyka praktyczna, czyli sposoby ćwiczenia kreatywności; 6. Uczyć się starości- aksjologiczna perspektywa wieku podeszłego; 7. Edukacyjna i rekreacyjno-kulturalna funkcja Uniwersytetów Trzeciego Wieku; 8. Znaczenie modelowania w kształceniu dorosłych; 9. Uczenie się poprzez grę i zabawę- psychologiczne aspekty zastosowania gier decyzyjnych w edukacji dorosłych; 10. Znaczenie postaw osób dorosłych wobec własnego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komunikacja i wizerunek uczelni niepublicznych : metodologia i wyniki badań empirycznych / Michał Grech. - Łódź : Wydawnictwo Primum Verbum , 2010. - 174 s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-62157-09-9
1. Teoria; 2. Wyniki badań tekstów zamieszczonych na stronach www; 3. Analiza ankiet z uczniami liceów; 4. Eksperymentalne badanie percepcji; 5. Podsumowanie pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920536-0-5
1. Regulacje prawne a współdziałanie uczelni publicznych i niepublicznych: Postulat konwergencji sektorów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; Perspektywy współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych; Równe prawa i równe obowiązki; Wpływ rozwiązań ustawowych na jakość szkolnictwa wyższego; Status uczeni publicznych i niepublicznych w świetle projektu ustawy o szkolnictwie wyższym; 2. Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań krajowych i międzynarodowych: Proces boloński a rozwój polskiego szkolnictwa wyższego; Perspektywy konkurowania z uczelniami zagranicznymi po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Między rewolucją a tradycją; Przyszłość polskiego szkolnictwa wyższego w kontekście wyzwań postawionych przed uczelniami europejskimi przez Komisję Europejską; Oferta edukacyjna szkolnictwa wyższego na Dolnym Śląsku; Międzynarodowe uwarunkowania kształcenia inżynierów; Zawód inżynier- specyfika, tradycja, edukacja; 3. Perspektywy współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych na tle dotychczasowych rozwiązań: Współdziałanie uczelni publicznych i niepublicznych- wstępne wyniki badania opinii rektorów; Komunikaty: Udział uczelni publicznych i niepublicznych w ustalaniu standardów nauczania; Unia personalna w szkolnictwie wyższym; Konfederacja szkół wyższych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej- model współpracy uniwersytetu z uczeniami niepublicznymi; Współpraca między uczelnią niepubliczną a uczeniami publicznymi w zakresie kształcenia na poziomie magisterskim; Płaszczyzny współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych; O wspólną przestrzeń edukacyjną w Polsce; Możliwości współpracy między bibliotekami uczelni publicznych i niepublicznych; Kreowanie konkurencyjności uczelni niepublicznej na rynku edukacyjnym; Współpraca publicznych i niepublicznych placówek naukowo-dydaktycznych na przykładzie Wyższej Szkoly Biznesu w Dąbrowie Górniczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-565-6
1.Uczelnia niepubliczna jako organizacja; 2. Motywacja w zarządzaniu czynnikiem ludzkim w uczelniach niepublicznych; 3. Motywacja w funkcjonowaniu uczelni niepublicznych; 4. Narzędzia motywacji w kształtowaniu stosunków pracy w uczelniach niepublicznych; 5. Uwarunkowania i motywacja pracowników w badanych uczelniach niepublicznych; Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-268-0
Wymagania kwalifikacyjne; Rozwój i awans zawodowy nauczyciela; Umowy o pracę; Domniemanie istnienia stosunku pracy; Rozwiązanie umowy o pracę; Zmiana warunków pracy lub płacy; Uzupełnienie etatu; Wygaśnięcie stosunku pracy; Wynagrodzenie za pracę; Czas pracy; Akta osobowe pracowników; regulamin pracy; Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczycieli; Urlopy pracownicze; Nagrody i odznaczenia; Finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli; Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach; Wypadki i choroby zawodowe; Bezpieczeństwo i higiena nauki; Działalność socjalna szkoły; Prawo do emerytury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7052-657-8
CZ.I Ogólne zagadnienia prywatyzacji szkolnictwa wyższego w perspektywie porównawczej: 1.Prywatyzacja wyższego wykształćenia w Polsce. Wyzwania w świetle transformacji systemowej, 2.Produkcja wiedzy. Holenderskie uniwersytety u schyłku stulecia, 3.Prywatyzacja w systemie szkolnictwa wyzszego. Powstające stowarzyszenia (placówki oświatowe) i zróznicowane perspektywy kształćenia na Filipinach, w Austrii, w Polsce i w Iranie, Cz.II Studia przypadków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-313-3
