Form of Work
Książki
(4)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Bożyk Paweł
(1)
Gawrycki Marcin Florian
(1)
Knap Radosław
(1)
Ludwikowski Rett R
(1)
Misala Józef
(1)
Wieloch Justyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Strefa wolnego handlu
(4)
Handel międzynarodowy
(2)
GATT
(1)
Gospodarka
(1)
Handel
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Polska
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Umowa
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Wolny obszar celny
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Ameryka Łacińska
(1)
5 results Filter
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7387-766-5
Część I: Polityka handlowa. 1. Istota handlu międzynarodowego. 2. Wolny handel (free trade), handel zgodny z zasadami wolnorynkowymi (fair trade), protekcjonizm (protectionism). 3. Globalizacja i regionalizacja handlu światowego. Część II: Podstawowe mechanizmy kontroli handlu zagranicznego. 1. Cła i taryfy celne. 2. Nie-celne bariery importowe. Kwoty lub limity importowe. Część III: Struktury handlu światowego. 1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. 2. Ogólny Układ o Cłach i Handlu (GATT) i Światowej Organizacji Handlowej (WTO). Część IV: Struktury handlu regionalnego. 1. Międzynarodowe Bloki Handlowe, Unie Celne i Strefy Wolnego Handlu. 2. Unia Celna Wspólnoty Europejskiej. 3. Północnoamerykańska Umowa o Wolnym Handlu (NAFTA - North American Free Trade Agreement). 4. Inne ważniejsze regionalne porozumienia handlowe. 5. Regionalne instytucje wspierające handel międzynarodowy. Część V: Regulacja importu i eksportu. 1. Klauzule ucieczki od skutków importu zgodnego z zasadami wolnej konkurencji. 2. Handel niezgodny z zasadami konkurencji (unfair trade). 3. Handel subsydiowany i cła ochronne (countervalling duties). 4. Kontrola eksportu. 5. Środki odwetowe za nieprzestrzeganie reguł handlowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1449-9
1. Pojęcie integracji w świetle teorii międzynarodowych stosunków ekonomicznych; 2. Cele i warunki integracji ekonomicznej; 3. Instytucjonalne i geograficzne formy integracji ekonomicznej; 4. Modele i mechanizmy integracji ekonomicznej; 5. Strefa wolnego handlu; 6. Unia celna; 7. Wspólny rynek; 8. Unia monetarna; 9. Unia ekonomiczna; 10. Unia polityczna; 11. Pełna integracja ekonomiczna; 12. Integracja ekonomiczna w krajach rozwiniętych gospodarczo; 13. Integracja ekonomiczna w krajach słabo rozwiniętych; 14. Integracja a globalizacja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8142-234-5
Prezentowana monografia zawiera pogłębioną i wielowątkową analizę efektów integracji handlowej krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego. Przedstawiono w niej wyniki badań opłacalności liberalizacji wymiany międzynarodowej z perspektywy kraju słabiej rozwiniętego. Za przykład posłużyło Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu – unikalne w skali światowej ze względu na asymetrię rozwoju gospodarek uczestniczących w nim państw. Ocenę skutków integracji dla Meksyku sformułowano na podstawie szerokich studiów literaturowych i empirycznych. Publikacja jest jednym z pierwszych w Polsce opracowań naukowych ukazujących w sposób kompleksowy przebieg procesów integracji gospodarczej na kontynencie północnoamerykańskim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-39-5
R.I Teoria i praktyka strefy wolnego handlu i unii celnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej : 1.Teoretyczne aspekty budowy strefy wolnego handlu, 2.Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, 3.Wpływ wspólnej polityki rolnej na kształty handlu i konkurencyjność produktów rolnych Unii Europejskiej, 4.Wpływ postanowień Porozumienia WTO i Rundy Urugwajskiej GATT na zmiany wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, 5.Zmiany w tendencjach handlu Unii Europejskiej - struktura geograficzna i towarowa, 6.Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany w handlu rolnym Unii Europejskiej. R.II Rolnictwo Irlandii i Austrii jako przykład przeobrażeń i dostosowań do wymagań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej : 1.Wpływ procesu pogłębiania integracji europejskiej na rolnictwo i handel towarami rolnymi na przykładzie Irlandii, 2.Rolnictwo Austrii w procesie przeobrażeń i dostosowań do wymagań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. R.III Stan i procesy transformacji polskiego rolnictwa w latach 90 : 1.Stan polskiego sektora rolnego w latach 90, 2.Handel artykułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 90. R.IV Przeobrażenia polskiego sektora rolnego w kierunku wymogów członkostwa w Unii Europejskiej : 1.Postanowienia Układu europejskiego w odniesieniu do rolnictwa, 2.Programy pomocy przedakcesyjnej Unii europejskiej dla krajów stowarzyszonych, 3.Polityka handlowa w odniesieniu do towarów rolnych w Polsce i jej wpływ na handel produktami rolnymi, 4.Wpływ Rundy Urugwajskiej GATT/WTO na handel towarami rolnymi w Polsce, 5.Scenariusze integracji i stanowisko negocjacyjne w perspektywie pełnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 6.Tendencje w handlu towarami rolnymi pomiędzy Polską i Unią Europejską w okresie stowarzyszenia, 7.Analiza i ocena konkurencyjności polskiego eksportu towarów rolnych na rynku Unii Europejskiej oraz eksportu unijnego na rynku polskim, 8.Szanse rozwoju polskiego handlu w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-779-1
