Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Organiściak-Krzykowska Anna
(1)
Ożóg Maria E
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Podedworna Hanna
(1)
Ruszkowski Paweł
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Śliz Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Społeczności lokalne
(5)
Ekorozwój
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjlana
(1)
Polska
(1)
Rolnictwo
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Wieś
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Subject: time
1989-
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87876-61-5
Samorząd terytorialny szkołą upodmiotowania społeczności lokalnej. Od gminy do regionu. Podmiotowość wspólnoty lokalnej i jednostki ludzkiej. Działacz samorządowy - polityk czy społecznik? Program pilotażowy reformy administracji publicznej - założenia i realizacja. Gmina podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Ojczyzna globalna i lokalna. Społeczności lokalne w dobie globalizmu. Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o rolnictwo i polską wieś. Promocja zdrowia w społeczności lokalnej. Rodzinne formy opieki zastępczej nad dzieckiem w systemie lokalnej pomocy dziecku i rodzinie. Pomoc społeczna w praktyce działania gminy rzeszowskiej. Uniwersytety ludowe szansą na rozwój społeczności lokalnej. Krakowski samorządowy program mieszkaniowy "Konsorcjum".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-17-1
W kręgu społeczeństwa obywatelskiego ; Tożsamość europejska i śląska konkwista . Demokracja w społecznościach lokalnych i regionalnych : Pewne współczesne spojrzenia na aktywność społeczną w warunkach lokalnych ; Więzi sąsiedzkie i życie publiczne ; Prasa lokalna a wybory samorządowe; Brudny kapitał społeczny - społeczne uwarunkowania i zagrożenia dla demokracji ; Znaczenie ordynacji wyborczej w procesie formowania się społeczeństwa obywatelskiego ; Środowiska społeczne w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym a perspektywa społeczeństwa otwartego ; Polska droga do demokracji . Uwagi na temat procesu tworzenia administracji elektronicznej ; Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego oraz strategia rozwoju dla województwa śląskiego jako płaszczyzny regionalnej komunikacji . Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne jako części społeczeństwa obywatelskiego : Trzeci sektor w Polscestan obecny , bariery rozwoju ; Rola instytucji pozarządowych w kształtowaniu postaw obywatelskich; Pojedynczo czy wspólnie ? Indywidualny i zbiorowy wymiar aktywności obywatelskiej na rzecz ochrony środowiska naturalnego (rozważania na podstawie badań empirycznych opolskiej młodzieży) ; Wolontariat jako cnota i instytucja obywatelska . Kształtowanie postaw i zachowań obywatelskich : Intelektualna tradycja Europy a instytucje demokratycznego współdziałania zbiorowego ; Rola edukacji w kształtowaniu postaw obywatelskich ; Edukacja obywatelska a ponowoczesny świat; W poszukiwaniu cnót obywatelskich . Socjalizacja polityczna a elity regionalne województwa śląskiego ; Kultura obywatelska - zagrożenia i szanse procesu jej budowania w warunkach polskich ; Projektowa nie przedsięwzięć prewencyjnych w środowisku miasta przemysłowego . Studium socjologiczne na przykładzie Jastrzębia Zdroju ; Mapa aktywności obywatelskiej - studium przypadku Tychy .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-258-4
1. Demograficzne czynniki zmian w modelu rodziny w Polsce, 2. Restrukturyzacja gospodarki a kapitał ludzki w środowiskach lokalnych, 3. Społeczno-demograficzny rozwój województwa warmińsko-mazurskiego, 4. Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych w województwie
warmińsko-mazurskim, 5. Społeczne problemy regionów na
przykładzie Dolnego Śląska, 6. Subiektywne poczucie zdrowia w wiejskich enklawach ubóstwa, 7. Bieda i bezrobocie w osiedlach popegeerowskich, 8. Uwarunkowania rozwoju edukacji na poziomie wyższym w regionie północnowschodniej Polski, 9 .Zróżnicowanie płodności kobiet w województwach Polski północnej w latach 2000-2015, 10. Rozmiary i struktura bezrobocia w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-1961-2
