Form of Work
Książki
(8)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Zieliński Andrzej (1939-2018)
(3)
Artymiak Grażyna
(1)
Muszyńska Anna
(1)
Piórkowskie Paweł Dariusz
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Zalewski Wojciech
(1)
Ćwiąkalski Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Sprawiedliwość naprawcza
(5)
Egzekucja sądowa
(4)
Apelacja
(3)
Dowód sądowy
(3)
Kasacja
(3)
Mediacja (prawo)
(3)
Orzeczenie sądowe
(3)
Postępowanie cywilne
(3)
Postępowanie naprawcze
(3)
Postępowanie sądowe
(3)
Prawo cywilne procesowe
(3)
Skarga (prawo)
(3)
Upadłość
(3)
Zażalenie (prawo)
(3)
Środki odwoławcze
(3)
Odszkodowanie
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Kadry
(1)
Kara (prawo)
(1)
Negocjajce
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Rozstrzyganie sporów (prawo)
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0437-5
1. Kompensacyjna funkcja prawa karnego: W kierunku lepszej realizacji funkcji kompensacyjnej przez polskie prawo karne- propozycja zmian; Wybrane zagadnienia z problematyki funkcji kompensacyjnej prawa karnego; Roszczenie o naprawienie szkody w trybie art. 46 k.k. a proces adhezyjny jako formy inicjatywy pokrzywdzonego w zakresie dochodzenia kompensacji na gruncie prawa karnego- wybrane zagadnienia praktyki sądowej; Materialnoprawne i procesowe aspekty realizacji kompensacyjnej funkcji postępowania zabezpieczającego- zagadnienia wybrane; Kompensacja w prawie karnym skarbowym; Uprawnienie do uzyskania kompensacji za szkodę wyrządzoną przestępstwem z funduszy gwarancyjnych w świetle rozwiązań francuskiego kodeksu postępowania karnego; Charakter prawny obowiązku naprawienia szkody- uwagi krytyczne; 2. Karnomaterialny aspekt obowiązku naprawienia szkody: Charakter obowiązku naprawienia szkody w art. 46 k.k. a problemy praktyki orzeczniczej; Orzekania obowiązku naprawienia szkody za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; Obowiązek naprawienia szkody jako podstawa uchylenia albo złagodzenia karania za przestępstwa gospodarcze; Funkcje i znaczenia przepisu art. 295 1 k.k.; O obowiązku naprawienia szkody na tle jednego judykatur; Prawnomiędzynarodowe aspekty zobowiązania do naprawienia szkody przez sąd w postępowaniu karnym; Świadczenie pieniężne jako szczególna forma naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; 3. Procesowe aspekty obowiązku naprawienia szkody: Procesowe aspekty środka karnego obowiązku naprawienia szkody; Obowiązek naprawienia szkody a reguła onus probanci; Rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; Zarządzanie odszkodowania pieniężnego z urzędu- zagadnienia wybrane; Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przestępstwem w świetle regulacji międzynarodowych i krajowych- zagadnienia wybrane; Uzasadnienia orzeczenia w przedmiocie akcji cywilnej w procesie karnym- rozważania natury ogólnej; Karnoprocesowa kontrola rozstrzygnięcia w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; Funkcjonowanie zakazu reformations in peius chroniącego pozwanego w postępowaniu adhezyjnym; Dochodzenie roszczeń majątkowych a powaga rzeczy osądzonej; Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu w spawach nieletnich- uwagi na tle teoretycznym i praktycznych; 4. Zderzenie odpowiedzialności karnej z odpowiedzialnością cywilną za szkodę: Konsekwencje cywilnoprawnego charakteru obowiązku naprawienia szkody w świetle rozstrzygnięć prawa karnego materialnego (uwagi de lege ferenda); Uwagi na temat proponowanych zmian przepisów kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego; Pokrzywdzony w postępowaniu przeciwko niepoczytalnemu; Postępowanie adhezyjne w polskim i niemieckim procesie karnym- zarys problematyki na tle porównawczym; Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w przypadku śmierci pokrzywdzonego; Kontynuacja możliwości naprawienia szkody wobec podziału pokrzywdzonej spółki kapitałowej; Brak rozstrzygnięcia lub częściowe zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonego w procesie karnym a ich dochodzenie na drodze cywilnej; Obowiązek naprawienia szkody- wybrane zagadnienia; 5. Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody: Skarb Państwa jako źródło kompensacji dla pokrzywdzonego- uwagi na tle systemowym; Obowiązek odszkodowawczy państwa za czynności dokonane wobec obywatela w ramach współdziałania z obcym wymiarem sprawiedliwości; Zaliczenie okresu tymczasowego aresztowania na poczet kary a kompensacja szkody i krzywdy wynikającej z niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania; Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa realizowana przez sądy karne na podstawie tzw. ustawy lutowej z 1991 r.; Praktyczne aspekty stosowania ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw; "Odpowiednia suma pieniężna" przyznawana na skutek rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki; Karnoprocesowa legitymacja statio fisci Skarbu Państwa w zakresie dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem łowieckim; 6. Wykonanie obowiązku naprawienia szkody: Problematyka wykonania obowiązku naprawienia szkody; Szczególne aspekty wykonania probacyjnego obowiązku naprawienia szkody; Czynności funkcjonariuszy policji podejmowane w ramach śledztwa finansowego w związku z zabezpieczeniem mienia na poczet kar i środków karnych o charakterze majątkowym- wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7732-364-9
1. Definicje i zasady postępowania mediacyjnego; 2. Strony postępowania mediacyjnego; 3. Definicja, rodzaje oraz przedmiot sporu zbiorowego; 4. Procedura mediacji w sporach zbiorowych; 5. Zakończenie postępowania mediacyjnego w zbiorowych sporach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem / Anna Muszyńska. - Stan prawny na 1.03.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 454, [2] s. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0385-9
1. "Sprawiedliwość naprawcza" w systemie sprawiedliwości karnej; 2. Wyrównanie szkód wyrządzonej przestępstwem- geneza regulacji prawnych w polskim ustawodawstwie karnym; 3. Podstawowe zagadnienia związane z naprawieniem szkody. Problemy terminologiczne; 4. Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem jako "trzeci tor" w systemie następstw prawnokarnych; 5. Możliwość kompensowania szkody wyrządzonej przestępstwem w sferze prawa karnego materialnego; 6. Cywilnoprawne roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 8 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XVIII, 390 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-942-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 9 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXIV, 424 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-304-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 10 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 444 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-797-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 7, czynności procesowe, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 15. Postępowanie zabezpieczające, 16. Postępowanie egzekucyjne, 17. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 18. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich unii europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzownych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, 19. Sad polubowny (arbitrażowy), 20. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-222-5
1. Z problematyki warsztatu pracy prawników. Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne, 2. Zagadnienia negocjacji i mediacji w dydaktyce studiów prawniczych i administracyjnych, 3. Negocjacje i mediacje jako proces społeczny - instytucja społeczna, 4. Psychologiczne atrybucje komunikacji społecznej w negocjacjach i mediacjach, 5. Negocjacje jako proces komunikacyjny, 6. Mediacja - geneza i zarys jej problematyki, 6. Mediacja i sprawiedliwość naprawcza w Polsce. Doświadczenia Polskiego Centrum Mediacji, 7. Idea pozasądowej mediacji czynnikiem budującym ład społeczny, 8. Alternatywne formy rozwiązywania prawnych konfliktów w postsowieckim państwie, 9. Mediacja w prawie rodzinnym oraz ocena celowości i trafności dokonanej zmiany przepisów w zakresie postępowania pojednawczego w procesie o rozwód, 10. Gdy rozmówca nie chce słuchać...Afektywne konsekwencje trudności w porozumiewaniu się z bliskimi osobami i ich możliwe implikacje w negocjacjach rodzinnych, 11. Mediacja w polskim procesie karnym, 12. Mediacja w polskim prawie karnym - uregulowania prawne i praktyka, 13. Postawy policjantów, prokuratorów, sędziów i mediatorów wobec mediacji w polskim prawie karnym na przykładzie okręgu opolskiego. Wyniki badań empirycznych, 14. Postępowanie mediacyjne przed sądami administracyjnymi. Czy wykorzystana szansa?, 15. Mediacja jako sposób rozstrzygnięcia sporów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89356-33-3
1.Historyczne przekształćenie idei kompensacji w ramach odpowiedzialności karnej, 2.Aksjologiczne przekształcenia odpowiedzialności karnej, 3.Restorative justice - nowy paradygmat w prawie karnym, 4.Prawne granice naprawienia krzywd wyrządzonych przestępstwem, 5.Kryzys skuteczności prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again