Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Partycki Sławomir
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Borowiec Piotr
(1)
Krauz-Mozer Barbara
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Społeczeństwo obywatelskie
(4)
Demokracja
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Transformacja systemu społeczno-politycznego
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2244-3
Cz. I Idea społeczeństwa obywatelskiego na przełomie XX/XXI wieku: Współczesny kształt idei społeczeństwa obywatelskiego; Społeczeństwo obywatelskie w dyskursie opozycji demokratycznej w Europie Środkowej; O podmiotowości społeczeństwa - idea społeczeństwa obywatelskiego w pracach Adama Michnika; Koncepcja obywatelskiego według Jacka Kuronia; Fenomen narodzin społeczeństwa obywatelskiego w Polsce okresu schyłkowego komunizmu. Mirosława Dzielskiego koncepcja "odrodzenia ducha - budowy wolności"; Społeczeństwa obywatelskie a demokracja; Religia, człowiek a społeczeństwo obywatelskie. CZ. II Poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie: Główne przeszkody w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego; Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku; Społeczeństwo polskie a oświata: spostrzeżenia w warunkach polskich; Społeczeństwo obywatelskie w Niemczech; Sektor non profit jako jeden z elementów kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Czechach i na Węgrzech po 1989 roku; Społeczeństwo obywatelskie na Słowacji; Społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie: trudna droga do wolności; szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-556-2
Współczesność w teorii i praktyce społecznej, Teorie społeczeństwa obywatelskiego, Społeczeństwo obywatelskie czy społeczeństwo bez etykiet?, Społeczeństwo ponowoczesne i jego dylematy moralne, Globalizacja, rynek, demokracja, wiedza-paradoksy ponowoczesności, Mit "społeczeństwa obywatelskiego", Globalizacja a etyka we współczesnym świecie. Przesłanki solidarnego ładu europejskiego, Władza polityczna-media-opinia publiczna we współczesnych demokracjach, Socjalizacja w cyberprzestrzeni, Socjologiczny wymiar ryzyka w społeczeństwie, Niespójność instytucjonalna systemów ekonomicznych w świetle współczesnych przemian cywilizacyjnych-wnioski dla krajów posocjalistycznych, Więź społeczna a kryzys "oczarowania" w warunkach ponowoczesności, Weberowska materialna racjonalność gospodarowania w społeczeństwie ponowoczesnym, Dwa oblicza globalizacji, teoria socjologiczna wobec procesu globalizacji, bezpieczeństwo w świetle ponowoczesnym-jednostkowe, narodowe, międzynarodowe czy funkcjonalne?, Między ideologią a utopią. Demokracja deliberatywna jako partycypacja społeczna, Globalizacja-pomiędzy lokalnością a globalnością. Thomasa L.Friedmana wizja globalizacji, Homo symbolicus w wirtualnym sosie, Homo postflaneur, Miejsce narodu w ponowoczesnej Europie, Którędy do nowoczesnej Polski?, Spory o kształt Polski i drogi jej rozwoju po 1989 roku, Ukraina 2004:jesli nie rewolucja to co?, Ludzie w ruchu. Kontynuacje i kierunki badań nad najnowszą falą emigracji z Polski, Europejska tożsamość kulturowa w ponowoczesnym świecie, Antropologiczna debata: religia w świecie ponowoczesnym, Church marketing-szansa czy zagrożenie dla Kościoła, Adaptacja Polski i Ukrainy do procesów regionalizacji we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Migracje w perspektywie zderzenia cywilizacji. Nieuchronna konieczność: zagrożenie dla zachodnich społeczeństw czy wzajemne korzyści, Filozofia Levinasa w koncepcji ponowoczesności Zygmunta Baumana, Globalizacja a struktury, instytucje i organizacje społeczne, Spadkobiercy Cycerona i Petera Senge'a a między społeczeństwem obywatelskim a gospodarką opartą na wiedzy, Stres zawodowy w kulturze ponowoczesnej, Partnerstwo społeczne a ochrona miejsc