Form of Work
Książki
(43)
Status
only on-site
(35)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(35)
Author
Bożyk Stanisław
(5)
Górecki Dariusz
(4)
Witkowski Zbigniew
(4)
Odrowąż-Sypniewski Wojciech
(2)
Sarnecki Paweł
(2)
Szmulik Bogumił
(2)
Zięba-Załucka Halina
(2)
Auleytner Julian
(1)
Bałaban Andrzej
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Chybalski Piotr
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Gdulewicz Ewa
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Jagielska Monika
(1)
Jarosz Zdzisław
(1)
Jastrzębski Bronisław
(1)
Kalus Stanisława
(1)
Kubuj Katarzyna
(1)
Kudej Marcin
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Lewandowska-Malec Izabela
(1)
Lipski Jacek
(1)
Lityński Adam
(1)
Lysko Alojzy
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Mojak Ryszard
(1)
Młynarska-Sobaczewska Anna
(1)
Nalaskowska Urszula
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Radziewicz Piotr
(1)
Serowaniec Maciej
(1)
Stemplowski Ryszard
(1)
Stębelski Marcin
(1)
Szczerbiński Henryk
(1)
Szmyt Andrzej
(1)
Wolny Konstatny
(1)
Woś Krzysztof
(1)
Zeidler Kamil
(1)
Ziółkowski Michał
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(26)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Sejm
(36)
Prezydentura (urząd)
(19)
Senat
(17)
Prawo państwowe
(15)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(13)
Trybunał Konstytucyjny
(13)
Najwyższa Izba Kontroli
(12)
Rząd (organ państw.)
(12)
Polska
(11)
Trybunał stanu
(11)
Rzecznik praw obywatelskich
(10)
Konstytucja
(9)
Państwo
(9)
Parlament
(8)
Sądownictwo
(8)
Samorząd terytorialny
(7)
Rzecznik Praw Dziecka
(6)
Stany nadzwyczajne
(6)
Prawodawstwo
(5)
Wolność obywatelska
(5)
Prawa człowieka
(4)
Referendum
(4)
Kontrola parlamentarna
(3)
Organy ochrony prawnej
(3)
Parlamentarzyści
(3)
Demokracja
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Opozycja parlamentarna
(2)
Parlamentaryzm
(2)
Partie polityczne
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(2)
Rzecznik praw dzieci
(2)
Sejm Śląski
(2)
Senat RP
(2)
Suwerenność państwa
(2)
Sądownictwo konstytucyjne
(2)
Trybunał Stanu
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Władza państwowa
(2)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Biuro Ochrony Rządu
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dyplomacja
(1)
Finanse publiczne
(1)
Kacelaria Sejmu
(1)
Kancelaria Sejmu
(1)
Komisja śledcza parlamentarna
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Małżeństwo
(1)
Niezawisłość sędziowska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Państwo - ustrój
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo publiczne
(1)
Praworządność
(1)
Premier (urząd)
(1)
Prokuratura
(1)
Rzecznik Praw Dzieci
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Sejm (2011- )
(1)
Sejm (2011-2012)
(1)
Sejm (2011-2013)
(1)
Służby specjalne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wolny, Konstanty
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1901-
(2)
1801-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Śląsk, Górny
(1)
Genre/Form
Regulaminy
(2)
56 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89762-15-3
1. O skracaniu kadencji Sejmu i prawie wyborczym do Sejmu i Senatu. 2. O źródłach prawa parlamentarnego. 3. Z problematyki dostępu do informacji o pracach Sejmu. 4. Z problematyki statusu prawnego posła. 5. O niektórych elementach statusu prawnego Marszałka Sejmu. 6. O sejmowych komisjach śledczych. 7. Z problematyki postępowania ustawodawczego. 8. Z problematyki zmiany Konstytucji. 9. W kręgu problematyki rządowej. 10. O niektórych elementach postępowania sejmowego w innych sprawach. 11. Z problematyki "unijnej" w praktyce sejmowej. 12. W kręgu problematyki finansów publicznych. 13. Z problematyki radiofonii i telewizji. 14. Z problematyki wymiaru sprawiedliwości. 15. O podziale terytorialnym państwa i sprawach samorządu terytorialnego. 16. Z problematyki sił zbrojnych, bezpieczeństwa wewnętrznego i służb specjalnych. 17. O rozliczeniach z przeszłością. 18. O prawach i wolnościach w sferze gospodarczej. 19. O prawach obywateli w sferze socjalnej. 20. O innych zagadnieniach o znaczeniu prawnoustrojowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 978-83-7666-032-5
