Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(17)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(10)
Author
Banaszak Bogusław
(1)
Bałdyga Mirosław
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Bukowska Joanna
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Chojna-Duch Elżbieta
(1)
Ciborski Piotr
(1)
Cieślak Stanisław
(1)
Czerwiński Wiesław
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Duniewska Zofia
(1)
Etel Leonard
(1)
Garlicki Leszek
(1)
Hauser Roman
(1)
Izdebski Hubert
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Kerber Sławomir
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Micharska-Badziak Ryszarda
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Olejniczak-Szałowska Ewa
(1)
Rymsza Marek
(1)
Salwa Zbigniew
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Syta Tatiana
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Zieliński Eugeniusz
(1)
Zimmermann Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(22)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Samorząd terytorialny
(16)
Administracja
(4)
Pracownicy samorządowi
(4)
Prawo administracyjne
(4)
Samorząd gminny
(4)
Prawo pracy
(3)
Samorząd województwa
(3)
Budżety terenowe
(2)
Finanse publiczne
(2)
Polska
(2)
Prawo państwowe
(2)
Samorząd powiatowy
(2)
Bank Centralny
(1)
Bhp
(1)
Budownictwo
(1)
Czas pracy
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Franchising
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Keynesizm
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Podatek
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo do informacji publicznej -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Referendum
(1)
Rolnictwo
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Samorząd
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Samorząd zawodowy
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa o pracę
(1)
Urlopy
(1)
Urzędnicy
(1)
Związki zawodowe
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki trwałe
(1)
Świadczenia
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-037-8
1. Źródła wewnątrzzakładowe dotyczące czasu pracy, 2. Systemy czasu pracy w samorządzie, 3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy, 4. Zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy, 5. Praca w niedzielę i święta, 6. Praca w porze nocnej, 7. Rozkład czasu pracy, 8. Praca w godzinach nadliczbowych, 9. Rozliczanie czasu pracy, 10. Dyżur, 11. Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, 12. Przerwy w pracy, 13. Ewidencja czasu pracy, 14. Sankcje za naruszenie przepisów o czasie pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-203-0
1. Charakterystyka ogólna dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 2. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu gminnego. 3. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu powiatowego. 4. Udziały, subwencje i dotacje jako dochody samorządu województwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919761-6-5
1. Zagadnienia podstawowe, 2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej oraz sposoby i formy organizacyjno-prawne ich realizacji, 3. Sposoby i formy organizacyjno-prawne realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, 4. Wybrane zagadnienia prawa materialnego - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 5. Nadzór nad gospodarką komunalną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym / red. Paweł Chmielnicki. - Stan prawny na 15.02.2004. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 621 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-304-0
Wprowadzenie: Samorząd terytorialny w demokratycznym państwie prawnym; Ewolucja przepisów ustawy; Istota gminy jako jednostki samorządu terytorialnego; Zakres podmiotowy ustawy; Zakres przedmiotowy ustawy; Charakter prawny przepisów ustawy; Ustawa o samorządzie gminnym a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; Ustawa o samorządzie gminnym a inne ustawy samorządowe Ustawa o samorządzie gminnym a akty wykonawcze; Przepisy odsyłające w ustawie o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-22-8
Pozycja ustrojowa organów samorządu gminnego po reformie 2002 r.; Samorząd terytorialny w wybranych krajach europejskich; Pozycja prawna organów samorządu gminnego w postępowaniu administracyjnym; Reprezentacja gminy w obrocie cywilnoprawnym; Pozycja prawna wójta (burmistrza i prezydenta miasta) w obrocie cywilnoprawnym - wybrane zagadnienia; Pozycja prawna wójta, burmistrza, prezydenta miasta w świetle obowiązujących przepisów; Sprawozdanie z dyskusji plenarnej w trakcie konferencji naukowej na temat "Problemy współczesnego samorządu terytorialnego"; Reforma sądownictwa administracyjnego w Polsce; Geneza i rozwój prawa do informacji; Zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w ustawach samorządowych; Dostęp do informacji publicznej w praktyce orzeczeniowej Naczelnego Sądu Administracyjnego; Ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej jako jeden z trybów udostępniania informacji publicznej; Biuletyn Informacji Publicznej w praktyce; Wpływ prawa nowych technologii na funkcjonowanie administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-317-2