Część I: Udział środowiska lokalnego w rewalidacji i edukacji specjalnej - w stronę społecznego modelu rewalidacji. Udział środowiska lokalnego w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych; Nie izolować, ale czy integrować?; Bariery i zagrożenia integracji osób niepełnosprawnych; Wspólnoty Muminków jedną z szans społecznej integracji; Stosunek do niepełnosprawności dzieci pełnosprawnych uczęszczających do przedszkola integracyjnego; Potrzeba rozwijania asertywności u wychowanków grup integracyjnych; W stronę środowiska lokalnego. Ośrodek opiekuńczy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym; Wykorzystanie Kwestionariusza Wsparcia Społecznego w badaniu osób niepełnosprawnych; Pomoc rodzino w przezwyciężaniu problemów związanych z niepełnosprawnością dziecka; Społeczne wsparcie osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim; Wsparcie społeczne osób z głębszą niepełnosprawnością umysłową i ich rodzin; Działalność stowarzyszeń na rzecz dzieci z astmą oskrzelową i alergią oraz ich rodzin; Wspierająca rola wybranych stowarzyszeń rodziców dzieci niepełnosprawnych; Koła pomocy dzieciom i młodzieży z cukrzycą jako grupa wsparcia; Sytuacja społeczna osób z niepełnosprawnością w świetle opinii studentów pedagogiki. Część II: Aktualne problemy resocjalizacji i rewalidacji. Analiza zachowania nieletnich w czasie rozprawy sądowej; Atmosfera wychowawcza w interwencyjnym schronisku dla nieletnich; Problem narkomanii w opinii młodzieży; Asertywność a zaburzenia zachowania młodzieży zagrożonej patologią społeczną; Stopień sprawności fizycznej a nasilenie potrzeb psychicznych u młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym; Możliwości dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) w organizacji schematu ciała i orientacji przestrzennej; Poczucie osamotnienia i poziom lęku u młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym; Z badań nad sugestywnością osób z upośledzeniem umysłowym; Determinanty rozwoju sprawności fizycznej dzieci z upośledzeniem umysłowym; Rehabilitacja psychiczna niewidomych i słabo widzących uczniów klas maturalnych jako element przygotowania do trudnych sytuacji egzaminacyjnych; Możliwości edukacyjne dzieci niewidomych - w opinii ich rodziców; Kształtowanie podstawowych pojęć geometrycznych w nauczaniu dzieci niewidomych; Z badań nad samooceną młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, leczonej operacyjnie; Preferencja wartości osób przewlekle chorych - w świetle badań empirycznych; Teatroterapia jako forma pracy z osobami niepełnosprawnymi; Diagnoza dysleksji - jej psychospołeczne konsekwencje; Pomoc terapeutyczna dziecku dyslektycznemu; Wybrane uwarunkowania niskiego poczucia własnej wartości uczniów dyslektycznych; Syndrom Deficytu Uwagi i Nadruchliwości u uczniów klas V.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-268-8
Cz.I Zrównoważony rozwój wsi: koncepcja i warunki jej realizacji: 1. Społeczeństwo obywatelskie a rozwój zrównoważony wsi. Podjeście poznawcze, 2. Aktywność innowacyjna władz lokalnych jako warunek zrównoważonego rozowju obszarów wiejskich, 3. Partycypacja loaklna w gminie Isteban i możliwości jej wykorzystania w zrównoważonym rozowju gminy, 4. Deficyt kapitału społecznego w społeczności lokalnej jako czynniki zakłócający realizacje idei zrównoważonego rozowju obszarów wiejskich. Cz.II Praktyka zrównoważonego rozwoju wsi: programy i działania: 1. Pomiędzy zaufaniem a kontrolą - rola wiedzy lokalnej w pilotażowym programi LEADER w Polsce, 2. Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER+, 3. Aktywność społeczna i postawy obywatelskie mieszkańców wsi a rodzaje ich życiowych orientacji, 4. Świadomość ekologiczna rolników z regionu kujawsko-pomorskiego, 5. Edukacja do zrównoważonego rozwoju. Cz.III Aktorzy, struktury, sieci w procesie zrównoważonego rozowju poslkiej wsi: 1. Typologia uczestnictwa obywatelskiego polskich liderów lokalnych, 2. Koncepcje kapitału społecznego a doświadczenia lokalnych grup działania, 3. Prorozwojowe działania władz gminnych w ocenie przedsiębiorców z obsarów wiejskich, 4. Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? O znaczeniu podmiotowości dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, 5. Partycypacja lokalna właścicieli kwater agroturystycznych warunkiem zrównoważonego rozowju wsi. Cz.IV Aktywizacja wiejskich społeczności loklanych: 1. Aktywizacja społeczności lokalnych przez pochodzących z niej migrantów, 2. Czy można oswoić lisa?, 3. Rola kapłana proboszcza w rozowju społęczności wiejskich. Prezentacja wybranych parafii, 3. Gospodarstwa prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jako sposób aktywizacji społeczności wiejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego), 4. Czy polska wieś rozwija się w sposów zrównoważony?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again