1. Kancelaria Sejmu: Ogólna charakterystyka zadań; Zarys historyczny; 2. Podstawy prawne działalności: Regulamin Sejmu; Ustawy i inne przepisy szczególne; Statut Kancelarii Sejmu i inne przepisy wewnętrzne; 3. Zadania Kancelarii Sejmu: Obsługa Sejmu, jego organów i działalności posłów w Sejmie; Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu poselskiego; Obsługa świadczeń poselskich; Dostęp do informacji poselskiej; 4. Struktura organizacyjna: Organizacja Kancelarii Sejmu; Kierownictwo Kancelarii Sejmu; Komórki organizacyjne Kancelarii Sejmu; Pracownicy Kancelarii Sejmu; 5. Majątek i finanse Kancelarii Sejmu; 6. Kancelaria Sejmu na tel innych administracji parlamentarnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87497-77-2
1. Zmiany ustroju politycznego Polski w latach 1944-1997: Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja; Okres Krajowej Rady Nadzorczej; Okres Sejmu Ustawodawczego; Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 roku (Mała Konstytucja); Przygotowanie i uchwalenie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. 2. Podstawowe zasady ustroju w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Pojęcie i ogólna charakterystyka zasad ustroju politycznego; Zasada republikańskiej formy państwa; Zasada demokratycznego państwa prawnego; Zasada suwerenności narodu i formy jej sprawowania; Zasada podziału władzy; Zasada pluralizmu politycznego; Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego; Zasada społecznej gospodarki rynkowej; Zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych, autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania w stosunkach między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. 3. Status jednostki w państwie: Geneza, ewolucja i terminologia praw człowieka; Konstytucyjne założenia wolności i praw jednostki; Ograniczenia wolności i praw; Klasyfikacja wolności i praw; Środki ochrony wolności i praw; Konstytucyjne obowiązki jednostki. 4. Konstytucyjny system źródeł prawa: Uwagi ogólne; Dualistyczna koncepcja źródeł prawa; Akty powszechnie obowiązującego prawa; Akty prawa wewnętrznego; Prawo międzynarodowe i prawo wspólnotowe w krajowym porządku prawnym. 5. Prawo wyborcze w III Rzeczypospolitej: Zagadnienia ogólne; Prawne podstawy przeprowadzania wyborów; Zasady prawa wyborczego; Wybory parlamentarne; wybory prezydenckie; Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego; Wybory samorządowe; Wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 6. Organy władzy publicznej oraz system organów państwa: Pojęcie władzy publicznej i organu państwa; Zasady budowy i działania organów władzy publicznej; Podziały organów władzy publicznej; Pojęcie systemu organów państwa i aparatu państwowego (organy państwa i instytucje państwa); Struktura i rola samorządu terytorialnego w państwie; Urzędy organów administracji publicznej. 7. Zasada podziału władzy i jej realizacja: Pojęcie zasady podziału władzy i jej ewolucja; Podział władzy w aspekcie funkcjonalny. Współczesne systemy rządów; System rządów w świetle postanowień Konstytucji RP z 1997 roku; Modyfikacje konstytucyjne zasady podziały władzy. Podział władzy a "wspólne wykonywanie kompetencji" w ramach Wspólnot Europejskich; Instytucjonalne gwarancje podziału władzy i systemu rządów. 