I. Podstawy finansów publicznych; II. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; III. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; IV. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego V. Finansowanie rozwoju regionalnego; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2.IV.1997r. (wyciąg). Ustawa z dn. 26.XI.1998r. o finansach publicznych (tekst ujednolicony). Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.XII.2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.29.XII.2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29.XII.2000r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji. Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 29.XII.2002r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawo zdań z wykonania budżetu państw w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Decyzja Rady z dn. 29.IX.200r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7206-103-3
Od Autora; Ku nowej konstytucji; Konstytucja i inne źródła prawa konst.; Zasady ustroju Rzeczypospolitej; Konstytucyjny status jednostki; Źródła prawa; Wybory i prawo wyborcze; Referendum; Parlament, struktura, skład i organizacja; Parlament, funkcje; Prezydent; Rada Ministrów i administracja rządowa, Samorząd terytorialny Finanse publiczne, radiofonia i telewizja, kontrola państwowa, Władza sądownicza, sądy, Władza sądownicza, Trybunał Konstytucyjny; Władza sądownicza, Trybunał Stanu; Rzecznik Praw Obywatelskich; Stany Nadzwyczajne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-481-X
Wstęp; R.1 Podstawowe pojęcia organizacji administracji publicznej; R.2 Zasady budowy administracji publicznej; R.3 Prawo instrumentem praktycznej organizacji administracji centralnej; R.4 Praktyka organizowania prawem rządowej administracji terenowej; R.5 Organizacja administracji samorządowej; R.6 Praktyczne kształtowanie struktur organizacyjnych aparatu administracji publicznej; R.7 Prawo wewnętrzne w praktyce organizacyjnej; R.8 Niektóre zjawiska patologii w praktyce organizacji i działania administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - Stan prawny na 31.12.2004 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 504, [2] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-147-X
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Administracja i prawo administracyjne, 2. Tworzenie prawa administracyjnego - źródła prawa, 3. Zasady ogólne prawa administracyjnego. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne; 4.Podmioty administracji publicznej, 5. Struktura administracji publicznej i związki między jej podmiotami, 6. Administracja rządowa, 7.Samorząd terytorialny. Cz. III Administracja publiczna wobec podmiotów zewnętrznych: 8. Podstawowe pojęcia, 9. Formy działania administracji publicznej. Cz. IV Kontrola administracji: 10. Sądownictwo administracyjne, 11. Pozostałe formy kontroli administracji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-099-7
Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje; Geneza, charakterystyka i określenie prawa administracyjnego; Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego; Zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji; Źródła prawa administracyjnego; Podmioty administrujące; Podział terytorialny; Ustrój administracji państwowej; Samorząd terytorialny; Prawne formy działania administracji publicznej; Kontrola administracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. - Wyd.3. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 760 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-567-0
Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym; Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego; Demokratyczne państwo prawne; Konstytucyjne zasady ustroju społeczno-gospodarczego; Zasada zwierzchnictwa narodu; Gwarancje praw i wolności oraz status prawny jednostki; Zasada podziału władz; Organy państwowe w RP i ich kompetencje; Samorząd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. - Wyd.8 uaktual. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 388 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-306-7
Cz. I Ogólna: R.1 Geneza i ogólne kierunki rozwoju prawa pracy; R.2 Pojęcie i przedmiot prawa pracy; R.3 Właściwości prawa pracy; R.4 Funkcje prawa pracy; R.5 Za sady prawa pracy; R.6 Źródła prawa pracy; R.7 Stosunek pracy. Cz. II szczegółowa, R.8 Nawiązanie stosunku pracy; R.9 Zmiana treści umowy o pracę; R.10 Rozwiązanie umowy o pracę; R.11 Odrębność nawiązania i rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania, powołania i wyboru; R.12 Świadectwo pracy; R.13 Sytuacja prawna bezdomnych; R.14 Obowiązki pracodawcy; R.15 Obowiązki praco wnika; R.16 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych; R.17 Wynagrodzenie za pracę; R.18 Czas pracy; R.19 Urlopy wypoczynkowe; R.20 Ochrona pracy; R.21 Rozstrzygnięcie sporów pracy. Cz. III zbiorowe prawo pracy, R.22 Związki zawodowe; R.23 Organizacje pracodawców; R.24 Samorząd pracowniczy; R.25 Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy i prawo do strajku. Cz. IV ubezpieczenia społeczne w wyd. z 2006 r. dodano rozdział: Załoga zakładu pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo urzędnicze / Elżbieta Ura. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 255 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-382-2
1. Istota prawa urzędniczego, 2. Historia prawa urzędniczego w Polsce, 3. Zmiany w statusie prawnym pracowników administracji w związku z utworzeniem samorządu terytorialnego, 4. Reaktywowanie służby cywilnej ustawą z 5 lipca 1996 roku, 5. Tworzenie korpusu służby cywilnej na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 roku, 6. Obowiązki i uprawnienia pracowników administracji rządowej i samorządowej, 7. Odpowiedzialność prawna członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych, 8. Rozstrzyganie sporów na tle stosunków pracy pracowników administracji, 9. Rozwiązania prawne w wybranych państwach europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-314-8
Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych; Europejskie modele ustroju samorządu terytorialnego; Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce; Podstawowe cechy obecnego modelu samorządu terytorialnego; Zasad a pomocniczości i zadania samorządu terytorialnego; Podział terytorialny państwa i jednostki samorządu terytorialnego; Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym-referendum lokalne; Organy jednostek samorządu terytorialnego; Aparat jednostek samorządu terytorialnego; Pracownicy samorządu; Mienie jednostek samorząd u teryt.; Finanse jednostek samorządu teryt.; Samorząd teryt. a prawo do informacji publicznej; Zagadnienia etyczne w działalności samorządu teryt.; Szczególne problemy zadań i ustroju samorządu dużych miast; Współdziałanie jednostek samorządu teryt.; Normotwórstwo samorządu teryt. - prawo miejscowe; Obywatelskie prawo zaskarżania uchwał organów samorządu; Nadzór nad działalnością jednostek samorządu teryt.; Międzynarodowa współ praca jednostek samorządu teryt.; Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-628-2
1. Podział terytorialny państwa, 2. Samorząd gminny; Ustrojowa pozycja gminy, Zadania i zakres działania gminy, Władze gminy, Prawo miejscowe, Mienie komunalne, Gminna gospodarka finansowa, Nadzór nad działalnością gminną. 3. Samorząd powiatowy; Ustrojowa pozycja powiatu, Zadania i zakres działania powiatu, Władze powiatu, Powiatowa administracja zespolona, Prawo miejsc owe, Mienie powiatu, Finanse powiatu, Nadzór nad działalnością powiatu. 4. Samorząd województwa; Ustrojowa pozycja województwa, Zadania i zakres działania województwa, Władze samorządu województwa, Urząd marszałkowski, Prawo miejscowe, Mienie województwa, finanse województwa, Nadzór nad działalnością województwa. 5. Pracownicy samorządowi; Podstawy prawne statusu prawników samorządowych, Rozumienie pojęcia pracownika samorządowego, Sytuacja prawna pracowników samorządowych, Obowiązki i uprawnienie pracowników samorządowych, Odpowiedzialność prawna pracowników samorządowych. 6. Akty prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-00-6
Cz. I Uchwały samorządu jako akt prawa miejscowego; 1. Pojęcie prawa miejscowego, 2. Prawo miejscowe w Konstytucji, 3. Ustawowe uregulowania stanowienia aktów prawa miejscowego, 4. Miejscowe prawo podatkowe. Cz. II Pojęcie uchwały podatkowej organu samorządu terytorialnego; 1. Uwagi ogólne, 2. Rodzaje uchwał podatkowych, 3. Uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości, 5. Uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych, 6. Uchwały w sprawie stawek podatku od posiadania psów, 7. Uchwały w sprawie stawek podatku opłat lokalnych, 8. Uchwały dotyczące stawek podatku rolnego i podatku leśnego, 9. Uchwały w sprawie zwolnień i ulg w podatkach i opłatach lokalnych, 10. Uchwały w sprawie trybu i warunków płatności podatków i opłat samorządowych, 11. Uchwały wprowadzające opłaty publicznoprawne. Cz. III Procedura podejmowania uchwał; 1. Uwagi ogólne, 2. Inicjatywa uchwałodawcza, 3. Przygotowanie projektu uchwały, 4. Przedłożenie projektu radzie, 5. Postępowanie z projektem na sesji, Cz. IV Ogłaszanie uchwał; 1. Ogólne zasady ogłaszania uchwał, 2. Moc wsteczna uchwał rad. Cz. V Forma uchwał podatkowych; 1. Uwagi ogólne, 2.Rozporządzenie w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". Cz. VI Nadzór nad legalnością uchwał podatkowych; 1. Uwagi ogólne, 2. Sprawowanie nadzoru przez regionalną izbę obrachunkową, 3. Nadzór sądu administracyjnego nad legalnością uchwał podatkowych, 4. Skarga konstytucyjna, 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako organ nadzoru nad uchwałami rad
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-88594-34-6
Wprowadzenie; Cz. I Z doświadczeń współpracy międzysektorowej: Jak wprowadzić w życie zasadę pomocniczości państwa: doświadczenia lat 90.; Między współpracą a konfliktem: dylematy relacji między organizacjami pozarządowymi a władzami lokalnymi; W poszukiwaniu partnerstwa: z doświadczeń programu "Centra Aktywności Ludowej"; Zanim weszła ustawa: pięć lat współpracy samorządu terytorialnego i lokalnych organizacji filantropijnych (1998-2003); Trzeci sektor w Gdańsku wobec administracji publicznej w latach 1994-2003: od entuzjazmu do systemu współpracy; Zlecanie zdań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym: przykład Gminy Warszawa-Centrum. Cz. II Prawne regulacje działalności trzeciego sektora "jeden procent" i nie tylko: O kroku milowym, którego nie było. Ustawa o działalności pożytku publicznego a opodatkowanie, finansowanie i współpraca trzeciego sektora z administracją publiczną w Polsce; Zasada pomocniczości państwa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; "Prawo jednego procenta" w Polsce - obawy i wyzwania; Rzecz o cudach i błędach percepcji: lekcje "prawa jednego procenta" na Węgrzech; Wpływ "prawa jednego procenta" na gromadzenie krajowych środków finansowych przez organizacje pozarządowe na Słowacji; Informacja o projekcie "Budowanie przyjaznego środowiska społeczno-prawnego dla organizacji pozarządowych KOMPAS".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again