Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(9)
Author
Denek Kazimierz (1932-2016)
(2)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(2)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(2)
Bourdieu Pierre
(1)
Gabzdyl Jolanta
(1)
Hessen Sergiusz
(1)
Holt John
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kojs Wojciech
(1)
Konowrocka Dorota
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Neyman Elżbieta
(1)
Oelszlaeger Beata
(1)
Okoń Wincenty
(1)
Passeron Jean-Claude
(1)
Pawelski, Leszek
(1)
Widera Zbigniew
(1)
Zieleńczyk Adam
(1)
Śliwerski Bogusław. Red
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(10)
Subject
Szkolnictwo
(9)
Nauczanie
(4)
Pedagogika
(3)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wychowanie
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Alkohol
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteka
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Edukacja domowa
(1)
Edukacja medialna
(1)
Hessen, Sergiusz (1887-1950)
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Kobiety
(1)
Kojs, Wojciech
(1)
Korupcja
(1)
Kryminologia
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Marketing
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Policja
(1)
Porwanie
(1)
Programy nauczania
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Psychologia
(1)
Public relations
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Samobójstwo
(1)
Samokształcenie
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Statystyka
(1)
Struktura społeczna
(1)
Terroryzm
(1)
Uczenie się
(1)
Więziennictwo
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zabójcy
(1)
Zabójstwo
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-86770-41-4
1. Ideał swobodnego wychowania, 2. Karność, wolność, osobowość. Cel wychowania moralnego, 3. Podstawowe zagadnienia wychowania przedszkolnego, 4. Szczebel heteronomii, czyli teoria szkoły. Idea szkoły pracy, 5. Autorytet i swoboda w szkole. Zagadnienie samorządu szkolnego, 6. Zagadnienie szkoły jednolitej, 7. Szczebel wolnego samokształcenia, czyli teoria oświaty pozaszkolnej, 8. Cel wychowania naukowego, 9. Składniki wychowania naukowego, 10. Podstawowe szczeble wychowania naukowego. Szczebel pierwszy: kurs epizodyczny, 11. Podstawowe szczeble wychowania naukowego. Szczeble drugi: kurs systematyczny, 12. Szczebel kursu naukowe, czyli teoria uniwersytetu, 13. Zaganienie wychowania fizycznego. Teoria wychowania a technika psychofizjologiczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-64788-27-7
Part I. The organization of the education system: How to creatively manage a school. Leadership in a school management; Ethics of care in school organization; Part II. The role of the teacher in the education of tomorrow: Motivational factors hierarchy in the teaching profession Unravelling the paths of teaching and learning a teacher's fascination and illusions; Organization of free time for primary and secondary school students; Part III. Teaching aspects in integrated learning: Contemporary children's experiences in contacts with nature; The conditions of the pro-health education process regarding development of rational eating habits; Part IV. Forms of aid for children with disabilities and their families; Theoretical context of social exclusion of not fully abled people - selected areas; Weak support system for families with disabled children and its impact on the directions of family model modi!cations; The essence of occupational therapy and its application in the social rehabilitation of people with disabilities; Part V. The concept of diversity in the education of tomorrow: The essence of dialogue in upbringing process Education for children with foreign backgrounds in Sweden - a general view of the situation and a case.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-72-4
