Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(12)
Author
Skorupka Jerzy
(2)
Burżacka-Majcher Monika
(1)
Czajkowska Marta
(1)
Dygoń Marcin
(1)
Fołta Teresa
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Iwańczuk Anna
(1)
Klepacki Jarosław
(1)
Kotliński Grzegorz
(1)
Kraj Kamil
(1)
Kudła Janusz
(1)
Mikołajewska Beata
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Polâka Georgij Borisovič
(1)
Poznańska Krystyna
(1)
Pyka Irena
(1)
Smus Tomasz Roman
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Rozliczenia pieniężne
(12)
Rozliczenia międzynarodowe
(6)
Rynek pieniężny
(4)
Finanse
(3)
Obrót pieniężny
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Banki
(2)
Dług
(2)
Dłużnicy
(2)
Fałszerstwo
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Kredyt
(2)
Odpowiedzialność karna
(2)
Oszustwo
(2)
Pranie pieniędzy
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo karne gospodarcze
(2)
Przestępczość gospodarcza
(2)
Rynek finansowy
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Umowa
(2)
Agrobiznes
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Amortyzacja
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bilans księgowy
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Ekonomia
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestycje
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kryzys
(1)
Leasing
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Nieruchomości
(1)
Oświata
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pieniądz
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Podatek
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Płatności elektroniczne
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Szkolnictwo
(1)
Transakcje terminowe
(1)
Weksle
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie zasobami
(1)
Środki obrotowe
(1)
16 results Filter
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 216)
ISBN: 978-83-7417-327-8
1. Rozliczenia pieniężne i sysremy płatniczy w gospodarce rynkowej, 2. Rachunki bankowe jako podstawa bankowych rozliczeń pieniężnych, 3. technologie informacyjne w rozowju rozliczeń pieniężnych, 4. Rozliczenia między bankami, 5. Formy rozliczeń pieniężnych, 6. Usługi bankowe w realizacji rozliczeń zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bilans 2005 / Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Warszawa : INFOR, 2005. - 604, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR ; 23)
ISBN: 89-7440-027-7
1.Zasady sporządzanie jednostkowych sprawzdań finansowych, 2.Inwenaryzacja aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrotowego, 3.Uznawanie i wycena składników aktywów, 4.Uznawanie i wycena składników pasywów, 5.Zasady ustalenia finansowego w prawie bilansowym, 6.Przychody, zyski, koszty i straty w prawie podatkowym oraz ustalanie podstawy opodatkowania, 7.Amortyzacja bilansowa i podatkowa, 8.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 9.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym, 10.Rozliczanie usług długoterminowych na dzień bilansowy, 11.Instrumenty finansowe, 12.Odroczony podatek dochodowy, 13.Sprawozdanie z działalności, 14.Badanie, zatwierdzenie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15299-4
1. Bilans płatniczy a mechanizmy dostawcze, 2. Nierównowaga obrotów bieżących w wybranych krajach Unii Gospodarczej i Walutowej oraz w krajach Europy Środkowo - Wschodniej, 3. Modelowe determinanty bilansu obrotów bieżących - wpływ fundamantalnych relacji makroekonomicznych, 4. Teoretyczne koncepcje bezpiecznego i stabilnego deficytu obrotów bieżących, 5. badania determinant biklansu obrotów bieżących i jego stabilności w literaturze światowej, 6. Empiryczna analiza stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranej grupie krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, 7. Determinanty salda bilansu obrotów bieżących w grupie wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodnirej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, 8. Czynniki kształtujące bilans obrotów finansowych i kapitałowych w grupie wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, 9. Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-797-1
Wstęp; Dostępność transportowa - wielowymiarowe podejście multimodalne; Wpływ kryzysu finansowego na sytuację Polski pod koniec pierwszej dekady XXI wieku; Rola biura projektów w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Znaczenie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro dla europejskiego rynku płatności; Chińskie agrobiznesowi inwestycje zagraniczne i ich wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe w Chinach; Niepewność czy jakość? O pułapkach empirycznych analiz popytu widzów na mecze sportów zespołowych; Wpływ przynależności związkowej pracowników na ich wynagrodzenia w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej; Runek nieruchomości mieszkaniowych w wybranych krajach o zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych i ekonomicznych; Zarządzanie wartością klienta. Od koncepcji do wyników przedsiębiorstwa; Reforma emerytalna a stopa oszczędności w Chile; Międzynarodowa działalność przedsiębiorstw rodzinnych; Walidacja algorytmu podejmowania decyzji z kosztem zmiany strategii w podejściu ekonomii eksperymentalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansovyj menedâment : učebnik dlâ akademičeskogo bakalavriata / pod red. G. B. Polâka. - 4-e izd., pererab. i dop. - Moskva : Izdatel’stvo Ûrajt , 2017. - 455, [3] s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Avtorskij učebnik)
ISBN: 978-5-9916-4161-6
Zawiera: Глава 1. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности предприятий. Глава 2. Теоретические и организационные основы финансового менеджмента. Глава 3. Финансовые ресурсы и капитал. Глава 4. Управление основным капиталом. Глава 5. Управление оборотными средствами предприятия. Глава 6. Управление денежными потоками организации. Глава 7. Управление финансовыми рисками. Глава 8. Фактор времени в финансовых операциях. Глава 9. Управление реальными инвестициями. Глава 10. Оценка стоимости и доходности ценных. Глава 11. Управление инвестиционным портфелем предприятия. Глава 12. Финансовое планирование на предприятии. Глава 13. Математические методы и модели анализа и прогнозирования экономических показателей. Глава 14. Финансовый анализ в организации. Глава 15. Антикризисное управление в организации. Глоссарий. Литература.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Instrumenty finansowe / Janusz Kudła. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 2002. - 200 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-87251-74-7
