Forma i typ
Książki
(6)
Czasopisma
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Autor
Pyka Irena
(2)
Borkowski Stanisław
(1)
Bryx Marek
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Cichorska Joanna
(1)
Cichy Janusz
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam Stefan
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jasinkiewicz Barbara
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Jokiel Ewelina Marta
(1)
Juraszek Marian
(1)
Koźma Zbigniew
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Majewski Miłosz
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Ożóg Mirosław
(1)
Rychter Arkadiusz
(1)
Siekański Krzysztof
(1)
Skrzycka-Pilch Barbara
(1)
Ulewicz Robert
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(7)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Temat
Sekurytyzacja
(5)
Banki
(2)
Nieruchomości
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Sekurytyzacja -- Polska
(2)
Wierzytelność
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Bilans księgowy
(1)
Czas pracy
(1)
Dług
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Giełda
(1)
Hipoteka
(1)
Hotelarstwo
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Inwestycje
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Kredyt mieszkaniowy
(1)
Mieszkania
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odlewnictwo
(1)
Papiery dłużne
(1)
Pieniądz
(1)
Polska
(1)
Poręczenie
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Public relations
(1)
Rynek
(1)
Windykacja
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
Środki trwałe
(1)
Gatunek
Czasopismo naukowe
(1)
Dziedzina i ujęcie
Zarządzanie i marketing
(1)
7 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-881-8
1. Sekurtyzacja w sektorze bankowym. 2. Warunki i formy uczestnictwa banków w operacjach na rynku papierów wartościowych w Polsce. 3. Portfel papierów wartościowych w bankach krajowych. 4. Transakcje pośredniczące banków krajowych na rynku papierów wartościowych w Polsce. 5. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe. 6. Prawne i ekonomiczne warunki emisji akcji przez banki na rynku kapitałowym w Polsce. 7. Narodowy Bank Polski na rynku papierów wartościowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336.71 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Inwestycje finansowe / red. Katarzyna Gabryelczyk, Urszula Ziarko-Siwek. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 244 s. : rys., tab., wykr. ; 24 c,.
ISBN: 978-83-60089-59-0
1. Fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału. 2. Zagraniczne fundusze inwestycyjne. 3. Fundusze hedgingowe. 4. Produkty strukturyzowane. 5. Islamskie fundusze inwestycyjne jako przykład wpływu zasad religii na usługę finansową. 6. Fundusze nieruchomości. 7. Sekurytyzacja. 8. Procentowe instrumenty pochodne na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. 9. Wpływ dnia wygaśnięcia indeksowych kontraktów terminowych i opcji na rynek kasowy GPW w Warszawie SA. 10. Wykorzystanie strategii Portfolio Insurance w celu zabezpieczenia portfela przed ryzykiem walutowym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-60197-01-6
Część I : Metodologiczne podstawy i praktyka prowadzenia polityki finansowej 1.Determinanty polskiej polityki finansowejw warunkach UE 2. Polityka finansowa a wzrost gospodarczy. Dylematy polskiej gospodarki w procesie integracji europejskiej 3. Metodologiczne podstawy i praktka prowadzenia polityki finansowej 4. Poszerzanie granic i funkcji finansów w rozwoju społeczno-ekonomicznym 5. Finanse publiczne, polityka finansowa, dochod publiczne - kwestie obszaru badań i terminologii 6. Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 7. Instytucjonalny ład polityki finansowej Część II : Polityka wobec sektora finansowego i polityka monetarna 1. Prewencja w działalności ubezpieczycieli - analiza w aspekcie konkurencyjności rynkowej 2. Potrzeba konstruktywnej oceny polityki pieniężnej Polski w ostatnich latach 3. Polska droga do euro. Rok 2011 czy później?4. Ocena wyników inwestycji w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 5.Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa a strategie marketingowe instytucji finansowych w Polsce 6. Sekurytyzacja - nowe wyzwanie dla polskiego sektora finansowego
