Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Author
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Doktorowicz Krystyna
(1)
Fryca Joanna
(1)
Jakubowicz Karol
(1)
Kamińska Teresa
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Kuliński Michał
(1)
Majecka Beata
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Pawłowski Krzysztof
(1)
Runiewicz Małgorzata
(1)
Ziaja Sebastian
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Społeczeństwo informacyjne
(12)
Unia Europejska
(6)
Kadry
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek pracy
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Bezrobocie
(1)
Ceny
(1)
Czas pracy
(1)
Dialog społeczny
(1)
Edukacja
(1)
Energia elektryczna
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Internet
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkurencja
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura
(1)
Monopol
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Opieka społeczna
(1)
Parzymies, Stanisław (1938 -)
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Podatek
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postęp techniczny
(1)
Praca
(1)
Prawo finansowe
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Płaca
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Reklama
(1)
Rodzina
(1)
Siła robocza
(1)
Sport
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Tajemnica skarbowa
(1)
Telekomunikacja
(1)
Telepraca
(1)
Transmisja danych
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Znaki towarowe
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Fundusze Strukturalne UE)
ISBN: 83-60201-07-2
1.Funkcjonowanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego, 2.Podmioty uprawnione do skłądania wniosków wraz z uwzględnieniem typów projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, 3.Podmioty bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, 4.Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu, 5.Zasady wyboru projektów, 6.Zasaday kwalifikalności poniesionych kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(O co pytamy najczęściej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; 8)
ISBN: 83-89218-73-9
1. Edukacja, 2. RP a UE - edukacja, 3. Kultura, 4. RP a UE - kultura, 5. Sport, 6. RP a UE - sport, 7. Społeczeństwo informacyjne, 8. RP a UE - Społeczeństwo informacyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7326-426-7
1. Imperatyw rozwoju gospodarki opartej na iwedzy, 2. Gospodarka oparta na wiedzy - podejście teoretyczne, 3. Gospodarka oparta na wiedzy - podejście praktyczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2388)
ISBN: 83-226-1446-2
Część I: Istota społeczeństwa informacyjnego. Teoria i polityka. 1. Problematyka społeczeństwa informacyjnego. 2. Rozwój teorii społeczeństwa informacyjnego. 3. Europejskie społeczeństwo informacyjne jako przedmiot badań na potrzeby strategii politycznych. Część II: Problemy społeczeństw informacyjnych w wieku globalnych sieci. 1. Konwergencja technologiczna i sektorowa - nowa jakość w technologii i gospodarce. 2. Globalizacja - proces wieku informacji. 3. Gospodarka informacyjna - oparta na wiedzy. 4. Praca i problemy zatrudnienia w społeczeństwie informacyjnym. 5. Struktura społeczeństwa informacyjnego. 6. Państwo, polityka i demokracja w społeczeństwie informacyjnym. Część III: Europejska strategia budowania społeczeństwa informacyjnego. 1. Unia Europejska po traktacie z Maastricht - między globalizacją a siłą tożsamości. 2. Europejska polityczna koncepcja społeczeństwa informacyjnego. 3. Europejskie społeczeństwo informacyjne w strategiach korporacji i użytkowników nowych mediów. 4. Informatyzacja Unii Europejskiej - implementacja Strategii Lizbońskiej. 5. Europejska strategia zatrudnienia i pracy w społeczeństwie informacyjnym. 6. Polityka audiowizualna Unii Europejskiej wobec strategii budowania społeczeństwa informacyjnego. 7. Europejskie społeczeństwo informacyjne w politycznej koncepcji spójności społecznej i regionalnej. 8. Strategie narodowe budowania społeczeństwa informacyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 9. Polska wobec problemów globalnego i europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Zakończenie. Przyszłość europejskiego społeczeństwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-044-8
