Source
Książki
(11)
Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(11)
Author
Karpuś Piotr
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
Bojańczyk Mirosław
(1)
Janc Alfred
(1)
Krugman Paul R
(1)
Krymarys-Balcerzak Agnieszka
(1)
Małuszyńska Ewa
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Niedźwiedzki Arkadiusz
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Proniewski Marek
(1)
Pyka Irena
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Siwiński Włodzimierz
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Rynek pieniężny
(9)
Rynek kapitałowy
(8)
Banki
(5)
Euro (pieniądz)
(2)
Finanse
(2)
Instytucje finansowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek finansowy
(2)
Unia Europejska
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Controlling
(1)
Cukiernictwo
(1)
Dewizy
(1)
Ekonomia
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Izrael
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Koneck (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt preferencyjny*
(1)
Kursy walutowe
(1)
Makroekonomia
(1)
Milejów (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodwe stosunki gospodarcze
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Pieniądz
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Reklama
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Rynek finansowy -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Rynek walutowy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transport kolejowy
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14902-4
Cz. III Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej: 12. Rachunki dochodu narodowego i bilans płatniczy, 13. Kursy walutowe i rynek walutowy: ujęcie od strony aktywów, 14. Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe, 15. Poziomy cen i kurs walutowy w długim okresie, 16. Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie, 17. Stałe kursy walutowe i interwencje na rynku walutowym. Cz. IV Międzynarodowa polityka makroekonomiczna: 18. Międzynarodowy system walutowy 1870-1973, 19. Polityka makroekonomiczna i jej koordynacja w warunkach płynnych kursów walutowych, 20. Optymalne obszary walutowe a doświadczenia europejskie, 21. Globalny rynek kapitałowy: działanie i problemy polityki, 22. Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys i reformy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-120-X
1.Rynek pieniężno-kapitałowy, 2.Fundusze inwestycyjne, 3.Właściele otwartych funduszy, 4.Polityka inwestycyjna funduszu, 5.Koszty funduszu, 6.Dochody funduszu, 7."Kreatywna księgowość", 8.Rola ratingu w procesie pozyskiwania kapitału, 9.Fundusze venture capital, 10.Bankowość inwestycyjna, 11.Zarządzanie aktywani, 12.Rynek pieniężno-kapitałowy w Polsce, 13.Program Naroodwych Funduszy Inwestycyjnych, 14.Analiza papierów wartościowych, 15.Wycena akcji, 16.Analiza finansowa, 17.Aktywa funduszy emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89621-08-8
R.1 Model banku na tle przemian systemowych w Polsce; R.2 Wybrane przepisy prawa i ich znaczenie dla działalności banków komercyjnych; R.3 Podatność banków komercyjnych na instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; R.4 Współczesne metody oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne; R.5 Rola kapitału zagranicznego w transakcjach fuzji i przejęć oraz efekty potransakcyjne; R.6 Znaczenie badań rynkowych dla kreowania oferty i podnoszenia jakości obsługi w placówce bankowej; R.7 Bankowość elektroniczna w działalności banku komercyjnego; R.8 Credit scoring jako metoda oceny wiarygodności klienta; R.9 Znaczenie orientacji marketingowej w zarządzaniu bankiem; R.10 Makro o mikroekonomiczna koncepcja płynności; R.11 Rezerwy celowe w banku komercyjnym; R.12 Controlling jako instrument zarządzania bankiem; R.13 Rachunek kosztów w oddziale banku; R.14 Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe; R.15 Funkcjonowanie i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej; R.16 Banki a eurorynki pieniężne i kapitałowe; R.17 Rating i rankingi w bankowości komercyjnej; R.18 Fuzje i przejęcia banków w warunkach polskich; R.19 Dostosowanie instrumentów polityki pieniężnej NBP do instrumentów polityki pieniężnej Eurosystemu; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 2)
