Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(9)
Author
Kowaleski Jerzy T
(3)
Duszczyk Maciej
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Grzelak-Kostulska Elżbieta
(1)
Lesińska Magdalena
(1)
Matuszczyk Kamil
(1)
Szatur-Jaworska Barbara
(1)
Szczerbińska Katarzyna
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Szukalskie Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Starzenie się społeczeństwa
(8)
Ludzie starzy
(6)
Demografia
(4)
Polityka społeczna
(3)
Domy pomocy społecznej
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Starzenie się społeczeństwa -- Polska
(1)
Szpitale
(1)
Służba zdrowia
(1)
Śmiertelność
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Nauki o Zdrowiu / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 83-233-2138-8
CZ.I Problemy zdrowotne i opieka nad starzejącym się społeczeństwem: 1. Problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, 2. Korzystanie osób starszych ze świadczeń medycznych i opiekuńczych. Cz.II Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce w latach 1990-2004: 1. Teoretyczne podstawy metod badawczych zastosowanych w badaniu dostępności świadczeń zdrowotnych, 2. Wpływ zmian w podstawowej opiece zdrowotnej na jej dostępność dla osób starszych, 3. Wpływ zmian w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego na jego dostępność dla osób starszych, 4. Promocja zdrowia ludzi w wieku starszym - założenia teoretyczne oraz ocean realizacji, 5. Wpływ zmian w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego na jego dostępność dla osób starszych, 6. Dostępność lecznictwa szpitalnego dla osób starszych, 7. Rozwój lecznictwa geriatrycznego w Polsce, 8. Wpływ zmian w organizacji rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego na dostępność świadczeń dla osób starszych, 9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne - środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, 10. Wpływ rozwoju stacjonarnej opieki długoterminowej na jej dostępność dla osób starszych, 11. Dostępność instytucji pomocy społecznej dla osób starszych w latach 1990-2004, 12. Nowe rozwiązania prawne w dziedzinie pomocy społecznej i opieki zdrowotnej przyjęte w latach 1990-2004 i ich wpływ na sytuację osób starszych. Cz.III Sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w odniesieniu do wybranych problemów zdrowotnych osób starszych: 1. Metody zastosowane w badaniu dostępności opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych na przykładach wybranych problemów zdrowotnych, 2. Etap I - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w punktu widzenia pracowników ochrony zdrowia, 3. Etap II - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w opinii opiekunów osób starszych. Podsumowanie: 1. Próba oceny badań podjętych w projekcie CLESA, 2. Zmiany w zakresie szczególnych kategorii dostępności świadczeń w altach 1990-2004, 3. Szczegółowe omówienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88766-00-7
1. Starość w cyklu życia, 2. Ludzie starzy w składzie i strukturze społeczeństwa polskiego, 3. Ludzie starzy i starość w nauce o polityce społecznej, 4. Ocena polityki społecznej wobec ludzi starych i starości - problemy metodologiczne, propozycje narzędzi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7171-746-6
1. Demograficzne aspekty procesu starzenia się: Proces starzenia się ludności polski w perspektywie trzech najbliższych dziesięcioleci; Ruch naturalny i migracje a proces starzenia się ludności w Polsce; Z rozważań nad cywilizacyjnymi aspektami procesów demograficznych; Starzenia się ludności w województwach nadmorskich Polski; Proces starzenia się ludności miejskiej w Polsce 1990-2002; Migracje wewnętrzne ludzi w starszym wieku; Osoby w starszym wieku w polskim rolnictwie; Pierwsze rezultaty Programu Badania Polskich Stulatków PolStu2001; 2. Sytuacja zdrowotna i umieralność osób w starszym wieku: I. Zdrowie: Niepełnosprawność osób starszych w świetle wyników NSP 2002; Niepełnosprawność osób starszych; Projekcja liczby niepełnosprawnych seniorów do 2030 r.; Aktywność ruchowa Kobie i mężczyzn w wieku zaawansowanym z Górnego Śląska; Zmiany