Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(12)
Author
Ryć Kazimierz
(3)
Skrzypczak Zofia
(3)
Orczyk Józef
(2)
Buliński Leszek
(1)
Czajka Zdzisław
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Karasiewicz Grzegorz
(1)
Kautsch Marcin
(1)
Lewandowski Roman
(1)
Maksymiuk Tomasz
(1)
Mojs Ewa
(1)
Skrzypczak Jędrzej
(1)
Szczerbińska Katarzyna
(1)
Walkowiak Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Służba zdrowia
(13)
Zdrowie publiczne
(7)
Polityka społeczna
(4)
Oświata
(3)
Bezrobocie
(2)
Chorzy
(2)
Praca
(2)
Ubóstwo
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Kadry
(1)
Leczenie
(1)
Lekarze
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mieszkania
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Polityka
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Płaca
(1)
Rodzina
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szpitale
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Subject: time
1989-
(5)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
(Nauki o Zdrowiu / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 83-233-2138-8
CZ.I Problemy zdrowotne i opieka nad starzejącym się społeczeństwem: 1. Problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, 2. Korzystanie osób starszych ze świadczeń medycznych i opiekuńczych. Cz.II Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce w latach 1990-2004: 1. Teoretyczne podstawy metod badawczych zastosowanych w badaniu dostępności świadczeń zdrowotnych, 2. Wpływ zmian w podstawowej opiece zdrowotnej na jej dostępność dla osób starszych, 3. Wpływ zmian w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego na jego dostępność dla osób starszych, 4. Promocja zdrowia ludzi w wieku starszym - założenia teoretyczne oraz ocean realizacji, 5. Wpływ zmian w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego na jego dostępność dla osób starszych, 6. Dostępność lecznictwa szpitalnego dla osób starszych, 7. Rozwój lecznictwa geriatrycznego w Polsce, 8. Wpływ zmian w organizacji rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego na dostępność świadczeń dla osób starszych, 9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne - środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, 10. Wpływ rozwoju stacjonarnej opieki długoterminowej na jej dostępność dla osób starszych, 11. Dostępność instytucji pomocy społecznej dla osób starszych w latach 1990-2004, 12. Nowe rozwiązania prawne w dziedzinie pomocy społecznej i opieki zdrowotnej przyjęte w latach 1990-2004 i ich wpływ na sytuację osób starszych. Cz.III Sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w odniesieniu do wybranych problemów zdrowotnych osób starszych: 1. Metody zastosowane w badaniu dostępności opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych na przykładach wybranych problemów zdrowotnych, 2. Etap I - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w punktu widzenia pracowników ochrony zdrowia, 3. Etap II - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w opinii opiekunów osób starszych. Podsumowanie: 1. Próba oceny badań podjętych w projekcie CLESA, 2. Zmiany w zakresie szczególnych kategorii dostępności świadczeń w altach 1990-2004, 3. Szczegółowe omówienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-53-7
1. Wynagradzanie pracowników publicznej służby zdrowia w czasach gospodarki socjalistycznej, 2. Wynagradzanie pracowników publicznej służby zdrowia w okresie jej reformowania, 3. Wynagradzanie w publicznej służbie zdrowia w wybranych krajach, 4. Kierunki doskonalenia systemów wynagradzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie ochroną zdrowia)
1. Wizerunek ochrony zdrowia - wymiar makroekonomiczny. 2.Wizerunek placówek medycznych - wymiar mikroekonomiczny. 3.Kształtowanie wizerunku placówek medycznych a marketing relacji. 4.Instrumenty kształtowania wizerunku placówek ochrony zdrowia. Jakość a wizerunek placówki medycznej. Wizerunek placówki medycznej - aspekt praktyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-88-1