1. Konsekwencje polityk gospodarczej dla państwa i regionu: Uwarunkowania historyczne i przyrodniczo-gospodarcze gminy; Analiza wykorzystania aktywnych form walki z bezrobociem w powiecie koneckim; Europejskie Rady Zakładowe. 2. Rynek pieniężny i kredytowy: Istota i funkcjonowanie kredytu preferencyjnego; Istota analizy portfelowej na przykładzie macierzy BCG; Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego; Skutki wprowadzania EURO. 3. Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa: Znaczenie zarządzania martketingowego w przedsiębiorstwie; Funkcje i cele reklamy we współczesnym świecie; Wybrane psychologiczne aspekty reklamy. 4. Problemy politologii: Kompetencje prezydenta V Republiki Francuskiej; Historia powstania Państwa Izrael.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2092-0
Cz.I Finansowe aspekty podejmowania decyzji w przedsię biorstwie: Wpływ sfery finansowej na działalność real ną przedsiębiorstw; Zarys rozwoju systemu finansowego w Polsce; Strategia a zarządzanie przez wartość; Narzę dzia wspomagające zarządzanie wartością firmy; Zinte growany system ABC-EVA jako narzędzie zarządzania war tością dla właścicieli; Wybrane działania finansowe nastawione na wzrost wartości akcji; Czynniki wyznacza jące poziom wskaźnika cena-zysk na rynku akcji; Psycho logiczne aspekty podejmowania decyzji na rynku finanso wym; Przyczyny "katasrof" finansowych związanych z derywatami oraz podejmowane w ich następstwie działa nia; Polityka informacyjna przedsiębiorstw - zakres dobrowolnych ujawnień. Cz.II Nowe instrumenty i segementy rynku finansowego: Private banking; "Bankowość wewnętrzna" jako alternaty wny sposób zarządzania finansami przedsiębiorstwa; Pracowniczy fundusz emerytalny jako podmiot rynku fina nsowego; Indywidualni inwestorzy na międzynarodowym rynku kapitałowym; Polityka i strategia inwestycyjna venture capital (wybrane problemy); Rynek funduszy venture capital w Polsce na przykładzie MCI Management SA. Cz.III Strategie finansowe: Strategie finansowe przed siębiorstw; Strategie finansowania przedsiębiorstw mię dzynarodowych; Finansowanie rozwoju gospodarki kraju przyjmującego - rola bezpośrednich inwestycji zagrani cznych; Finansowe uwarunkowania wyboru strategii przed siębiorstw państwowych w aspekcie zjednoczenia z UE; Wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw w Hiszpa nii a ich opodatkowanie; Historyczna ewolucja rozwoju i finansowania infrastruktury gospodarczej; Wykorzysta nie teorii wartości ekstremalnych w procesie alokacji aktywów. Cz.IV Regulacje i instrumenty ochrony przed ryzykiem finansowym: Wybrane regulacje ostrożnościowe w zarzą dzaniu ryzykiem bankowym; Próba wykorzystania metody Credit Metrics w polskim banku; Zabezpieczenie pomosto we a wycena kredytu hipotecznego; Umowa przyszłej stopy procentowej (rozliczenie i kalkulacja); Pozycjo nowanie otwartego funduszu inwestycyjnego a percepcja ryzyka przez jego uczestników. Cz.V Narzędzia rynku finansowego i uwarunkowania ich stosowania: Wpływ premii za przejęcie przedsiębiorstwa na powodzenie transakcji; Prawne i podatkowe aspekty wykupu i umorzenia własnych akcji w doświadczeniach polskich spółek giełdowych; Wycena kontraktów termino wych na indeks WIG20 na potrzeby arbitrażu na polskim rynku kaiptałowym; Specyfika skarbowych i komunalnych papierów wartościowych na rynku finansowym; Problemy zdefiniowania i stosowania faktoringu; Emisja obliga cji kmunalnych jako przykład współpracy pomiędzy insty tucjami finansowymi a jednostkami samorządu terytorial nego. Aneks: Proces transformacji polskiej gospodarki w wa runkach silnych ograniczeń wzrostu popytu wewnętrznego Finansowanie krajowego długu publicznego przez banki komercyjne; Zmiany w poziomie i strukturze zamówień pu blicznych w latach 1997-2001.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2366-0
Cz.I Tendencje rozwoju sektora finansowego w Polsce : 1.Dyskusja wokół regulacji i nadzoru nad sektorem finansowym, 2.Wpływ kapitału zagranciznego na rozwój rynku funduszy inwestycyjnych, 3.Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską, 4.Rozwój rynku funduszy poręczeniowych w Polsce w porównaiu z Niemcami, 5.Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle rynków europejskich w przedeniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, 6.Od personal banking do private banking, 7.Kompleksowa obsługa finansów dystrybucji usług bankowych w Polsce, 8.Procesy restrukturyzacji w spółdzielczości bankowej w ostatniej dekadzie XX wieku, 9.Szanse i zagrożenia polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej, 10.Rola związków bankowo-ubezpieczeniowych w podnoszeniu konkurencyjności banków, 11.Fundusze emerytlane w Polsce i ich powiązania z rynkiem finansowym, 12.Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rynku ubezpieczeń wPolsce. Cz.II Sektor finansowy w wybranych krajach : 1.System ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii, 2.Współczesne tendencje w zakresie rozwoju rynków skarbowych papierów wartościowych w krajach OECD, 3.Zmiany w sektorze finansowym Unii Europejskiej w świetle Strategii Lizbońskiej, 4.Polskie spółkai a światowy rynek kwitów depozytowych, 5.System ochrony inwestorów na rynku kapitałowym w Polsce w aspekcie jednolitego europejskiego rynku finansowego, 6.Kryzys bankowy a Argentynie jako zagrozenie efektywnego funkcjonowania eynku finansowego. Cz.III Instrumenty i strategie rynku kapitałowego : 1.Rynek polskich obligacji skarbowych w aspekcie zmian warunków inwestowania, 2.Obligacje zamienne i zerokupowane - szane i zagrożenia dla przedsiębiorstwa, 3.Euroobligacje jako instrument międzynarodowego fynku finansowego, 4.Obligacyjny warrant subskrypcyjny jako instrument pozyskiwania i inwestowania kapitału, 5.Wykorzystanie informacji fundamentalych w decyzjach inwestycyjnych, 6.Efekt dni tygodnia na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 7.Otwarte fundusze emerytalne na regulowanym rynku akcji w Polsce, 8.Rentowność a notowania akcji banków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 9.Hedging z wykorzystaniem kontrkatów terminowych financial futures, 10.Funkcjonowanie oraz perspektywy rowozju Centralnej Tabeli Ofert SA na polskim rynku kapitałowym, 11.Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności w bankach komercyjnych, 12.Kredyt hipoteczny w świetle wybrnaych procedur banków komercyjnych, 13.Zmienność i ryzyko na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych, 14.Certyfikaty emisyjne jako specyficzne papiery wartościowe w ochronie środowiska w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-270-4
1.Przesłanki segmentacji rynku finansowego w Polsce, 2.Polski rynek bankowy w warunkach nasilającej się konkurencji, 3.Rynek bankowy w systemie obsługi finansowej polskich przedsiębiorstw, 4.Zakres i formy działalności kredytowej banków wobec jednostek samorządu terytorialnego, 5.Międzybankowy rynek pieniężny - analiza i przesłanki rozwoju, 6.Rynek udziałowych instrumentów finansowych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozowju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 35)
ISBN: 83-89224-55-0
Współzależności polityki konkurencji Unii Europejskiej z pozostałymi politykami wspólnotowymi; Ochrona konsumenta wobec reklamy w Unii Europejskiej i w Polsce; Przekształcenia w handlu wspólnotowym jako efekt istnienia jednolitego rynku europejskiego; Kształtowanie dochodów rolniczych w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej UE z uwzględnieniem typologii gospodarstw rolnych; Zasady i ewolucja wspierania MŚP w Unii Europejskiej - implikacje dla Polski; Ewolucja strategii polityki pieniężnej i kursowej w Polsce w procesie integracji gospodarczej z UE i UGW; Jednolita ponadnarodowa polityka pieniężna oraz zróżnicowana narodowo polityka fiskalna wobec asymetrycznych i wspólnych wstrząsów gospodarczych w przyszłej Unii Europejskiej; Zachowania władz regionalnych w polityce europejskiej Hiszpanii i Niemiec; Rola polityki regionalnej w zmniejszaniu zróżnicowania regionalnego w Unii Europejskiej. Zróżnicowanie regionalne PKB oraz stopy bezrobocia w krajach kandydujących i członkowskich Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 10/2001)
1.Dziś i jutro niepaństwowych wyższych szkół ekonomicznych w Polsce, 2.Potrzeby jako kategoria polityki społecznej, 3.Podejmowanie decyzji menedżerskich, 4.Monopol państwowy w transporcie kolejowym, 5.Zmiany podaży pieniądza a zmiany PKB w Polsce w latach 90-tych, 6.Kontrola dewizowa i tryb jej wykonywania, 7.Obowiązki udzielnia informacji oraz udostęonianie wymaganych dokumentów na podstwie ustawy Praw dewizowe, 8.Inwestycje zagraniczne w sektorze cukierniczym w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again