Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Grabowski Jan
(1)
Hauser Roman
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Sowiński Roman
(1)
Stawecki Tomasz
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Zamojski Łukasz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Rejestr publiczny
(4)
Krajowy Rejestr Sądowy
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Prawo administracyjne
(2)
Administracja
(1)
Gospodarka
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Spółki
(1)
Sądownictwo
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 7)
ISBN: 978-83-255-3369-4
Rozdział I Rozważania nad pojęciem i istotą prawa administracyjnego materialnego. Rozdział II Zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego - wyznaczenie pojęcia instytucji tego prawa. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Ukazanie zakresu regulacji prawa administracyjnego materialnego - granice regulacji. 3. Wyznaczenie zakresu regulacji prawa administracyjnego materialnego. 4. Wartości - dobra, potrzebu i zagrożenia jako czynniki wyznaczające zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego.5. Wyznaczanie pojęcia instytucji prawa administracyjnego materialnego. Rozdział III. Strategie, plany i programy. 1. Systemy planowania w działaniach podejmowanych przez aparat administracji publicznej - założenia teoretyczne. 2. Klasyfikacja planów. 3. Ustalenia terminologiczne - strategia, plan i program w ujęciu teoretycznym. 4. Procedury przygotowania aktów planowania. 5. Warunki efektywności i skutecznościnorm planowych. 6. Wykorzystanie norm planowychi egzekucja ich postanowień. 7. Obowiązki planistyczne organów administracji w realizacji wybranych zadań publicznych. 8. Podsumowanie. Rozdział IV. Nakaz i zakaz. 1. Nakaz i zakaz jako obowiązki administracyjnoprawne. 2. Kategorie nakazów i zakazów. 3. Nakazy i zakazy a działania pdejmowane przez organy administracji. 4. Podsumowanie. Rodział V. Uprawnienia administracyjne. 1. Pojęcie, rodzaje i typy uprawnień administracyjnych. 2. Uprawnienia ściśle związane z osobistym statusemjednostki (uprawnienia osobowe). 3. Uprawnienia zawodowe. 4. Uprawnienia do prowadzenia działalości gospodarczej. 5. Uprawnienia do wykonywania zadań lub funkcji zleconych z zakresu administracji publicznej. 6. Uprawnienia do wsparcia ze środków publicnych. 7. Uprawnienia o charakterze majątkowym. 8. Zezwolenia i koncesje. Rozdział VI Rzeczy i urządzenia publiczne. 1. Rzeczy i urządzenia publiczne jako przedmiot prawa administracyjnego materialnego. 2. Powszechne korzystanie z rzeczy publicznych. 3. Szczególne korzystanie z rzeczy publicznych. 4. Zasady korzystania z urządzeń poblicznych. Rozdział VII Wpisy do rejestrów, ewidencji i innych urzędowych wykazów. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Wpisy do rejestrów ublicznych w funkcjonowaniu norm prawa administracyjnego. 3. Charakter prawny wpisów skutkujących w sferze prawa administracyjnego materialnego. 4. Refleksja końcowa. Rozdział VIII Specjalny status prawny. 1. uwaga ogólna. 2. Status specjalny (statusy specjalne) w obowiązującym porządku normatywnym. 3. Konstrukcja prawna specjalnego. 4. Status specjalny na tle regulacji prawnych dotyczących sytuacji rzeczy. 5. Refleksja podsumowująca. Rozdział IX Ciężary i świadczenia publiczne. 1. Konstytucyjne pojęcie ciężarów i świadczeń publicznych. 2. Ciężary i świadczenia pbliczne jako kategoria materialnego prawa administracjnego. Rozdział X. Administracyjnoprawne ograniczenia praw rzeczowych. 1. Zagadnienia wstepne. 2. Istota prawa własności. 3. Konstytucyjne podstawy administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności jako podstawowego prawa rzeczowego (i ograniczonych praw rzeczowych). 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument ograniczania praw rzeczowych (prawa własności). 5. Wywłaszczenia. 6. Reprywatyzacja. 7. Uwagi końcowe. Rozdział XI Sankcje Administracyjne. 1. Zagadnienia wprowadzające. 2. Sankcja w teorii prawa. 3. Sankcje w prawie administracyjnym. Rozdział XII Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterrze ekologicznym. 1. Wprowadzenie. 2. Koncepcja prawna obszaru specjalnego. 3. Obszar specjalny jako prawny środek gospodarowania przestrzenią. 4. Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-62-6
1. Działalność gospodarcza. 2. Krajowy Rejestr Sądowy. 3. Przedsiębiorstwa państwowe. 4. Komercjalizacja i prywatyzacja. 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 6. Ochrona konkurencji i konsumentów. 7. Pomoc publiczna. 8. Specjalne strefy ekonomiczne. 9. Zamówienia publiczne. 10. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-012-5
1. Zagadnienia ogólne: Rejestr; Sąd rejestrowy; Postępowanie rejestrowe; 2, Kompetencje sadu rejestrowego w sprawach dotyczących wpisu w rejestrze bądź złożenia dokumentu do akt rejestrowych: Uwagi ogólne; Przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych; wpisy z urzędu; Zwrot wniosku w postępowaniu rejestrowym; Badanie wniosku i złożonych dokumentów; Problem badania firmy spółki przez sąd rejestrowy; Badanie przez sąd rejestrowy przedmiotu działalności spółki; Badanie przez sad rejestrowy wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek; Sądowa kontrola sposobu reprezentacji spółki; Ograniczenia zakresu kognicji sadu rejestrowego; 3. Szczególne kompetencje sądu rejestrowego niezwiązane z wpisem do rejestru: Przepisy przymuszające stosowane przez są rejestrowy; Przepisy o charakterze karnym stosowane przez sąd rejestrowy; Ustanawianie i odwoływanie likwidatorów przez sąd rejestrowy; Wyznaczanie przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki przez sad rejestrowy; Udzielanie przez sąd rejestrowy upoważnienia do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy); Udzielanie przez sąd rejestrowy upoważnienia do przeglądania dokumentów spółki; Zobowiązanie zarządu spółki kapitałowej przez sąd rejestrowy do udzielania wspólnikowi (akcjonariuszowi) wyjaśnień (informacji); Udzielanie przez sąd rejestrowy zgody na zbycie udziałów w spółce z o.o.; Oszacowanie przez sąd rejestrowy ceny udziałów spółki z o.o. sprzedawanych w drodze egzekucji; Wyznaczenie biegłego przez sąd rejestrowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-10-2
1. Gospodarcze rejestry publiczne, 2. Krajowy Rejestr Sądowy, 3. Ewidencja działalności gospodarczej, 4. Rejestracja podatkowa, statystyczna i w zakresie ubezpieczeń społecznych, 5. Rejestracja podmiotów prowadzących działalność gospodarcza poza KRS i EDG, 6. Rejestry działalnośći gospodarczej regulowanej, 7. Rejestry działalnośći zawodowej, 8. Rejestry jednostek organizacyjnych i obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, 9. Ewidencja producentów i gospodarstw rolnych, 10. Obowiązek prawny prowadzenia rejestrów i ewidencji przez podmioty prawne, 11. Pozostałe księgi związane z rejestracją i ewidencją działalnośći gospodarczej i przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-417-9
Cz. I Teoretyczne i aksjologiczne podstawy działania rejestru publicznego: 1. Pojęcie rejestrów publicznych, 2. Wpis do rejestru jako podstawa funkcji ewidencyjnej, 3. Funkcja informacyjna a zasada jawności formalnej rejestrów publicznych, 4. Zasada jawności materialnej rejestru - teoretyczne i normatywne podstawy funkcji ochronnej. Cz. II Rejestry publiczne-ujęcie porównawcze: 5. Rozwój historyczny rejestrów publicznych od czasów najdawniejszych do współczesności, 6. Rejestry podmiotowe w Europie Zachodniej i Stanach zjednoczonych, 7. Rejestr publiczny w świetle badań porównawczych. Cz. III Funkcje rejestrów publicznych w Polsce: 8. Sądowe rejestry podmiotowe w Polsce, 9. Sądowe rejestry przedmiotowe - między tradycją a nowoczesnością, 10. Administracyjne rejestry podmiotowe, 11. Administracyjne rejestry przedmiotowe, 12. Rejestr publiczny jako instytucja w polskim prawie. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Rejestr publiczny - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again