1. Miejsce sektora niepublicznego szkolnictwa wyższego na rynku usług edukacyjnych, 2. Uwarunkowania prawne sektora uczelni niepublicznych, 3. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania sektora uczelni niepublicznych, 4. Finanse uczelni niepublicznych, 5. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju uczelni niepublicznych w badaniach własnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-73-7
I. Szkoły niepubliczne w Polsce; II. Mapa szkół niepublicznych; III. Ch-ka badanych szkół; IV. Finanso wanie szkół; V. Instytucje i dokumenty szkoły; VI. Problemy wychowawcze w szkole; VII. Szkolne programy kształćenia; VIII. Ocenianie uczniów szkół niepulicz nych i publicznych; IX. Studia przypadków; Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-041-6
Cz.I Uczelnia i jej otoczenie: potrzeba i uwarunkowania współpracy : 1.Pług, miecz i Księga: otoczenie szkoły wyższej, 2.Uczelnie i ich otoczenie: możliwości i formy współdziałania, dostosowania, 3.Współpraca uczelni z otoczeniem: ograniczenia i szanse. Przykłąd Polski, 4.Nauka dla gospodarki: uwarunkowania, 5.Uczelnia niepaństwowa jako czynnik awansu ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu, 6.Uczelnia w małym mieście i jej otoczenie - przykład sądecki, CZ.II Formy i przykłady współpracy uczelni z otoczeniem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-944-4
1. Nauczyciele wobec transformacji edukacyjnej; 2. Szkolnictwo niepubliczne Polsce - tradycje i współczesność; 3. Przegląd badań dotyczących funkcjonowania szkół niepublicznych w Polsce oraz pracujących w nich nauczycieli; 4. Założenia metodologiczne badań własnych; 5. Zawodowe uwarunkowania pracy nauczycieli szkół niepublicznych katolickich i świeckich w świetle własnych badań empirycznych. Analiza porównawcza. 6. Wyniki weryfikacji statystycznej hipotez
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925649-1-1
Dylematy wyrównywania szans w dostępie do edukacji w świetle jej finansowania : Nierówności edukacyjne : selekcje szkolne i polityka wyrównywania szans , Wyrównywanie szans w dostępie do szkolnictwa wyższego w świetle koncepcji OECD. Instrumenty finansowe , Współpłatność za studia a wyrównywanie Sans edukacyjnych , Skutki zmian struktury finansowania edukacji w Polsce , Wpływ źródeł finansowania uczelni niepaństwowych na rozwój dostępności do wykształcenia wyższego mieszkańców małych miast i środowisk wiejskich . Doświadczenia i stosowane narzędzia wyrównywania szans dostępu do edukacji wyższej : Rola organizacji pozarządowych w procesie wyrównywania szans edukacyjnych , Konkurencja w szkolnictwie wyższym a wyrównywanie szans edukacyjnych , Stypendia jak element wyrównywania szans Funkcjonowanie stypendiów w Polsce - komunikat z badań , Analiza potencjału programów stypendialnych dla studentów i uczniów w zasobach serwisu www.mojestypendia.pl , Stypendia Pomostowe szansą dla młodych ludzi ze wsi i małych miast , Uznaniowość jako najbardziej efektywna forma wsparcia młodzieży dobrze zmotywowanej . Perspektywa organizacji lokalnej , Programy stypendialne organizacji pozarządowych i ich koordynatorzy , Wyrównywanie szans edukacyjnych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu , pomoc finansowa dla studentów w Stanach Zjednoczonych - narzędzia wyrównywania szans edukacyjnych .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910408-3-6
Cz.I Wyniki badań: -Zmiany na rynku edukacji menedżerów w latach 1994-98 główne tendencje: Ogólna ch-ka zmian. Skala kształce nia w badanych ośrodkach; Kadra szkół biznesu; Rodzaje oferowanych programów i dyplomów; Kierunki (zakresy) kształcenia; Działalność badawcza, wydawnicza i dorad cza; Wyposażenie szkół; Zamierzenia na przyszłość; Podsumowanie. Cz.II Komentarze: -Podaż studiów ekonomiczno-menedżerskich w Polsce na tle krajów UE; -Problemy kształcenia menedżerów w uczelniach niepań stwowych; -Akredytacja środowiskowa jako czynnik regulujący rynek edukacji menedżerskiej w Polsce; -Edukacja menedżerska w Polsce w końcu lat 90-ych; -Promocja menedżera - między magisterskim seminarium, programem a studium przypadku; -Seminarium licencjackie w kształceniu zawodowym menedżera.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
Polska - szkolnictwo niepubliczne (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again