Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(9)
Author
Ancyparowicz Grażyna
(1)
Dorosiewicz St
(1)
Famulska Teresa
(1)
Lemkowska Malwina
(1)
Lewandowski A
(1)
Michalski Tomasz
(1)
Monkiewicz Jan
(1)
Monkiewicz Marek
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Pajewski R
(1)
Sangowski Tadeusz
(1)
Szaraniec Monika
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Rynek ubezpieczeniowy
(9)
Ubezpieczenia
(4)
Unia Europejska
(3)
Banki
(2)
Polska
(2)
Rynek finansowy
(2)
Ubezpieczenia gospodarcze
(2)
Administracja
(1)
Budżet
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusze celowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Integracja europejska
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Podatek
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Służba zdrowia
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7251-654-5
Część I: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe. 1. Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych. 2. Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro. 3. Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji. 4. Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. 6. Redystrybucyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. 7. Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce. 8. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej. 9. New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? 10. Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. 11. Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej. 12. Budżet Unii Europejskiej - kierunki reformy. Część II: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych. 13. System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycje zmian dla systemu polskiego. 14. Wdrażanie postaniowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej. 15. Międzynarodowy Rynek Private Banking. 16. Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wniosek dla Polski 17. Komparatystyka systemów finansowych. 18. Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy. 20. Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 21. Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowanie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 22. Rola afiliacji Banku Światowego a Polska. 23. Nowa międzynarodowa architektura finansowa z perspektywy Unii Europejskiej. 24. Rynki ubezpeiczeniowe wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ubezpieczenia)
ISBN: 83-88840-74-6
Cz. I Polskie ubezpieczenia w Unii Europejskiej; 1. Finanse ubezpieczeń w nowym prawie ubezpieczeniowym, 2. Rynek finansowy Unii Europejskiej, 3. Swoboda świadczenia usług w świetle nowego prawa ubezpieczeniowego, 4. Ryzyko działalności ubezpieczeniowej. Cz. II Zarządzanie aktywami zakładu ubezpieczeniowego; 1. Koncepcje pomiaru ryzyka zakładu ubezpieczeń, 2. Wypłacalność jako determinanta zarządzania aktywami, 3. Czynniki makroekonomiczne wpływające na działalność lokacyjną, 4. Prudent man rule a ilościowe limity inwestycyjne, 6. Przychody i koszty działalności lokacyjnej w dziale II. Cz. III Zarządzanie pasywami zakładu ubezpieczeń; 1. Czynniki kształtujące poziom i koszty kapitału, 2. Struktura kapitałowa w zakładach ubezpieczeń na życie, 3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w dziale II. Cz. IV Zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń; 1. Kształtowanie wartości zakładu ubezpieczeń, 2. Zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, 3. Plan kont jako narzędzie prezentacji i interpretacji informacji finansowych, 4. Operacyjny Controlling finansowy działu II, 5. Ocena sytuacji finansowej wykonawcy zamówienia publicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie, Prace Doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; Nr 3)
ISBN: 83-7252-203-0
1. Nadzór w systemie administracji, 2. Funkcjonowanie jednolitego rynku ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej, 3. Ogólna charakterystyka nadzoru ubezpieczeniowego, 4. Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego, 5. Regulacja prawna pośrednictwa ubezpieczeniowego w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, 6. Uprawnienia nadzorcze komisji nadzoru ubezpieczeń i funduszy emerytalnych nadzór nad zakładami ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-320-0
Cz.I Funkcjonowanie euro: Polityka i strategia wejścia Polski do strefy euro; Kursowo-monetarne uwarunkowania przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej; Efekty i perspektywy funkcjonowania wspólnej waluty - euro; Wpływ waluty euro na polskie pdmioty gospodarcze. Cz.II Usługi bankowe: Znaczenie programów software w rozwoju bankowych usług elektronicznych w Polsce; Narodowy Bank Polski a perspektywy członkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej; Bankowość spółdzielcza w drodze do UE; Bankowośc inwestycyjna XXI wieku; Handel elektroniczny a ochrona konsumenta; Instytucje pośrednictwa kreytowego w Polsce i w Niemczech. Cz.III Rynek kapitałowy i inwestycje finansowe w UE: Zadłużenie polskich przedsiębiorstw w bankach zagranicznych a proces rozszerzania UE; Głowne tendencja rozwoju rynków fiannsowych w krajach wysokorozwiniętych; Udział UE w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce; Rozwój polskiego rynku funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym; Transfer technologii do Polski przez kapitał zagraniczny; Profil inwestora indywidualnego w Polsce i w krajach UE. Cz.IV Wykorzystanie metod ilościowych w pomiarach efektów integracji: Modele kursu złoty - euro. Wyniki estymmacji, testowania i prognozowania; Zastosowanie syntetycznego wskaźnika integracji do pomiaru stopnia zbieżności gospodarczej krajów UE. Cz.V Rynek usług ubezpieczeniowych: Dostosowania w zakresie sektora ubezpieczeniowego do wymogów członkostwa w UE; Perspektywy wzrostu udziału inwestycji krajów UE w polskim rynku ubezpieczeń; Dziesięć lat rozwoju jednolitegorynku ubezpieczeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-34-9
1. Ubezpieczenia jako instytucja zaufania publicznego, 2. Geneza i ważniejsze wydarzenia w historii ubezpieczeń, 3. Jak budowano zintegrowany rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-172-1
R.I Metody doboru cech diagnostycznych; R.II Wybrane cechy diagnostyczne- opis i charakterystyka; R.III Taksonomia w analizie porównawczej obiektów wielocechowych (podstawowe pojęcia i metody); R.IV Prezentacja wyników badań za lata 1997-1998.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Ubezpieczenia w Unii Europejskiej / red. Jan Monkiewicz. - Warszawa : Poltext, 2002. - 599 s. : tab. ; 21 cm.