pracy w procesie zmian organizacyjnych, Odpowiedzialność społeczna w systemie wartości banku, Marketing wewnętrzny jako koncepcja zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Rola opcji w kształtowaniu nowoczesnego rynku finansowego, System obronny Rzeczpospolitej Polskiej w dobie globalizacji, Proces globalizacji korporacyjnej. teoria i praktyka, Komunikacyjne funkcje pieniądza w teorii Jurgena Habermasa, Konkurencyjny rynek energii elektrycznej wobec procesów globalizacji, Rola komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wpływ globalizacji na kształtowanie się tożsamości młodego pokolenia Polaków, Globalna przestępczość zorganizowana, Przestępczość zorganizowana zagrożeniem dla współczesnego społeczeństwa, Społeczeństwo obywatelskie w strategii Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego 2003-2005, Wyobrażenia, przekonania, działanie-w poszukiwaniu kulturowych ograniczeń przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość a organizacja sieciowa, Rola przedsiębiorczości w umacnianiu konkurencyjności małych przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej (w świetle badań), Analiza poziomu kapitału intelektualnego wybranych szpitali województwa śląskiego i lubelskiego, Dylematy struktur nowego regionalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, Role organizacyjne współczesnych kierowników w teorii i praktyce, Strategie menedżerów a kapitał społeczny w przedsiębiorstwie, Technologia jako główna determinanta rewolucji cywilizacyjnych, Ochrona wiedzy w gospodarce sieciowej, Możliwości zastosowania CRM w przedsiębiorstwie, Rola Internetu w zmniejszaniu asymetrii informacji w układzie sprzedający-kupujący, Demoscena-próba konceptualizacji, Organizacja wirtualna jako elastyczna forma zatrudniania pracowników w dobie społeczeństwa wiedzy, Życie społeczne w przestrzeni wirtualnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-557-9
Cz.I Społeczeństwo obywatelskie a państwo: 1. Obywatelstwo Unii Europejskiej - założenia i polska rzeczywistość, 2. Problem obywatelskości społeczeństw Europy Środkowowschodniej a ich kapitały strukturalne, 3. Kultura polityczna - jej istotny charakter i wymiary, 4. Społeczeństwo polskie - między podmiotowością a autorytaryzmem, 5. Problem prowadzenia procesów humanizacji w post-socjalistycznych osiedlach mieszkaniowych, 6. Problemy wykluczenia społecznego i marginalizacji w społeczeństwach zjednoczonej Europy, 7. Przemiany sfery publicznej a edukacja obywatelska, 8. Kobiece organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, 9. Organizacje samopomocowe pacjentów w społeczeństwie obywatelskim, 10. Młodzieżowe organizacje proobronne w społeczeństwie obywatelskim, 11. Rola chełmskich organizacji pozarządowych w procesie integracji społecznej, 12. Analiza porównawcza sytuacji w sektorze pozarządowym w Polsce i w Rosji. Znaczenie współpracy informacyjnej, 13. Bariery w rozwoju organizacji pozarządowych na Ukrainie, 14. Rola organizacji pozarządowych w procesie globalizacji, 15. Rola i rozwój charytatywnych organizacji pozarządowych jako wyraz kształtowania się polskiego społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta, 16. Komunikowanie jako działanie społeczne na przykładzie wybranych inicjatyw użytkowników Internetu, 17. Klientelizm polityczno-gospodarczy. Doświadczenia polskiej transformacji. Cz.II Społeczeństwo obywatelskie a jednostka: 1. Społeczno-demograficzna charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw, 2. Ryzyko gospodarcze jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych, 3. Policja w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie KMP w Tarnowie, 4. Korupcja w społeczeństwie obywatelskim, 5. Sposoby przeżywania asymetrii w relacji student-profesor przez oba podmioty, 6. Bezrobocie jako główna kwestia wykluczenia społecznego, 