8. Organy władzy ustawodawczej: Pozycja ustrojowa parlamentu; Struktura parlamentu; Tryb funkcjonowania Sejmu i Senatu; Organy wewnętrzne Sejmu i Senatu; Status prawny posła i senatora; Funkcja ustawodawcza; Funkcja kontrolna. 9. Władza wykonawcza - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: Ogólna charakterystyka relacji ustrojowych Prezydenta RP i Rady Ministrów w dwuczłonowej strukturze władzy wykonawczej; Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w systemie organów państwa; Zasady wyboru oraz kadencja Prezydenta RP; Zasady i tryb odpowiedzialności Prezydenta RP; Akty urzędowe Prezydenta RP; Kompetencje Prezydenta RP. 10. Władza wykonawcza - Rada Ministrów i Administracja Rządowa: Pozycja i rola polityczno-ustrojowa Rady Ministrów w systemie ustrojowym państwa; Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów; Tryb powoływania Rady Ministrów oraz procedury dymisji rządu i dokonywanie zmiany w składzie Rady Ministrów; Zadania ustrojowe i zakres działania Rady ministrów; Kontrola parlamentarna oraz odpowiedzialność parlamentarna i konstytucyjna Rady Ministrów i ministrów; Ustrój i organizacja administracji rządowej. 11. Władza sądownicza - sądy: Uwagi ogólne; Struktura sądów; Krajowa Rada Sądownicza; Sędziowie - status prawny i jego gwarancje; Konstytucyjne zasady funkcjonowania sadów. 12. Władza sądownicza - trybunały: Trybunał Konstytucyjne; Trybunał Stanu. 13. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa: Najwyższa Izba Kontroli; Rzecznik Praw Obywatelskich; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-4444-9
1. Zagadnienia ogólne; 2. Źródła prawa; 3. Organy władzy ustawodawczej; 4. Organy władzy wykonawczej; 5. Organy władzy sądowniczej; 6. Organy kontroli i przestrzegania prawa; 7. Organy centralne finansów publicznych; 8. Konstytucyjnoprawne aspekty funkcjonowania organów samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-079-8
1. Konstytucyjne zasady ustroju politycznego w polskich aktach konstytucyjnych XX wieku; 2. Sejm i Senat; 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 4. Rada Ministrów i administracja rządowa; 5. Samorząd terytorialny; 6. Sady i trybunały; 7. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; 8. Władze publiczne w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-384-5
1. Pojęcie sejmowej kontroli ustawy; 2. Kontrola dopuszczalności projektu ustawy; 3. Szczególne tryby stanowienia ustw i inne gwarancje proceduralne; 4. Instytucja poprawki legislacyjnej a kontrola legalności ustawy; 5. Zawodowa działalność lobbingowa, wysłuchanie publiczne i eksperci w sejmowej procedurze ustawodawczej; 6. Konsultacje społeczne jako instrument kontroli legalności ustawy w Sejmie; 7. Standard legalności stanowienia ustawy w orzecznictwie konstytucyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-157-5
1. Wybrane definicje kontroli; 2. Kontrola w prawie konstytucyjnym; 3. Kontrola sejmowa na tle charakterystyki Sejmu; 4. Kontrola sejmowa na tle wybranych zasad ustroju państwa; 5. Zakres kontroli sejmowej; 6. Instrumenty kontroli sejmowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86894-74-1
1. Kilka słów o Marszałku Wolnym; 2. Dzieciństwo; 3. W gimnazjum; 4. Studia i praktyka prawnicza; 5. Adwokatura i wojna; 6. Ku Polsce; 7. W roli Marszałka Sejmu Śląskiego; 8. Finis coronat opus; 9. Wskrzeszenie pamięcie; 10. Epilog.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-04-X