I. Procesy integracyjne we współczesnym świecie - przypadek Ameryki Łacińskiej 1. Pojęcie i modele intgracji 1.1 Model federalny 1.2 Model międzynarodowy 1.3 Model wspólnotowy (ponadnarodowy) 2. Globalne uwarunkowania współczesnych procesów integracyjnych 3. Uwarunkowania procesów intergracyjnych w Ameryce Łacińskiej 4. Systematyka organizacji integracyjnych Ameryki Łacińskiej II. Strefa Wolnego Handlu Ameryk 1. Przebieg negocjcji 2. Tekst dokumentacji ALCA 3 Perspektywy utworzenia ALCA III. Boliwariańska Alternatywa dla Ameryk 1. Historia 2. Zakres integracji 3. Członkostwo 4. Struktura instytucjonalna 5. Znaczenie i przyszłość organizacji IV. ALADI, CECLA, SELA, Grupa z Rio - płaszczyzny regionalnego dialogu i współpracy 1. Stowarzyszenia Integracji Latynoamerykańskiej (ALADI) 1.1 Historia 1.2 Zakres integracji 1.3 Członkostwo 1.4 truktura instytucjonalna 1.5 Znaczenie organizacji 2. Specjalna Komisja Koordynacji Latynoamerykanskiej (CECLA) 3. System ekonomiczny Ameryki Łacinskiej i Karaibów (SELA) 3.1 Historia 3.2 Zakres integracji 3.3 Członkostwo 3.4 Struktura instytucjonalna 3.5. Znaczenie organizacji 4. Grupa z Rio 4.1 Historia 4.2 Zakres integracji 4.3 Członkostwo 4.4 Struktura instytujonalna 4.5 Znaczenie orgnizacji V. Unia Narodów Południowoamerykańskich 1. Kształtowanie się CSN/UNASUR 2. Członkostwo 3. Struktura instytucjonalna 4. CSN/UNASUR w procesie integracji Ameryki Łacińskiej VI. Mercosur 1. Historia 2. Zakres integracji 3. Członkostwo 4. Struktura instytucjonalna 5. Znaczenie Mercosur VII Wspólnota Andyjska 1. Ewolucja i zakres integracji krajów andyjskich 2. Członkostwo 3. Struktura instytucjonalna: Andysjki System Integracyjny 4. Wspólna Polityka Zagraniczna 5. Integracja polityczna w ramach Wspólnoty Andyjskiej 6. Wspólnota Andyjska w stosunkach międzynarodowych 7. Znaczenie międzynarodowe i perspektywy rozwoju Wspólnoty Andyjskiej VIII. System integracji Środkowoamerykańskiej (SKA) 1. Ewolucja procesu integracyjnego w Ameryce Środkowej 2. Członkostwo 3. Stsruktura instytucjonalna 4. Cele i zasady SICA 5. Wyniary inegracji 6. Stosunki międzynarodowe 6.1 Unia Europejska 6.2 USA 7. Przyszłość organizacji IX. Integracja w rejonie karaibskim 1. Region karaibski - próba definicji 2. Wspólnota Karaibska (CARICOM) 2.1 Od Federacji Indii Zachodnich do CARICOM 2.2 Proces integracji w ramach CARICOM 2.3 Członkostwo 2.4 Struktura instytucjonalna 2.5 Rola CARICOM w stosunkach międzynarodowych 3. Organizacja Państw Karaibów Wschodnich (OECS) 3.1 Integracja wschodniokaraibska 3.2 Współpraca w ramach OECS 3.3 Członkostwo 3.4 Struktura instytucjonalna 3.5 Znaczenie OECS 4. Stowarzyszenie Państw Karibskich (AEC) 4.1 Historia i cele integracji 4.2 Członkostwo 4.3 Struktura instytucjonalna 4.4 Znaczenie AEC 5. Grupa Trzech (G-3) X. Ameryka Łacińska w procesie integracji zachodniej hemisfery 1. Półbnocnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA) 1.1 Geneza i okoliczności powstania NAFTA 1.2 Zakres integracji w ramach NAFTA 1.3 Członkostwo 1.4. Struktura instytucjonalna 1.5 Znaczenie NAFTA 2. Środkowoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (DR-CAFTA) XI. Organizacja Traktatu Współpracy Amazońskiej i System Basenu La Platy - między geopolityką a ekologią 1. Organizacja Traktatu Współpracy Amazońskiej 1.1 Geopolityczne uwarunkowania powstania OTCA 1.2 Obszar integracji w ramach Paktu Amazońskiego/OTCA 1.3 Członkostwo 1.4 Struktura instytucjonalna 2. System Basenu La Platy 2.1 Rywalizacja argentyńsko-brazylijska a integracja w basenie La Platy 2.2 Członkostwo 2.3 Struktura instytucjonalna i charakter prawny współpracy 2.4 Najważniejsze realizowane projekty 3. Rola OCTA i Systemu Basenu La Platy w regionie XII. Integracja Infrastruktury Regionalnej Ameryki Południowej i Plan Puebla-Panama jako koncepecje "integracji fizycznej" Ameryki Łacińskiej 1. Integracja Infrastruktury Regionalnej Ameryki Południowej (IIRSA) 1.1 Założenia teoretyczne 1.2 Praktyczne wdrażanie 2. Plan Puebla-Panama (PPP) 2.1 Teoretyczne założenia 2.2 Praktyczna realizacja 3. W poszukiwaniu latynoamerykańskiego modelu integracji ANEKS I - porozumienia handlowe zawarte przez państwa Ameryki Łacińskiej Aneks II - adresy interntowe organizacji integracyjnych, o których stanowią państwa Ameryki Łacińskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again