Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(10)
Author
Ferguson George A
(2)
Juszczyk Stanisław
(2)
Takane Yoshio
(2)
Zagrodzki Michał
(2)
Haman Jacek
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Jasiński Mikołaj
(1)
Kopczewska Katarzyna
(1)
Kwiatkowska Grażyna Ewa
(1)
Lissowski Grzegorz
(1)
Mikrut Adam
(1)
Młodak Andrzej
(1)
Rószkiewicz Małgorzata
(1)
Stasiuk Katarzyna
(1)
Szwed Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(12)
Subject
Statystyka
(11)
Pedagogika
(5)
Psychologia
(3)
Statystyka matematyczna
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Alkohol
(1)
Analiza numeryczna
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Ekonometria
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Klasyfikacja
(1)
Kobiety
(1)
Korupcja
(1)
Kryminologia
(1)
Narkomania
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Policja
(1)
Porwanie
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
SPSS
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjologia
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terroryzm
(1)
Więziennictwo
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zabójcy
(1)
Zabójstwo
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
18 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14042-7
Zawiera: Część I: Podstawy statystyki. 1. Podstawowe pojęcia statystyki. 2. Rozkłady liczebności i ich przedstawienie graficzne. 3. Zapis statystyczny. 4. Miary tendencji centralnej. 5. Miary zmienności, skośności i kurtozy. 6. Prawdopodobieństwo i rozkład dwumianowy. 7. Krzywa normalna. 8. Regresja i korelacja. 9. Pobieranie prób i rozkład z próby 10. Oszacowanie i rozkład t. 11. Testowanie hipotez - średnie. 12. Testowanie hipotez - inne statystyki. 13. Analiza liczebności z zastosowaniem chi-kwadrat. Część II: Planowanie eksperymentów. 14. Struktura i planowanie eksperymentów. 15. Analiza wariancji - klasyfikacja jednoczynnikowa. 16. Analiza wariancji - klasyfikacja dwuczynnikowa. 17. Analiza wariancji - klasyfikacja trójczynnikowa. 18. Procedury porównań wielokrotnych. 19. Pomiary powtarzane i inne plany eksperymentalne. 20. Analiza kowariancji. Część III: Statystyka nieparametryczna. 21. Statystyka rang. 22. Nieparametryczne testy istotności. Część IV: Testy psychologiczne i statystyka wielozmiennowa. 23. Zagadnienia statystyczne konstruowania testów. 24. Błędy pomiaru. 25. Przekształcanie wyników - normy. 26. Wybrane techniki wielozmiennowe. 27. Regresja wielokrotna i analiza wariancji. 28. Analiza czynnikowa. Dodatek: Tablice statystyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14042-9
Część I: Podstawy statystyki. 1. Podstawowe pojęcia statystyki. 2. Rozkłady liczebności i ich przedstawienie graficzne. 3. Zapis statystyczny. 4. Miary tendencji centralnej. 5. Miary zmienności, skośności i kurtozy. 6. Prawdopodobieństwo i rozkład dwumianowy. 7. Krzywa normalna. 8. Regresja i korelacja. 9. Pobieranie prób i rozkład z próby 10. Oszacowanie i rozkład t. 11. Testowanie hipotez - średnie. 12. Testowanie hipotez - inne statystyki. 13. Analiza liczebności z zastosowaniem chi-kwadrat. Część II: Planowanie eksperymentów. 14. Struktura i planowanie eksperymentów. 15. Analiza wariancji - klasyfikacja jednoczynnikowa. 16. Analiza wariancji - klasyfikacja dwuczynnikowa. 17. Analiza wariancji - klasyfikacja trójczynnikowa. 18. Procedury porównań wielokrotnych. 19. Pomiary powtarzane i inne plany eksperymentalne. 20. Analiza kowariancji. Część III: Statystyka nieparametryczna. 21. Statystyka rang. 22. Nieparametryczne testy istotności. Część IV: Testy psychologiczne i statystyka wielozmiennowa. 23. Zagadnienia statystyczne konstruowania testów. 24. Błędy pomiaru. 25. Przekształcanie wyników - normy. 26. Wybrane techniki wielozmiennowe. 27. Regresja wielokrotna i analiza wariancji. 28. Analiza czynnikowa. Dodatek: Tablice statystyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej / Andrzej Młodak. - Warszawa : Difin, 2006. - 261 s., il : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-605-7
1. Statystyka regionalna - dokonania i wyzwania. 2. Porównywanie obiektów wielocechowych i struktur. 3. Metody klasyfikacyjne. 4. Syntetyczne mierniki rozwojowe. 5. Elementy analizy decyzyjnej w taksonomii. 6. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-07-1