Przedmowa: O procesie kształcenia; Słowo wstępne: Literackie przystanki pod Giewontem; R.1 Nowa podstawa programowa i reforma programów nauczania: Edukacja polska wobec wyzwań i zadań do roku 2020; Przygotowanie kompetentnych nauczycieli do realizacji praktyk pedagogicznych w kontekście nowych podstaw programowych; Cele edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowej a kompetencje studentów wychowania fizycznego do ich realizacji; R.2 Uczniowie i nauczyciele w szkole jutra: Strategie kształtowania kompetencji komunikacyjnych w nowoczesnej szkole; Trudny dialog w przestrzeni; W stronę przywództwa w edukacji jutra; Sylwetka ucznia Xxi wieku w globalnej szkole; Charakterystyczne cechy osobowości współczesnego nauczyciela; Uczniowie i nauczyciele w szkole jutra (teoria i wyniki badań prowadzonych w dolnośląskich gimnazjach); Rozwój uczniów w kontekście przystosowania do procesu edukacyjnego; Możliwości kształtowania i rozwijania sfery emocjonalno-uczuciowej uczniów w kulturach szkolnych; Koncepcje efektywnego uczenia się wyzwaniem dla współczesnego nauczyciela; Współczesny nauczyciel i oczekiwania wobec niego; [Nie]możliwości edukacyjnego przywództwa w pracy nauczyciela; Znaczenie inteligencji emocjonalnej w adaptacji do zawodu nauczyciela; Nauczyciele w obliczu migracji zawodowych rodziców - refleksje wokół szkoleń; R.3 Wczesne rozpoznawanie uzdolnień dzieci. Wyrównywanie szans edukacji szkolnej. Niepowodzenia szkolne: Wczesne rozpoznawanie uzdolnień dzieci jako warunek ich własnego rozwoju; W poszukiwaniu przyczyn niskiej efektywności kształcenia wyższego; Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w zmieniającym się systemie oświatowym; Społeczno-wychowawczy wymiar niepowodzeń szkolnych jako problem edukacji jutra; Wyuczony optymizm atrybutem szkoły jutra; Uczeń zdolny w edukacji wczesnoszkolnej - rzeczywistość a projektowane zmiany; Optymalizacja szans rozwojowych uczniów w szkoła twórczych i aktywnych; Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na terenie powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sądziszowskiego; R.4 Możliwości i ograniczenia edukacji medialnej: Edukacja medialna potrzebą współczesności; Koncepcja kształcenia na odległość ADL (Advanced Distributed Learning) na bazie LMS ILIAS (Learning Management System ILIAS); Prognoza zastosowania e-learningu w procesie doskonalenia kadr organizacji wojskowej; Nabywanie wiedzy w kontekście doświadczeń związanych z kulturą elektroniczną; Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania poprzez zabawowe formy wykorzystania komputera; R.5 Kwalifikowanie wiedzy uczniów i studentów oraz efektywność kształcenia: Pedagogika testów jako triumf encyklopedyzmu; W poszukiwaniu nowych wskaźników efektywności kształcenia; Aktywność studentów w procesie dydaktycznym a efektywność kształcenia; Efektywność kształcenia poprzez twórcze edukowanie; W poszukiwaniu twórczych metod dyskusji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 9 rozszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1523, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-559-1
Cz. I. Zagadnienia wstępne: Przedmiot kryminologii. Stosunek kryminologii do innych nauk. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. CZ.II Metodologia badań kryminologicznych: Cele badań kryminologicznych. Modelowa analiza statystyczna zjawisk społecznych. Metody statystyczne w badaniach kryminologicznych. Obserwacja. Wywiady i kwestionariusze. Wykorzystanie dokumentów. Badania psychologiczne. Analiza stanu zdrowia. Sposoby komunikowania się przestępców. Wybrane zagadnienia ekspertyzy kryminologicznej. Cz. III. Przestępczość: Przestępczość w Polsce w latach 1989-2005. Działalność prokuratury w zwalczaniu przestępczości. Sprawy karne w sądach powszechnych. Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce. Tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w innych krajach europejskich. Terroryzm. Zagrożenie przestępczością nuklearną. Zabójcy seryjni. Pranie brudnych pieniędzy. Korupcja. Przestępstwa komputerowe i internetowe. Handel ludzkimi organami. Handel zwierzętami i roślinami - lukratywny rodzaj przestępczości. Przestępczość nieletnich. Uprowadzenia osób w celu wymuszenia okupu. Przestępczość kobiet. Cz. IV. Niektóre ujemne zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym: Zagrożenia środowiska naturalnego. Bezrobocie; Wypadki drogowe. Wypadki przy pracy. Stan zdrowia psychicznego ludności w Polsce. Alkohol a przestępstwo. Narkomania i lekomania a przestępczość. AIDS - nowe zagrożenie społeczne. Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne. Samobójstwo jako problem kryminologiczny. Sieroctwo społeczne. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Bezdomność. Sekty religijne. Psychopatia. Prostytucja. CZ.V. Doktryny kryminologiczne: Rys historyczny. Rozwój kierunku biologicznego. Psychologiczne teorie zachowań agresywnych. Zjawisko przestępczości w ujęciu socjologicznym. Nurt "Nowej Kryminologii". Cz. VI. Syndrom i potencjał przestępczości. Czynniki społeczno-ekonomiczne a przestępczość. Migracja a przestępczość. Zjawiska kulturowe o negatywnej treści społecznej. Dysfunkcjonalność rodziny. Wady systemu funkcjonowania szkoły. Niewłaściwe czynniki środowiskowe w miejscu pracy. Religia a przestępczość. Patologia cech biopsychicznych. Rola ofiary w genezie przestępstwa. CZ.VII. System praktyki kryminologicznej: Pojęcie i zakres profilaktyki. Prognozy kryminologiczne. Psychologia rozwojowa a zagadnienia profilaktyki. Rola higieny psychicznej w zapobieganiu przestępczości. Znaczenie kultury w zapobieganiu przestępczości. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości. Kształtowanie przez środki masowej informacji postaw antyprzestęczych i antywiktymizacyjnych. Zapobieganie nadużywaniu alkoholu. Zapobieganie przestępczości nieletnich. Ogólne problemy zapobiegania przestępstwom nieumyślnym. Państwowy system zapobiegania przestępczości. Zapobieganie przez policję przestępczości zorganizowanej. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości. Ocena efektów resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych ; Nr 6)
ISBN: 978-83-925552-4-7
O lepszą jakość procesu kształcenia; Polska szkołą- wyzwania i oczekiwania; Proces dydaktyczny analizowany od strony teorii chaosu; Monotonia dydaktyczna wyzwaniem szkoły XXI wieku; Płaszczyzny działań dydaktycznych a kompetencje zawodowe nauczyciela; Systemowe podejście w edukacji i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; Determinanty uczenie się i nie tylko, a psychologia; Przyczyny słabych wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum; Niektóre słabości uczelni wyższych- głos w dyskusji; Rola dyrektora w zarządzaniu placówką- strategie w drodze ku globalnej efektywności edukacyjnej; Od przymusu do kompetencji kluczowych; Nauczyciel współczesnej szkoły; Formy kontaktu szkoły z rodzicami ucznia; Nauczanie zróżnicowane nieco zapomniane; O potrzebie dydaktyki epoki cyfrowej; Dydaktyka- a poprawa jakości kształcenia; Edukacyjne funkcje Muzeum Hymnu Narodowego w B dominie; Elementy arteterapii w pracy z dziećmi przedszkolnymi; Wybrane zagadnienia strategii i dydaktyki szkolnictwa policyjnego; Sylwetki pedagogów: Profesor Jolanta Szempruch- nauczyciel, akademicki, pedeutolog, dydaktyk; Profesor Bogusław Śliwerski- praktyk i teoretyk wychowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-96-0
R.1 Życie, praca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Jubilata: Rozwój pedagogiki czasu w sensie wartości; Czytelne ślady. Dokonania organizacyjne i dydaktyczno-naukowe Wojciecha Kojsa; Profesor Wojciech Kojs: wybitny uczony, dydaktyk i organizator życia naukowego; Jubileuszowe rozmowy z Prof. Wojciechem Kojsem; Pożytek z lektury; Rola szkoły, myślenia dydaktycznego Wojciecha Kojsa w kształtowaniu kultury logicznej uczniów i wychowanków; R.2 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość pedagogiki: Pedagogika - między zagubieniem a dążeniem ku synergii mądrości tradycji i wielości ujęć współczesnych; Sytuowanie pedagogicznych badań edukacji szkolnej; Działanie i czyn w przestrzeni pedagogicznej; Innowacyjność pedagogiczna nauczycieli szkół średnich i wyższych Galicji autonomicznej (1868-1918); Z obowiązku, powinności i pasji. Szkic do portretu pewnej zbiorowości; Aspekty edukacji ogólnej w dorobku pedagogicznym Augustyna Wołoszyna; Zarys stanu aktualnego polskiej pedagogiki (zindywidualizowane refleksje autorskie dedykowanie uznanemu autorytetowi w naukach społecznych, Panu Prof. Wojciechowi Kojsowi); Współczesne wyznaczniki dotyczące rangi i treści kształcenia a kultura pedagogiczna nauczycieli i sytuacja szkoły; W trosce o edukację i wychowanie. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Prof. Wojciecha Kojsa; Uczenie się całożyciowe a wyzwania edukacyjne; Uczenie się podstawą samokształcenia; Skuteczna socjalizacja a samodzielność w społeczeństwie ryzyka; Edukacja akademicka w trakcie zmiany - wybrane problemy; Przemiany systemu kształcenia specjalnego; E-learning - jako wyzwanie i nowe szanse dla nauczyciela na miarę XXI wieku; R.3 Zagrożenia edukacyjne i propozycje ich rozwiązań: Dialog wokół pojęcia niepowodzeń szkolnych - refleksja dedykowania Prof. Wojciechowi Kojsowi z okazji Jego Jubileuszu; Niedostatki szkoły jako instytucji edukacyjnej; Edukacja szkolna a kapitał ludzki w organizacji; Stres w pracy nauczyciela jako obszar badawczy pedeutologii; Reklamy telewizyjne a proces wychowania dzieci; O trudnościach w byciu animatorem edukacji kulturalnej we współczesnej szkole; Twórcze działanie nauczyciela techniki przeciwko ograniczeniu praktycznych czynności uczniów (studium przypadku); R.4 Aksjologia i teologia w edukacji - wybrane aspekty: Wolność, godność, humanizm podmiotów edukacji; Idea nowego humanizmu jako źródło wartości w edukacji; Wychowanie w duchu podmiotowym jako wspieranie dzieci i młodzieży na drodze do dojrzałości; Promocja zdrowego stylu życia rodzinnego - edukacyjny aspekt zagadnienia; Kulturotwórcza wartość edukacji muzycznej; R.5 Proces kształcenia i jego uwarunkowania: Nauczyciel i uczeń jako równoprawne podmioty w procesie uczenia się - nauczania; Próby kształcenia integralnego w szkole podstawowej; Indywidualizacja procesu kształcenia - podejście systemowe; Miejsce podręczników w działaniach edukacyjnych nauczycieli uczniów klas początkowych; Asymetria funkcjonalna mózgu a wykorzystanie mnemotechnik w procesie dydaktycznym; R.6 Językowe aspekty edukacji: "Cel" w terminologicznej konwencji: prakseologii i/a dydaktyki ogólnej; Aktywność językowa dziecka w kształceniu zintegrowanym - lingwistyczne kompetencje bazowe i docelowe; W poszukiwaniu dialogu nauczyciela z uczniem o sztuce zadawania pytań; Strategie stosowane przez rodziców podczas nauczania dzieci języka; Nauczanie języków obcych w kontekście edukacji wczesnoszkolnej; Dodatek: Zatrzymane w obiektywie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-58-8
1. Modele public relations - od publicity do współdziałania; 2. Marketing we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem; 3. Strategie innowacji jako wartości dla klienta; 4. Publicity of private brands; 5. Czarny public relations a bankructwa banków; 6. Public relations instytucji usług publicznych działających na obszarze samorządu terytorialnego; 7. Promotional Tools in Foreign Direct Investment Attracting; 8. Metodologie badania wizerunku organizacji pożytku publicznego na przykładzie szkoły wyższej; 9. Efektywna komunikacja zewnętrzna w organizacjach pozarządowych. Studium przypadku: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e"; 10. Rola biblioteki w kreowaniu wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej szkoły Humanitas.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 83-01-14624-9
1. Teoria socjologiczna Pierre'a Bourdieu. Wstęp do wydania polskiego, Cz. I Podstawy teorii przemocy symbolicznej, Cz. II Utrzymanie porządku: 1.Kapitał kulturowy i komunikacja pedagogiczna, 2. Tradycja literacka i konserwacja społeczne, 3. Eliminacja i selekcja, 4. Uzależnienie przez uniezależnienie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913385-9-2
1. Wstęp; 2. Życiorys prof. Dra hab. Czesława Kupisiewicza; 3. Dwie strategie rozwoju edukacji do roku 2020- próba porównania; 4. Strategia rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020 (projekt); 5. Ekspertyzy edukacyjne w Polsce w latach 1970-1989; 6. Idee przewodnie raportów Faur'a, Szczepańskiego, Delorsa- próby analizy porównawczej; 7. Inne dzieciństwo i młodość- inna szkoła; 8. Niepowodzenia szkolne- pedagogiczne wyzwanie dla Europy; 9. Ogólnodydaktyczne problemy otwarte na progu XXI wieku; 10. Bibliografia prac Czeslawa Kupisiewicza: druki zwarte, druki redagowane, tłumaczenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-906-8
1. Działanie, a nie "edukacja"; 2. Mit "uczenia się"; 3. Szkoły aktywnych ludzi przeciwko szkołom edukatorów; 4. Zasoby przydatne aktywnym ludziom; 5. Więcej zasobów dla ludzi aktywnych; 6. Pomysły związane ze sportem; 7. Aktywni ludzie i ich nauczyciele; 8. Jeszcze o nauczycielach przy pracy; 9. Prawdziwy autorytet nauczycieli; 10. O naturze ludzkiej; 11. Jedna z najlepszych szkół; 12. Klęska reformy oświaty; 13. Po co są szkoły?; 14. Czego muszą nauczyć wszystkie szkoły?; 15. Posłuszni oprawcy; 16. Przekształcić szkoły w szkoły; 17. Po co w ogóle nauczać? Reformatorzy systemu edukacji; 18. Czy mamy jakieś szanse?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again