Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Doliński Artur
(1)
Gajdzica Anna
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Grabowska Barbara
(1)
Karwowska Małgorzata
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Nawrot Bogdan
(1)
Pokładecki Jacek
(1)
Roter Adam
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Socjalizacja
(7)
Młodzież
(3)
Dziecko
(2)
Aspiracje
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Ubóstwo
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wzór osobowy
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(4)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7133-544-0
1. Rodzina jako miejsce socjalizacji dziecka: Socjalizacja dziecka w rodzinie a kontekst społeczno-kulturowy; O socjalizacji funkcji konfliktu pokoleń w rodzinie; Dziecięca perspektywa migracji rodzicielskich; Proces socjalizacji dziecka w środowisku rodziny zastępczej; Dziecko przewlekle chore w rodzinie i w środowisku pozarodzinnym- wybrane zagadnienia; 2. Środowiskowe uwarunkowania procesu socjalizacji dzieci: Efekty socjalizacji szkolnej- ocena kompetencji polskich uczniów; Osiągnięcia szkolne gimnazjalistów z rodzin dotkniętych ubóstwem; Socjalizacja i wychowanie dziecka w realiach kultury popularnej; Lokalność, kosmopolityzm, koegzystencja w przestrzeni przepływów. Wybrane kwestie socjalizacji młodych pokoleń we współczesnym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7096-394-3
Cz. I Polska młodzież - zaburzenia w rozwoju biopsychospołecznym (etiologia, fenomenologia, skutki i szanse optymalnego rozwoju): Style życia preferowane przez młodzież niepełnosprawną w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej ostatniego dziesięciolecia; Wybrane aspekty wczesnej stymulacji dziecka z upośledzeniem umysłowym a przystosowanie psychospołeczne do realizacji obowiązku szkolnego; Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym młodzieży i dorosłych upośledzonych umysłowo; Pozycja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w rodzinie jako wyznacznik ich społecznej integracji; Formy agresji ujawniające się w relacjach społecznych młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym; Integracja dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym z rówieśnikami ze szkół masowych; Zadania, kompetencje i gotowość nauczyciela klas integracyjnych do pomocy uczniom w kształtowaniu poczucia własnej wartości; Utrudnienia w procesach integracji młodego pokolenia z zaburzeniami wzroku - uwagi krytyczne i propozycje zmian; Scenariusz dnia mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością umysłową; Doświadczanie siebie przez dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną żyjące w Domu Pomocy Społecznej; Status a jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną - mity i fakty; Zainteresowania zawodowe uczniów szkół zawodowych specjalnych; Obraz samego siebie a aspiracje młodzieży z uszkodzonym słuchem na tle integracji edukacyjnej i społecznej; Niektóre trudności w uzyskiwaniu samodzielności przez młodzież głuchoniewidomą; Szanse rozwoju młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. II Polska młodzież - zaburzenia w zachowaniu (etiologia, fenomenologia, skutki, szanse rozwoju): Aspiracje życiowe współczesnej młodzieży licealnej w aspekcie przemian ustrojowych i środowiska rodzinnego; Decyzje zawodowo-edukacyjne i ich uwarunkowania u młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej; Poczucie alienacji u maturzystów; Aspiracje kształcenia uczniów szkół podstawowych. Czynniki ograniczające; Zaburzenia socjalizacji dzieci w rodzinach o osłabionych więziach rodzinnych; Typ kontroli rodzicielskiej i modele oddziaływań środowiska a zaburzenia w zachowaniu młodzieży; Socjalizacja i wychowanie dzieci w rodzinach z ubóstwem materialnym; Rola czynników osobowościowo-rodzinnych w rozwoju zaburzonych form zachowania młodzieży w trudnej sytuacji interakcji społecznej; Zjawisko używania środków odurzających i psychotropowych przez młodzież szkolną; Używanie alkoholu i środków odurzających przez studentów; Psychologiczno-etyczne aspekty nikotynizmu wśród młodzieży; Zachowania dewiacyjne młodzieży i ich niektóre uwarunkowania w świetle badań porównawczych; Postawy młodocianych więźniów wobec norm i rygoryzmu moralnego; Przestępczość młodzieży - rozmiary i charakterystyka zjawiska; Społeczne uwarunkowania przestępczości młodzieży; Alkohol w etiologii desocjalizacji i wykolejenia przestępczego młodocianych mężczyzn; Więź emocjonalna w rodzinach nieletnich prostytutek; Koncepcja życia, śmierci i śmierci samobójczej w percepcji dziecka; Psychospołeczne uwarunkowania zamachów samobójczych dzieci i młodzieży; Przemoc widziana oczami dziecka; Niektóre uwarunkowania przemocy wobec młodego pokolenia w rodzinie (doniesienia z badań); Młodzież wobec represji karnej nowego Kodeksu Karnego; Projektowanie programów profilaktycznych w środowisku lokalnym - potrzeby a rzeczywistość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 2329)
