Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
Branch
Czytelnia
(7)
Author
Dietl Jerzy
(1)
Drozdowski Rafał
(1)
Godlewski Tadeusz
(1)
Jurkiewicz Wojciech
(1)
Kaute Wojciech
(1)
Kieżun Witold
(1)
Krzysztofek Kazimierz
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Mączyński Marek
(1)
Sapijaszka Zofia
(1)
Stec Mirosław
(1)
Świercz Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Społeczeństwo obywatelskie
(7)
Demokracja
(3)
Polska
(3)
Państwo
(2)
Polityka
(2)
Administracja publiczna
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Kultura
(1)
Liberalizm
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Prywatyzacja
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Struktura społeczna
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transport
(1)
Wartość
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-42-8
Cz.I Między autorytaryzmem a demokracją: Autorytarna ocena i krytyka demokracji przez piłsudczyków; Komuniści wobec prób odbudowy demokracji w Polsce po 1944 roku; Demokratyzjacja w PRL lat 80-tych; Okrągły Stół w Polsce: koncepcja demokratyzacji ustroju społecznopolitycznego; Demokratyzacja społeczeństwa polskiego a demokracja polityczna; Proces kształtowania demokra tycznych standardów w okresie przejściowym; Elity polityczne w procesie demokratyzacji. Cz.II Przemiany społeczne a demokracja: Profil kształcenia jako determinanta postaw wobec demokracji; Polityka społeczna wobec demokracji; Polityczne aspekty zawodowej roli pracownika socjalnego; Liberałów polskich sen o klasie średniej; Wpływy społeczne partii politycznych - przykład socjaldemokracji (SdRP i SLD); Przemiany w Kościele katolickim w warunkach społeczeństwa otwartego i demokratycznego. Cz.III Trudna droga ku społeczeństwu obywatelskiemu: Psychologiczne przystosowania do gospodarki rynkowej (na podstawie badań mentalności rynkowej przedsiębior ców i bezrobotnych z województwa warmińsko-mazurskiego Rządzący i rządzeni w III RP - transformacja czy inercja sposobó komunikowania; Erozja legitymacji elit politycznych jako zagrożeniet procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Rola prasy w procesie budowania demokracji lokalnej; Nadawca regionalny w dobie społeczeństwa informacyjnego; Rola konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności w umacnianiu zasady demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej; Czynniki kształtujące obywatelskie społeczności lokalne; Rola mniejszości narodowych w stosunkach Polski z państwami sąsiedzkimi (wybrane problemy); Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej. Cz.IV Jaka demokracja? Nowe wyzwania: Media w komunikowaniu politycznym. Wybrane aspekty teoretyczne; Społeczeństwo informacyjne i złudzenia demokratycznego dostępu do informacji; O potrzebie ideologii w okresie transformacji społecznej; Demokracja i populizm w procesie modernizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2235)
ISBN: 83-226-1361-X
1.Tradycja kultury europejskiej a doktryna demokracji, liberalizmu i społeczeństwa obywatelskiego, 2.Doktryna i myśl polityczna demokracji w czasie globalizacji, 3.Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie a kultura polska i współczesne przeobrażenia w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-20-1
Cz.I Dobre państwo - kryteria, oczekiwania i problemy projektowania: Referaty: Dobre państwo - spojrzenie prawnika; Struktury i kierunki zarządzania państwem; Sprawność cywilnej służby publicznej jako instrumentu rządzenia państwem; Państwo opiekuńcze i jego przyszłość; Dobre państwo. Doświadczenia i oczekiwania Polaków; Założenia i problemy projektowania dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Dobre państwo - niektóre powinności; Państwo i organizacja - paralelizm koncepcji; Syndrom niedomyślności w działaniach społecznych; Kondycja polskiej demokracji; Władzom publicznym brakuje "nawigatorów"; Państwo jako "trzecia strona" w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim; Dobre państwo - dobra legislacja; Polityka ekorozwojowa w III Rzeczypospolitej; Dostosowanie prawa polskiego w zakresie własności przemysłowej do standardów UE; Dobre państwo - skuteczne państwo (na przykładzie drobnej przedsiębiorczości); Ideał państwa i jego realizacja w oczach młodzieży; Istota "dobrego ustroju" w ujęciu przedstawicieli wybranych kategorii mieszkańców Rzeszowa; Pożądane kierunki i sfery działań rządu w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych Polski południowo- wschodniej. Cz.II Diagnoza i wnioski: Referaty: Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji; Demokracja pod presją neoliberalnej doktryny; Polityka innowacyjna a budowa dobrego państwa; Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy; Chore państwo i jego lekarze; Dostęp do informacji w sprawach publicznych; Sprzeciw obywatelski w demokratycznym państwie; Deregulacja oraz ograniczenie roli państwa; Dobra ordynacja warunkiem dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Wpływ persupozycji na sprawność diagnozowania i usprawniania organizacji zarządzania w państwie XXXI wieku; Prywatyzacyjne przesłanki dysfunkcji państwa; Dobry transport i jego infrastruktura; Infrastruktura drogowa Polski jako kraju Unii Europejskiej; Percepcja funkcjonowania urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego; W poszukiwaniu modelu polskiego lobbingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 52)
ISBN: 978-83-232181-8-0
Część I Inspirująca teoria socjologiczna: Klasyczna teoria charyzmy Maxa Webera. Kilka problemów z empirycznym zastosowaniem; Jurgena Habernasa koncepcja państwa i prawa; Problemy habermasowskiej rekonstrukcji pojęcia działania strategicznego; Emocje jako przedmiot refleksji socjologicznej. Poglądowy zarys problematyki. Część II Krajobraz po transformacji: Początki- końce - trwanie; Podziały społeczno-polityczne we współczesnej Polsce. Analiza dyskursu polityki na przykładzie wybranych partyjnych programów wyborczych z lat 2001 i 2005; Polski konserwatyzm potransformacyjny. Od konserwatyzmu klasycznego do neoklasycznego; Współczesna inteligencja polska - czy zbyteczna warstwa społeczna? Część III Stare i nowe nierówności. Starzy i nowi wykluczeni: Struktura społeczna Polski w programach partyjnych w 2005 roku; Polska bieda w zwierciadle "Gazety Wyborczej". W kierunku analizy języka nierówności w polskim dyskursie publicznym; Nowe aspekty dookreślania kategorii marginalizacji; Sytuacja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej w krajach Europy Środkowo- Wschodniej; Stosunki społeczne w przedsiębiorstwie; Współczesny ruch pracowniczy w Polsce - od realengo socjalizmu do realnego kapitalizmu. Część IV Zaufanie-Nieufność- Sprawstwo-Bezradność: Umowa jako instytucja społeczna; Przejawy i uwarunkowania niepewności jednostkowej i społecznej; Socjologia zaprzeczania jako obiecująca optyka ujmowania jawnego wymiaru zakulisowych aspektów życia społecznego; Koncepcje akceptacji tego, co nieuchronne. Część V. Cielesność-Zdrowie-Władza: Socjologia ciała. Nowe spojrzenie na stare problemy badawcze; Promocja zdrowia - prozdrowotny styl życia - płeć biologiczna i kulturowa; Zastosowanie nowych technik medycznych a podstawowe prawa człowieka. CZęść VI Mobilne społeczeństwo: Kontynuacje i kierunki badań nad najnowszą falą emigracji z Polski; Tożsamość w warunkach migracji; Kontakt a konflikt w warunkach pogranicza etnicznego - konieczność czy możliwość?; Turystyka źle zorganizowana. Część VII. Społeczeństwo obywatelskie - próba rekonceptualizacji i wprowadzenie do operacjonalizacji inspirowanie socjologią działania Jurgena Habernasa; Jak badać ruchy społeczne?; Rozwój lokalny w Wielkopolsce - trzecie przejście rozwojowe. Część VIII. Nowe strategie badania rzeczywistości społecznej: Tożsamość socjologii rodziny - utrata czy tworzenie nowych podstaw badawczych. Kondycja polskiej socjologii rodziny w ostatnim piętnastoleciu; Postawy kobiet wobec wartości w świetle wyników badań socjologicznych. Nowe trendy w badaniu systemów wartości; Czego nie widzimy, a co można zobaczyć, uważnie się przyglądając [zdjęciom]?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Seria PTNP / red. Joanna Marszałek-Kawa ; Polskie Tow. Nauk Politycznych)
ISBN: 978-83-7441-755-6
Co zrobiliśmy z naszą wolnością? Refleksje po wyborach z 1993 roku; " Od " czy " ku " obywatelskiemu społeczeństwu?; Aktorzy transformacji ustrojowej. Zwycięscy i pokonani; Społeczeństwo otwarte i jego nowi wrogowie. Refleksje nad koncepcjami Karla R. Poppera; Nowe elementy struktury społecznej w Polsce w procesach transformacji ustrojowej; Relacje wewnątrz elity politycznej a proces demokracji; Płytka modernizacja ( pojęcia, przykłady, interpretacje ); Znaczenie wartości społecznych w polityce; Systemy wartości decydenta; Górny Śląsk - społeczna gotowość do procesów restrukturyzacji, 18 tez socjologicznych; Międzynarodowe oddziaływania społeczno-kulturowe; Proces międzynarodowej adaptacji Polski; Gdzie silna demokracja, tam mocna politologia? Nauka o polityce lat 90. Problemy adaptacji do nowego ładu ustrojowego; Russia in the Time of Systemic Transition; Modernization and its Response in Social Culture; NATO Enlargement; The Answer is maybe...
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3789-2
1. Uwarunkowania i wzorce obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne; 2. Partycypacja społeczna w realizacji polityk miejskich; 3. Kierunki zmian ustroju samorządu terytorialnego na kanwie prezydenckiego projektu ustawy dotyczącej społeczności lokalnych i jednostek samorządu terytorialnego; 4. Udział jednostki w procedurze uchwałodawczej rady gminy (pytania de lege ferenda); 5. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako nowa forma partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym; 6. Organizacje pozarządowe a samorząd terytorialny; 7. Zasady nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w partnerstwie publiczno-prywatnym; 8. Finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności pożytku publicznego; 9. Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym; 10. Uwagi na temat współpracy podmiotów spoza systemu administracji publicznej przy stanowieniu aktów planistycznych przez organy administracji zdecentralizowanej; 11. Konsultacje w sprawie zmiany granic gminy jako forma partycypacji obywateli w rozstrzyganiu spraw publicznych (na przykładzie Rzeszowa - miasta na prawach powiatu); 12. Negocjacje społeczne jako dobrowolna forma partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w wykonaniu władzy publicznej na przykładzie procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa małopolskiego; 13. Partycypacja społeczna w jednostkach pomocniczych- wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925649-8-0
Rola uczelni w kształtowaniu aktywności obywatelskiej: Blokady aktywności obywatelskiej w Polsce; Czu uniwersytet może dziś kształtować elitę obywatelską?; Uniwersytet - instytucja nie na te czasy?; Uniwersytet Humboldtowski versus McUniwersytet a rozwój społeczeństwa obywatelskiego; Współczesny uniwersytet a społeczeństwo obywatelskie. Uwarunkowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: Uniwersytet i europejskie modus Vivendi; Wspólnota akademicka, wspólnota obywatelska; Kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży akademickiej: możliwości i ograniczenia; Zaangażowanie społeczne a kompetencje społeczne na przykładzie badań uczestników Krajowego Zjazdu Doktorantów; Kształtowanie motywacji u studentów narzędziem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; Ograniczenia kształtowania postaw obywatelskich studentów w polskim szkolnictwie wyższym; Społecznie odpowiedzialny absolwent - wyzwanie nowoczesnej uczelni; przyczyny ograniczonego zainteresowania partycypacją w życiu społecznym środowiska akademickiego w Polsce; Związki szkół wyższych z systemem szkolnictwa średniego w Polsce i ich wpływ na odpowiedzialność społeczną. Kształcenie ekonomiczne a rozwój społeczeństwa obywatelskiego: Jak kształcenie ekonomiczne może służyć rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego; Kapitał społeczny w edukacji ekonomicznej. Kształtowanie postaw obywatelskich - z doświadczeń uczelni: Rola uczelni w mieście niemetropolitarnym w rozwijaniu inicjatyw i aktywności obywatelskiej; Oczekiwania i postawy obywatelskie studentów pierwszego roku studiów ekonomicznych; Aktywność społeczna studentów szkoły niepaństwowej (na przykładzie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku); Świadomość ekologiczna i odpowiedzialność środowiskowa społeczności akademickiej jako element świadomości społecznej; Aktywność społeczna studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; Rola Kół Naukowych w uczelniach niepublicznych w rozwoju społecznego zaangażowania na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku; Możliwości kształtowania aktywności społecznej młodzieży akademickiej w uczelniach niepublicznych; Uczelnia platformą działania. Przykłady aktywności obywatelskiej studentów z USA i Wielkiej Brytanii; Program uczelni Amerykańskich w rozwoju społecznego zaangażowania; Wykorzystanie portalu internetowego uczelni do pobudzania aktywności społecznej studentów; Student "usieciowiony" - nowy model aktywności społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again