Dabe bibliograficzne Prof. Stanisława Parzymiesa; Wykaz ważniejszych krajowych i zagranicznych publika cji naukowych prof.dr hab. S. Parzymiesa w latach 1975-2003; Doktorzy wypromowani przez prof.dr hab. S. Parzymiesa; Lista Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza. Suwerenność państw i integracja europejska - wpływy i zależności; Strategie rozwojowe społeczeństwa informacyjnego w UE; Konwent Europejski a supernarodo wa metoda zarządzania gospodarką (w) UE; Rola Francji w działaniach Niemiec na rzecz umocnienia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE w latach 2002-03; Dialog między Europą i Ameryką Łacińską; Czyn w stosunkach międzynarodowych; Unia Zachodnioeuropejska w procesie integracji europejskiej; Regionalny "kompleks" bezpieczeństwa Azji Północno-Wschodniej; Inwestycje bezpośrednie w stosunkach transatlantyckich po II wojnie światowej; Polska droga do wspólnej waluty euro; Euro jako waluta konkurująca z dolarem; Integracja regionalna we współczesnych stosunkach międzynarodowych; Przednapoleońska myśl strategiczna; Etniczne przesłanki konfliktów w Afryce; Prawo między narodowe w dobie przemian - z zagadnień programu i metodyki nauczania; Przesłanki ideologiczne i społeczno-polityczne polityki apartheidu i programu "bantustanizacji" Republiki Południowej Afryki; Miejsce kultury w polityce UE; Nauki o polityce - politologia; Świat u progu XXI wieku - chaos czy ład międzynarodowy; Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE) jako międzynarodowy reżim bezpieczeństwa; Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO): UE w poszukiwaniu tożsamości na arenie międzynarodowej; Doświadczenia i reforma operacji pokojowych Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie; Szwajcaria a ONZ; Czy OBWE ma przyszłość?; Nawiązanie stisunków dyplomatycznych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Republiką Francuską (spojrzenie z Pekinu); Ewolucja europejskiej współpracy policyjnej od Schengen do Nicei; UE, USa i Japonia w świetle synte tycznych miar potęgi w latach 1992-2001; Karta Praw Podstawowych a konstytucja dla Europy; Polska służba dyplomatyczno-konsularna 1989-2003 - organizacja i funkcjonowanie; Pierwsze próby unifikacji politycznej Europy Zachodniej po II wojnie światowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-61-9
1. Czynniki konkurencyjności regionów w dobie globalizacji i integracji regionalnej. Kluczowe znaczenie technologii informacyjnych. 2. Znaczenie e-administracji, e-zdrowia oraz e-edukacji dla konkurencyjności regionów. 3. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w rozwoju przedsiębiorczości regionalnej oraz międzynarodowej. 4. Czynniki wzrostu oraz źródła przewag konkurencyjnych regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 56. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 142, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 56)
1. Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska: Komunikat Komisji dotyczący sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2008 r. Bruksela, 28 listopada 2008 r.; Dążenie do dostępnego społeczeństwa informacyjnego. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 1 grudnia 2008r.; Partnerstwo wschodnie, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela 3 grudnia 2008; Rada Europejska w Brukseli. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 11-12 grudnia 2008 r.; Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 16 grudnia 2008 r.; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach 2 grudnia 2008 r., 10 grudnia 2008 r., 16 grudnia 2008 r. oraz 19 grudnia 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 grudnia 2008 r.; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 grudnia 2008 r.; 4. Analizy: Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej- wrzesień-październik 2008 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MIE 55. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. - 206, [1] s. ; 30 cm.
(Monitor Integracji Europejskiej ; 55)
(Monitor Integracji Europejskiej)
ISBN: 1641-6333
Stosunki RP-UE; Informacja do raportu okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej; Informacja na temat posiedzenia Komitetu Integracji Europejskiej; Kalendarium wydarzeń; Harmonogram spotkań rady europejskiej podczas prezydencji duńskiej; Harmonogram spotkań UE - kraje stowarzyszone podczas prezydencji duńskiej; Unia europejska' e-europa: społeczeństwo informacyjne dla wszystkich; Posiedzenie rady europejskiej w Sewilli; Zjednoczona Europa; Średnio kresowy przegląd wspólnej polityki rolnej; Przyszłość Unii Europejskiej - przygotowania do konferencji międzyrządowej; Oficjalne publikacje wspólnot europejskich - wybór; Publikacje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-47-2
Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state); Wzrost zatrudnienia warunkiem optymalizacji sfery socjalnej; Elastyczność polskiego rynku pracy; Zatrudnienie Polaków na zachodzie Europy i jego perspektywy po wstąpieniu Polski do UE; Uczenie (się0 - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych); Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Polskie przedsiębiorstwa wobec społecznych wyzwań okresu transformacji i akcesji do Unii Europejskiej; Czas pracy w warunkach integracji; Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji; Wynagrodzenia w nowej gospodarce; Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych w Polsce; Wpływ integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi; Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE; Trójstronna komisja: dialog społeczny i legitymizacja; Ustrój społeczny zakładu pracy w świetle dokumentów partycypacyjnych Unii Europejskiej; Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami unijnymi; Odpowiednie zabezpieczenia emerytalne - warunki i możliwości realizacji; Świadczenia społeczne zakładów pracy: zanik czy nowe formy? Regulacje i procesy; Stare i nowe funkcje pomocy społecznej; Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej; Bezrobocie a rodzina; Uwarunkowania realizacji funkcji wychowawczej rodziny. Rodzina polska wobec nowych wyzwań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-559-X
1. System wymiany informacji skarbowej o podatnikach podatku VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego na przykładzie polskich unormowań prawnoskarbowych, 2. Zasady wspólnotowego prawa zamówień publicznych, 3. Regulowanie cen usług łączności elektronicznej w prawie Unii europejskiej, 4. Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym - uwagi de lege lata i de lege ferenda, 5. Znak towarowy w Unii Europejskiej - podstawowe zagadnienia, 6. Zasada swobodnego przepływu płatności w prawie Unii europejskiej, 7. Rozwój koncepcji społeczeństwa informacyjnego wobec ochrony praw obywateli społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej, 8. Zmowa kartelowa a umowy know-how w świetle regulacji wspólnotowej, 9. Europejskie rady zakładowe - -nowa forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu na gruncie prawa polskiego, 10. Wspólnotowy system handlu emisjami w sektorze energii elektrycznej, 11. Nadużyqanie pozycji dominującej w sektorze usług pocztowych w świetle orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: ISBN 978-83-255-1328-3
1. Społeczeństwo informacyjne: Społeczeństwo informacyjne - zmiany cywilizacyjne; Definicje społeczeństwa informacyjnego; Rola telekomunikacji w rozwoju społeczeństwa; Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczeństw; Prawo komunikacji elektronicznej w budowie społeczeństwa informacyjnego. 2. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: Infrastruktura jako warunek rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Rozwój infrastruktury przed liberalizacją; Dostęp do infrastruktury konkurentów; Cele regulacyjne - konkurencja usługowa a konkurencja infrastrukturalna; Problem duplikacji infrastruktury; Doktryna "drabiny inwestycyjnej"; Inwestycje w nową infrastrukturę - Sieci Następnej Generacji; Pewność regulacji prawnych; Różne potrzeby inwestycyjne państw członkowskich; Różne potrzeby inwestycyjne regionów; Rola sektorowych organów regulacyjnych; Polityka opłat koncesyjnych a inwestycje infrastrukturalne; Koncepcja podziału operatorów; Klauzule schyłkowe; Wakacje regulacyjne; Doktryna urządzeń kluczowych; Rola prawa ochrony konkurencji; Polityka regulacyjna na rzecz rozwoju infrastruktury - podsumowanie. 3. Konkluzje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski / Krzysztof Pawłowski. - Kraków : Znak, 2004. - 236 s. : wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-240-0485-8
Cz.I Europejskie uniwersytety i świat : 1.zamiast wprowadzenia - krótko o Unii i wspólnej szansie, 2.Europejskie uniwersytety - tradycja czy zmiana, 3.Amerykańska konkurencja dla europejskiej uczelni, 4.Uniwersytet jako narzędzie rozwoju Unii Europejskiej - propozycje nowych rozwiązań. Cz.II Polski cud edukacyjny lat 90 : 5.Inwestycja w polskie szkolnictwo wyższe - jedyna szansa rozwoju Polski, 6.Organizacja i finansowanie badań naukowych w Polsce. Cz.IV : 7.Przekazywanie wiedzy czy coś jeszcze?, 8.Od ruin fabryki proedukującej betonowe płyty do przedsiębiorstwa wiedzy, 9.Przyczyny sukcesu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 978-83-7644-014-9
1. Problematyka ogólna: Wspólnota gospodarcza wkracza na pole polityki medialnej; Zakres działalności unii Europejskiej a dziedzinie mediów. Podstawy prawne i traktatowe; Lad medialny promowany przez instytucje unijne; Deficyt demokracji, komunikowania i integracji. Rola mediów w strategiach Unii Europejskiej; 2. Dziedziny polityki medialnej i działalności Unii Europejskiej w dziedzinie mediów: Unijne prawo medialne; Wspieranie rozwoju sektora audiowizualnego i europejskiej zawartości mediów elektronicznych; Komunikacja elektroniczna a budowa społeczeństwa informacyjnego; Media w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej; 3. Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na systemy medialne: Oddziaływanie Unii Europejskiej: różne oblicza europeizacji mediów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again