Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(7)
Author
Leoński Zbigniew
(2)
Sieniuć Magdalena
(2)
Sulimierski Jerzy
(2)
Tarno Jan Paweł
(2)
Wyporska Joanna
(2)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Kalisz Anna
(1)
Korzeniowska Agnieszka
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Martysz Czesław
(1)
Matan Andrzej
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sikora Kamil
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Solarz Piotr
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zieliński Marek
(1)
Świątkowski Andrzej M
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Samorządowe kolegia odwoławcze
(9)
Samorząd terytorialny
(7)
Samorząd gminny
(4)
Samorząd powiatowy
(4)
Postępowanie administracyjne
(2)
Samorząd wojewódzki
(2)
Samorząd województwa
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Budżety terenowe
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Mandat radnego
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Parlament
(1)
Porty
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Służba więzienna
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Wójt
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-24-6
1. Samorząd terytorialny; 2. Samorząd terytorialny: Regiony; Problemy z definicją terminu region; Województwo; Dualizm administracji w samorządzie regionalnym; 3. Samorząd lokalny: Powiaty; Gminy; Dualizm administracji w samorządzie lokalnym; 4. Samorządowe kolegia odwoławcze: Organy SKO; Terminy; 5. Prawo samorządu terytorialnego: Prawo miejscowe; Prawo gminne; 6. Wydatki samorządu terytorialnego: Wydatki gminy; Wydatki powiatu; Finanse województwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-119-0
Geneza samorządowego kolegium odwoławczego, Samorządowe kolegium odwoławcze jako kolegialny organ administracji publicznej, Orzekanie przez samorządowe kolegium odwoławcze w postępowaniu administracyjnym ogólnym, szczególne uprawnienia samorządowego kolegium odwoławczego, Pozycja prawna samorządowego kolegium odwoławczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-079-1
I. Zagadnienia ogólne: Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie samorządu terytorialnego. Przepisy postępowania administracyjnego ogólnego i postępowania podatkowego a standardy nowoczesnego postępowania administracyjnego. Przeszłość instytucji niezależnego organu kontroli w postępowaniu administracyjnym. Orzekanie samorządowych kolegiów odwoławczych w sprawach cywilnych. Pozycja organu administracyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym (na przykładzie samorządowego kolegium odwoławczego). II. Zagadnienia szczególne: Kara pieniężna za przejazd pojazdem nie normatywnym po drodze publicznej w praktyce Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Rola samorządowego kolegium odwoławczego w administracyjnym postępowaniu "ugodowym" (art.114-122 k.p.a.) oraz sądowoadministracyjnym postępowaniu mediacyjnym (art.115-117 p.p.s.a.). następstwo prawne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Uwzględnienie przez samorządowe kolegium odwoławcze skargi na decyzje w trybie autokontroli. Postępowanie przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej. W kwestii nadzoru nad samorządowymi kolegiami odwoławczymi. Właściwości organów administracji publicznej w sprawach wydawania zaświadczeń. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenymm - nowe wyzwania. Problematyka przenoszenia kompetencji do podejmowania decyzji administracyjnych. Ochrona praw refleksowych w postępowaniu ogólnym administracyjnym. Postępowanie zażaleniowe przed organem II instancji w kodeksie postępowania administracyjnego - zagadnienia wybrane. Postępowanie w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Pozycja prawna prezesa samorządowego kolegium odwoławczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-120-X
R.I Pojęcie i istota samorządu terytorialnego: Koncepcje samorządu terytorialnego w nauce polskiej; Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego; Podział terytorialny państwa; Miejsce i rola samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej. R.II Zadania jednostek samorządu terytorialnego: Podział zadań samorządu terytorialnego; Zadania własne Zadania zalecone; Mienie samorządu terytorialnego; Prawo miejscowe. R.III Struktura samorządu gminnego: Organy stanowiące samorządu gminnego; Organy wykonawcze samorządu gminne go; Związki, porozumienia i stowarzyszenia samorządu gminnego; Jednostki pomocnicze samorządu gminnego; Pracownicy samorządowi; Urzędy jednostek samorządu te terytorialnego. R.IV Odrębność uregulowań struktury samorządu powiatowego i wojewódzkiego: Organy stanowiące samorządu powiatowego i wojewódzkiego; Organy wykonawcze samorządu powiatowego i wojewódzkiego; Związki, porozumienia i stowarzyszenia samorządu ponadgminnego; Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże; Jednostki organizacyjne samorządu województwa i wojewódzkie osoby prawne; Podsumowanie. R.V Nadzór nad samorządem terytorialnym: Pojęcie nadzoru; Nadzór administracyjny nad samorządem terytorialnym; Organy sprawujące nadzór; Sądowa kontrola aktów nadzoru. R.VI Miejsce i rola samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie organów samorządu terytorialnego: Funkcje samorządowych kolegiów odwoławczych; Charakter samorządowych kolegiów odwoławczych. R.VII Polski model samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-353-9