Podstawy prawne wyborów do Sejmu Śląskiego; Chadecja w I Sejmie Śląskiem (1922-1929); Ogólne bezpieczeństwo produktu; Kilka uwag o prawie miejscowym; Rzeczoznawstwo majątkowe jako wolny zawód; Związek małżeński w Związku Radzieckim Wybrane zagadnienia prawne; Alternatywne koncepcje podziału władzy państwowej; Podpis jako istotny element decyzji administracyjnej; Struktura Rady Ministrów Republiki Włoskiej; Utworzenie Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej; O niezawisłości sędziowskiej słów kilka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 83-7059-705-X
1.Pojęcie, istota i zasadnicze modele opozycji parlamentarnej, 2.Konstytucyjne podstawy opozycji parlamentarnej w Polsce, 3.Przeobrażenia w systemie partyjnym oraz w prawie wyborczym RP a wzajemne relacje między większoscią parlamentarną i opozycją w Sejmie, 4.Formy organizowania się ugrupowań opozycyjnych w Sejmie, 5.Udział opozycji parlamentarnej w strukturach organizacyjnych oraz funkcjonowaniu Sejmu, 6.Wpływ opozycji na kształtowanie decyzji ustawodawczych parlamentu, 7.Opozycja parlamentarna a funkcja kontrola Sejmu RP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-779-5
Prawo i system wyborczy w świetle realizacji postanowień konstytucji; Organizacja pracy i struktura wewnętrzna Sejmu; Regulamin Sejmu w świetle postanowień konstytucji i zasad autonomii; Konstytucyjne i polityczne determinanty statusu posła i senatora; Dwuizbowość parlamentu; Proces ustawodawczy; Funkcja parlamentarnej kontroli działalności rządu; Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu; Parlament i procesy integracyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2644-0
R 1. Ogólna charakterystyka systemu rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Uwagi wstępne, 2. Geneza i uwarunkowania konstytucyjnego ustroju systemu rządów, 3. Ogólne założenia konstytucyjne konstrukcji prawnoustrojowej systemu rządów, 4. Oddziaływanie Sejmu, Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów na skład i organizacją wewnętrzną oraz działalność rządu (w świetle konstytucyjnej regulacji struktury Rady Ministrów), 5. Zasady prawnoustrojowe działania rady Ministrów w konstytucyjnym systemie rządów parlamentarnych. R. 2 Parlament a powoływanie rządów: 1. Konstytucyjnoustrojowe uwarunkowania tworzenia rządu, 2. mechanizmy polityczne i sfera decyzji politycznych w procesie powoływania rządu parlamentarnego, 3. Powołanie Rady Ministrów z inicjatywy Prezydenta RP (w trybie art. 154 ust. 1-2 i art. 155 Konstytucji RP), 4. powoływanie rady Ministrów z inicjatywy Sejmu (w trybie art. 154 ust. 3 Konstytucji RP), 5. Procedura tworzenia rządu w trybie wyrażenia przez Sejm radzie Ministrów "konstruktywnego" wotum nieufności (art. 158 Konstytucji RP). R. 3 Ogólna charakterystyka kontroli i odpowiedzialności parlamentarnej rządu oraz ministrów: 1. Podstawowe zagadnienia teoretycznoprawne kontroli działalności rządu, 2. Rola prawnoustrojowa Sejmu i Senatu w wykonywaniu kontroli rządu i administracji rządowej (w świetle regulacji Konstytucji RP i innych aktów prawnych polskiego prawa konstytucyjnego), 3. Odpowiedzialność polityczna rządu i ministrów w konstytucyjny m ustroju rządów parlamentarnych. R. 4. Organizacja i formy realizacji parlamentarnej kontroli rządu (Rady Ministrów i administracji rządowej): 1. Ogólne założenia organizacyjne oraz formy prawnoustrojowe wykonywania parlamentarnej kontroli działalności rządu, 2. Poselska kontrola działalności rządu, 3. Subsydiarne instrumenty wykonywania przez posłów i senatorów kontroli rządu, 4. Zadania i udział komisji parlamentarnych w sprawowaniu kontroli parlamentarnej rządu, 5. Sejmowa kontrola polityki oraz działalności rządu i administracji rządowej. R, 5. Prawne i politycznoustrojowe mechanizmy egzekwowania odpowiedzialności parlamentarnej i konstytucyjnej rady Ministrów i jej członków: 1. Uwagi wstępne, 2. Konstuytucyjnoustrojowe instrumenty oraz procedury prawne pociągania rady Ministrów od odpowiedzialności parlamentarnej przed Sejmem, 3. Polityczna odpowiedzialność członków rady Ministrów, 4. Sejm a odpowiedzialność prawna członków Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89226-37-2