Wprowadzenie. Instrumenty finansowe jako element syste mu finansowego: Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finanoswych; Rynki finansowe; Pośrednicy finansowi na polskim rynku. Cz.I Tradycyjne i terminowe instrumenty finansowe: In strumenty rynku kapitałowego; Instrumenty rynku pienię żnego; Instrumenty depozytowe i kredytowe; Instrumenty finansowe służące zabezpieczeniu otrzymania płatności (ubezpieczające); Instrumenty terminowe i pochodne. Cz.II Instrumenty rozliczeniowe: Instrumenty obrotu wierzytelnościami; Instrumenty rozliczeń krajowych i przebieg ich rozrachunków; Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych / Marta Czajkowska, Beata Mikołajewska. - Wyd. 2 Stna prawny: marzec 2011 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2011. - 426 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Beck Info Biznes)
ISBN: 978-83-255-2463-0
Zawiera: R. 1 Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych wobec urzędu statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego; R. 2 Księgowość wspólnot mieszkaniowych - wybrane zagadnienia; R.3 Najważniejsze i najczęściej występujące operację księgowe we wspólnocie mieszkaniowej; R.4 Księgowanie wyników finansowych wspólnot mieszkaniowych na podstawie uchwał; R.5 Kredyty we wspólnotach mieszkaniowych; R.6 Aspekt księgowy windykacji we wspólnotach mieszkaniowych; R.7 Istotne informacje dla wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości; R.8 Rozliczenie kosztów gazu; R.9 Rozliczenie kosztów energii cieplnej; R.10 Rozliczenie kosztów dostawy wody do nieruchomości i odprowadzanie ścieków; R.11 Rozliczenie kosztów wody i ścieków wewnątrz nieruchomości w podziale na poszczególnych właścicieli, najemców i użytkowników; R.12 Czynności przygotowawcze związane z zamknięciem rocznym ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej; R.13 Ostatecznie zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej za rok 2010; R.14 Uwagi na temat zamknięcia ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych; R.15 Rozliczenie roczne wspólnoty mieszkaniowej; R.16 Plan gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej; R.17 Przygotowanie i przebieg zebrania wspólnoty mieszkaniowej; R.18 Najczęściej zadawane pytania w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz rozliczeń wspólnot mieszkaniowych; R.19 Podatek od towarów i usług a wspólnoty mieszkaniowe; R.20 Dodatkowe informację dotyczące obowiązków płatnika we wspólnocie mieszkaniowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera / red. Aneta Kordek ; Scientific Publishing Group)
1.Rynek walutowy, 2.Czynniki kształtujące rynek wymiany walut, 2.FOREX - rynek walutowy jako nowa forma inwestycji. Szanse i zagrożenia, 3.Złoty kontra euro, czyli korzyści i niebezpieczenstwa wynikające z wstąpienia Polski do unii walutowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-475-6
Cz. I; 1. Pojęcie prawa karnego gospodarczego, 2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorcy, organizacje non profit i inne podmioty w działalności gospodarczej, 4. Umowy handlowe i rozliczenia pieniężne, 5. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, 6. Podstawy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Cz. II Podstawy karania za wybrane przestępstwa gospodarcze; 7. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez powierników, 8. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego, 9. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez pranie pieniędzy, 10. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez niewypłacalnych dłużników, 11. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez manipulowanie dokumentacją, 12. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez wyzysk, 13. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie pieniądza, innych środków płatniczych i papierów wartościowych, puszczenie tych walorów w obieg, 14. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie lub używanie urzędowego znaku wartościowego, szczególnego znaku urzędowego, zalegalizowanie narzędzia pomiarowego lub pobierczego, znaku identyfikacyjnego, 15. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez nieuczciwą konkurencję, 16. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu finansowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-475-6
Cz. I; 1. Pojęcie prawa karnego gospodarczego, 2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorcy, organizacje non profit i inne podmioty w działalności gospodarczej, 4. Umowy handlowe i rozliczenia pieniężne, 5. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, 6. Podstawy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Cz. II Podstawy karania za wybrane przestępstwa gospodarcze; 7. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez powierników, 8. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego, 9. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez pranie pieniędzy, 10. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez niewypłacalnych dłużników, 11. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez manipulowanie dokumentacją, 12. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez wyzysk, 13. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie pieniądza, innych środków płatniczych i papierów wartościowych, puszczenie tych walorów w obieg, 14. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie lub używanie urzędowego znaku wartościowego, szczególnego znaku urzędowego, zalegalizowanie narzędzia pomiarowego lub pobierczego, znaku identyfikacyjnego, 15. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez nieuczciwą konkurencję, 16. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu finansowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundusze unijne dla oświaty)
ISBN: bezpł.
1. Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL jako proces: Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie… i co dalej?; Pojecie kwalifikowalności w PO KL; Bo ryczałt nie zawsze jest dobry na wszystko…2. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przepisów prawa: Wszystko jest zamówieniem publicznym; Dlaczego Ustawa o Finansach Publicznych jest dla mnie ważna?. Dokonywanie płatności: Koordynator idzie do sklepu, czyli jak ponosić wydatki w ramach projektu. 4. Księgowanie wydatków: Humanistka w księgowości, czyli co to są paragrafy. 5. Wypełnianie wniosku o płatność. Załącznik nr 1 - zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. 6. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu: Wniosek o płatność jako sprawozdanie z realizacji projektu; Załącznik nr 2 - monitoruj, monitoruj, monitoruj… 7. Dokonywanie korekt rozliczonych wydatków: A jeżeli się pomylę? 8. Monitorowanie realizacji harmonogramu płatności i zachowanie płynności finansowej: Nie utonąć w wydatkach. 9. Przygotowanie do kontroli projektu: Nikt nie lubi być kontrolowany…; Czy można przygotować się do kontroli? 10. Zamykanie projektu: Pożegnania zawsze są jednak smutne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-387-2
R.1 Specyfika rozliczeń w obrocie gospodarczym z zagranicą; R.2 Podstawy prawne rozliczeń międzynarodowych; R.3 Rola akredytywy dokumentowej w transakcjach handlu zagranicznego; R.4 Znaczenie inkasa dokumentowego i polecenia wypłaty o charakterze uwarunkowanym; R.5 Nie uwarunkowane formy płatności w transakcjach zagranicznych; R.6 Rozliczenia niepieniężne w obrocie zagranicznym; R.7 Możliwości zabezpieczenia transakcji przedsiębiorstw w obrocie zagranicznym; R.8 Elektroniczne formy rozliczeń międzynarodowych, rola SWIFT-u; R.9 Wzrost roli rozliczeń pieniężnych przedsiębiorstw w handlu zagranicznym; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-73787-267-9
1. Specyfika rozliczeń międzynarodowych. 2. Znaczenie kontraktu i jego warunków w transakcjach z odroczonym terminem płatności. 3. Wpływ nieuwarunkowanych form płatności na poziom bezpieczeństwa transakcji zagranicznych. 4. Rola instrumentów o charakterze uwarunkowanym w edukacji ryzyka transakcji handlu zagranicznego. 5. Wpływ alternatywnych metod redukcji ryzyka na poziom bezpieczeństwa transkacji handlu zagranicznego z odroczonym terminem płatności. 6. Uwarunkowania skuteczności rozliczeń pieniężnych w handlu międzynarodowym w świetle wyników badań empirycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-1490-7
1. Świadczenie i pieniądz - zagadnienia ogólne; 2. Pieniądz elektroniczny - istota i natura prawna, klasyfikacja; 3. Spełnienie świadczenia pieniądzem elektronicznym; 4. Porządek prawny zdarzeń prawnych z udziałem pieniądza elektronicznego; 5. Odpowiedzialność prawna podczas używania pieniądza elektronicznego; 6. Pieniądz elektroniczny w systemach prawnych wybranych państw europejskich; 7. Używanie, techniczne aspekty i funkcje pieniądza elektronicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-270-4
1.Przesłanki segmentacji rynku finansowego w Polsce, 2.Polski rynek bankowy w warunkach nasilającej się konkurencji, 3.Rynek bankowy w systemie obsługi finansowej polskich przedsiębiorstw, 4.Zakres i formy działalności kredytowej banków wobec jednostek samorządu terytorialnego, 5.Międzybankowy rynek pieniężny - analiza i przesłanki rozwoju, 6.Rynek udziałowych instrumentów finansowych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozowju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again