1. Jaka jest w Polsce rzeczywista relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB, 2. PKB a wydatki na ochronę zdrowia. Analiza porównawcza krajów OECD, 3. Wydatki gospodarstw domowych na zakup leków w Polsce w latach 1995-2005, 4. Determinanty nierównowagi polskiego systemu opieki zdrowotnej, 5. Systemowe podejście do problemu reformy systemu ochrony zdrowia, 6. Błąd systemowy przyczyną zadłużenia szpitali, 7. Ocena funkcjonowania ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 8. Skutki ograniczania kosztów zużycia leków w krajach Unii Europejskiej, 9. Import równoległy leków w Polsce, 10. Reforma amerykańskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych MEDICARE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-07-4
I. Organizacje i finansowanie ochrony zdrowia, aspekty rynkowe w sektorze ochrony zdrowia: Organizacyjne fazy reformy ochrony zdrowia w Polsce; Regulacje publiczne i prawne, równość sektorów w ochronie zdrowia; Polski system zdrowotny - socjalizm w rynkowym otoczeniu; Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia finansowanego ze źródeł publicznych w świetle sondaży ankietowych i doniesień prasowych; Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia 1999, 2004 i 2006; Deregulacja rynku aptecznego - szanse i bariery; Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia; Konkurencja w podsektorze stacjonarnej opieki zdrowotnej; Płynność finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a regulacje prawne; Zarządzanie w ochronie zdrowia w krajach transformacji; Znaczenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jako elementu systemu finansowania ochrony zdrowia w krajach transformacji; Determinanty kształtujące poziom sprzedaży leków generycznych w wybranych krajach europejskich. II. Problemy i jakości w ochronie zdrowia: Wpływ procesu decentralizacji na efektywność działania jednostek ochrony zdrowia; Poziom i struktura nakładów na ochronę zdrowia a zadowolenie społeczeństw z opieki zdrowotnej; Podejście zakładów opieki zdrowotnej do jakości świadczonych usług; Jakość usług szpitalnych w ocenie pacjenta; Jakość obsługi a satysfakcja klientów usług zdrowotnych; Outsourcing w opiece zdrowotnej - implikacje dla polskiej służby zdrowia; Bodźce ekonomiczne w działaniach profilaktycznych na rzecz zdrowia w środowisku pracy; Opłacalność szczepień przeciwko grypie z perspektywy pracodawcy; Istota kreowania i zarządzania wizerunku jednostki publicznej - w poszukiwaniu metod zwiększających efektywność organizacji publicznej. III. Prawne aspekty funkcjonowania sektora ochrona zdrowia: Funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia z perspektywy zakazu praktyk ograniczających konkurencję; wpływ wybranych regulacji na funkcjonowanie podmiotów sektora ochrony zdrowia na rynku zamówień publicznych; Ochrona własności intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym i jej społeczne implikacje; Prawo farmaceutyczne a rozwój tendencji do samoleczenia w Polsce; Pracodawca jako klient rynku usług medycznych w Polsce; Publicznoprawna regulacja odpowiedzialności zawodowej lekarzy; Publiczna i prywatna własność w systemie ochrony zdrowia w kontekście form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności medycznej; wady mechanizmu rynkowego w ochronie zdrowia jako determinanty współistnienia ponadnarodowego i państwowego szczebla regulacji w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-75-7
1. Spojrzenie makro- i mikroekonomiczne na system ochrony zdrowia w Polsce i krajach Unii Europejskiej: Znaczenie ochrony zdrowia w gospodarce - ujęcie makroekonomiczne; Relacje między publicznym a prywatnym sektorem opieki zdrowotnej - próba klasyfikacji; Wydajność fiskalna i efektywność ekonomiczna instrumentów gromadzenia dochodów przeznaczonych na opiekę zdrowotną; Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej; Niedobór jako regulator w publicznym w publicznym systemie ochrony zdrowia. Model formalny. 2. Funkcjonowanie rynków i rola państwa w sektorze opieki zdrowotnej: Analiza wydatków polskich gospodarstw domowych na zakup leków; Struktura i funkcjonowanie rynku leków w Polsce; Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych w świetle badań GUS i CSIOZ; Rynek zamówień publicznych jako przykład powiązań publiczno-prywatnych; Promocja placówek służby zdrowia; An examination of the potential impast of the EU paralel trade-allowing legislation on a mltinational resaerch-based pharmaceutical company operating In Poland, after the EU accession; Sektor publiczny ochrony zdrowia a prywatne ubezpieczenia zdrowotne - analiza relacji na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. 3. Wybrane aspekty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce: Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce zdrowotnej samorządu; Ewaluacja w zarządzaniu programami zdrowotnymi; Koszty chorób zawodowych i wypadków przy pracy w Polsce; Restrukturyzacja zatrudnienia pielęgniarek: przesłanka czy bariera dla przedsiębiorczego działania pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia?; Ekonomiczne determinanty wyboru technologii medycznych przez szpitale; Stochastyczna graniczna funkcja produkcji w ocenie efektywności technicznej szpitali ogólnych w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-221-7
1. Polityczno-historyczne podstawy ochrony zdrowia; 2. Opieka zdrowotna- bezład czy system?; 3. Narodowa ochrona zdrowia- priorytety polityczne; 4. Sektor niepubliczny opieki zdrowotnej; 5. Perspektywa zdrowia publicznego w polityce zdrowotnej w Polsce; 6. Zakład Opieki Zdrowotnej- podstawowa jednostka organizacyjna zabezpieczająca potrzeby zdrowotne ludności- ewolucja problematyki; 7. Gdańskie realia niepublicznego lecznictwa w latach 2003-2007- badania własne; Zakończenie: Między polityką a zarządzaniem prywatną opieką zdrowotną
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7417-126-X
Część A. Zagadnienia ogólne. 1. Rozwój polityki społecznej jako działalności praktycznej. 2. Doktrynalne uwarunkowania polityki społecznej. 3. Aspekty teoretyczne i modele polityki społecznej. 4. Przesłanki kształtowania celów operacyjnych w polityce społecznej. Część B. Problemy szczegółowe 5. Praca i bezrobocie 6. Zabezpieczenia emerytalne. 7. Ubóstwo i metody jego przezwyciężania. 8. Opieka zdrowotna. 9. System edukacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7414-291-2
Część A. Zagadnienia ogólne. 1. Rozwój polityki społecznej jako działalności praktycznej. 2. Doktrynalne uwarunkowania polityki społecznej. 3. Aspekty teoretyczne i modele polityki społecznej. 4. Przesłanki kształtowania celów operacyjnych w polityce społecznej. Część B. Problemy szczegółowe 5. Praca i bezrobocie 6. Zabezpieczenia emerytalne. 7. Ubóstwo i metody jego przezwyciężania. 8. Opieka zdrowotna. 9. System edukacyjny, 10. Polityka rodzinna, 11. Polityka mieszkaniowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-018-3
Polityka społeczna wobec przemian ustrojowych; Uwarunkowania współczesnych reform społecznych w Polsce; Polityka społeczna - reforma filozofii czy filozofia reform; Transformacja społeczno-polityczna a nierówności; Demograficzne uwarunkowania reformy emerytalnej w aspekcie polityki społecznej; Standardy Unii Europejskiej w reformowaniu instytucjonalnej pomocy społecznej w Polsce; Dysfunkcja rodziny w okresie transformacji ustrojowej; Przejawy dehumanizacji nauk społecznych, ich uwarunkowania i konsekwencje; Reforma opieki zdrowotnej. Próba zrozumienia procesu; Pozytywny scenariusz reformy systemu ochrony zdrowia; Wybrane koncepcje zapewnienia jakości usług zdrowotnych; Ewolucja potrzeb informacyjnych w zmieniających się organizacjach społecznych na przykładzie polskiego systemu ochrony zdrowia; Placówki służby zdrowia jako organizacje otwarte i samouczące się - utopia czy szansa; Zmiany w systemie wypłat świadczeń chorobowych; Równość szans kształcenia - nadzieje i zagrożenia; Reforma systemu kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Problemy przestrzennego zróżnicowania sytuacji społecznej - techniki i procedury badawcze; Wybrane zagadnienia polityki społecznej na Śląsku opolskim w świetle problematyki etnicznej; Zmiany zaludnienia na obszarach przygranicznych w Polsce wobec reform podziału administracyjnego kraju w XX w.; Zagrożenia w spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce; Marginalizacja etosu pracy górnika i jej konsekwencje dla realizacji programu restrukturyzacji przemysłu węgla kamiennego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-01-8
I. Godność człowieka i pacjenta. Proces integracji europejskiej a polityka zdrowotna w Unii Europejskiej. Stan i perspektywy polskiej polityki zdrowotnej. II.W jaki sposób związki z Europą wpływają na zmiany w kształceniu przed dyplomowym lekarzy w Polsce. Status zawodowy lekarzy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Status polskich lekarzy dentystów po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Status pielęgniarek i położnych po wejściu Polski Do Unii Europejskiej. Zjednoczona Europa - zagrożenie czy nadzieje polskiego aptekarstwa. Prawa pacjenta. Ochrona danych medycznych w przepisach Unii Europejskiej, jak i w polskich aktach prawnych. Kasy chorych w Wielkopolsce w początkach II Rzeczypospolitej. Narodowy Fundusz Zdrowia - instytucja właściwa w polskim systemie opieki zdrowotnej. Zasada wolności przepływu osób w Unii Europejskiej a prawa pacjentów do świadczeń medycznych. Zarządzanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej - jak minimalizować zagrożenia i maksymalizować korzyści. Służby sanitarno-epidemiologiczne przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zmiany i rozwój prawa wspólnotowego w zakresie substancji niebezpiecznych, prekursorów narkotyków, promieniowania jonizującego, wyrobów medycznych oraz krwi. Fundusze Unii Europejskiej - możliwości wykorzystania dla celów zdrowia publicznego. Zakażenia szpitalne - wybrane zagadnienia. Promocja zdrowia w Unii Europejskiej. Zmiany w zakresie współpracy międzynarodowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3498-3
1. Organizacja doskonaląca się; 2. Konteksty zarządzania zasobami ludzkimi w procesie pracy; 3. Kompetencje zawodowe a kompetencje osobiste; Współczesne tendencje w motywowaniu do pracy; 5. Jakość w systemie opieki zdrowotnej - rola kadry medycznej w procesie kształtowania jakości i zarządzania podmiotem leczniczym; 6. Odpowiedzialność za jakość działań w podmiocie leczniczym; 7. Budowanie projektów podnoszących jakość działań; 8. Podmiot leczniczy podstawowym ogniwem systemu. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne; 9. Identyfikowanie misji i celów działań w podmiocie leczniczym; 10. Czynniki obciążające w pracy w ochronie zdrowia - wybrane aspekty; 11. Wymierne versus niewymierne źródła satysfakcji z pracy; 12. Szpital jako miejsce pracy; Źródła i mierniki satysfakcji pacjenta; 14. Teoretyczne aspekty analizy zatrudnienia; 15. Formy zatrudnienia w podmiotach leczniczych; 16. Rekrutacja i selekcja pracowników; 17. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego; 18. Analiza błędów procesu zarządzania kadrami; 19. Oceny pracownicze; 20. Wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika; 21. Kompetencje farmaceutów w kontaktach z pacjentami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88629-41-9
1. Zarządzanie strategiczne i operacyjne: Strategia zakładu opieki zdrowotnej - mrzonka czy konieczność?; Zrównoważona karta wyników i możliwości jej zastosowania w szpitalach; innowacje operacyjne w jednostkach ochrony zdrowia; Efekty wdrażania planu strategicznego w pionie pielęgniarskim Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej - studium przypadku; Systemowe lekarstwo; Informatyzacja w zakładach opieki zdrowotnej; Stosowanie wybranych planów trwale obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej; Standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w procesie zarządzania szpitalem; Racjonalizacja kosztów jako źródło wzrostu efektywności ZOZ; Analiza porównawcza wybranego szpitala powiatowego w Polsce i USA; 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia: Występowanie negatywnych zachowań w miejscu pracy a etyka zarządzania zasobami ludzkimi; System oceniania pracowników wybranego zakładu opieki zdrowotnej; Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; Problemy zarządzania kadrami w jednostkach ochrony zdrowia (wyniki badań empirycznych); poziom zgodności istniejącego systemu motywacyjnego z oczekiwaniami pracowników. Studium przypadku; Kompetencje zarządcze pielęgniarki oddziałowej w świetle wyników badań; Wykorzystanie asan i ćwiczeń oddechowych w procesie samoregulacji psychicznej; 3. Kierunki zmian organizacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej: Strategia outsourcingu w polskich szpitalach; Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej - szanse czy zagrożenia?; Zmiany organizacyjne w publicznych jednostkach ochrony zdrowia; Rola Internetu w marketingu świadczeń zdrowotnych; Komunikacja z pacjentem - wymysł public relations czy wymiar bezpieczeństwa opieki w praktyce?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Służba zdrowia - polityka - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again