R. I. Początki systemu przedstawicielskiego w okresie późnego średniowiecza: 1. Ziemie polskie w średniowieczu; 2. Zgromadzenia stanowe i przywileje szlacheckie; 3. Początki Sejmu polskiego; 4. Sejmy obozowe, konfederacje, sejmiki ziemskie; R. II. Kształt ustrojowy państwa na tle rozwoju gospodarczego i myśli politycznej odrodzenia: 1. Struktura społeczna, reformacja, myśl polityczna; 2. Konstytucja Nihil Novi, wybór posłów, obrady i postanowienia sejmowe; 3. Wspólny Sejm polsko-litewski; 4. Zwiększenie uprawnień Sejmu i "choroba sejmowa"; R. III. Sejm w okresie osłabienia Państwa polskiego w XVIII wieku: 1. Następstwa wojen drugiej połowy XVII wieku i wojny północnej- czasy saskie. Próby reform gospodarczych i ustrojowych; 2. Sejm Delegacyjny 1767-1768 i prawa kardynalne,\. Pierwszy rozbiór i Sejm Delegacyjny 1773-1775; Sejm Czteroletni i Konstytucja 3-go maja. Drugi i trzeci rozbiór Polski; R. IV. Parlamentaryzm w okresie zaborów: 1. Polityka zaborców wobec społeczeństwa polskiego. Początek zmian w strukturze gospodarczej i ludnościowej; 2. Sejm w strukturze politycznej Księstwa Warszawskiego; 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza ziem polskich po Kongresie Wiedeńskim; 4. Sejm w strukturze politycznej Królestwa Polskiego w latach 1815-1830; Zgromadzenie reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa, Sejm Wielki Księstwa Poznańskiego, Galicyjski Sejm Stanowy; Polacy w parlamentach zaborczych; R. V. Parlamentaryzm w drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939): Zniszczenia wojenne, odbudowa gospodarki, walka o granice, tworzenie administracji; układ sił politycznych, struktura narodowościowa państwa; 2. Sejm Ustawodawczy 1919-1922 i podstawy ustroju państwa według Konstytucji Marcowej z 1921 roku; Sytuacja polityczna i gospodarcza po wyborach do Sejmu i Senatu w 1922 roku; Zmiany gospodarcze i polityczne po zamachu majowym 1926 roku. Nowela sierpniowa; Uwarunkowania gospodarcze i polityczne działalności parlamentu w latach 1929-1934; Konstytucja kwietniowa 1935 roku i parlament w życiu politycznym w latach 1935-1939; R. VI. Instytucje przedstawicielskie w okresie II Wojny Światowej: 1. Podział administracyjny i polityka okupantów wobec ludności polskiej; Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej; Instytucje przedstawicielskie państwa podziemnego; R. VII. Rząd i instytucje przedstawicielskie w latach 1944-1953: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego Krajowa Rada Narodowa; Referendum w 1946 roku. Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku. Mała Konstytucja; R. VIII. Konstytucja z 1952 roku i pozycja ustrojowa Sejmu Rzeczypospolitej Ludowej: 1. Sytuacja polityczna i gospodarcza w latach 1950-1955. Kierunki rozwiązań konstytucyjnych; System wyborczy, struktura i funkcje Sejmu PRL; Zmiany polityczne i gospodarcze po 1956 roku- rządy Gomułki; Dekada Edwarda Gierka. Kierunki zmian. Powstanie nowych organizacji politycznych i związkowych w latach 1976-1981. Stan wojenny. Działalność Sejmu; Rozwój sytuacji politycznej w Polsce w latach 1976-1988 na tle sytuacji międzynarodowej. Funkcjonowanie Sejmu; R. IX. Transformacja gospodarcza i polityczno-ustrojowa w Polsce w latach 1983-1993. Nowy wymiar parlamentaryzmu: Reformy gospodarcze i polityczno-ustrojowe; Sejm X kadencji i Senat I kadencji; Sejm RP I kadencji i Senat RP II kadencji. Procedura ustawodawcza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Partie polityczne a Sejm RP / Stanisław Bożyk. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. - 180,[2] s. ; 20 cm.