1. Wprowadzenie do analizy danych przestrzennych. 2. Podstawowe operacje w programie R CRAN. 3. Macierze wag. 4. Statystyki globalne i lokalne. 5. Wariogram i korelogram. 6. Modelowanie przestrzenne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 9 rozszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1523, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-559-1
Cz. I. Zagadnienia wstępne: Przedmiot kryminologii. Stosunek kryminologii do innych nauk. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. CZ.II Metodologia badań kryminologicznych: Cele badań kryminologicznych. Modelowa analiza statystyczna zjawisk społecznych. Metody statystyczne w badaniach kryminologicznych. Obserwacja. Wywiady i kwestionariusze. Wykorzystanie dokumentów. Badania psychologiczne. Analiza stanu zdrowia. Sposoby komunikowania się przestępców. Wybrane zagadnienia ekspertyzy kryminologicznej. Cz. III. Przestępczość: Przestępczość w Polsce w latach 1989-2005. Działalność prokuratury w zwalczaniu przestępczości. Sprawy karne w sądach powszechnych. Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce. Tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w innych krajach europejskich. Terroryzm. Zagrożenie przestępczością nuklearną. Zabójcy seryjni. Pranie brudnych pieniędzy. Korupcja. Przestępstwa komputerowe i internetowe. Handel ludzkimi organami. Handel zwierzętami i roślinami - lukratywny rodzaj przestępczości. Przestępczość nieletnich. Uprowadzenia osób w celu wymuszenia okupu. Przestępczość kobiet. Cz. IV. Niektóre ujemne zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym: Zagrożenia środowiska naturalnego. Bezrobocie; Wypadki drogowe. Wypadki przy pracy. Stan zdrowia psychicznego ludności w Polsce. Alkohol a przestępstwo. Narkomania i lekomania a przestępczość. AIDS - nowe zagrożenie społeczne. Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne. Samobójstwo jako problem kryminologiczny. Sieroctwo społeczne. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Bezdomność. Sekty religijne. Psychopatia. Prostytucja. CZ.V. Doktryny kryminologiczne: Rys historyczny. Rozwój kierunku biologicznego. Psychologiczne teorie zachowań agresywnych. Zjawisko przestępczości w ujęciu socjologicznym. Nurt "Nowej Kryminologii". Cz. VI. Syndrom i potencjał przestępczości. Czynniki społeczno-ekonomiczne a przestępczość. Migracja a przestępczość. Zjawiska kulturowe o negatywnej treści społecznej. Dysfunkcjonalność rodziny. Wady systemu funkcjonowania szkoły. Niewłaściwe czynniki środowiskowe w miejscu pracy. Religia a przestępczość. Patologia cech biopsychicznych. Rola ofiary w genezie przestępstwa. CZ.VII. System praktyki kryminologicznej: Pojęcie i zakres profilaktyki. Prognozy kryminologiczne. Psychologia rozwojowa a zagadnienia profilaktyki. Rola higieny psychicznej w zapobieganiu przestępczości. Znaczenie kultury w zapobieganiu przestępczości. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości. Kształtowanie przez środki masowej informacji postaw antyprzestęczych i antywiktymizacyjnych. Zapobieganie nadużywaniu alkoholu. Zapobieganie przestępczości nieletnich. Ogólne problemy zapobiegania przestępstwom nieumyślnym. Państwowy system zapobiegania przestępczości. Zapobieganie przez policję przestępczości zorganizowanej. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości. Ocena efektów resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-645-3
Cz.I Statystyka opisowa: 1. Informacje wprowadzające. Podstawowe pojęcia i definicje, 2. Opis materiału statystycznego, 3. Miary tendencji centralnej, 4. Miary zmienności, asymetrii i kurtozy. Cz.II Prawdopodobieństwo: 5. Prawdpodobieństwo i rozkłady teoretyczne, 6. Próba i rozkład z próby. Cz.III Statystyka indukcyjna: 7. Estymacja parametrów statystycznych, 8. Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności, 9. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), 10. Testy nieparametryczne, 11. Badanie związku między zmiennymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7247-746-9