zachodzące w zakresie aktywności życiowej polskich stulatków miedzy ich 90. A 100. rokiem życia; Urazy wśród ludzi w starszym wieku w perspektywie europejskiej i krajowej; Choroby układu krążenia- najważniejszy problem zdrowotny w populacji ludzi starych na przykładzie województwa łódzkiego; Nieprawidłowości w żywieniu danej grupy osób starszych oraz propozycje zmian w kierunki prozdrowotnym; Ocena zależności między wybranymi cechami społeczno-demograficznymi a samooceną stanu zdrowia starszych mieszkańców Łodzi; Ludzie w starszym wieku jako sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; II. Umieralność: Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według wieku; Przeciętne dalsze trwanie życia osób w starszym wieku w Polsce w latach 1950-2002 i próba szacunku do 2012 r.; Struktura przyczynowa zgonów osób w wieku poprodukcyjnym z terenu województwa dolnośląskiego; Gwałtowne przyczyny zgonów ludzi w starszym wieku; Samobójstwa osób starszych; Umieralność osób starszych w województwie śląskim; Eutanazja a ludzie w podeszłym wieku; 3. Polityka społeczna w obliczu procesu starzenia się: Polityka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości; Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych na przykładzie Częstochowy; Praca socjalna jako odpowiedź na kryzysy starości; 4. Wsparcie rodzinne i instytucjonalne kierowane do starszych: Ludzie starzy a problem samotności; Polityka rodzina wobec zadania organizacji systemu opieki nad ludźmi starymi; Starość i jej jakość w warunkach instytucji opiekuńczej; Pojęcie wsparcia społecznego i problemy jego pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem populacji seniorów; Percepcja wsparcia społecznego przez osoby starsze- mieszkańców małych społeczności; 5. Warunki bytu i jakość życia osób starszych: Uwarunkowania jakości życia ludzi starszych na polskiej wsi; Mieszkanie jutra ludzi starszych- nadzieja czy zagrożenie?; Konsumpcja gospodarstw domowych z uwzględnieniem przychodu pochodzącego ze świadczeń społecznych; Poziom życia gospodarstw domowych emerytów w województwie łódzkim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002; Formy spędzania czasu wolnego przez osoby stare na przykładzie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku; Jakość życia i potrzeby ludzi starszych (na przykładzie Jaworzna); 6. Ekonomiczny wymiar przygotowania do życia w fazie starości: Uwarunkowania pozycji potrzeby bezpieczeństwa w okresie starości w strukturze potrzeb polskich gospodarstw domowych; Aspekty demograficzne świadczeń emerytalnych; Konsekwencje proponowanych zmian w zasadach kalkulacji świadczeń emerytalnych w Polsce; Finansowy wymiar zadań systemu zabezpieczenia społecznego w dobie starzenia się społeczeństwa polskiego; Czy przystąpienie do UE może zwiększyć ryzyko permanentnego starego portfela emerytur?; Aktywizacja starszych ludzi na rynku pracy: bariery i możliwości; Potrzeba zabezpieczenia własnej starości w świadomości ludzi młodych; Miesięczne przyrosty oszczędności ludzi starszych na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61236-04-7
Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa; Memoriał komitetu dla Najwyższych Władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie programu działań na rzecz poprawy sytuacji ludzi w starszym wieku; Polscy seniorzy w przyszłości; Perspektywy zdrowotne starszej populacji; Ubezpieczenia społeczne i pielęgnacyjne wobec procesu starzenia się społeczeństwa; Aktywność zawodowa i zatrudnienie ludzi starszych; Internet a populacja osób starszych; Roboty w służbie ludzi starszych; Warunki życia i mieszkaniowe osób starszych; Edukacja, aktywność kulturalna, rekreacja ludzi starzejących się; Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesu starzenia się społeczeństwa; W poszukiwaniu syntezy i programu działania; Rola badań i technologii w starzejącym się społeczeństwie ze zmniejszającą się liczbą dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88529-16-1