(Ubezpieczenia)
ISBN: 83-88840-17-7
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Unia Europejska: Geneza europejskiej integracji gospodarczej; Cele Wspólnot Europejskich; Unia Europejska; System prawny UE; System instytucjonalny UE; Jednolity rynek finansowy UE. 2. Wspólny rynek ubezpieczeniowy w Europie: Wprowadzenie; Dyrektywy ubezpieczeniowe w zakresie prawa nadzoru; Inne dyrektywy dot. rynku ubezpieczeń; Dalszy rozwój wewnętrznego rynku ubezpieczeniowego; Nowe państwa członkowskie; Podsumowanie. 3. Dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeniowego do standardów UE: Wstęp; Ustawa z dn. 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej; Zobowiązania Polski wynikające z Układu Europejskiego; Realizacja zobowiązań międzynarodowych podjętych przez Polskę; Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 10 grudnia 1998r.; Nowelizacja ustawy z dn. 21 lipca 2000r.; Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dn. 15 marca 2001r.; Zakończenie. Cz. II Regulacje sektorowe: 4. Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń w UE i w Polsce: Wstęp; Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń w UE; Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń w Polsce; Podsumowanie. 5. Pośrednictwo ubezpieczeniowe w UE: Wstęp; Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 77/92 EEC; Rekomendacja Komisji 92/48/EEC w sprawie pośredników ubezpieczeniowych; Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. 6. Handel elektroniczny w ubezpieczeniach UE: Ekspansja handlu elektronicznego; Dyrektywy dot. handlu elektronicznego; Zalecenia CEA; Zastosowanie przewodnika. 7. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów samochodowych: Wstęp; System zielonej karty; I Dyrektywa Komunikacyjna (72/166/EEC); II Dyrektywa Komunikacyjna (84/5/EEC) III Dyrektywa Komunikacyjna (90/232/EEC); Dyrektywa 90 /618/EEC; IV Dyrektywa Komunikacyjna (2000/26/EC); Dyrektywy a stan obecny w Polsce. Cz. III Instytucje ubezpieczeniowe UE: 8. Nadzór w krajach UE: Istota nadzoru; Normy nadzoru ubezpieczeniowego w dyrektywach UE; Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego; Zmiany organizacji organów nadzoru ubezpieczeniowego jako wynik zmian zachodzących na rynku finansowym. 9. Samorząd ubezpieczeniowy w UE: Ogólna charakterystyka ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego; Samorządowe stowarzyszenia zakładów ubezpieczeń w UE. Cz. IV Wybrane problemy rynku ubezpieczeń: 10. Bancassurance w UE: Wstęp; Regulacje prawne Bancassurnace; Rozwój Bancassurance w krajach UE; Podobieństwa i różnice funkcjonowania Bancassurance w wybranych krajach Europy. 11. Ubezpieczenia emerytalne w UE: Podstawy teoretyczne rozważań; Zróżnicowanie systemów ubezpieczenia emerytalnego w UE; Kierunek zmian w systemach zabezpieczenia emerytalnego w UE. 12. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w UE: Istota i rodzaje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych; Uwarunkowania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w UE; Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w UE. ANEKS: Dyrektywy Unii Europejskiej; Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. ubezpieczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-785-3
1. Fundusze gwarancyjne na rynkach usług finansowych, 2. Fundusze gwarancyjne w sektorze ubezpieczeniowym, 3. Fundusze gwarancyjne w USA i Japonii, 4. Rozwój fundusze gwarancyjnych na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE, 5. Rozwój funduszy gwarancyjnych na głównych narodowych rynkach ubezpieczeniowych UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again