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-265-8
1. Sekurytyzacja w procesie przemian międzynarodowych rynków finansowych, 2. Sekurytyzacja aktywów przedsiębiorstwa, 3. Sekurytyzacja aktywów i pasywów banku, 4. Wiarygodność kredytowa w procesie sekurytyzacji, 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.14/.17, 658.14./17 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.14./17 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-71872-37-2
R.I Powstanie wierzytelności; 1. Ogólna charakterystyk a stosunków obligacyjnych oraz źródeł zobowiązań, 2. Zobowiązania pieniężne, 3.Zobowiązania niepieniężne,4. Zabezpieczania wierzytelności przy zaciąganiu zobowiązań. R.II Windykacja wierzytelności w postępowaniu sądowym i pozasądowym; 1. Podstawowe zasady wykonania zobowiązań, 2. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, 3. Odsetki i kary umowne, 4. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania zobowiązania, 5. Dopuszczalność drogi sądowej, 6. Sprawa cywilna a spraw a gospodarcza, 7. Postępowanie przed sądem cywilnym, 8. Postępowanie przed sądem gospodarczym, 9. Postępowanie zabezpieczające, 10. Postępowanie nakazowe i upominawcze, 11. Postępowanie uproszczone, 12. Powództwo wzajemne, 13. Zaskarżenie czynności prawnej dłużnika uniemożliwiającej zaspokojenie roszczeń wierzyciela, 14. Za skarżenia czynności prawnej dłużnika dokonanej z po krzywdzeniem wierzyciela, 15. Zaskarżenie odrzucenia spadku dokonanego przez dłużnika, 16. Zaskarżenia czynności prawnych małżonków dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela, 17. Sąd polubowny, 18. Modyfikacja zobowiązań orzeczeniami sądowymi, 19. Sekurytyzacja wierzytelności
pieniężnych (przekształcenie w papiery wartościowe), 20.Ochrona praw wierzyciela w postępowaniu układowym, 21.Dochodzenie wierzytelności wobec upadłego dłużnika. R.III Windykacja wierzytelności przez banki : 1.Zabez pieczenie rzeczowe wierzytelności bankowych, 2.Zabez piezenie osobiste wierzytelności bankowych, 3.Dochodze nie wierzytelności przez banki w postępowaniu sądowym i pozasądowym. R.IV Postępowanie egzekucyjne : 1.Zagadnienia ogólne, 2.Tytuł wykonawczy, 3.Sposoby egzekucji, 4.Egzekucja świadczeń niepieniężnych, 5.Egzekucja przeciwko Skarbo wi Państwa, 6.Egzekucja przeciwko przedsiębiorcy, 7.Eg zekucja świadczeń pieniężnych, 8.Wynajem majątku, 9.Po dział sumy uzyskanej z egzekucji, 10.Koszty egzekucji,
11.Powództwa przeciwegzekucyjne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Materiały do studiowania rynku nieruchomości ; Zeszyt Nr 1)
ISBN: 83-7378-202-8
Cz. I. Zarządzanie nieruchomościami 1. Zarządzanie strategiczne na rynku nieruchomości 2. Zarządzanie relacjami z klientem na rynku nieruchomości 3. Bazy danych w zarządzaniu nieruchomościami Cz. II Finansowanie nieruchomości 1. Zasady wyceny nieruchomości dla potrzeb emisji listów zastawnych w XIX wieku 2. Kredyt hipoteczny jako instrument finansowania nieruchomości mieszkaniowych 3. Wycena nieruchomości dla potrzeb kredytowania 4. Sekularyzacja wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie 5. Zastosowanie finansowania mezzanine w inwestycjach w nieruchomości
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 332 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 332 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 6-2/2004)
1. Sekurytyzacja - przyszłościowa metoda finansowania przedsiębiorstwa, 2. Badania skuteczności public relations, 3. Wykorzystanie baz wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 4. Wykorzystanie strategicznej karty wyników dla poprawy jakości usług hotelarskich, 5. Modelowanie procesów dla ograniczenia poziomu niezgodności na przykładzie odlewni, 6. System zarządzania środowiskowego elementem poprawy konkurencyjności firmy, 7. Ocena systemu zarządzania jakością w przemyśle materiałów budowlanych, 8. Analiza poziomu jakości wyrobów odlewanych, 9. Zarządzanie czasem pracy maszyn w ramach TPM,
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej