Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(4)
Author
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(2)
Adamiak Barbara
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Kuczyński Tadeusz
(1)
Masternak-Kubiak Małgorzata
(1)
Matan Andrzej
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Zacharko Lidia
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Sądownictwo administracyjne
(6)
Postępowanie administracyjne
(4)
Naczelny Sąd Administracyjny
(2)
Administracja
(1)
Konflikt
(1)
Subject: time
1989-
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-174-5
Koncepcja otwartej kompetencji ogólnej w postępowaniu administracyjnym; Przyczynek do zagadnień autonomizacji; Sądownictwo administracyjne- zamierzenia legislacyjne a realne potrzeby; Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej; Elementy proceduralne nadzoru nad samorządem terytorialnym; Ewolucja pojęcia administracji publicznej a definiowanie prawa administracyjnego; Forma prawna "interpretacji przepisów prawa podatkowego"; Zmiany w podziale kompetencji organów administracji publicznej w sprawach związanych z ochroną środowiska; Biurokracja a nowe formy działania administracji; Czy ugoda administracyjna jest formą działania administracji publicznej?; Prawo administracyjne wobec uzależnień- kierunki przemian; O podstawowych zagadnieniach świadomości prawnej społeczeństwa; Ewolucja czynności faktycznych administracji; Uchwalenie pierwszej konstytucji bolszewików; Akt administracyjny rzeczowy; Słowo o metodach działania administracji publicznej; Podstawa prawna decyzji administracyjnej; Zdolności do czynności prawnych organu administracji publicznej; Czynniki kształtujące rozwój form prawnych działań administracji; Dobro zasadą i racją bytu administracji; Wpływ zasad ogólnych na przekształcenie ustrojowe w administracji publicznej; Regulacja jako nowe zjawisko administracyjno-prawne; Racjonalność i logika decyzji administracji; Wybrane zagadnienia prawne funkcjonowania związków wyznaniowych; Zakres zastosowania instytucji ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Kilka uwag na temat umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Koordynacja w administracji publicznej; Realizacja prawa do wolności sumienia i wyznania w kodeksie postępowania administracyjnego; Ewolucja formy przekazania podania do organu właściwego w ogólnym oraz podatkowym postępowaniu administracyjnym; Wpływ ogólnej teorii systemów na koncepcję nauki administracji; Kontrakt wojewódzki; Prywatyzacja zadań publicznych a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji (na przykładzie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych); Indywidualne zezwolenie dewizowe jako decyzja administracyjna; Ostateczność decyzji administracyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-052-1
1. Kodeks postępowania administracyjnego: Przepisy ogólne; Postępowanie; Przepsiy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych; Udział prokuratora; Rozstrzyganie sporów o właściwość między organami administracji publicznej a sądami powszechnymi; Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego; Wydawanie zaświadczeń; Skargi i wnioski; Opłaty i koszty postępowania; Przepisy końcowe; 2. Postępowanie przed sądami administracyjnymi: Przepisy wstępne; Strony; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze; Koszty postępowania; Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego; Wznowienie Postępowania; Wykonywanie orzeczeń sądowych; Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym; Przepis końcowy; 3. Postępowanie egzekucyjne w administracji: Przepisy ogólne; Egzekucja należności pieniężnych; Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Postępowanie zabezpieczające Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy; Przepisy wprowadzające i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-951-3
Cz. I Zagadnienia ogólne: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Cz. II Instytucje procesowe postępowania administracyjnego: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Strona postępowania administracyjnego; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego; Przedmiot postępowania administracyjnego ogólne oraz szczególnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Czynności postępowania administracyjnego; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Cz. IV Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. Cz. V Kontrola sądowa działalności administracji publicznej: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej. Cz. VI Postępowanie sądowoadministracyjne: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Koszty postępowania; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Obalanie prawomocnych orzeczeń; Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze. Cz. VII Administracyjne postępowanie egzekucyjne: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Środki egzekucyjne; Tok postępowania egzekucyjnego; Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie zabezpieczające. Cz. VIII Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 978-83-7601-595-8
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-596-5
1. Istota rozprawy administracyjnej. 2. Ewolucja regulacji prawnej rozprawy administracyjnej. 3. Przesłanki rozprawy administracyjnej. 4. Podmioty rozprawy administracyjnej. 5. Czynności poprzedzające rozprawę administracyjną. 6. Zasady kierowania rozprawą administracyjną. 7. Przebieg rozprawy administracyjnej. 7. Forma utrwalania czynności rozprawy administracyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-942-1
1. Zagadnienia ogólne; 2. Geneza rozstrzygania sporów kompetencyjnych przez sądy administracyjne w Polsce; 3. Sady administracyjne jako podmioty rozstrzygające spory; 4. Podmioty legitymowane do zainicjowania sporu kompetencyjnego lub sporu o właściwość w rozumieniu art. 4 p.p.s.a.; 5. Postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu; 6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawie rozpoznania sporu i ich skutki prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again