R.I Pojęcie i istota samorządu terytorialnego: Koncepcje samorządu terytorialnego w nauce polskiej; Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego; Podział terytorialny państwa; Miejsce i rola samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej. R.II Zadania jednostek samorządu terytorialnego: Podział zadań samorządu terytorialnego; Zadania własne Zadania zalecone; Mienie samorządu terytorialnego; Prawo miejscowe. R.III Struktura samorządu gminnego: Organy stanowiące samorządu gminnego; Organy wykonawcze samorządu gminne go; Związki, porozumienia i stowarzyszenia samorządu gminnego; Jednostki pomocnicze samorządu gminnego; Pracownicy samorządowi; Urzędy jednostek samorządu te terytorialnego. R.IV Odrębność uregulowań struktury samorządu powiatowego i wojewódzkiego: Organy stanowiące samorządu powiatowego i wojewódzkiego; Organy wykonawcze samorządu powiatowego i wojewódzkiego; Związki, porozumienia i stowarzyszenia samorządu ponadgminnego; Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże; Jednostki organizacyjne samorządu województwa i wojewódzkie osoby prawne; Podsumowanie. R.V Nadzór nad samorządem terytorialnym: Pojęcie nadzoru; Nadzór administracyjny nad samorządem terytorialnym; Organy sprawujące nadzór; Sądowa kontrola aktów nadzoru. R.VI Miejsce i rola samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie organów samorządu terytorialnego: Funkcje samorządowych kolegiów odwoławczych; Charakter samorządowych kolegiów odwoławczych. R.VII Polski model samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny w RP / Zbigniew Leoński. - Wyd.4 roz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - 208 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7247-736-1
R.I Geneza, istota i znaczenie samorządu terytorialnego. R.II Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego:1. Pojęcie ustrojowego prawa samorządowego(prawo komunalne); 2. Charakterystyka ustrojowego prawa samorządu terytorialnego w Polsce; 3. Regulacja Europejskiej Karty Samo rządu Terytorialnego. R.III Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego oraz prawne formy ich realizacji:4. Wyodrębnienie zadań i kompetencji; 5. Typologia zadań samorządu terytorialnego; 6. Formy prawne wykonywania zadań (kompetencje). R.IV Zasady zarządzania mieniem samorządowym:7. Pojęcie, znaczenie i powstawanie mienia samorządowego; 8. Zasady zarządzania mieniem samorządowym. R.V Wybory do organów stanowiących samo rządu terytorialnego, referendum lokalne i konsultacje, dostęp do informacji jako formy realizacji władzy lokalnej. R.VI Struktura organizacyjna gminy:9. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP; 10. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego; 11. Rada gminy; 12. Organy wykonawcze gminy, urząd gminy, inne jednostki organizacyjne; 13. Organy w jednostkach pomocniczych gmin. R Vii Struktura samorządu na szczeblu powiatu i województwa:14. Struktura organizacyjna samorządu powiatowego; 15. Struktura organizacyjna samorządu wojewódzkie go. R.VIII Samorządowe kolegia odwoławcze-formy współ działania w samorządzie-krajowe reprezentacje samorządu terytorialnego:16. Samorządowe kolegia odwoławcze; 17. Formy współdziałania na szczeblu ponadgminnym-związki i porozumienia samorządowe; 18. Krajowe reprezentacje samorządu. R.IX Nadzór nad samorządem terytorialnym:19. Istota i zakres nadzoru, 20. Środki nadzoru; 21. Środki ochrony sądowej. R.X Ustrój samorządu terytorialnego miasta stołecznego Warszawy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny w RP / Zbigniew Leoński. - Wyd.5 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 216 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-132-4
R.I Geneza, istota i znaczenie samorządu terytorialnego. R.II Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego:1. Pojęcie ustrojowego prawa samorządowego(prawo komunalne); 2. Charakterystyka ustrojowego prawa samorządu terytorialnego w Polsce; 3. Regulacja Europejskiej Karty Samo rządu Terytorialnego. R.III Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego oraz prawne formy ich realizacji:4. Wyodrębnienie zadań i kompetencji; 5. Typologia zadań samorządu terytorialnego; 6. Formy prawne wykonywania zadań (kompetencje). R.IV Zasady zarządzania mieniem samorządowym:7. Pojęcie, znaczenie i powstawanie mienia samorządowego; 8. Zasady zarządzania mieniem samorządowym. R.V Wybory do organów stanowiących samo rządu terytorialnego, referendum lokalne i konsultacje, dostęp do informacji jako formy realizacji władzy lokalnej. R.VI Struktura organizacyjna gminy:9. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP; 10. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego; 11. Rada gminy; 12. Organy wykonawcze gminy, urząd gminy, inne jednostki organizacyjne; 13. Organy w jednostkach pomocniczych gmin. R Vii Struktura samorządu na szczeblu powiatu i województwa:14. Struktura organizacyjna samorządu powiatowego; 15. Struktura organizacyjna samorządu wojewódzkie go. R.VIII Samorządowe kolegia odwoławcze-formy współ działania w samorządzie-krajowe reprezentacje samorządu terytorialnego:16. Samorządowe kolegia odwoławcze; 17. Formy współdziałania na szczeblu ponadgminnym-związki i porozumienia samorządowe; 18. Krajowe reprezentacje samorządu. R.IX Nadzór nad samorządem terytorialnym:19. Istota i zakres nadzoru, 20. Środki nadzoru; 21. Środki ochrony sądowej. R.X Ustrój samorządu terytorialnego miasta stołecznego Warszawy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Praktyczne / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-981-4
Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) 1. Przepisy ogólne; 2. Ustrój kolegiów; 3. Zasady działania kolegium; 4. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/345 (1 egz.)
Authority data
Samorządowe kolegia odwoławcze (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again