Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(9)
Author
Domański Henryk
(1)
Jurczyńska-McCluskey Ewa
(1)
Markowski Daniel
(1)
Niczyporuk Danuta
(1)
Raciborski Jacek
(1)
Rychard Andrzej
(1)
Suchocka Renata
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Zagała Zbigniew
(1)
Zagórski Zdzisław
(1)
Śpiewak Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Struktura społeczna
(9)
Socjologia
(5)
Polska
(4)
Miasta
(2)
Polityka
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Wieś
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Ekorozwój
(1)
Elita władzy
(1)
Gospodarka
(1)
Integracja europejska
(1)
Korupcja
(1)
Mniejszości naroodowe
(1)
Nierówności społeczne -- Polska
(1)
Opinia publiczna
(1)
Partie polityczne
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stopa życiowa
(1)
Styk, Józef (1942- )
(1)
Tradycja
(1)
Wartość
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7436-057-7
1. Wprowadzenie. Elity rządowe jako przedmiot badań. 2. Konstruowanie rządów i elit rządowych. 3. Charakterystyka społeczno-demograficzna polskiej elity rządowej 1997-2004. 4. Drogi do elity rządowej. 5. Socjalizacja polityczna członków elit - autopercepcja procesu. 6. Społeczne reprezentacje historii PRL. 7. Ideologie elit III RP. 8. Uczeni i politycy - polityka a pole akademickie. 9. Politycy jako administratorzy. Elita rządowa jako grupa zarządzająca. 10. Patologie świata polityki w oczach polityków. 11. Rządowe kadry - spojrzenie socjologa i byłego ministra.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914243-5-9
1.Wzrost gospodarczy, regulacje monetarne i fiskalne w procesie generowania nierówności, 2.Systemow uwarunko wania nierówności, 3.Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzrostu gospodar czego, 4.Nierówności i wzrost w wymiarze regionalym i lokalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7436-059-3
1. Jedna struktura społeczna, 2. Rozproszona Polska. 3. Wstępna próba bilansu socjologicznego, 4. Między indywidualizmem a niezależnością
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13668-5
1.Geneza współczesnych zróżnicowań regionalnych: Polska w Europie Środkowej; Wpływ polityki przestrzennej na procesy uprzemysłowienia i urbanizacji oraz społeczeństwo; Ekologiczne konsekwencje socjalistycznego uprzemysłowienia i urbanizacji. 2.Zróżnicowania demograficzne w przestrzeni kraju: Zmiany liczb ludności; Rozmieszczenia ludności; Struktura płci i wieku; Zmiany struktur demograficznych; Umieralność i długość trwania życia; Przyrost naturalny; Migracje wewnętrzne i zagraniczne. 3.Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich w Polsce: Przekształcenia przestrzenne struktury społecznej; Miasta w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. 4.Przekształecenia struktury społecznej: Kształtowanie się nowej struktury społecznej; Zróżnicowania etniczne 5.Nowe wymiary zróżnicowań społeczno-przestrzennych: Struktura przestrzenna zachowań wyborczych; Zmiany struktury przestrzennej zatrudnienia i problem bezrobocia; Zachowania przestrzenne podmiotów gospodarczych; Zróżnicowania przestrzenne dochodu narodowego; Zróżnicowania przestrzenne dochodów ludności; Rozwój handlu detalicznego i hipermarketów. 6.Kształtowanie się nowej polityki regionalnej: Propozycja dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy i wschodniej Polski; Geopolityczny wymiar polityki regionalnej w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. 7.Nowa sytuacja geopolityczna Polski: Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-35-X
Cz. I Dynamika przemian struktur społecznych: Społeczne koszty polskiej transformacji; Odroczony koniec chłopów w Polce; Inteligencja - zanikanie, Trwanie czy przemiana? Zmiana statusu i pozycji inteligencji w społeczeństwie polskim na przełomie XX i XXI wieku; Menedżer - człowiek organizacji czy przedstawiciel polskiej creative class?; Bezrobocie a kapitał społeczny; Chałupnicza przedsiębiorczość. Cz. II Młodzież, kobiety i mężczyźni wobec nowoczesności i tradycji: Młodzież akademicka Podbeskidzia wobec nowoczesności; Transformacja ustrojowa a postawy młodzieży akademickiej wobec małżeństwa i rodziny; Z młodzież trzeba rozmawiać; Dysonans wychowawczy, doświadczany przez polską młodzież przyczyną wolnego tempa procesów integracyjnych ze środowiskami Unii Europejskiej; Społeczno - ekonomiczna sytuacja mieszkanek województwa śląskiego w okresie transformacji ustrojowej; Struktura, jakość i rola wykształcenia kobiet w województwie polskim; Uczestnictwo kobiet w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym; Kobiety w świecie polskich mediów; Kryzys mężczyzny w ponowoczesnym świecie. Cz. III Tożsamość lokalna, regionalna i etniczna w dobie globalizacji: Globalizacja a miejsce społeczności lokalnych we współczesnym świecie; Nowe wspólnoty lokalne; Regionalny habitus a lokalny patriotyzm; Tożsamość regionalna Śląska Opolskiego; Migracje na Śląsk a ewolucja tożsamości Ślązaków; Identyfikacja etniczna, obywatelstwo narodowe, europejskość; Rezydenci i przybysze. Refleksje wokół przemian etnicznych w Polsce; Problemy kształtowania się tożsamości regionalnej w Polsce; Specyfika etnickiej kultury so zretelom na kulturu slovanskich minorat zijucich v Madarsku ( slovati, chorvati, bulhari); Doświadczenie tożsamości; Rola i funkcje metafor wykluczenia w dyskursach kultury dominującej. Cz. IV Społeczeństwo informacyjne w Polsce - wizja czy rzeczywistość? : Społeczeństwo informacyjne jako kategoria socjologiczna; Internet i nowe technologie komunikowania. Ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni; E-student, czyli formy wykorzystania Internetu przez studentów krakowskich uczelni: AGH, UJ i AE; "Włączeni i wykluczeni" - użytkowanie Internetu jako element normatywny w amerykańskim i polskim środowisku akademickim; Kierunki zmian kultury organizacyjnej w polskich instytucjach; Wpływ trendów globalnych na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Cz. V Patologie i bezpieczeństwo w trakcie transformacji ustrojowej: Patologiczne struktury społeczne w procesach transformacji ustrojowej; Miejsce bezpieczeństwa publicznego w przestrzeni miejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 1824)
ISBN: 83-229-1457-X
Problematyka barier transformacji i integracji europejskiej a modele analiz strukturalnych; Struktura i dynamika zmian segmentacyjnych społeczeństwa Polski; Klasy i warstwy społeczeństwa transformacji a standard integracji; Opinia publiczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87876-28-3
1. Zmiana społeczna w socjologicznych teoriach; 2. Teorie struktur społecznych; 3. Struktura klasowo-warstwowa Polski w procesie zmiany; 4. Struktura społeczna a władza- perspektywy interpretacji; 5. Naród i państwo- uwarunkowania świadomościowe i strukturalne; 6. Młodzież jako kategoria struktury socjodemograficznej; 7. Struktura społeczna- aspekt horyzontalny; 8. Globalizacja zmiany a mega struktury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-202-2
1. Ani Elizjanum, ani Hades. Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany, 2. Formowanie sie nowej struktury społecznej, 3. Płodność i rodzina w okresie transformacji, 4. Zmiany systemu wartości, 5. Przemiany miast i zbiorowości miejskich, 6. Przemiany zbiorowości wiejskich, 7. Partie polityczne w Polsce po 1989 roku, 8. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w procesie transformacji systemowej, 9. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy, 10. Korupcja w warunkach postkomunistycznych przemian ustrojowych podejście instytucjonalne, 11. Przebudowa ustrojowa i pamięć przeszłości, 12. Kultura polska w oczach mniejszości, 13. Postkomunizm: instytucjonalny ład czy chaos?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87653-50-0
Cz. I Przemiany struktury społecznej jako skutek przeobrażeń ustrojowych w Polsce: Pytania o teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa polskiego; Przeobrażenia ustrojowe społeczeństwa polskiego w XX wieku; Dysfunkcje polskiej prywatyzacji; Nowe kategorie społeczne; Elementy systemu aksjonormatywnego jako uwarunkowania ekonomicznych zachowań przedsiębiorców; Ewolucja społeczeństwa polskiego lat dziewięćdziesiątych: czy mamy już klasę średnią; Self-made man po polsku. Postulowany i realizowany wzór osobowy w okresie transformacji systemowej; Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu; Bezrobocie wiejskie i bieda rolnicza jako kluczowe przyczyny ubóstwa na wsi; Polska transformacja systemowa '89 a bezrobotni jako grupa społeczna; Marginalizacja środowisk popegeerowskich w Polsce. Społeczno-kulturowe konsekwencje uwikłania w biedę jako wyzwanie dla polityki społecznej; Dezintegracja czy stabilność? Analiza sytuacji współczesnych polskich rodzin w okresie potransformacyjnym; Struktura klasowo-warstwowa a utrzymywanie się wspólnoty narodowej; O współpracy z Polonią zagraniczną; Cz. II Kapitał społeczny i obywatelskość: Teoretyczne problemy stosowania kategorii kapitału społecznego w badaniach zbiorowości lokalnych; Aktywność społeczno-polityczna w społeczeństwie obywatelskim; Apatia polityczna w Polsce jako przedmiot diagnozy socjologów; Transformacja sposobów realizacji władzy w Polsce. Uwagi dyskusyjne; Regionalizm, integracja a społeczeństwo obywatelskie; Cz. III Współczesne społeczeństwo polskie w badaniach empirycznych: Znaczące wydarzenia historyczne w doświadczeniach różnych kategorii społeczno-zawodowych; Obawy Polaków przed wykupem zimi przez cudzoziemców a poczucie obywtaleskości; Inteligenci, robotnicy i prywatni przedsiębiorcy Rzeszowa wobec przemian systemowych; Postrzeganie aktywności obywatelskiej społeczności lokalnych przez przedstawicieli samorządów terytorialnych; Przemiany elit lokalnych w Poznaniu w procesie transformacji ustrojowej; Stereotyp byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych; Miejsce i rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie -na przykładzie opinii studentów socjologii; Badania współczesnego społeczeństwa polskiego - pomiędzy socjologią a politologią.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again