7. Polski system publicznej pomocy społecznej wobec problemu wykluczenia społecznego - próba oceny, 8. Zmiany społeczne w świadomości studentów polskich i białoruskich, 9. Postawy studentów pogranicza polsko-białoruskiego wobec osób upośledzonych umysłowo, 10. Populizm - jako reakcja na społeczną marginalizację. Perspektywa konfliktowa, 11. Życie an uboczu - problem (samo)wykluczenia prostytutek w dyskursie publicznym, 12. Samotni, niekochani, odrzuceni - egzystencjalne konsekwencje społecznej marginalizacji osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie, 13. Edukacja międzykulturowa - podstawą społecznego dialogu, 14. Świat słuchaczy "Radia Maryja" - wizje polskiej rzeczywistości i własnego w nim miejsca w wypowiedziach "słuchaczy" i "nie-słuchaczy", 15. Zachowania ryzykanckie i problemowe okresu dojrzewania w społeczeństwie ryzyka i konsumpcji, 16. Ryzyko i zaufanie - koncepcje i zależności, 17. Prawa konsumenta w unii Europejskiej, 18. Wymiary podmiotowości i przedsiębiorczości w ujęciu jednostkowym, 19. Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz e-gospodarki w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, Cz.III Społeczeństwo obywatelskie a rozwój społeczny: 1. Rola spółdzielczości w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego na ziemiach polskich w XIX i XX w., Wiejscy liderzy społeczni. Tradycja a współczesność, Depopulacja wsi podlaskiej jako problem gospodarczy i społeczny na początku XXI wieku, Konflikty społeczne w Polsce w latach 1989-2006. Uwarunkowania, źródła, metody rozwiązywania, Konsument przyjemności jako "nowy" konsument w społeczeństwie konsumpcyjnym, Dekada bezrobocia w percepcji społeczności lokalnej w latach 1996-2006, Przekształcenia ustrojowe w Polsce a paradygmaty zmiany społecznej, Wyludnienie obszarów wiejskich jako przesłanki rozwoju rolnictwa. Na przykładzie województwa podlaskiego, Kultura organizacji współczesnej szkoły wiejskiej - normy, Zadania społeczeństwa obywatelskiego w zakresie rozwoju zrównoważonego, Polityka zrównoważonego rozwoju, Polityka budżetowa samorządu terytorialnego a zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, Zaufanie w społeczeństwie obywatelskim, Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu anarchistów i antyglobalistów, Budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie: wpływ zachodu, New Public Menegement - władza publiczna w społeczeństwie obywatelskim, Regionalna sieć informacyjna jako czynniki innowacyjności regionu kujawsko-pomorskiego, Dialog i konsensus społeczny w budowaniu wizji rozwoju regionu na przykładzie Śląska, Ruch regionalny podmiotem zmiany społecznej, Regionalny ruch stowarzyszeniowy a społeczeństwo obywatelskie, , Tradycje uzdrowiskowe w procesie kształtowania uzdrowiskowego produktu turystycznego, Rola samorządu terytorialnego w budowie przedsiębiorstwa lokalnego, Społeczeństwo otwarte a społeczeństwo obywatelskie, Promocja zdrowia w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w województwie lubelskim, Ponowoczesna redefinicja społeczności lokalnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2844)
ISBN: 83-229-2707-X
1. Ogólna charakterystyka państw regionu, 2.Transformacja demokratyczna - przyczyny, przebieg i efekty procesu, 3.Systemy wyborcze Europy Środkowej i Wschodniej, 4. Wzorce rywalizacji na arenie wyborczej, 5. Partie polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej, 6. Systemy partyjne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, 7. Dialog społeczny i stosunki przemysłowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, *.Parlamenty krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 9. Proces formowania i dymisji gabinetów, Rodzaje gabinetów, 10. Władza sądownicza w Europie Środkowej i Wschodniej, 11. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again