R.1 Metody statystyczne w analizie sprzedaży: Wprowa dzenie; Analiza struktury sprzedaży; Analiza dynamiki sprzedaży; Wskaźnik wykonania planu sprzedaży; Funkcja sprzedaży; Funkcja regresji sprzedaży; Analiza sprzeda ży na podstawie funkcji regresji; Pytania i zadania. R.2 Metody statystyczne w procedurach segmentacji ryn ku: Wprowadzenie; Podejście a priori w segmentacji rynku; Segmentacja post hoc; pytania i zadania. R.3 Metody statystyczne w identyfikacji pozycji marki na rynku: Wprowadzenie; Metody pośrednie określania pozycji marki na rynku; Metody bezpośrednie: podejście atrybutowe; Metody bezpośrednie: podejście bezatrybuto we; Pytania i zadania. R.4 Metody statystyczne w ocenie skuteczności działań marketingowych: Wprowadzenie; Parametryzacja produktu; Ocena wrażliwości sprzedaży na zmianę ceny jednostko wej produktu; Parametryzacja komunikacji z rynkiem; Ocena kanałów dystrybucji pod względem ich drożności oraz efektywności działania; Ocena wrażliwości sprzeda ży na zespół działań marketingowych; Ocene efektywno ści nakładów na marketing; Pytania i zadania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z Socjologii / red. nauk. Piotr Sztompka ; Tom 6)
ISBN: 978-83-7383-344-9
I. Wprowadzenie: Struktura badania statystycznego; Rozkłady statystyczne. II. Opis rozkładu statystycznego jednej zmiennej: Parametry poziomy wartości; Parametry rozproszenia; Błędy opisu a interpretacja parametrów rozkładu jednej zmiennej; Agregacja i dekompozycja parametrów rozkładu jednej zmiennej; Inne parametry rozkładu jednej zmiennej. III. Zależności statystyczne miedzy dwiema zmiennymi: Własności rozkładu łącznego i funkcje dwóch zmiennych; Regresje pierwszego rodzaju i związane z nimi zależności statystyczne; Regresja drugiego rodzaju liniowa i skorelowanie liniowe; Korelacja rangowa; Zależność stochastyczna; Kierunek zależności statystycznej. IV. Zależności statystyczne między wieloma zmiennymi: Regresja i korelacja wielokrotna liniowa; Korelacja cząstkowa; Dalsze problemy regresji i korelacji wielokrotnej liniowej; Metody wielowymiarowej analizy statystycznej. V. Podstawy wnioskowania statystycznego: Podstawy rachunku prawdopodobieństwa; Rozkłady zmiennych losowych i twierdzenia graniczne; Populacja i prosta próba losowa; Schematy doboru prób losowych. VI. Wnioskowanie statystyczne: Estymacja punktowa i przedziałowa; Podstawy weryfikacji hipotez statystycznych; Weryfikacja hipotez parametrycznych; Weryfikacja hipotez nieparametrycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2916-8
1. Budowa bazy danych i jej przekształcenia, 2. Podstawowe statystyki, 3. Test współzależności między zmiennymi: korelacje, r-Pearsona i Rho-Spearmana. Badanie zależności między samoaktualizacją i makiawelizmem a skuteczność pracy, 4. Test 1 dla jednej próby. Porównanie wyników grupy w odniesieniu do norm, 5. Test t-Studenta dla prób niezależnych. Badanie porównań społecznych, 6. Test t dla prób zależnych. ANOVA jednoczunnikowa. Badanie utajonych postaw, 7. Jednoczynnikowa analiza wariacji z powtarszanym pomiarem. Badanie efektów odnoszenia do "ja" utajonych stymulacji afektywnych, 8. Dwuczynnikowa analiza wariacji. Badanie regulacyjnej funkcji pocucia winy, 9. Testy nieparametryczne. Badanie naz zmianą subiektywnej oceny wytworzonej reklamy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-831-4
Cz. I Procedura w badaniach pedagogicznych, Cz. II Statystyka opisowa, Cz. III Procedura wnioskowania statystycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7174-758-6
Cz. I Procedura w badaniach pedagogicznych, Cz. II Statystyka opisowa, Cz. III Procedura wnioskowania statystycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87513-78-4
I. Opis rozkładu empirycznego jednej zmiennej. 1. Porządkowanie i grupowanie danych statystycznych. 2. Graficzne metody prezentowania danych statystycznych. II. Podstawowe charakterystyki liczbowe zbiorowości statystycznych. 1. Typowe rozkłady empiryczne. 2. Miary tendencji centralnej. 3. Miary zmienności (dyspersji) 4. Miary asymetrii. 5. Miary koncentracji. III. Analiza współzależności zjawisk. 1. Korelacja - wyjaśnienie pojęcia. 2. Metody badania zależności między zmiennymi przedziałowymi i stosunkowymi. 3. Metody badania zależności między zmiennymi porządkowymi. 4. Metody badania zależności między zmiennymi nominalnymi. 5. Metody badania zależności między zmienna nominalną i innymi rodzajami zmiennych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again