1. Starzenie się ludności- aspekt teoretyczny: Proces starzenia się ludności a sprawiedliwość i równość międzypokoleniowa; Starość jako wyzwanie- aspekt demograficzny i ubezpieczeniowy; Polityka społeczna wobec ludzi starych- pozycja wskaźników oceny; 2. Starzenie się ludności w wybranych krajach sąsiadujących w Polska: Starzenie się ludności Zachodniej Ukrainy; Problemy starzenia się społeczeństwa Ukrainy; Problemy starzenia się wybranych grup ludności polskiej na Litwie; 3. Ujęcie przestrzenne procesu starzenie się ludności- Polska: Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Polsce na tle Europy ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej; Przestrzenne zróżnicowanie starzenie się ludności w Polsce w ułudzie miast i gmin w okresie 1988-1998; Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności na Dolnym Śląsku; Proces starzenia się ludności b. województwa płockiego. Stan obecny i perspektywy; Ludność w starszym wieku w rolniczych gospodarstwach rodzinnych; 4. Partycypacja osób w starszym wieku w procesie pracy- aspekt ekonomiczny i medyczny: Starzenie się ludności w wieku produkcyjnym w Polsce. Czynniki starzenie się ogółu ludności. Liczba i struktura ludności w wieku produkcyjnym- mobilnym i niemobilnym; Wiek jako determinant zdolności do pracy ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku fizycznego; Zmiany w sprawności funkcji psychologicznych spowodowane starzeniem się a niezawodność starszych pracowników; Czynniki różnicujące poziom świadczeń emerytalnych; Przesłanki powrotu do czynnego życia zawodowego na emeryturze; 5. Determinanty umieralności w starszych grupach wieku: Pozamedyczne predykatory umieralności w późnej starości. Badanie krakowskie; Zmiany natężenia zgonów osób starszych a długość życia mieszkańców Polski w latach dziewięćdziesiątych; Województwa o krańcowych wartościach przeciętnego trwania życia; Wybrane aspekty sytuacji epidemiologicznej chorób nowotworowych w populacji ludzi starych województwa łódzkiego; 6. Jakość życia i uwarunkowania sytuacji zdrowotnej osób w starszym wieku: Jakość życia starszych mieszkańców Łodzi; Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych emerytów; Przestrzenne i materialne zróżnicowanie sytuacji starszych, samotnych osób korzystających z pomocy mieszkający; Miejsce zamieszkania a samoocena aktywności osób starszych; Od opieki do samopomocy seniorów- próba przeglądu form wsparcia; Status socjoekonomiczny a stan zdrowia wśród starszych wiekiem mieszkańców Krakowa; Wykorzystanie danych demograficzno-epidemiologicznych w zabezpieczeniu opieki zdrowotnej dla populacji subregionu, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych; Zachowania dotyczące inhalowania dymu tytoniowego osób w wieku poprodukcyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-87265-93-4
Wstęp; Polityka społeczna wobec falowania rynku naturalnego w Polsce; Pół wieku przemian w rozmieszczeniu ludności Polski; Uwarunkowania demograficzne rozwoju sfery usług społecznych; Czy w Polsce istnieje polityka społeczna wobec ludzi starych?; Proces starzenia się ludności Polski; Społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw; Procesy demograficzne w Unii Europejskiej i ich konsekwencje społeczne; Przeobrażenia demograficzne a strategia rozwoju lokalnego (na przykładzie Śląska Opolskiego); Lokalna polityka społeczna - konteksty demograficzne; Analizy demograficzne w polityce społecznej na poziomie lokalnym (na przykładzie Katowic); Procesy demograficzne - konsekwencje społeczne; Demograficzne uwarunkowania polityki zatrudnienia; Struktura demograficzna a staż pracy pracowników branży górnictwa węgla kamiennego; Elementy polityki edukacyjnej w perspektywie demograficznej (wybrane aspekty); Kształcenie zawodowe wobec bezrobocia i sytuacji demograficznej; Sprzeczności w szkolnictwie wyższym; Umieralność ludności w wieku produkcyjnym - konsekwencja dla polityki społecznej; Umieralność z powodu nowotworów złośliwych; Wykorzystanie informacji statystycznych w polityce społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-547-8