ISBN: 83-226-1434-9
1. Wstęp; 2. Proces socjalizacji dzieci; 3. Ubóstwo dzieci jako problem społeczny; 4. Metodologiczne problemy w badaniu ubóstwa dzieci i młodzieży; 5. Doświadczanie ubóstwa- interpretacje socjobiografii dzieci; 6. Dziecko z rodziny dotkniętej ubóstwem społecznym w percepcji dorosłych- interpretacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87704-75-X
Samorząd terytorialny ziem polskich pod zaborem pruskim; Proces legimatyzacji władzy elit lokalnych; Ponadgminne podziały terytorialne Polski - ciągłość czy zmiana; Tożsamość lokalna a rozwój samorządu terytorialnego; Powiat a procesy konsolidacji jednostek samorządu w państwach UE; Rozwiązania antykorupcyjne w strukturach samorządowych w Polsce; Samorząd terytorialny jako podmiot strategii rozwoju społecznego; Czynnik obywatelski w realizowanych w Polsce reformach samorządowych; Samorząd województwa w Polsce w świetle standardów europejskich; Wybory samorządowe '98. Niektóre aspekty; Percepcja społeczna władz lokalnych i jej znaczenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego po reformie ustrojowej w Polsce; Polityczne uwarunkowania funkcjonowania samorządu powiatowego; Współpraca struktur samorządu terytorialnego na pograniczu polsko-czeskim. Na przykładzie Euroregionów "Nysa" i "Pradziad"; Samorząd regionalny w Polsce; Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze regionalnym. Przypadek Śląska Opolskiego; Samorząd terytorialny na Litwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-978-9
1. Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości w warunkach pogranicza: Czynnikie socjalizacyjno-wychowawcze w procesie kształtowania się tożsamości mieszkańców pogranicza; Procesy globalizacyjne a postawy patriotyczne i obywatelskie współczesnej ,młodzieży. Od tożsamości narodowej do tożsamości globalnej; Kształtowanie się tożsamości młodzieży- z doświadczeń edukacji szkolnej; 2. Szkoła a socjalizacja i tożsamość: Socjalizacyjna rola edukacji religijnej w szkole w społeczeństwie wielokulturowym w kontekście interpretatywnej teorii kultury Clifforda Geerteza; Modele nauczania religijnego w katolickiej katechezie szkolnej na terenie Śląska Cieszyńskiego; Metody sprawdzania osiągnięć uczniowskich uwzględniane w praktyce edukacyjnej- próba uchwycenia ich roli w konstruowaniu obrazu własnej osoby przez dziecko w młodszym wieku szkolnym; Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wobec wyboru programów; Niepowodzenia szkolne w opinii nauczycieli z jastrzębskich szkół podstawowych; 3. Zagadnienia socjalizacji w różnych środowiskach społecznych: Socjalizacyjno-wychowawcza funkcja rodziny- wybrane przykłady; Młodzież wobec odmienności członków grup subkulturowych; Stereotypy gimnazjalistów- na przykładzie badań młodzieży z powiatu cieszyńskiego, pszczyńskiego pszczyńskiego, wodzisławskiego; Tożsamość sportowca i problemy używania alkoholu; 4. Społeczna integracja osób niepełnosprawnych: Od segregacji do edukacji włączającej: punkt widzenia na kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi; Modele przestrzennej organizacji kształcenia integracyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych ; T. 13)
ISBN: 978-83-7308-492-6 (Impuls)
Zawiera: Część I Edukacja w życiu osoby z niepełną sprawnością: Indywidualizacja w edukacji warunkiem integracji – zarys modelu; Trening umiejętności społecznych jako forma wsparcia w rozwoju ucznia z niepełnosprawnością; Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie wychowania przedszkolnego; Realizacja działań proekologicznych w opinii nauczycieli szkół specjalnych; Historyczna wiedza pojęciowa uczniów klas III gimnazjum specjalnego; Znaczenie przedmiotu muzykografia w procesie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku; Wybrane elementy edukacji specjalnej wprowadzające do roli człowieka dobrze wychowanego. Interpretacja badań własnych w świetle teorii Floriana Znanieckiego; Edukacja do dorosłości. Część II Wokół problemów socjalizacji osób z niepełnosprawnością: Miejsce terapii pedagogicznej w pedagogice specjalnej – studium terminologiczne; Adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną – analiza narracji; Subiektywny obraz dorosłości osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną; Rola aktywności człowieka z niepełnosprawnością intelektualną w procesie rehabilitacji; Założenia polityki społecznej a rozwiązywanie problemów moralnych i prawnych osób z niepełnosprawnością; W poszukiwaniu dróg do samodzielności artystycznej osób z niepełnosprawnością; Cele życiowe i wzory osobowe młodzieży niepełnosprawnej w kontekście jej przyszłości i przygotowania do życia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7308-481-9
1. Przegląd teorii, 2. Założenia metodologiczne badań własnych, 3. Doświadczenia rodzinne jako źródło transmisji wzorów zachowań, 4. Transmisja rodzinnych wzorów a zachowania młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again