Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(13)
Author
Bennett Dominic
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Jakubczyc Jerzy
(1)
Juda Jacek
(1)
Możaryn Henryk
(1)
Niedziółka Paweł
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(1)
Saunders Anthony
(1)
Sieradzan Piotr
(1)
Sobańska Katarzyna
(1)
Szczepankowski Piotr J
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Wiśniewska Ewelina
(1)
Wysocki Szymon
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Ryzyko
(10)
Przedsiębiorstwo
(5)
Banki
(3)
Factoring
(2)
Instrumenty pochodne
(2)
Inwestycje
(2)
Kredyt
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Procent
(2)
Rynek finansowy
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Banki inwestycyjne
(1)
Ceny
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Kapitał
(1)
Koszty
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kursy walutowe
(1)
Leasing
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Pieniądz
(1)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Transakcja opcyjna
(1)
Venture capital
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie portfelem
(1)
Środki obrotowe
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Giełdowe instrumenty pochodne / Ewelina Wiśniewska. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 182 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-60089-76-7
1. Charakterystyka rynku terminowego oraz jego instrumentów, 2. Giełdowy rynek finansowych instrumentów pochodnych, 3. Rola instrumentó pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, 4. Tendencje zmian światowego giełdowego rynku instrumentów pochodnych, 5. Perspektywy rozwoju giełdowego rynku finansowych instrumnetów pochodnych w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-311-7
Wstęp; Działalność kredytowa banku; Ryzyko w działalności kredytowej; Identyfikacja i analiza czynników wpływających na poziom; Szacowanie poziomu jednostkowego ryzyka kredytowego; Sposoby szacowania łącznego ryzyka kredytowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87251-77-1
1. Private equity - zagadnienia wstępne, 2. proces inwestycyjny private equity, 3. Polityka funduszy private equity, 5. Uwarunkowania prawne działalności funduszy private equity, 5. Rynek funduszy private equity, 6. Przykłady inwestycji funduszy private equity
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88597-37-X
Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka kredytowego i zarządzania nim, Tradycyjne metody pomiaru ryzyka kredytowego, Pożyczki traktowane jak opcje i model firmy KMV, Metoda VAR , Metoda ubezpieczeniowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-625-6
R.1 Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej, R.2 Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego, R.3 Modele ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach, R.4 model procesu ryzyka w działalności ubezpieczeniowej, R.5 Zastosowanie teorii wiarygodności w modelowaniu ryzyka ubezpieczeniowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-13-5
Cz.I Faktoring: Geneza, definicja i charakterystyka faktoringu; Formy faktoringu; Faktoring w Polsce; Perspektywy rozwoju faktoringu. Cz.II Sekurytyzacja aktywów: Istota i znaczenie sekurytyzacji aktywów; Przedsiębiorstwo - aranżer a sekurytyzacja aktywów. Cz.III Leasing: Leasing jako forma finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie; Transakcja leasingowa w świetle przepisów prawa gospodarczego; Analiza decyzji leasingowych. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki finansowe / Andrzej Sławiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 212, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1634-3
1.Rynki finansowe, 2.Ceny instrumentów finansowych, 3.ryzyko, 4.Instrumenty pochodne, 5.Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, 6.Wahania koniunktury, 7.Polityka pieniężna, 8.Czynniki wpływające na stopy procentoiwe i kursy walut, 9.Psychologia rynków finansowych, 10.Kryzysy finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87916-48-X
