Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW
(1)
Ganczar Małgorzata
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Pyter Magdalena
(1)
Tucholska Anna
(1)
Wrzosek Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Samorząd terytorialny
(4)
Administracja
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Decyzje
(1)
Demokracja
(1)
Dziobek-Romański, Jacek
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Elita władzy
(1)
Emerytura
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Kościół a państwo
(1)
Leoński, Zbigniew (1929
(1)
Ochrona Srodowiska
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Urzędnicy
(1)
Władza państwowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-234-3
1. Powiat jako jednostka terytorialna, administracyjna i samorządowa. Historia i współczesność, 2. Wprowadzenie do problemtyki badań, załozenia, cele i metodologia badania, 3. Czynniki konsolidacji samorządowego powiatu oibywatelskiego, 4. Aktywność i partycypacja w życiu publicznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7702-864-3
1. Dr Jacek Dziobek-Romański: Wokół osoby dra Jacka Dziobka-Romańskiego; Wykaz publikacji; Z reminiscencji badań naukowych: przepisy ogólne prawa administracyjnego. Projekty legislacyjne, opinie i wnioski de lege ferenda; 2. Samorząd terytorialny- udział w budowaniu nowoczesnej administracji: Komunikowanie publiczne w samorządzie jako przykład nowoczesnej administracji; Radny jako podmiot o ograniczonej wolności gospodarczej. Zagadnienia wybrane; Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły; Prywatyzacja zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. Zarys problemu; Informacja przestrzenna w jednostkach samorządu terytorialnego; Wpływ zasad etyki zawodowej na funkcjonowanie administracji publicznej; Dochody i wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego; Lokalne wysłuchanie publiczne; kształcenie administratywistów z punktu widzenia nauki administracji; Rodzaje wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniających skargę na decyzję lub postanowienie; Wójt jako organ władzy w samorządzie terytorialnym; Dekoncentracja kompetencji organów administracji rządowej w gminie; Otwartość jednostek samorządu terytorialnego na mieszkańców na przykładzie miasta Rzeszowa; Samodzielność samorządu województwa na tle dualizmu administracji publicznej na szczeblu regionalnym; Kilka uwag na temat pojęcia "służba cywilna"; Nowe formy partycypacji społecznej w działaniach samorządu terytorialnego; Spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką oświatową. Zagadnienia prawne; Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego; Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodnej; Wyzwania energetyczne gmin. Nowe zadania gmin wobec przemian sektora energetycznego; Realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji na szczeblu gminnym; Biogospodarka jako element samorządowej współpracy międzyregionalnej; Wybrane zagadnienia wykorzystania instytucji praw podmiotowych w prawie ochrony środowiska; Postulaty nowoczesnej administracji a zasady ustroju samorządu terytorialnego; Udział samorządu terytorialnego w tworzeniu form ochrony przyrody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-04-0
Część I: Polityczne aspekty procesu konsolidacji. 1. Trzy fazy przemian ustrojowych w Polsce: inicjacja - transformacja - konsolidacja. 2. Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej. 3. Polski system podziału władzy w rozwiązaniach konstytucyjno-prawnych i w praktyce ustrojowej. 4. Spectrum metod działania politycznego. 5. Dylematy przewodzenia w warunkach transformacji ustrojowej. 6. Jakość administracji publicznej - kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia. 7. System partyjny III Rzeczypospolitej Polskiej - zalety i patologie. 8. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa państwa. 9. Rola mediów w kształtowaniu praktyki politycznej Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej. 11. Przyczynek do rozważań o procesach konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Część II: Ekonomiczne i społeczne warunki procesu konsolidacji. 1. Nowe wyzwania dla gospodarki w epoce rewolucji informatycznej, globalizacji i integracji europejskiej a proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Wpływ procesów globalizacyjnych na polski system gospodarczy. 3. Świadomościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce. 4. Społeczne postrzeganie przemian ustrojowych w III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Etyczne oblicze elit politycznych. 6. Spór o obecność Kościoła w III Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. 8. Procesy na rynku pracy jako zagrożenia konsolidacji struktur społecznych. 9. Społeczne i polityczne koszty reformy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Część III: Ponadnarodowe uwarunkowania procesu konsolidacji. 1. Międzynarodowe warunki stabilizacji III Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zewnętrzne uwarunkowania i efekty konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Polska jako podmiot międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. 4. Znaczenia traktatu konstytucyjnego dla konsolidacji sytemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Polityka strukturalna Unii Europejskiej a szanse wyrównywania poziomów między regionami w Polsce. 6. Turystyka w perspektywie globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86134-23-2
Prawomocność rozstrzygnięć nadzorczych; Dyskrecjonalne uprawnienia administracji publicznej w państwie prawa; Przykład zasięgu niepraworządności w polskim państwie prawnym; Regulacja prawna ustroju samorządu terytorialnego w RP (kilka uwag na tle ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i samorządzie województwa); Uwagi o prawnej regulacji sytuacji cudzoziemców; Zagadnienia nadzoru nad samorządem terytorialnym; Ochrona środowiska w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Organy samorządu terytorialnego a organy administracji rządowej; Przymus administracyjny; O racjonalności decyzji w administracji publicznej (szkic z nauki administracji); Minister właściwy dla spraw gospodarki - polskie dylematy i rozwiązania prawne; Prawo administracyjne i nauka administracji. Nauka administracji i znaczenie w niej planowania; Materialni zaklad verejne spravy; W kwestii zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Kotrola i nadzór nad aktami prawa miejscowego; Spor o pravni principy v Ceske republice; Vyssi uzemni samospravne celky v Ceske republice - dalsi kro reformy verejne spravy; Elementy prawne polityki regionalnej; Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle nowych regulacji prawnych - zagadnienia wybrane; Prawa człowieka a problemy obywatelstwa; Konstytucyjna zasada samodzielności samorządu terotorialnego i jej granice; Powiat w Polsce. Zagadnienia prawno-ustrojowe; Subsydiarna rola samorządu zawodowego w administracji publicznej; Warunki wjazdu obywateli Wspólnot Europejskich do Polski; K vyvoji refomy uzemni spravy v Ceske republice; Wywłaszczenie nieruchomości w świetle obecnie obowiązującego stanu prawnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again