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 978-83-7059-793-1
R.1 Status partii politycznych w świetle konstytucyjnych zasad ustrojowych RP; R.2 Partie polityczne a organizacja wyborów parlamentarnych; R.3 Wpływ zasad ustalania wyników wyborów na układ sił politycznych w Sejmie; R.4 Kluby i koła parlamentarne w Sejmie RP; R.5 Wpływ partii politycznych na organizację wewnętrzną Sejmu i procedury parlamentarne; R.6 Udział partii politycznych w pełnieniu przez Sejm RP funkcji ustawodawczej; R.7 Partie polityczne a formy realziacji przez Sejm RP kontroli parlamentarnej; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-67-3
1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa, 2. Teoretycy polskiej polityki społecznej do II wojny światowej, 3. Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-1944), 4. Nauka o polityce społecznej po II wojnie światowej, 5. Państwo praw i zobowiązań socjalnych, 6. Niepubliczne podmioty polityki społecznej, 7. Prognoza polskiej polityki społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Dariusz Górecki. - Stan prawny na 1.01.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 291, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-074-8
1. Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2. Przekształcenia w polskim prawie konstytucyjnym, 3. Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 4. Symbole i stolica państwa, 5. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 6. Wolności i prawa człowieka i obywatela, 7. Formy demokracji bezpośredniej, 8. System wyborczy do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 9. Sejm i Senat, 10. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 11. Rada Ministrów, 12. Wymiar sprawiedliwości, 13. Trybunał Konstytucyjny, 14. Trybunał stanu, 15. Najwyższa Izba kontroli, 16. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 17. Rzecznik Praw Obywatelskich, 19. Rzecznik Praw Dziecka, 20. Finanse publiczne, 20. Samorząd terytorialny, 21. Stany nadzwyczajne w państwie, 22. Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Dariusz Górecki. - Wyd. 4 Stan prawny na 1.04.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 317, [3] s. : 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0789-5
1. Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2. Przekształcenia w polskim prawie konstytucyjnym, 3. Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 4. Symbole i stolica państwa, 5. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 6. Wolności i prawa człowieka i obywatela, 7. Formy demokracji bezpośredniej, 8. System wyborczy do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 9. Sejm i Senat, 10. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 11. Rada Ministrów, 12. Wymiar sprawiedliwości, 13. Trybunał Konstytucyjny, 14. Trybunał stanu, 15. Najwyższa Izba kontroli, 16. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 17. Rzecznik Praw Obywatelskich, 19. Rzecznik Praw Dziecka, 20. Finanse publiczne, 20. Samorząd terytorialny, 21. Stany nadzwyczajne w państwie, 22. Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0788-8
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP / Marcin Kudej. - Wyd.2 zm. i uzupeł. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 129,[3] s. ; 20 cm.
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 83-7059-563-4
R.1 Fazy procesu ustawodawczego; R.2 Wykonanie inicjatywy ustawodawczej; R.3 Postępowanie z projektem ustawy w Sejmie; R.4 Odrębności postępowania w Sejmie z określonymi rodzajami projektów ustaw; R.5 Udział Senatu w procesie ustawodawczym; R.6 Postępowanie w Sejmie w sprawie rozpatrzenia poprawek Senatu lub decyzji odrzucenia ustawy; R.7 Postępowanie w Sejmie w sprawie ponownego rozpatrzenia ustawy w wyniku wniosku Prezydenta; R.8 Podpisanie ustawy przez Prezydenta i zarządzanie jej ogłoszenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again