O autorze.Wstęp.CZ.I 1.Historia i ekonomia.System waluty złotej.System z Bretton Woods.Wzrost pozycji dolar a.Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku.Rozpad systemu z Betton Woods. Umowa Waszyngtońska (Smithsoni an Agreemebt).Europejski System Walutowy.Dlaczego kursy walutowe się zmieniają.Podsumowanie. 2.Określenie wi elkości ekspozycji i ryzyka.Czym jest ryzyko walutowe. Ekspozycja przeliczeniowa.Ekspozycja transakcyjna.Ekspozycja ekonomiczna.Przewidywanie ekspozycji walutowej. Przewidywanie kursów walutowych.Kwalifikacja ryzyka walutowego.Podsumowanie. 3.Polityka i organizacja.Polityka.Ramy organizacyjne.Podsumowanie. CZ.II 4.Zabezpiecznie wewnętrzne.Wycena dóbr.Przyspieszanie i opóźnianie płatności (leading i lagging).Kompensowanie.Podsumwanie. 5.Instrumenty zabezpieczające rynku walutowego.Kontakty walutowe.Opcje walutowe.Kontakty pochodne oparte na opcjach.Walutowe kontakty futures.Podsumowanie. 6.Strategie zabezpieczające.Opracowanie strategii zabezpieczającej. Strategie dla różnego typ udziałów finansowych.Strategie dla różnego typu ekspozycji.Podsumowanie. 8. Procedury kontrolne.Wykaz celów i zasad funkcjonowania działu finansowego.Kluczowe me chanizmy kontroli. Źródła porad. Sprawozdania finansowe. Rola zewnętrznych audytorów. Zagadnienia etyczne. Podsum owanie. 9. Sprawozdawczość zarządcza i ocena wyników działalności .Pomiar i zarządzanie ryzykiem. Ocena działalności. Mierniki działalności . Dostarczanie informacji kierownictwu. Monitorowanie zgodności z procedurami kontr olnymi. Częsttliwość tworzenia sprawozdań. Problemy związane z pomiarem wyników działalności. Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Współczesna bankowość inwestycyjna / red. Anna Szelągowska. - Warszawa : CeDeWu, 2009. - 415, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(PLATINIUM)
ISBN: 978-83-7556-151-7
1. Ewolucja bankowości inwestycyjnej; 2. Inżynieria finansowa w bankowości inwestycyjnej; 3. Banki inwestycyjne na rynku pierwotnym (IPO); 4. Zarządzanie aktywami we współczesnej bankowości inwestycyjnej; 5. Sekurytyzacja aktywów; 6. Transakcje fuzji i przejęć; 7. Certyfikaty strukturyzowane w bankowości inwestycyjnej; 8. Tradycyjne fundusze inwestycyjne; 9. Alternatywne fundusze inwestycyjne; 10. Fundusze hedgingowe na przykładzie strategii typu equity long/short; 11. Azjatyckie opcje finansowe jako instrument skutecznego hedgingu; 12. Inwestycje alternatywne a strategie banków inwestycyjnych; 13. Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej- rynek dzieł sztuki; 14. Współczesne światowe tendencje w bankowości inwestycyjnej; 15. Trendy w bankowości inwestycyjnej w kontekście sytuacji na polskim rynku kapitałowym; 16. Upadłość Lehman Holding Inc. Jako punkt zwrotny we współczesnej bankowości inwestycyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-229-1933-6
Podstawy finansów (funkcje pieniądza, rodzaje pie- niądza, transakcje finansowe - kreowanie pieniądza, System finansowy - koszt pieniądza); Nauka o zarządza- niu finansami (organizacja oraz funkcjonowanie spółki akcyjnej); Sprawozdania finansowe (gotówka, środki pieniężne i zysk, bilans); Analiza finansowa; Polityka finansowa; Planowanie finansowe; Decyzje finansowe; Instrumenty finansowe; Emisja instrumentów finansowych Asekuracja finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-232-7
1. Akceptowany poziom ryzyka finansowego, 2. Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursu walutowego, 3. Zarządzanie wolnymi środkami z przedsiębiorstwie a finanse behawioralne, 4. Cash pooling w efektywnym zarządzaniu gotówką przez przedsiębiorstwo, 5. Problem efektywnej sprzedaży na kredyt, 6. Faktoring metodą wspierania sprzedaży kredytowej, 7. Koszt kredytu dla przedsiębiorstwa, 8. Tarcza podatkowa w kalkulacji kosztu kapitału obcego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku / Paweł Niedziółka. - Warszawa : Difin, 2002. - 258 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-291-4
Struktura stóp procentowych, Ryzyko w działalności bankowej, System zarządzania ryzykiem w banku, Ryzyko stopy procentowej w banku - definicja zjawiska, Zewnetrzne instrumenty zarządzania ryzykiem stopy procentowej, Tradycyjne instrumenty zarzadzania ryzykiem stopy procentowej, Zabezpieczanie przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą transakcji termionowych typy FRA oraz kontraktów terminowych futures, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą transakcji opcyjnych, Transakcje typu interest rate swap.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again