1. Struktura demograficzna starszego odłamu ludności w województwach (stan aktualny i prognozy do roku 2030); 2. Osoby starsze w gospodarstwach jednoosobowych; 3. Migracje seniorów w największych miastach w Polsce; 4. Rynek pracy w obliczu starzenia się mieszkańców Polski; 5. Stan zdrowia Polek i Polaków w starszym wieku- zróżnicowanie przestrzenne; 6. Zapotrzebowanie na instytucjonalne formy pomocy osobom starszym w perspektywie dwudziestu pięciu lat w świetle aktualnych determinant w miko i makroskali.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-3534-0
1. Metodologia badań; 2. Teoretyczno-metodologiczna perspektywa badań; 3. Społeczno-demograficzna analiza populacji seniorów w Polsce; 4. Demograficzny wymiar modernizacji seniorów; 5. Społeczny wymiar modernizacji seniorów; 6. Modernizacja z perspektywy seniorów. 7. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-3635-2
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Teoretyczne podstawy procesu upolitycznienia problemów społecznych. Jak starzenie się społeczeństwa staje się przedmiotem polityki państwa: 1.1. Model procesu upolitycznienia; 1.2. Podmiotowy i przedmiotowy wymiar procesu upolitycznienia; 1.3. Czynniki źródłowe i determinujące przebieg procesu upolitycznienia; 1.4. Starzenie się społeczeństwa jako przedmiot polityki państwa. Rozdział 2. Polityka wobec starzenia się społeczeństwa w Polsce po 1989 roku. Najważniejsze działania i aktorzy: 2.1. Polityka demograficzna i polityka wobec starzenia się społeczeństwa – rozważania terminologiczne; 2.2. Wymiar podmiotowy polityki demograficznej w Polsce; Instytucje międzynarodowe; Rada Ministrów i administracja centralna; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Władza ustawodawcza; Organy doradcze i eksperckie; Władza sądownicza i instytucje kontrolne; Administracja samorządowa; Partie polityczne; Organizacje pozarządowe; 2.3. Tworzenie polityki demograficznej po 1989 roku. Rozdział 3. Analiza dyskursu politycznego wokół problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce: 3.1. Rola partii politycznych w procesie upolitycznienia; 3.2. Okres I. Lata 1991-1997; 3.3. Okres II. Lata 1997-2001; 3.4. Okres III. Lata 2001-2005; 3.5. Okres IV. Lata 2005-2007; 3.6. Okres V. Lata 2007-2015; 3.7. Okres VI. 2015-2017; 3.8. Najważniejsze momenty w procesie upolitycznienia problemu starzejącego się społeczeństwa w Polsce. Rozdział 4. Analiza dyskursu medialnego wokół problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce: 4.1. Rola mediów w procesie upolitycznienia starzenia się społeczeństwa; 4.2. Założenia i metodologia badania dyskursu medialnego; 4.3. Dyskurs medialny a proces upolitycznienia starzenia się społeczeństwa w Polsce – wyniki analizy; 4.4. Rola państwa wobec problemu starzejącego się społeczeństwa w opinii ekspertów; 4.5. Krytyka działań państwa podejmowanych w odpowiedzi na starzejące się społeczeństwo; 4.6. Poparcie działań politycznych podejmowanych wobec problemu starzejącego się społeczeństwa; 4.7. Propozycje rekomendacji działań politycznych wobec problemu starzejącego się społeczeństwa. Rozdział 5. Proces upolitycznienia starzenia się społeczeństwa w Polsce w opinii polityków i ekspertów: 5.1. Założenia i metodologia badania; 5.2. Problem starzenia się społeczeństwa w opinii polityków i ekspertów; 5.3. Początek procesu upolitycznienia starzenia się społeczeństwa w Polsce w opinii polityków i ekspertów; 5.4. Ustawa o wieku emerytalnym i program „Rodzina 500 plus” jako kluczowe momenty w procesie upolitycznienia starzenia się społeczeństwa w Polsce; 5.5. Opieka długoterminowa jako wyzwanie związane ze starzeniem się społeczeństwa. Rozdział 6. Działania polityczne wobec starzejącego się społeczeństwa oraz ich uwarunkowania na poziomie regionalnym: 6.1. Obecna i przewidywana sytuacja demograficzna polskich regionów; 6.2. Strategie rozwoju demograficznego jako odpowiedź na starzejące się społeczeństwo; 6.3. Czynniki inicjujące działania polityczne wobec starzejącego się społeczeństwa na poziomie regionalnym – wyniki badania jakościowego; 6.4. Uwarunkowania działań politycznych podejmowanych w odpowiedzi na zmiany demograficzne; 6.5. W kierunku systemowej regionalnej polityki wobec starzenia się ludności. Podsumowanie. Załącznik. Bibliografia. Spis tabel i rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again